English Lithuanian
Paskelbta: 2022-12-30 16:00:00 CET
AB "Vilniaus baldai"
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ 2022 m. gruodžio 30 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2022 m. gruodžio 30 d., priimti šie sprendimai:


1. Darbotvarkės klausimas - konsoliduotas metinis pranešimas. Išklausytas konsoliduotas metinis pranešimas už 2022 metus, pasibaigusius 2022 m. rugpjūčio 31 d.


2. Darbotvarkės klausimas – auditoriaus išvada. Išklausyta audito įmonės uždarosios akcinės bendrovės “ Grant Thornton Baltic“ išvada apie konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas už 2022 metus, pasibaigusius 2022 m. rugpjūčio 31 d.


3. Darbotvarkės klausimas – konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų už 2022 metus, pasibaigusius 2022 m. rugpjūčio 31 d. tvirtinimas. Nuspręsta: patvirtinti konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas už 2022 metus, pasibaigusius 2022 m. rugpjūčio 31 d.


4. Darbotvarkės klausimas – Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas. Nuspręsta: patvirtinti Bendrovės pelno paskirstymą už 2022 metus, pasibaigusius 2022 m. rugpjūčio 31 d.:

                                                                                                        (tūkst. EUR)

Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pradžioje19,867
Grynasis 2022 metų, pasibaigusių 2022 m. rugpjūčio 31 d., pelnas1,546
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 2022 metų, pasibaigusių 2022 m. rugpjūčio 31 d., pelnas (nuostoliai)74
Paskirstytinas rezultatas21,487
Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą-
Pelno paskirstymas į kitus rezervus-
Pelno paskirstymas dividendams išmokėti
Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams -
Nepaskirstytasis rezultatas perkeliamas į kitus finansinius metus21,487

Dividendai už 2022 finansinius metus nebus mokami.


Kontaktinis asmuo:
Generalinis direktorius
Jonas Krutinis
Tel.: +370 (5) 252 57 00