English Estonian
Avaldatud: 2022-02-22 08:30:00 CET
Tallink Grupp
Kvartaliaruanne

AS-i Tallink Grupp 2021 majandusaasta auditeerimata konsolideeritud IV kvartali vahearuanne

Tallink Grupp AS ja tema tütarettevõtted (edaspidi “kontsern“) vedasid 2021. aasta neljandas kvartalis (1. oktoober – 31. detsember) kokku 1 122 892 reisijat, mida on 660 tuhande reisija võrra rohkem kui eelmise aasta neljandas kvartalis. Veetud kaubaveoühikute arv suurenes eelmise aastaga võrreldes 24% võrra. Kontserni auditeerimata müügitulu suurenes 110,1% ehk 87,3 miljoni euro võrra 166,6 miljoni euroni. Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 25,1 miljonit eurot (2020. aasta IV kvartalis 1,2 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskahjum oli 3,3 miljonit eurot (2020. aasta IV kvartali puhaskahjum oli 26,9 miljonit eurot). Teise poolaasta puhaskasum ulatus 2,2 miljoni euroni (2020. aasta teise poolaasta puhaskahjum oli 50,7 miljonit eurot).

COVID-19 tingitud olukord avaldas jätkuvalt ulatuslikku mõju kontserni tegevustele ja tulemustele IV kvartalis. Kvartali alguses, eriti oktoobris ja novembris, oli nõudlus reisimise järgi leevenenud piirangute tõttu tugev, mis võimaldas äritaastumist ja avaldas positiivset mõju tulemustele. Uue COVID-19 tüve tekkega oli nõudlus reisimise järgi negatiivselt mõjutatud ning kvartali lõpuks kehtestati kontserni koduturgudel Soomes ja Rootsis täiendavad reisipiirangud. Tulemusi mõjutasid järgmised äritegevusega seotud tegurid:

 • kvartali jooksul opereerisid 2 shuttle-laeva, 3 kaubalaeva, 6 kruiisilaeva ja 3 hotelli;
 • Silja Europa ja Romantika lühiajaline prahtimine;
 • ülemaailmse kütusehinna märkimisväärne tõus;
 • kulude kokkuhoid varasemalt rakendatud meetmetest.

Reisimise hõlbustamiseks ja COVID-19 kriisi lahendamisele kaasaaitamiseks pakkus kontsern alates juunist reisijatele võimalust teha COVID-19 antigeeni teste ja saada vaktsineeritud Tallinn-Helsingi shuttle-laevade pardal.

Esimese poolaasta tulemused olid tugevalt mõjutatud laevade piiratud opereerimisest ning madalast reisinõudlusest, mis olid tingitud ulatuslikest reisipiirangutest kontserni koduturgudel. Vaatamata jätkuvale negatiivsele mõjule tingitud COVID-19-st, toetusmeetmete ja valitsusepoolse abi väiksemale mõjule ning kallinenud kütusehindadele, suutis kontsern opereerida teisel poolaastal kasumlikult alates COVID-19 pandeemia algusest. Lisaks panustas tulemustesse ka Tallinn-Stockholmi ja Helsingi-Stockholmi liinide taasavamine teisel poolaastal. Tulemit toetas osaline reisipiirangute leevendamine, kulude kokkuhoid varasemalt rakendatud meetmetest ja laevade lühiajaline prahtimine.

Tegevused kvartali jooksul
Arvestades ebakindlust kriisi kestuse ja kriisijärgse taastumise osas ning vaktsineerimiste arenguid, on ettevõtluskeskkond endiselt keeruline. Praeguses olukorras keskendub kontsern jätkuvalt kulude ja rahavoogude juhtimisele ning oma põhitegevuse jätkusuutlikkuse tagamisele.

Kruiisilaev Baltic Queen opereeris neljandas kvartalis Tallinn-Stockholm liinil. Kruiisilaev Victoria I tegi 3 edasi-tagasi reisi Tallinn-Helsingi liinil asendades kruiisilaeva Silja Europa. Kruiisilaevad Silja Europa ja Romantika olid lühiajaliselt välja prahitud oktoobri keskpaigast novembri keskpaigani.

Riia-Stockholmi liini opereerimine oli kvartali jooksul peatatud.

Tallink City Hotel, Tallink Spa & Conference Hotel ja Tallink Express Hotel opereerisid kõik neljandas kvartalis. Tallink Hotel Riga oli alates 2020. aasta oktoobrist kuni 2021. aasta lõpuni suletud.

Eesti-Soome liinide shuttle-laevad Megastar ja Star, kaubalaev Sea Wind, Paldiski-Kapellskäri liini kaubalaevad Regal Star ja Sailor ning neli Soome-Rootsi liinide kruiisilaeva jätkasid opereerimist tavapäraselt läbivalt terves kvartalis.

Müügitulu ja segmendid
2021. aasta neljandas kvartalis suurenes kontserni kogu müügitulu 87,3 miljoni euro võrra 166,6 miljoni euroni. 2020. aasta neljandas kvartalis oli kogu müügitulu 79,3 miljonit eurot ja 2019. aastal 226,4 miljonit eurot.

Laevaliinide opereerimise müügitulu (põhitegevus) suurenes 71,4 miljoni euro võrra 139,2 miljoni euroni. Reisijateveole ja kõikide liinide segmendi tulemile avaldas märkimisväärset mõju jätkuv COVID-19 viirusest tulenev olukord ning kehtestatud reisipiirangud.

Eesti-Soome vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv suurenes 70,9% võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Veetud kaubaveoühikute maht suurenes 19,6% võrra. Eesti-Soome liinide müügitulu suurenes 18,1 miljoni euro või 48,3% võrra ja oli 55,5 miljonit eurot. Segmendi tulem suurenes 7,4 miljoni euro võrra 6,6 miljoni euroni. Eesti-Soome segment kajastab sisuliselt kahe shuttle-laeva, ühe kruiisilaeva ning ühe kaubalaeva opereerimist.

Soome-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv suurenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 283,1% võrra. Transporditud kaubaveoühikute maht suurenes 34,4% võrra. Soome-Rootsi liinide müügitulu suurenes 42,4 miljoni euro võrra ning oli 64,2 miljonit eurot. Segmendi tulem paranes 20,2 miljoni euro võrra 2,9 miljoni euroni. Soome-Rootsi segment kajastab Turu-Stockholmi ja Helsingi-Stockholmi liini opereerimist.

Eesti-Rootsi vahelistel laevaliinidel suurenes veetud reisijate arv 104 tuhande võrra eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Transporditud kaubaveoühikute maht suurenes 40,8% võrra. Eesti-Rootsi liinide müügitulu suurenes 12,0 miljoni euro võrra 19,4 miljoni euroni ning segmendi tulem paranes 3,7 miljoni euro võrra -1,1 miljoni euroni. Eesti-Rootsi segmendis kajastuvad kahe kaubalaeva ja ühe kruiisilaeva opereerimine, lisaks kruiisilaeva Victoria I seisukulud.

Läti-Rootsi liini opereerimine neljandas kvartalis oli peatatud. Segmendi tulem oli -3,6 miljonit eurot, mis kajastab kruiisilaevade Isabelle ja Romantika seisukulusid peale prahtimisperioodi lõppu.

Muu segmendi müügitulu suurenes kokku 16,4 miljoni euro võrra ja oli 27,9 miljonit eurot. Kasvu tingisid peamiselt prahtimisega seotud tulu, vähemal määral majutustulu ning erinevad jaemüügitegevused.

Kasum
Kontserni neljanda kvartali brutokasum suurenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 38,4 miljoni euro võrra ja oli 20,0 miljonit eurot. EBITDA suurenes 23,9 miljoni euro võrra ja moodustas 25,1 miljonit eurot.

Neljandas kvartalis moodustasid erinevad kontserni koduturgudelt saadud toetused netosummas kokku 1,4 miljonit eurot (14,7 miljonit eurot 2020. aasta neljandas kvartalis). Kvartali jooksul kehtis Eestis soodustus laevade veeteetasu maksmisel, mille mõju oli 0,6 miljonit eurot (1,1 miljonit eurot 2020. aasta neljandas kvartalis).

Kontserni varade amortisatsioonikulu vähenes eelmise aastaga võrreldes 1,1 miljoni euro võrra ja oli 24,2 miljonit eurot.

Tulenevalt intressikandvate võlakohustuste suurenemisest, suurenesid netofinantskulud eelmise aasta neljanda kvartaliga võrreldes 0,9 miljoni euro võrra.

Kontserni auditeerimata puhaskahjum oli 2021. aasta neljandas kvartalis 3,3 miljonit eurot ehk 0,004 eurot aktsia kohta. 2020. aasta samal perioodil oli puhaskahjum 26,9 miljonit eurot ehk 0,040 eurot aktsia kohta ning 2019. aasta neljandas kvartalis oli puhaskasum 5,5 miljonit eurot ehk 0,008 eurot aktsia kohta.

2021. majandusaasta 12 kuu tulemused
2021. majandusaastal (1. jaanuar – 31. detsember) vedas kontsern kokku 2 961 975 reisijat, mida on 21% võrra vähem kui 2020. majandusaastal. Veetud kaubaveoühikute arv suurenes 2,6% võrreldes eelmise majandusaastaga.

Kontserni auditeerimata müügitulu oli 476,9 miljonit eurot (2020: 442,9 miljonit eurot). Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 58,3 miljonit eurot (2020: 8,0 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskahjum oli 56,6 miljonit eurot või 0,08 eurot aktsia kohta (2020: 108,3 miljonit eurot või 0,16 eurot aktsia kohta).

2021. majandusaasta finantstulemust mõjutasid laevade ja hotellide tegevuse peatamine COVID-19 olukorra ning reisipiirangute tõttu kui ka globaalsete kütusehindade tõus.
Esimese poolaasta tulemused olid tugevalt mõjutatud madalhooajast ning madalast reisinõudlusest, mis tulenes ulatuslikest reisipiirangutest ning reisimist mittesoosivast kommunikatsioonist. Vaatamata pandeemia jätkuvale mõjule, panustasid Tallinn-Stockholmi ja Helsingi-Stockholmi liinide taasavamine aasta teises pooles ning tulu laevade prahtimisest tulemustesse ning kontsern teenis teisel poolaastal puhaskasumit.

Investeeringud
2021. aasta neljandas kvartalis moodustasid kontserni investeeringud 9,2 miljonit eurot.

Tulenevalt muutunud majanduslikust olukorrast ning laevade operatsioonide peatamisest olid laevadega seotud investeeringud viidud miinimumini ning teostati vältimatuid hooldus- ja remonditöid.

Lisaks tehti investeeringuid veebipõhiste broneerimis- ja müügisüsteemide ning teiste administratiivsüsteemide arendamisse. Samuti seoses Burger King restoranide avamisega.

Dividendid
Tulenevalt halvenenud tegevuskeskkonnast ning kontserni pikaajalisi huve silmas pidades tegi aktsionäride üldkoosolek otsuse 2020. majandusaasta eest dividende mitte maksta.

Finantsseisund
COVID-19 olukorra põhjustatud likviidsusprobleemide leevendamiseks lubati kontserni ettevõtetel 2020. ja 2021. aasta maksude tasumist ajatada. Kvartali lõpu seisuga ulatusid ajatatud maksukohustused 1,8 miljoni euroni, mis tasutakse vastavalt kokkulepitud tähtaegadele järgnevate aastate jooksul.

Teise kvartali lõpuks leppis kontsern laenuandjatega kokku laenude eritingimuste muutmise ja nende ajutise tühistamise pikendamise ja olemasolevate laenulepingute põhiosamaksete edasilükkamise. Alates 2021. aasta teisest kvartalist kuni 2022. aasta esimese kvartali lõpuni planeeritud graafikujärgsed laenude põhiosa tagasimaksed, kokku summas 82,1 miljonit eurot liidetakse iga vastava laenu viimasele maksele. Edasi lükatud maksete summa 2021. majandusaastal on 67,4 miljonit eurot.

Kontserni netovõlg vähenes neljandas kvartalis 24,9 miljoni euro võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja oli kokku 652,4 miljonit eurot.

Seisuga 31. detsember 2021 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 127,6 miljonit eurot (31. detsembril 2020 27,8 miljonit eurot) ja kasutamata arvelduskrediiti 134,8 miljonit eurot (31. detsembril 2020 119,3 miljonit eurot). Neljanda kvartali lõpus moodustasid kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha ekvivalendid ning kasutamata arvelduskrediit) 262,4 miljonit eurot (31. detsembril 2020 147,1 miljonit eurot). Lühiajalised võlad tarnijatele ja muud võlad ulatusid kokku 91,7 miljoni euroni (31. detsembril 2020 73,5 miljonit eurot).

Majanduskeskkond
Kontsern peab oma koduturgudeks Soomet, Rootsit, Eestit ja Lätit. Kontsern on kõige tundlikum Soome majandusolude arengute suhtes. Kontserni mõjutavad olulisel määral ka arengud Eesti ja Rootsi majanduskeskkonnas. 2021. aasta neljandas kvartalis domineeris majanduskeskkonda COVID-19 pandeemia ning piirangud rahvusvahelisele reisimisele, kuigi võrreldes varasemate perioodidega vähemal määral.

Vaatamata mõningasele langusele kvartali jooksul, püsis Soome, Rootsi ja Eesti tarbijate kindlustunne kõrge. Üldist nõudlust reisijateveo osas mõjutasid COVID-19 tingitud tegurid jätkuvalt negatiivselt, eriti kvartali lõpus Soome ja Rootsi turgudel.

Neljandas kvartalis püsis kaubaveoäri stabiilsena, mida toetas ettevõtete jätkuvalt tugev kindlustunne kõikidel koduturgudel. Siiski osutas kaubaveoturul valitsev tihe hinnakonkurents rohkelt väljakutseid.

2021. aasta neljandas kvartalis suurenes eurodes mõõdetud ja kontserni tarbimismahtudega kaalutud kütuse hind aastatagusega võrreldes keskmiselt 138%. Sama perioodiga võrreldes tõusis kontserni kütusekulu 132%, mis oli tingitud peamiselt kütuse hindade tõusust.

Vaktsineerituse kõrge tase Soomes ja Rootsis suurendas tarbijate kindlustunnet reisimise vastu, mis avaldus ka neljanda kvartali esimestel kuudel. Arengud seoses uue COVID-19 tüvega mõjutasid detsembri nõudlust negatiivselt. Kvartali lõpus kasvas nakatumisemäär kiiresti kõigil koduturgudel ning Soomes ja Rootsis kehtestati täiendavad piirangud, mis omakorda vähendas nõudlust reisimise järgi. Vaktsineerimiskiirus Lätis ja eriti Eestis jäi kesiseks ning elanikkonna keskmisest madalam vakstineerituse tase aitas kaasa teiste koduturgudega võrreldes kõrgemale nakatumiste ja haiglaravile sattumiste arvule elanike kohta.

Lähitulevikus on peamised riskid seotud eelkõige COVID-19 olukorra globaalsete ja piirkondlike arengutega, sellega seotult vaktsineerimise edenemine, reisimise ja muu majandusliku tegevuse piirangutega, majandusliku kahju ning negatiivse mõju ulatusega kohalikule ja rahvusvahelisele kaubandusele.

Sündmused IV kvartalis
Silja Europa ja Romantika lühiajalised prahilepingud
Kruiisilaevad Silja Europa ja Romantika olid välja prahitud oktoobri keskpaigast kuni novembri keskpaigani Šotimaale, Glasgows toimunud COP26 üritusele majutuslaevadeks.

Burger King restoranide avamine
Detsembris 2021 avati kolm uut Burger King restorani Leedus. Aasta lõpuks opereeris kontsern 14 Burger King restorani Baltikumis.

Sündmused pärast aruandekuupäeva ja tulevikuväljavaade
Burger King restoranide avamine
Jaanuaris 2022 avati üks uus Burger King restoran Lätis. Kontsern jätkab ettevalmistustega uute Burger Kingi restoranide avamiseks 2022. aastal.

Reisipiirangute leevenemine kontserni koduturgudel
Alates 2022. aasta veebruarist leevendati reisipiiranguid kontserni koduturgudel Soomes ja Rootsis, mis aitas kaasa uute broneeringute arvu kasvule.

Kompromiss AS-iga Tallinna Sadam kohtuvaidluse lõpetamiseks
AS Tallink Grupp ja AS Tallinna Sadam sõlmisid 11. veebruaril 2022 kompromissi, mille kohtulikul kinnitamisel lõpetatakse pooltevaheline Vanasadamas reisilaevadele pakutavate sadamateenuste tasusid puudutav kohtuvaidlus, AS Tallink Grupp loobub kõikidest kohtuvaidluses esitatud nõuetest AS-i Tallinna Sadama vastu ning AS Tallinna Sadam muudab tulevikus Vanasadamat külastavatele regulaarliine sõitvatele reisilaevadele kohaldatavaid sadamatasusid.

Uue LNG kiirlaeva MyStar valmimine
Rauma laevatehases valmiva uue LNG kiirlaeva MyStar oodatav tarne on 2022. aasta kevadel. MyStar hakkab sõitma Tallinn-Helsingi liinil, oodatavalt alates 2022. aasta juunikuust.

Tulud
Kontserni tulud ei ole kuust kuusse samad. Tegevuse kõrghooaeg on suvi. Juhatuse hinnangul, mis põhineb varasemate majandusaastate kogemustel, teenib kontsern valdava osa oma tuludest ja kasumist suvekuudel (juunist augustini). Käesoleval aastal, sõltuvalt riikide vahelise reisimise olukorrast ja erinevate koduturu riikide vaktsineerimiskiirusest, pikenes see periood sügiseni.

COVID-19 pandeemia jätkumise tõttu on tulude teenimise väljavaade ebakindel ning sõltub endiselt suuresti välistest teguritest nagu vaktsineerimise edenemine ja olukord uute COVID-19 tüvedega, riikide otsused reisipiirangute leevendamise või kehtestamise osas ja reisiliikluse lubamise kohta, reisijate reisivalmidus kui ka turu taastumiseks kuluv aeg. Kontserni juhatus on veendunud, et reisiliiklus Eesti ja Soome vahel taastub kiiremini 2022. aasta teisest kvartalist, kui eelduslikult on suurem immuunsus saavutatud enamikul rahvastikust kontserni koduturgudel ning haiglate koormus on langustrendis.

Uurimis- ja arendusprojektid
Tallink Grupp AS-il ei ole hetkel käsil märkimisväärseid teadus- ja arendusprojekte. Kontsern otsib igapäevaselt võimalusi tegevuse laiendamiseks ja ettevõtte tulemuste parandamiseks.

Kontsern otsib pidevalt innovaatilisi võimalusi oma laevade ja ka reisijateala tehnoloogiate uuendamiseks, et parandada ettevõtte üldisi majandustulemusi tänapäevaste lahenduste abil. Viimased tehnilised projektid keskenduvad laevade CO-2 jalajälje vähendamise lahendustele.

Riskid
Mitmesugused riskid võivad kontserni äritegevust, finantsseisundit ja majandustulemusi oluliselt mõjutada. Sellised riskid pole aga ainsad võimalikud ohud. Kontserni võivad mõjutada ka riskid ja asjaolud, mida praegu peame ebaolulisteks või ebatõenäolisteks. Allpool on loetletud riskitegurid, mille järjestus ei väljenda nende realiseerumise tõenäosust ega võimalikku mõju kontserni äritegevusele:

 • COVID-19-st põhjustatud olukord ja arengud;
 • õnnetused, katastroofid;
 • makromajanduslikud ja tööturu sündmused;
 • õigusaktide muudatused;
 • suhted ametiühingutega;
 • kütusehindade ja intressimäärade tõus;
 • turu- ja kliendikäitumine.

 

Põhinäitajad

Perioodi kohtaIV KV 2021IV KV 2020Muutus %
Müügitulu (miljonites eurodes)166.679.3110.1%
Brutokasum/-kahjum (miljonites eurodes)20.0-18.4209.1%
EBITDA¹ (miljonites eurodes)25.11.22019.3%
EBIT¹ (miljonites eurodes)0.9-24.2103.6%
Aruandeperioodi puhaskahjum (miljonites eurodes)-3.3-26.987.6%
    
Amortisatsioon (miljonites eurodes)24.225.4-4.5%
Investeeringud¹ ² (miljonites eurodes)9.24.891.0%
Aktsiate kaalutud keskmine arv743,569,064669,882,04011.0%
Kasum/kahjum aktsia kohta¹-0.004-0.04088.8%
    
Reisijate arv1,122,892462,859142.6%
Kaubaveoühikute arv101,48681,86124.0%
Keskmine töötajate arv4,7434,7070.8%
    
Perioodi lõpu seisuga31.12.202130.09.2021Muutus %
Varad kokku (miljonites eurodes)1,585.91,616.7-1.9%
Kohustused kokku (miljonites eurodes)893.4920.8-3.0%
Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes)779.9802.8-2.8%
Netovõlg¹ (miljonites eurodes)652.4659.7-1.1%
Netovõla ja EBITDA suhe¹11.219.2-41.7%
Omakapital kokku (miljonites eurodes)692.5695.9-0.5%
Omakapitali määr¹ (%)44%43% 
    
Lihtaktsiate arv743,569,064743,569,0640.0%
Omakapital aktsia kohta¹0.930.94-0.5%
    
Suhtarvud¹IV KV 2021IV KV 2020 
Brutokasumi/-kahjumi marginaal (%)12.0%-23.2% 
EBITDA marginaal (%)15.1%1.5% 
EBIT marginaal (%)0.5%-30.5% 
Puhaskasumi/-kahjumi marginaal (%)-2.0%-33.9% 
    
ROA (%)-2.4%-6.1% 
ROE (%)-8.2%-14.1% 
ROCE (%)-2.8%-7.2% 

1 ESMA juhenditele vastavad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on esitatud vahearuande osas Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad.
2 Ei sisalda kasutusõiguse varade lisandumisi.

EBITDA: finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi osa, maksu- ja kulumieelne kasum
EBIT: kasum äritegevusest
Aktsiakasum: puhaskasum või -kahjum / kaalutud keskmine aktsiate arv
Omakapitali määr: omakapital kokku / varad kokku
Omakapital aktsia kohta: omakapital / aktsiate arv
Brutokasumi marginaal: brutokasum / müügitulu
EBITDA marginaal: EBITDA / müügitulu
EBIT marginaal: EBIT / müügitulu
Puhaskasumi marginaal: puhaskasum või –kahjum / müügitulu
Investeeringud: materiaalse põhivara ostud ja parendused – kasutusõiguse varade lisandumised + immateriaalse põhivara ostud ja parendused
ROA: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / keskmine koguvara
ROE: jooksva 12 kuu puhaskasum / keskmine omakapital
ROCE: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum/(koguvara – lühiajalised kohustused (perioodi keskmine))
Netovõlg: intressikandvad kohustused - raha ja raha ekvivalendid
Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg / jooksva 12 kuu EBITDA

 

Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodesIV KV 2021IV KV 202012K
2021
12K
2020
Müügitulu (lisa 3)166,61879,295476,937442,934
Müüdud kaupade ja teenuste kulud-146,593-97,658-455,282-486,388
Brutokahjum/- kasum20,025-18,36321,655-43,454
     
Müügi- ja turunduskulud-9,008-7,289-29,262-37,817
Üldhalduskulud-13,460-13,301-45,732-48,391
Muud äritulud3,33414,97416,33637,339
Muud ärikulud-11-205-28-298
Kahjum/ kasum äritegevusest880-24,184-37,031-92,621
     
Finantstulud (lisa 4)-370341
Finantskulud (lisa 4)-5,867-4,983-21,921-17,843
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum/kahjum-80-158-80-158
Kahjum/ kasum enne tulumaksu-5,104-29,325-58,998-110,621
     
Tulumaks1,7662,4742,4222,313
     
Aruandeperioodi puhaskahjum/ -kasum-3,338-26,851-56,576-108,308
Emaettevõtte omanikele kuuluv aruandeperioodi puhaskahjum/ -kasum-3,338-26,851-56,576-108,308
     
Muu koondkasum    
Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse    
Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed-13-320123-193
Perioodi muu koondkasum kokku-13-320123-193
     
Perioodi koondkahjum/ -kasum kokku-3,351-27,171-56,453-108,501
Emaettevõtte omanikele kuuluv perioodi koondkahjum/ -kasum kokku-3,351-27,171-56,453-108,501
     
Kahjum aktsia kohta (eurodes, lisa 5)-0.004-0.040-0.081-0.162

 

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes31.12.202131.12.2020
VARAD  
Raha ja raha ekvivalendid127,55627,834
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded29,29825,463
Ettemaksed11,9247,216
Varud34,63128,707
Käibevara203,40989,220
   
Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud165245
Muud finantsvarad ja ettemaksed5552,233
Edasilükkunud tulumaksu vara21,84020,270
Kinnisvarainvesteeringud300300
Materiaalne põhivara (lisa 6)1,323,3531,363,485
Immateriaalne vara (lisa 7)36,29340,448
Põhivara1,382,5061,426,981
VARAD KOKKU1,585,9151,516,201
   
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL  
Intressikandvad võlakohustused (lisa 8)244,436111,601
Võlad tarnijatele ja muud võlad91,68773,477
Võlad omanikele66
Tulumaksukohustus4710
Ettemakstud tulud21,73423,253
Lühiajalised kohustused357,910208,347
   
Intressikandvad võlakohustused (lisa 8)535,489593,518
Pikaajalised kohustused535,489593,518
Kohustused kokku893,399801,865
   
Aktsiakapital (lisa 9)349,477314,844
Ülekurss663663
Reservid67,93069,854
Jaotamata kasum274,446328,975
Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital692,516714,336
Omakapital kokku692,516714,336
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU1,585,9151,516,201

 

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodesIV KV 2021IV KV 202012K
2021
12K
2020
     
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST    
Aruandeperioodi puhaskahjum-3,338-26,851-56,576-108,308
Korrigeerimised29,97329,188116,083117,305
Muutused:    
Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes6,4462,950-6,92510,822
Varudes5603,799-6,5138,548
Äritegevusega seotud kohustustes-6,045-21,34313,447-35,307
Muutused varades ja kohustustes961-14,5949-15,937
Äritegevusest teenitud raha27,596-12,25759,516-6,940
Saadud/makstud tulumaks-20-21-137-107
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU27,576-12,27859,379-7,047
     
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST    
Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine (lisad 6, 7)-9,191-17,163-20,192-100,024
Laekumised materiaalse põhivara müügist2637816115
Saadud intressid1031
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU-9,164-17,126-19,373-99,908
     
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST    
Saadud laenud (lisa 8)070,00090,000125,000
Laenude tagasimaksed (lisa 8)00-14,667-14,667
Arvelduskrediidi muutus (lisa 8)-25,482-34,937-15,55615,736
Rendimaksete tasumine (lisa 8)-4,159-3,704-14,903-12,565
Makstud intressid-4,328-4,122-19,296-16,290
Laenudega seotud tehingukulude tasumine0-670-495-1,302
Aktsiakapitali suurendamine (lisa 9)0034,6330
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU-33,96926,56759,71695,912
     
RAHAVOOD KOKKU-15,557-2,83799,722-11,043
     
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses143,11330,67127,83438,877
Raha ja raha ekvivalentide muutus-15,557-2,83799,722-11,043
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus127,55627,834127,55627,834

 

 

Joonas Joost
Finantsdirektor

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail joonas.joost@tallink.ee

 

Manused2021 Tallink Grupp Q4 Presentation.pdf
Tallink Grupp 2021 Q4 EST.pdf
Tallink Grupp 2021 Q4 Financial Data.xlsx