English Estonian
Avaldatud: 2023-02-28 10:56:31 CET
Trigon Property Development
Kvartaliaruanne

2022. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

Trigon Property Development AS tegeleb kinnisvaraarendusega. 31.12.2022 seisuga omas AS Trigon Property Development ühte arendusprojekti, milleks on 12,8 hektari suurune maa-ala Pärnu linnas, Eestis. Alale on planeeritud luua äri-, tööstus- ja logistikapark. Ettevõtte eesmärk on leida huvitatud ettevõtteid, kes sooviksid tuua oma äritegevuse (tootmine, logistika) Trigon Property Development AS arendusprojekti alale Pärnus, mis võimaldaks Ettevõttel lisada väärtust enda omandis olevatele kruntidele. Kuna ettevõtte peamine eesmärk on olemasolevate maade müük, siis on kinnisvarainvesteeringud kajastatud varudena.

2021. aasta esimeses kvartalis müüdi 3,43 hektariline kinnistu hinnaga 824 040 (ei sisalda käibemaksu) eurot.

2021. aasta teises kvartalis müüdi 0,89 hektariline kinnistu hinnaga 205 000 (ei sisalda käibemaksu) eurot.

2021. aasta kolmandas kvartalis müüdi 2,01 hektariline kinnistu hinnaga 604 080 (ei sisalda käibemaksu) eurot.

2022. aasta esimeses kvartalis müüdi 0,53 hektariline kinnistu hinnaga 213 200 (ei sisalda käibemaksu) eurot.

2022. aasta teises kvartalis müüdi 1,0 hektariline kinnistu hinnaga 401 280 (ei sisalda käibemaksu) eurot.

Käesolevas teates esitatud finantsseisundi aruanne seisuga 31.12.2022 kajastab täielikult AS Trigon Property Development varasid, kohustusi ja omakapitali.

Vastavalt esitatud koondkasumiaruandele on AS Trigon Property Development 2022. aasta puhaskasum 74 251 eurot ja puhaskasum aktsia kohta 0,01650 eurot.

Seisuga 31.12.2022 moodustasid AS Trigon Property Development varad kokku 1 738 576 eurot. Ühingu omakapital oli 1 719 778 eurot, mis moodustas 98,92% bilansimahust.

Lühendatud finantsseisundi aruanne

EUR31.12.202231.12.2021
Raha ja raha ekvivalendid199 196938 858
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded19 844166 825
Varud1 519 5361 452 989
Käibevara kokku1 738 5762 558 672
AKTIVA KOKKU1 738 5762 558 672
Võlad tarnijatele ja muud võlad18 798195 593
Lühiajalised kohustused kokku18 798195 593
Kohustused kokku18 798195 593
Aktsiakapital arvestuslikus väärtuses449 906449 906
Ülekurss226 056226 056
Kohustuslik reservkapital287 542287 542
Jaotamata kasum756 274

1 399 575
Omakapital kokku                              1 719 778

2 363 079
PASSIVA KOKKU1 738 5762 558 672


Lühendatud koondkasumiaruanne

EUR2022 12 kuud2021 12 kuud
Müügitulu614 480809 080
Müüdud toodangu kulu-283 685-433 080
Brutokasum330 795376 000
Üldhalduskulud-88 860-92 014
Kasum kinnisvarainvesteeringu õiglase väärtuse muutusest088 040
Muud äritulud0100
Ärikasum241 935372 126
Neto finantstulu65120
KASUM ENNE TULUMAKSU242 000372 246
Tulumaksukulu-167 749-100 104
ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM74 251272 142

Rando Tomingas

Juhatuse liige

Telefon: +372 667 9200

E-post: info@trigonproperty.com
Manus2022 IV kv vahearuanne EST.pdf