Publicēts: 2021-04-29 15:37:38 CEST
Moda Kapitāls
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

Akciju sabiedrības "Moda kapitāls" revidēts gada pārskats par 2020.gadu.

 AS "Moda kapitāls" auditētie finanšu rezultāti par 2020.gadu ir sekojoši: * Neto zaudējumi : 492.227,00 EUR (2019.gadā Neto zaudējumi: 174.817,00 EUR) * Neto apgrozījums 2020.gadā ir sekojošs: 1.559.043,00 EUR (2019.gadā Neto apgrozījums: 1.705.023,00 EUR)

AS “Moda Kapitāls” pamatdarbība ir īstermiņa kredītu izsniegšana pret kustamās mantas ķīlu, nekustamo īpašumu un patēriņa (bezķīlas) kredīti, kā arī dārgmetālu un mazlietotu sadzīves tehnikas priekšmetu tirdzniecība, preču tirdzniecība interneta veikalā.

 

APVIENOTAIS IENĀKUMU PĀRSKATS        
          01.01.2020-31.12.2020   01.01.2019-31.12.2019
          EUR   EUR
Neto apgrozījums   1,559,043   1,705,023
Finanšu ieņēmumi   744,335   972,345
Pārdoto preču izmaksas   -1,309,343   -1,444,759
Finanšu izmaksas   -392,055   -417,437
Bruto peļņa   601,980   815,172
         
Pārdošanas izmaksas   -685,613   -748,626
Administrācijas izmaksas   -296,294   -249,225
Pārējie ieņēmumi   13,574   57,174
Pārējās izmaksas   -120,989   -46,106
Peļņa vai zaudējumi pirms ienākumu nodokļa   -487,342   -171,611
         
Uzņēmumu ienākuma nodoklis    -4,885   -3,206
Neto peļņa vai zaudējumi     -492,227   -174,817
Citi ienākumi / (zaudējumi)            
Kopējie ienākumi       -492,227   -174,817
               

 

FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS          
        31.12.2020 31.12.2019
AKTĪVS       EUR EUR
     
Ilgtermiņa ieguldījumi    
Nemateriālie ieguldījumi 61,882 67,499
Pamatlīdzekļi 418,273 422,753
Lietošanas tiesību aktīvs       6,006        88,410
Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā                 425,200
Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi 142 142
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 486,303 1,004,004
     
Apgrozāmie līdzekļi    
Krājumi 756,131 1,120,858
Aizdevumi un pircēju parādi 1,060,744 1,502,842
Pārējie apgrozāmie līdzekļi 73,751 43,845
Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā 367,034  
Nauda un naudas ekvivalenti 522,558 215,959
Apgrozāmie līdzekļi kopā 2,780,218 2,883,504
           
AKTĪVS KOPĀ 3,266,521 3,887,508
           
           
        31.12.2020 31.12.2019
PAŠU KAPITĀLS UN SAISTĪBAS       EUR EUR
     
Pašu kapitāls    
Akciju kapitāls 995,400 467,127
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 158,439 163,706
Nesadalītā peļņa/(uzkrātie zaudējumi) -1,207,480 -715,253
Pašu kapitāls kopā -53,641 -84,420
     
Saistības    
Ilgtermiņa saistības    
Aizņēmumi  2,840,000 198,000
Nomas saistības       1,553           66,269
Ilgtermiņa kreditori kopā 2,841,553 264,269
     
Īstermiņa saistības    
Aizņēmumi  336,948 3,538,650
Nomas saistības       4,589          22,879
Parādi piegādātājiem un citi kreditori 137,072 146,130
Īstermiņa saistības kopā 478,609 3,707,659
     
Saistības kopā 3,320,162 3,971,928
     
PAŠU KAPITĀLS UN SAISTĪBAS KOPĀ 3,266,521 3,887,508


 

         Guntars Zvīnis
         AS Moda kapitāls valdes loceklis
         Epasts: guntars@draudzigsaizdevums.lv
         Tālrunis: +37167344234


Auditora zinojums.pdf
Korporativas parvaldibas zinojums 2020.pdf
2020. Gada parskats.pdf