English Estonian
Avaldatud: 2023-04-20 12:45:17 CEST
EfTEN Real Estate Fund
Börsiteade

EfTEN Real Estate Fund AS-i korralise üldkoosoleku otsused 20.04.2023

20.04.2023 toimus Swissôtel Tallinn konverentsikeskuses aadressil Tallinn, Tornimäe 3 EfTEN Real Estate Fund AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek.
Koosolekul osales 160 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 8 050 679 häält, mis moodustab 74,41 % kõikide aktsiatega esindatud häältest. Neist 12 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 38 662 häält, mis moodustas 0,36 % kõigist aktsiatega määratud häältest, andsid oma hääled enne koosoleku toimumist elektrooniliselt vastavalt koosoleku kutses avalikustatud elektroonilise hääletamise korrale. Seega oli koosolek otsustusvõimeline.

Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

Fondi majandusaasta aruande 2022 ja tasustamisaruande kinnitamine
Aktsionärid otsustasid 6 956 581 hääle ehk 86,41 % poolthäälega kinnitada EfTEN Real Estate Fund AS-i majandusaasta aruande 2022 ja tasustamisaruande korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

Kasumi jaotamine
Aktsionärid otsustasid 8 050 378 hääle ehk 100 % poolthäälega kinnitada kasumi jaotamise ettepaneku: Fondi 2022. majandusaasta konsolideeritud puhaskasum on 11 408 tuhat eurot. Jaotamata kasum seisuga 31.12.2022 on kokku 35 102 tuhat eurot, mis jaotada järgmiselt:
Eraldised reservkapitali: 600 tuhat eurot;
Aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa (netodividend): 12 471 tuhat eurot (1,1526 eurot aktsia kohta).
Muudesse reservidesse eraldisi ei tehta ning kasumit ei kasutata muuks otstarbeks.
Jaotamata kasumi jääk pärast eraldiste tegemist on 22 031 tuhat eurot.
Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 05.05.2023 (record date) fondi väärtpaberite registripidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 04.05.2023. Nimetatud kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2022. majandusaasta eest. Dividend makstakse aktsionäridele 12.05.2023 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

Aktsiakapitali suurendamine ja uute aktsiate noteerimine Nasdaq Tallinn börsi põhinimekirjas
Aktsionärid otsustasid 8 029 585 hääle ehk 99,74 % poolthäälega anda üheks aastaks alates üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest fondi nõukogu pädevusse fondi aktsiakapitali suurendamise otsustamine. Selleks anda fondi nõukogule ja juhatusele volitused kõigi vajalike toimingute tegemiseks ja lepingute sõlmimiseks, sh uute emiteeritavate fondi aktsiate Tallinna börsi põhinimekirjas noteerimise ja kauplemisele võtmise taotluse esitamiseks.

Üldkoosoleku protokoll tehakse fondi kodulehel (https://eref.ee/investorile/uldkoosolekud/) kättesaadavaks hiljemalt 7 päeva möödudes üldkoosoleku toimumisest.

Viljar Arakas
juhatuse liige
Tel. 655 9515
E-post: viljar.arakas@eften.ee