English Estonian
Avaldatud: 2023-02-07 07:00:00 CET
LHV Group
Poolaastaaruanne

LHV Groupi 2022. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

AS-i LHV Group 2022. aasta konsolideeritud puhaskasumiks kujunes 61,4 miljonit eurot ehk 1,2 miljonit eurot rohkem kui 2021. aastal (+2%). LHV Groupi aktsionäridele kuuluva omakapitali tootlus oli 2022. aastal 16,4%.

AS LHV Pank teenis aastaga 80,9 miljonit eurot puhaskasumit, sealhulgas 13,0 miljonit eurot Ühendkuningriigi filiaaliga seotud klientide teenindamisest. Aastaga kasvas panga kasum 16,8 miljoni euro võrra (26%). AS LHV Varahaldus teenis 2022. aastal 103 tuhat eurot puhaskahjumit ning AS LHV Kindlustus 1,7 miljonit eurot puhaskahjumit. LHV UK Limited-i puhaskahjumiks kujunes 2022. aastal pangalitsentsi ettevalmistamisega seotud kulude tõttu 11,7 miljonit eurot.

Grupi konsolideeritud tulud ulatusid 2022. aastal 173,5 miljoni euroni ehk kasvasid 24% võrreldes 2021. aastaga. Seejuures kujunes intressitulude kogusummaks 129,1 miljonit eurot (aastane kasv +33%) ning teenustasutulu kogunes 44,9 miljonit eurot (+3%). Konsolideerimisgrupi kulud ulatusid 2022. aastal kokku 89,6 miljoni euroni, mis tähendab 38% kasvu võrreldes eelmise aastaga.

2022. aasta lõpuks oli LHV Groupi konsolideeritud varade maht 6,14 miljardit eurot, aastaga kahanes varade maht 710 miljoni euro võrra (-10%).

Aastaga vähenesid grupi konsolideeritud hoiused, peamiselt finantsvahendajate arvel, 907 miljoni euro võrra (-16%) 4,9 miljardi euroni. IV kvartalis kahanesid grupi konsolideeritud hoiused 268 miljoni euro võrra (-5%; -198 miljonit eurot III kvartalis). Seejuures vähenesid tavaklientide hoiused kvartaliga 27 miljoni euro võrra ja finantsvahendajate omad 241 miljoni euro võrra.

Konsolideeritud laenuportfell kasvas 2022. aastal kokku 531 miljoni euro võrra (+20%). IV kvartaliga suurenes laenude maht 114 miljoni euro võrra 3,21 miljardi euroni (+4%; +170 miljonit eurot III kvartalis). Portfelli kasvust 58 miljonit eurot tuli panga jaelaenudest ja 34 miljonit eurot ettevõtete panganduse laenudest, 22 miljonit eurot Ühendkuningriigi laenudest.

LHV poolt juhitud fondide koondmaht langes 2022. aastal 17 miljoni euro võrra 1,33 miljardi euroni (-1%). IV kvartalis suurenes fondide maht 66 miljoni euro võrra (+5%; +7 miljonit eurot III kvartalis).

Finantsvahendajatest klientidega seotud töödeldud maksete arv aasta peale kokku oli 26,1 miljonit makset, seda oli 1,3 miljoni võrra vähem kui 2021. aastal (-5%). Finantsvahendajate maksete arv ulatus IV kvartalis 7,3 miljoni makseni (+26% võrreldes 5,68 miljoni maksega III kvartalis).

AS LHV Group teenis 2022. aasta IV kvartalis konsolideeritult 24,3 miljonit eurot puhaskasumit. AS LHV Pank teenis IV kvartalis puhaskasumit 29,9 miljonit eurot puhaskasumit, sellest 5,3 miljonit eurot Ühendkuningriigi filiaaliga seotud klientide teenindamisest. AS LHV Varahaldus teenis kvartaliga 0,5 miljonit eurot puhaskasumit. AS LHV Kindlustuse puhaskahjum oli IV kvartalis 0,5 miljonit eurot ja LHV UK Limited teenis 5,1 miljonit eurot puhaskahjumit. Grupi omakapitali tootlus (ROE) oli IV kvartalis 24%.

Aasta viimastel kuudel tõusid oluliselt panga intressitulud, samal ajal püsis laenuportfell kvaliteetsena, see tingis ajaloo parima kvartali LHV Groupi ja LHV Panga jaoks. Võrreldes eelmise kvartaliga kasvas grupi puhaskasum 13,6 miljoni euro võrra (+126%) ning võrreldes aasta taguse ajaga 5,0 miljoni euro võrra (+26%).


Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes IV kv 2022 IV kv 2021 12 kuud 2022 12 kuud 2021
   Neto intressitulu 44 098 28 163 129 111 97 319
   Neto teenustasutulu 11 549 15 252 44 900 43 478
   Neto finantstulud 836 -913 -594 -946
   Muud tegevustulud 75 177 126 530
Tulud kokku 56 558 42 679 173 543 140 381
   Personalikulu -13 170 -8 638 -46 795 -31 322
   Kontorikulud 263 -453 -2 097 -1 836
   IT kulud -2 740 -1 271 -8 151 -4 407
   Turunduskulud -1 084 -791 -3 261 -2 506
   Muud tegevuskulud -10 149 -7 095 -29 333 -25 113
Kulud kokku -26 881 -18 249 -89 638 -65 185
Ärikasum 29 677 24 431 83 905 75 197
Kasum enne allahindlusi 29 677 24 431 83 905 75 197
   Laenude allahindlus -251 -1 694 -8 052 -3 948
   Tulumaksukulu -5 112 -3 395 -14 421 -10 986
Puhaskasum 24 315 19 342 61 432 60 263
   Vähemusosaluse osa 237 485 1 624 2 002
   Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist 24 078 18 856 59 808 58 261


Bilanss, tuhandetes eurodes dets.22 sept.22 dets.21
   Raha ja raha ekvivalendid 2 482 288 2 735 080 3 987 312
   Finantsvarad 373 584 373 749 135 856
   Laenud klientidele 3 229 214 3 115 239 2 696 210
   Laenude allahindlus -20 642 -20 537 -19 049
   Nõuded klientide vastu 21 019 12 785 9 746
   Muud varad 49 539 46 099 34 859
Varad kokku 6 135 002 6 262 414 6 844 933
      Nõudmiseni hoiused 4 644 843 5 053 834 5 648 013
      Tähtajalised hoiused 255 672 114 319 159 609
      Saadud laenud 586 254 496 239 546 280
   Võlgnevused klientidele 5 486 768 5 664 393 6 353 901
   Muud kohustused 96 541 91 626 55 853
   Allutatud laenud 130 843 110 652 110 378
Kohustused kokku 5 714 152 5 866 671 6 520 133
Omakapital 420 850 395 743 324 801
   sh vähemusosaluse osa 7 908 7 671 8 384
Kohustused ja omakapital kokku 6 135 002 6 262 414 6 844 933


Aasta lõppu iseloomustasid LHV jaoks intressitulude kasv ja laenuportfelli jätkuvalt hea kvaliteet, kuigi majanduskeskkond on nõrgenemas. Tänu nendele täitis grupp aastaks seatud kasumlikkuse eesmärgi. Finantsplaanist kõrgemad kulud olid seotud eelkõige riskiüksuste värbamistega ja EveryPay lisandumisega gruppi aprillis.

LHV Panga jaoks oli aasta edukas. Pangaklientide hulk suurenes aastaga enam kui 56 000 võrra (+18%) 378 000 pangakliendini. Seejuures ligikaudu 14 000 pangaklienti lisandus IV kvartalis. Klientide aktiivsus arvelduste ja kaardikasutuse osas jäi heale tasemele. Samas klientide laenunõudlus neljandas kvartalis vähenes märgatavalt.

2022. aastal finantseeris LHV majandust kokku 1,73 miljardi euro mahus. Aasta jooksul ületas panga kodulaenu portfell 1 miljardi euro piiri. 16% kõigist uutest kodulaenudest olid A-energiaklassi eluasemetele. Laenuportfelli kvaliteet on tugev, vaid üksikud kliendid on jälgimise all.

Hoiuste vähenemine 2022. aastal oli eelkõige seotud finantsvahendajate hoiuste oodatust suurema 970 miljoni eurose vähenemisega. Kiiresti muutunud intressikeskkond on oluliselt suunanud panga fookuse hoiuste kaasamisele.

Kogu aasta vältel oli LHV turuliidrina aktiivne investeerimisteenuste pakkuja. LHV Panga kliendid sooritasid 2022. aastal 490 miljoni euro eest tehinguid Balti aktsiabörsidel, mis moodustas 39% Baltikumi aktsiabörside kogukäibest. Samas suunasid LHV kliendid suunasid aasta jooksul üle 150 miljonit eurot uute investeeringute tegemiseks, millest ligi 50 miljonit eurot suunati Balti ettevõtete aktsiatesse.

IV kvartal tõi pangale mitu tunnustust. CVKeskus.ee uuringu kohaselt on 2022. aasta Eesti ihaldusväärseim tööandja just LHV Pank. Samas rahvusvaheline pangandusväljaanne The Banker nimetas LHV Panga neljandat aastat järjest parimaks pangaks Eestis.

Aasta lõpuks ületas AS LHV Pank seatud finantsplaani 10,5 miljoni euro võrra. Puhaskasumi ja 32,2% ROE poolest oli aasta viimane kvartal tugevaim panga ajaloos.

LHV Varahalduse jaoks oli aastalõpp edukas, kuivõrd aktiivselt juhitud pensionifondid M, L ja XL olid aasta kokkuvõttes ainukesed positiivset tootlust pakkunud II samba fondid Eestis. IV kvartalis olid nende fondide tootlused vastavalt 1,6%, 2,8% ja 4,9%. Üldiselt oli kvartal aktsiaturgudel taas keeruline, mis väljendus passiivselt juhitud fondide madalamas tootluses. Aktiivsete II samba klientide arv püsis kasvutrendis, kvartaliga lisandus ligi 2000 uut klienti. Aasta kokkuvõttes aga vähenes aktiivsete pensioniklientide arv 8000 võrra.

Aasta lõpuks oli LHV Varahalduse pensionifondide turuosa mahu järgi enam kui 31%, klientide arvu järgi püsib turuosa 25% juures. Aasta lõpetas LHV Varahaldus väikese kahjumiga. Kuigi äritulud vastasid suuresti finantsplaanile, olid ärikulud mõnevõrra suuremad eelkõige II sambast lahkumiste tõttu. Aktiivselt juhitud pensionifondid 2022. aastal võrdlusindeksi kasvu ei ületanud, mistõttu edukustasu ei teenitud.

LHV Kindlustus jätkas ärimahtude kasvatamist, tehes seda kõrgel 97% tasemel klientide rahuloluga kahjukäsitlusega. Stabiilselt suurenevad ka teenitud preemiad. IV kvartalis lisandus tooteportfelli tervisekindlustus. Müügitulemused olid aastalõpule kohaselt head, samas tõusid ka ilmastikuoludest tingituna kindlustuskahjud. Ettevõte jäi finantsplaanile aasta kokkuvõttes alla peamiselt planeeritust suuremate tekkinud kahjude tõttu.

Ühendkuningriigis jätkus tegus ettevõtte arendamine, lisaks pangalitsentsi taotlemisele, alustas LHV UK Limited laenutegevusega pärast 21 miljoni eurose laenuportfelli soetamist. Laenud alates suurusest 0,5 miljonit naela on tagatud ärikinnisvara ja muude tagatistega.

IV kvartalisse jäi ka grupi kapitaliseerituse tugevdamine läbi 88 miljoni euro mahus MREL kohustuste ning 20 EURm ulatuses täiendavate esmaste omavahendite kaasamise kaudu. Olulise muutusena läks LHV 2023. aastast alates Euroopa Keskpanga otsejärelevalve all.


LHV Groupi juhatuse esimehe Madis Toomsalu kommentaar:
"Kiire hinnatõusu tagajärjel on Eesti majandus jõudnud langusesse. Sama riskiga peavad arvestama ka eurotsooni riigid ja Ühendkuningriik. Kindlustustunde langus koos suurenevate kuludega ei jäta mõjutamata koduostjate otsuseid või ettevõtete investeerimisplaane. Hinnatõusu pidurdamiseks kasvanud intressimäärad on lõpetanud varasema nullintressimäärade ajastu, mis on olnud anomaalia ja majanduslikes otsustes vale motivatsiooni tekitav. Rahapoliitika karmistumise tõttu peavad pangad taas pingutama hoiuste pärast ning suurenenud on pankade kapitalinõuded.
Vastuolulises majanduskeskkonnas on LHV jätkanud Eesti majanduse finantseerimist. Väljastasime 2022. aastal Eesti ettevõtetele laenusid 1,31 miljardit eurot ning eraisikutele 420 miljonit eurot. Seejuures väljastasime 16% kõigist uutest kodulaenudest A-energiaklassi eluasemetele. Alustasime laenutegevusega Ühendkuningriigis. Aasta jooksul töötlesime üle 50 miljoni makse, aasta lõpuks kasutab 34% e-kaupmeestest LHV maksete kogumise teenust."

 

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded.

Uue finantsplaani 2023. aastaks ja viieaastase prognoosi avalikustab LHV Group 14. veebruaril.

Kvartali- ja 12 kuu tulemuste tutvustamiseks korraldab LHV Group veebiseminaride keskkonna Zoom kaudu investorkohtumise. Virtuaalne investorkohtumine toimub enne turu avanemist 7. veebruaril kell 9.00. Esitlus tehakse eesti keeles. Palume registreeruda aadressil: https://lhvbank.zoom.us/webinar/register/WN_YX3_I6cEQZac98aB5eJOJw.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. Grupi ettevõtetes töötab üle 880 inimese. LHV pangateenuseid kasutab detsembri lõpu seisuga 378 000 klienti, LHV hallatavatel  pensionifondidel on 131 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 150 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 200 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.


Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee 

Manused



LHV Group faktiraamat 2022-Q4-ET.pdf.pdf
LHV Group investoresitlus 2022-Q4-ET.pdf
LHV Group vahearuanne 2022-Q4-ET.pdf