Finnish
Julkaistu: 2003-10-28 07:00:46 CET
Elisa
neljännesvuosikatsaus
ELISAN HEINÄ-SYYSKUUN TULOS ENNEN VEROJA
ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.10.2003 KLO 8.00

ELISAN HEINÄ-SYYSKUUN TULOS
ENNEN VEROJA OLI 17 MILJOONAA EUROA

Konsernin taloudellinen kehitys jatkui
myönteisenä: kannattavuus
parani, kassavirta säilyi positiivisena ja
nettovelka pieneni.

Heinä-syyskuussa konsernin tunnusluvut olivat
seuraavat:

·  liikevaihto 385 (388) miljoonaa euroa
·  käyttökate 107
miljoonaa euroa (51, ilman kertaeriä 84)
·  liikevoitto 26 miljoonaa euroa
(-43, ilman kertaeriä 6)
·  liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoa 40
miljoonaa
   euroa (-29, ilman kertaeriä 20)
·  tulos ennen satunnaisia
eriä ja veroja 17 miljoonaa euroa 
   (-56, ilman kertaeriä
-7).

Heinä-syyskuun operatiiviset investoinnit käyttöomaisuuteen olivat
42
miljoonaa (45), investoinnit osakkeisiin 22 miljoonaa (5)
ja
GSM-rahoitussopimusten takaisinostoihin 3 miljoonaa euroa
(5).

Tammi-syyskuussa konsernin rahoituslaskelman mukainen kassavirta
oli
36 miljoonaa euroa ja kolmannella vuosineljänneksellä 21
miljoonaa euroa.
Kassavirran kehitykseen vaikuttivat myönteisesti
vakaa tuloskehitys ja
maltillinen investointitaso.
Rahoituksellinen asema oli
vakaa.

Katsauskauden lopussa

·  nettovelka oli 722 miljoonaa euroa (757
vuoden 2002 lopussa),
·  konsernin omavaraisuusaste oli 40,4 prosenttia
(38,3 vuoden
   2002 lopussa).

Osavuosikatsauksen tiedot ovat
tilintarkastamattomia.

ELISA OYJ

Velipekka Nummikoski,
viestintäjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, puh.
010 262 2635
Vt. talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Heikkilä, puh. 010 262
9781
Sijoittajasuhdejohtaja Vesa Sahivirta, puh. 010 262
3036

Liite:

Elisa Oyj:n osavuosikatsaus heinä-syyskuu
2003

Jakelu:

Helsingin Arvopaperipörssi
Keskeiset
tiedotusvälineet

ELISA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS HEINÄ-SYYSKUU
2003

Liikevaihdon kehitys

Telekommunikaatiotoimialan uusien tuotteiden
kysyntä on jatkunut
voimakkaana ja volyymit ovat kasvaneet. Kiristynyt
kilpailutilanne
on kuitenkin aiheuttanut hintaeroosiota. Perinteisten
analogisten
tuotteiden kysyntä ja volyymit ovat laskeneet.

Konsernin
liikevaihto heinä-syyskuussa oli 385 miljoonaa euroa
(388). Edellisen vuoden
vastaavaan ajankohtaan verrattuna
liikevaihto supistui 0,7
prosenttia.

Tuloskehitys

Konsernin tuloksen myönteinen kehitys jatkui.
Merkittävimmät syyt
tähän olivat Elisa Mobilen ja Comptelin tulosten
paraneminen sekä
Saksan liiketoiminnan tappioiden pieneneminen.

Konsernin
liikevoitto heinä-syyskuussa oli 26 miljoonaa euroa
(-43, ilman kertaeriä 6).
Ilman konserniliikearvon poistoa heinä-
syyskuun liikevoitto oli 40 miljoonaa
euroa (-29, ilman kertaeriä
20). Katsauskauden tulokseen ei sisälly olennaisia
kertaluonteisia
eriä.

Suunnitelman mukaiset poistot ja
arvonalentumiset
käyttöomaisuudesta olivat yhteensä 67 miljoonaa euroa (80,
ilman
kertaeriä 64). Poistojen kasvu oli seurausta vuoden 2003
alusta
tehtyjen matkapuhelinverkon poistoaikojen lyhentämisestä
ja
Radiolinjan aiemmin vuokraaman
matkapuhelinverkon
takaisinostoista.

Konserniliikearvosta kirjattiin
poistoa 14 miljoonaa euroa (14).
Tytäryhtiöiden hankinnasta aiheutunut
konserniliikearvo oli
katsauskauden lopussa 560 miljoonaa euroa (vuoden 2002
lopussa
583).

Heinä-syyskuun verot olivat -14 (+1) miljoonaa
euroa.
Vertailuvuoden veroihin sisältyi 22 miljoonan euron
laskennallinen
verosaaminen GSM-verkon kertaluonteisesta
kulukirjauksesta.

Heinä-syyskuun tulos:
·  tulos ennen satunnaiseriä ja
veroja oli 17 miljoonaa euroa 
   (-56, ilman kertaeriä -7)
·  tulos
verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen oli 2 miljoonaa
   euroa
(-49)

Konsernin heinä-syyskuun tulos/osake oli 0,01 euroa (-0,36).

Elisa
Mobile -liiketoiminta-alue

Katsauskaudella alkanut numeronsiirrettävyys
lisäsi
asiakasvaihtuvuutta ja kiristi kilpailutilannetta.

Elisa Mobile
–liiketoiminta-alueen heinä-syyskuun
•  liikevaihto oli 195 miljoonaa euroa
(188)
•  käyttökate oli 58 miljoonaa euroa (-28, ilman kertaeriä 50)
•  
liikevoitto oli 25 miljoonaa euroa (-74, ilman kertaeriä 15)
•  liikevoitto
ilman konserniliikearvon poistoa oli 34 miljoonaa
   euroa (-64, ilman
kertaeriä 25).

Liikevaihto kasvoi 6 miljoonaa euroa edellisen vuoden
vastaavaan
kauteen verrattuna liittymäkannan kasvun seurauksena.
Liikevaihdon
kasvua hidasti kuitenkin kiristynyt kilpailu, jonka vaikutus
näkyi
alennusten merkittävänä kasvuna.

Käyttökatteen paraneminen 86
miljoonalla eurolla johtui edellisen
vuoden kolmannelle kvartaalille
kirjatusta GSM-verkon
rahoitussopimuksia koskeneesta kulukirjauksesta (77
miljoona
euroa) sekä toiminnan tehostumisen myötä pienentyneistä
kiinteistä
kustannuksista ja liikevaihdon kasvusta. Toisaalta
kannattavuutta
ovat heikentäneet kohonneet
yhdysliikennekustannukset.

Liikevoitto, 25 miljoonaa euroa (-74), oli 99
miljoonaa euroa
edellisvuotta korkeampi, mikä johtuu edellisvuoden
liikevoittoa
rasittaneiden kertaluonteisten arvonalennusten ja
kulukirjausten
(yhteensä 89 miljoonaa euroa) lisäksi
parantuneesta
käyttökatteesta.

Suomessa Radiolinjan verkko-operaattorilla
oli syyskuun 2003
lopussa 1 374 847 liittymää (1 301 621).

Radiolinjan
omien kotimaan liittymien
•  vaihtuvuus (churn) oli katsauskaudella
vuositasolle
   muutettuna 24,2 prosenttia (14,0)
•  keskimääräinen
kuukausikäyttö oli 151 minuuttia (139) ja
   lähetettyjen tekstiviestien
määrä asiakasta kohden
   kuukaudessa 28 (27)
•  liikevaihto liittymää
kohti kuukaudessa (ARPU) oli
   keskimäärin 42,5 euroa
(43,0).

Radiolinjan asiakkaiden matkaviestimen käytön kasvu
jatkui
kolmannella vuosineljänneksellä. Asiakaskohtaisten
puheluminuuttien
määrä kasvoi 9 prosenttia ja lähetettyjen
tekstiviestien määrä 5 prosenttia
edellisvuoteen verrattuna.
Matkaviestinalan hintatason laskusta johtuen
liittymäkohtainen
tuotto (ARPU) oli kuitenkin lievästi edellisvuoden
vastaavaa
ajankohtaa alempi.

Heinäkuun lopussa voimaan tulleen
numeronsiirrettävyyden sekä
katsauskaudella lanseeratun asiakasetuohjelman
ansiosta
Radiolinjan liittymämäärä kasvoi edelliseen
vuosineljännekseen
verrattuna lähes 18 000 liittymällä. Numeronsiirrettävyys
sekä
matkaviestinalan kireänä pysynyt tarjouskampanjointi näkyi
myös
asiakasvaihtuvuuden nousuna.

Radiolinjan Virossa toimivan tytäryhtiön
Radiolinja Eestin
liittymämäärä oli syyskuun lopussa 163 160 (151
200).

Radiolinja Eestin heinä-syyskuun
•  liikevaihto oli 16 miljoonaa
euroa (15)
•  käyttökate oli 5 miljoonaa euroa (5)
•  liikevoitto oli 2
miljoonaa euroa (2).

Elisa Mobile –liiketoiminta-alueen investoinnit
käyttöomaisuuteen
olivat heinä-syyskuussa 22 miljoonaa euroa (16).
Investointeihin
sisältyy puhelinyhtiöiltä lunastettuja
GSM-verkkojen
rahoitussopimuksia 3 miljoonaa euroa (5).

Kiinteän verkon
liiketoiminta (ElisaCom ja Elisa
Networks
–liiketoiminta-alueet)

Tasahintaisten laajakaistaliittymien myynti
on kasvanut.
Perinteiset puhe- ja liittymätuotteet ovat vähentyneet
puheen
siirtyessä mobiilituotteisiin. Yritysten call center
–palveluiden
ulkoistaminen jatkui vilkkaana.

Kiinteän verkon liiketoiminnan
heinä-syyskuun
·  liikevaihto oli 163 miljoonaa euroa (177)
·  käyttökate
oli 50 miljoonaa euroa (93, ilman kertaeriä 57)
·  liikevoitto oli 21
miljoonaa euroa (64, ilman kertaeriä 28).

Edellisen vuoden vertailulukuihin
sisältyi kertaluonteisia
osakkeiden ja liiketoiminnan myyntivoittoja 36
miljoonaa euroa.

Konsernilla oli osakkuusyhtiöineen syyskuun lopussa
kiinteän
verkon liittymiä yhteensä 1,18 miljoonaa kappaletta
(1,14).

Laajakaistaliittymien määrä oli noin 107 900 (59 000)
kappaletta.
Kaapelitelevisioliittymiä oli syyskuun lopussa
179 900 (165 000).

ElisaCom
sai hoidettavakseen K-ryhmän kanta-asiakasohjelman
Plussan. Samalla 20 K-Plus
Oy:n asiakaspalvelutyöntekijää siirtyi
Elisan palvelukseen.

Liiketoiminta
Saksassa (Elisa Kommunikation –liiketoiminta-alue)

Konsernin Saksan
liiketoimintojen liikevaihto kasvoi huolimatta
Saksan talouden taantumasta ja
toimialan heikoista
markkinanäkymistä.

Saksan toimintojen heinä-syyskuun

·  liikevaihto oli 34 miljoonaa euroa (31)
 ·  käyttökate oli 1 miljoona
euroa (-9)
 ·  liikevoitto oli -12 miljoonaa euroa (-19) ja ilman
   
konserniliikearvon poistoa -9 miljoonaa euroa (-16).

Käyttökatteen
paraneminen ja liiketappion pieneneminen johtuivat
liikevaihdon kasvusta,
toiminnan tehostamisesta ja säästöistä
henkilöstökuluissa.
Kustannussäästöohjelman johdosta
henkilöstömäärä on vähentynyt noin 200
henkilöllä kuluvan vuoden
aikana.

Strategian mukainen keskittyminen
yritysasiakkaisiin on lisännyt
markkinaosuutta ja myös osaltaan edistänyt
kannattavuuden
paranemista. Vuoden alusta lukien liikeasiakkaiden määrä
on
kasvanut noin 33 prosenttia 20 000:een (15 500 vuoden
2003
alussa).

Muut yhtiöt

Comptel Oyj julkisti heinä-syyskuun
osavuosikatsauksensa
22.10.2003 ja Yomi Oyj 27.10.2003. Näiden
pörssiyhtiöiden
katsauksissaan raportoimat heinä-syyskuun avainluvut
olivat:

Comptel -konsernin
·  liikevaihto 12,0 miljoonaa euroa (12,1)
· 
 käyttökate 3,7 miljoonaa euroa (-1,1)
·  liikevoitto 3,0 miljoonaa euroa
(-2,1).
 
Estera-konsernin
·  liikevaihto oli 4,5 miljoonaa euroa
·  
käyttökate oli 0,4 miljoonaa euroa
·  liikevoitto oli 0,2 miljoonaa euroa.

 
Konsernin strategian mukaisesti nämä yhtiöt
ovat
finanssisijoituksia.

Yomi -konsernin
·  liikevaihto 13,5 miljoonaa
euroa (14,0)
·  käyttökate 2,8 miljoonaa euroa (12,4, sisältää
  
kertaluonteisia eriä 8,4 miljoonaa euroa)
·  liikevoitto 0,1 miljoonaa euroa
(5,7, sisältää
   kertaluonteisia eriä 4,0 miljoonaa euroa).

Yomin
konserniyhtiöt Kestel Oy ja Kesnet Oy kuuluvat
operatiivisesti kiinteän verkon
liiketoimintaan.

Investoinnit

Konsernin heinä-syyskuun bruttoinvestoinnit
käyttöomaisuuteen
olivat 45 miljoonaa euroa (50), josta operatiiviset
investoinnit
olivat 42 miljoonaa euroa (45). Osakehankinnat olivat 22
miljoonaa
euroa (5).

Investoinnit käyttöomaisuuteen:
 ·  Radiolinjassa
22 miljoonaa euroa
 ·  kiinteän verkon yhtiöissä 12 miljoonaa euroa
 ·  
Saksan liiketoiminnassa 7 miljoonaa euroa
 
Radiolinjan investointeihin
sisältyy puhelinyhtiöiltä lunastettuja
GSM-verkkojen rahoitussopimuksia 3
miljoonaa euroa (5).

Rahoitusasema

Konsernin rahoitusasema ja
likviditeetti vahvistuivat suunnitelman
mukaisesti. Nettovelka oli
katsauskauden lopussa 722 miljoonaa
euroa. Konsernin gearing oli 87,9
prosenttia (vuoden 2002 lopussa
94,8 prosenttia)ja omavaraisuusaste oli 40,4
prosenttia (vuoden
2002 lopussa 38,3 prosenttia).
Tammi-syyskuun
konsernirahoituslaskelman mukainen kassavirta
investointien
jälkeen oli 36 miljoonaa euroa ja kolmannella neljänneksellä
21
miljoonaa euroa.

Osake

Elisa Oyj:n A-osakkeen päätöskurssi 30.9.2003
oli 8,19 euroa.
Heinä-syyskuun ylin noteeraus oli 9,49 euroa ja alin 7,25
euroa.
Osakkeen keskikurssi oli 8,38 euroa.

Yhtiön osakemäärä oli 138 011
757 kappaletta, jotka kaikki olivat
A-osakkeita. Niiden markkina-arvo
30.9.2003 oli 1 124 miljoonaa
euroa.

Yhtiön A-osakkeita vaihdettiin
Helsingin Arvopaperipörssissä
1.7.2003 - 30.9.2003 kaikkiaan 19,6 miljoonaa
kappaletta 164,4
miljoonan euron kokonaishintaan. Vaihto oli 14,3 prosenttia
ulkona
olevien A-osakkeiden määrästä.

Elisa Oyj:n vuoden 2000
A-optio-oikeuksien määrä on 3 600 000
kappaletta. 1.7.2003 - 30.9.2003
A-optio-oikeuksia vaihdettiin
Helsingin Arvopaperipörssissä kaikkiaan 45 800
kappaletta 3 323
euron kokonaishintaan. A-optio-oikeuden keskikurssi oli
0,07
euroa. A-optio-oikeuden ylin noteeraus oli 0,10 euroa ja alin
0,03
euroa. Päätösnoteeraus A-optio-oikeudelle oli 0,06 euroa.

Elisa Oyj:n
vuoden 2000 B-optio-oikeudet tulivat julkisen
kaupankäynnin kohteeksi
Helsingin Pörssissä 2.5.2003. Niiden määrä
on 3 600 000 kappaletta. 1.7.2003 -
30.9.2003 B-optio-oikeuksia
vaihdettiin Helsingin Arvopaperipörssissä
kaikkiaan 31 650
kappaletta 7 287 euron kokonaishintaan.
B-optio-oikeuden
keskikurssi oli 0,23 euroa. B-optio-oikeuden ylin noteeraus
oli
0,30 euroa ja alin 0,20 euroa. Päätösnoteeraus B-optio-oikeudelle
oli
0,25 euroa.

Tytäryhtiöiden omistuksessa olevien Elisa Oyj:n
A-osakkeiden
kokonaismäärä oli 781 563 kappaletta (vuoden 2002 lopussa
781
563), osakkeiden nimellisarvo oli yhteensä 390 781,50 euroa ja
osuus
osakepääomasta ja äänistä oli 0,57 prosenttia. Näiden omien
osakkeiden
kirjanpitoarvo on vähennetty konsernin
voitonjakokelpoisista
varoista.

Lisäksi konsernin eläkesäätiöiden omistuksessa oli A-osakkeita
1
236 963 kappaletta.

Merkittävät oikeudelliset asiat

Yhtiön vuoden 2002
toimintakertomuksessa ja sen jälkeisissä
osavuosikatsauksissa mainituissa
oikeudellisissa prosesseissa on
tapahtunut seuraavia muutoksia:

Elisa Oyj
on esittänyt osakeyhtiölain 14. luvun 19 §:n mukaisen
lunastusvaatimuksen
Riihimäen Puhelin Oy:n vähemmistöosakkeiden
lunastamiseksi 1 525 euron
lunastushinnalla. Välimiesoikeus on
28.8.2003 vahvistanut lunastusoikeuden
riidattomuuden ja
lunastushinnalle maksettavan koron määräksi 5,0 prosenttia.
Elisa
asetti välimiesoikeuden hyväksymän 2,8 miljoonan euron
vakuuden
3.9.2003 ja omistaa näin 100 prosenttia Riihimäen Puhelin
Oy:stä.
Katsauskauden jälkeen välimiesoikeus on 6.10.2003
päättänyt
lunastushinnaksi 2 077 euroa osakkeelta. Elisalla on
lunastamatta
noin 780 osaketta.

Kilpailuneuvosto on 11.12.2001 antanut
ratkaisun siitä, että
Radiolinjalla ja Soneralla ei ole yhteistä määräävää
markkina-
asemaa matkaviestinnän verkkomarkkinoilla. Telia Mobile Ab
valitti
päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein Hallinto-
oikeus
on 16.9.2003 antamallaan päätöksellä päättänyt valituksen
käsittelyn, joten
kilpailuneuvoston ratkaisu jää pysyväksi.

Viranomaisilla on käynnissä
tutkimuksia siitä, menettelikö
Radiolinja asianmukaisesti vuonna 2002 Telian
asiakkaisiin
kohdistuneissa kampanjoissa.

Henkilöstö

Elisa-konsernissa
käynnistyivät elokuussa määrättyjä
esikuntatoimintoja ja suurasiakasmyyntiä
koskevat
yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut päättyivät 6.10.2003,
ja
niiden lopputuloksena vakinaisen henkilöstön määrä vähenee
115
henkilöllä.

Konsernin johtoryhmän jäsenille raportoivia johtoryhmiä
on
uudistettu ja vahvistettu pääasiassa sisäisellä rotaatiolla.

Muutokset
konsernin rakenteessa

Elisa myi 50 prosentin osuuden verkkosuunnittelua
ja
tietoliikenteen konsultointia harjoittavasta EPStar Oy:stä yhtiön
toiselle
pääomistajalle Jaakko Pöyry Group Oyj:lle jatkaen näin
ei-
ydinliiketoimintojensa rakennejärjestelyjä. Elisalle jäi edelleen
17,5
prosentin osuus EPStarista, ja Elisa jatkaa yhtiön
merkittävänä
asiakkaana.

Münsterin sähkölaitos käytti oikeuttaan myydä omistamansa
4,95
prosentin osuus Tropolys GmbH:sta Elisa Oyj:n Saksan tytäryhtiölle
Elisa
Kommunikation GmbH:lle 19 miljoonan euron hinnalla. Kaupan
myötä Elisa
Kommunikationin omistusosuus Tropolyksessa nousi
70,85
prosenttiin.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Telenor Ab ja
ElisaCom solmivat ns. Preferred Partner –
yhteistyösopimuksen, jonka myötä
molempien yhtiöiden kyky palvella
pohjoismaisia asiakkaita paranee
merkittävästi.

Elisa-konserni julkistaa 28.10.laajan
uudelleenjärjestelyohjelman,
jonka tavoitteina on konsernin
asiakaskeskeisyyden ja tehokkuuden
lisääminen sekä konsernirakenteen ja
toimintojen
yksinkertaistaminen. Konsernissa
käynnistetään
yhteistoimintaneuvottelut perustuen tuotannollisiin syihin
ja
uudelleenjärjestelyihin.

Loppuvuoden näkymät

Konsernin vuoden 2003
liikevaihdon arvioidaan jäävän hieman
pienemmäksi kuin vuonna 2002.
Kertaerillä oikaistu käyttökate ja
tulos kasvavat maltillisesti edelliseen
vuoteen verrattuna.

Paranevan kannattavuuden ja maltillisen
investointitason
seurauksena konsernin kassavirta säilyy positiivisena
ja
nettovelka edelleen pienenee. Operatiiviset investoinnit ovat
neljännellä
vuosineljänneksellä korkeintaan 15 prosenttia
liikevaihdosta.
Ei-ydinliiketoimintojen rakennejärjestelyjä
jatketaan.

Konsernin Saksan
liiketoiminta-alueen käyttökatteen arvioidaan
olevan positiivinen vuonna
2003.

HALLITUSELISA OYJ -KONSERNI

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. -
30.9.2003 (milj.euroa)
(Osavuosikatsauksen luvut eivät ole
tilintarkastettuja)
                    
         
      Heinä- Heinä- Tammi- Tammi- Tammi-
KONSERNITULOSLASKELMA    
 Syys  Syys  Syys  Syys  Joulu
                2003 
2002  2003  2002  2002
milj.euroa
Liikevaihto           385 
 388 1 147  1 178  1 563
Liiketoiminnan muut tuotot     8   46   21
   54   92
Liiketoiminnan kulut      -286  -383  -879 -1 017 -1
322
Poistot ja arvonalentumiset:
 Käyttöomaisuudesta       -67  -80 
 -198  -255  -322
 Konserniliikearvosta      -14  -14  -42  
-47   -59
Liikevoitto            26  -43   49   -87  
-48
Rahoitustuotot ja -kulut:
 Osuus osakkuusyritysten 
 tuloksista    
        1   -1   0   -4   -5
 Muut rahoitustuotot ja -kulut
 -10  -13  -29   -38   -50
Voitto ennen satunnaisia eriä   17  -56
  20  -129  -103
Satunnaiset erät                    
 3    3
Voitto satunnaisten erien jälkeen 17  -56   20  -126  
-100
Tuloverot            -14   1   13    0   
3
Vähemmistöon osuus        -2   6   -2   20   
26
Tilikauden voitto         2  -49   30  -106  
-71

KONSERNITASE                  30.9. 30.9. 31.12.
  
                       2003 2002 2002
milj.
euroa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet               
70  80  77
Konserniliikearvo                 560  624 
583
Aineelliset hyödykkeet               870  944 
962
Osuudet osakkuusyrityksissä             21  18  21
Muut
sijoitukset                  12  16  13
        
                1 533 1 682 1 656
Vaihtuvat
vastaavat
Vaihto-omaisuus                   17  21  
21
Laskennallinen verosaaminen             54  42  
14
Saamiset                      385  382 
334
Rahoitusarvopaperit                 7   3   2
Rahat
ja pankkisaamiset               50  77  71
         
                 513  525  442
Vastaavat yhteensä      
          2 046 2 207 2 098

Oma pääoma
Osakepääoma        
            69  69  69
Ylikurssirahasto            
      517  517  517
Vararahasto                    
 3   3   3
Edellisten tilikausien voitto           127  181 
198
Tilikauden voitto                  30 -106  -71
   
                      746  664 
716

Vähemmistöosuudet                  76  111  
83

Pakolliset varaukset                44  79  
71

Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma            710 
600  715
Lyhytaikainen vieras pääoma            470  753  513

                        1 180 1 353 1 228
Vastattavat
yhteensä               2 046 2 207 2 098

Tilinpäätöksestä
31.12.2002 lähtien Tropolys
-alakonsernissa on vuoden 2002
osavuosi-
katsauksista poiketen sovellettu tytär-
yhtiöiden hankinnassa IAS:n
sallimaa menet-
telyä, mikä on vaikuttanut konserniliike-
arvoon ja
vähemmistöosuuteen.

Tuloveroina on otettu huomioon katsauskauden 
tulosta
vastava vero.
                       Tammi- Tammi-
Tammi-
KONSERNIRAHOITUSLASKELMA            Syys  Syys Joulu
  
                      2003  2002 
2002
milj.euroa
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden tulos          
       30  -106  -71

Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset    
       239  303  381
Rahoitusarvopaperien arvonalentumiset     
         1
Liiketoiminnan myyntivoitot            0  
-31  -48
Käyttöomaisuuden ja osakkeiden myyntivoitot    -1   -2  
-5
Kulukirjaus GSM-verkon vuokravastuusta          77   70
Muut
oikaisut                   2  -15  -21
Laskennallisen
verovelan/-saamisen muutos    -40  -61  -34
Käyttöpääoman muutos ja
muut erät        -56   41   32
                  
       144  312  376

Liiketoiminnan rahavirta           
  174  206  305

Investointien rahavirta
Investoinnit käyttöomaisuuteen
         -131  -188  -268
Käyttöomaisuuden myynti          
    1   4   6
Investoinnit osakkeisiin             -24 
 -5   -7
Osakkeiden ja liiketoiminnan myynti        16   33  
53
Muut sijoitukset                  0   -2   
0
Investointien rahavirta             -138  -158 
-216

Rahavirta investointien jälkeen          36   48  
89

Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen muutos          
3  -38   75
Lyhytaikaisten lainojen muutos          -55  -30 
-209
Maksetut osingot                 -1   -4   -4
Omien
osakkeiden myynti                     18
Rahoituksen
rahavirta              -53  -72  -120

Rahavarojen muutos  
              -17  -24  -31
Rahavarat tilikauden lopussa   
        57   80   74

                  
Heinä-Heinä-Tammi-Tammi-Tammi-
                   Syys 
Syys Syys Syys Joulu
                   2003 2002 2003 
2002 2002
TUNNUSLUVUT
Tulos/osake, (euroa)         0,01 -0,36 0,22
-0,80 -0,54
Oma pääoma/osake, (euroa)             5,44 4,89 
5,21
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen  45  50  131  188 
269
Bruttoinvestoinnit % liikevaihdosta  11,7 12,9 11,4 16,0 
17,2
Osakkeiden hankinnat          22   5  24  11  
16
Korottomat velat                  401  456 
396
Henkilöstö keskimäärin              7 285 8 531 8
115


VASTUUT
Kiinnitykset
Omasta puolesta                
  75  70  67
Annetut pantit
Vakuudeksi annetut talletukset       
     9  19  10
Annetut takaukset
Muiden puolesta           
        11  11  11
Leasingvastuut                 
  73  74  72
Takaisinostovastuut                 4   5
  3
Vuokraus-/takaisinvuokraussopimuksen
vastuu (ns. QTE-järjestely)    
        174  206  194
Muut vastuut                 
   25  79  52
Vastuut yhteensä                  371 
464  409

Konsernin ulkopuoliset GSM- ja data- verkon 
vuokrasopimusvastuut
30.9.2003 olivat noin 
229 milj.euroa (216 milj. euroa vuoden 2002 
lopussa).
Kyseisten GSM-verkon rahoitus-
sopimusten tulevia lunastuksia varten

taseeseen on muodostettu pakollinen varaus, 
joka kattaa jäljellä olevasta

vuokrasopimusvastuusta noin 43 milj. euroa.

               
        Tammi- Tammi- Tammi-
                     
   Syys  Syys Joulu
                        2003 
2002  2002
Johdannaissopimukset
Termiinisopimukset
Kohde-etuuden arvo   
             15   6   13
Käypä arvo             
       1   0   1
Koron ja valuutanvaihtosopimukset
Kohde-etuuden
arvo                    8   0
Käypä arvo        
                0   0

                  
Heinä-Heinä-Tammi-Tammi-Tammi-
KONSERNIN OIKAISTUT AVAINLUVUT    Syys 
Syys Syys Syys Joulu
(ilman kertaluonteisia eriä)     2003 2002 2003 
2002 2002

Liikevaihto              385  388 1 147 1 178 1
563
Käyttökate               107  84  289  255 
342
Käyttökate -%             27,8 21,7 25,2 21,6 
21,9
Liikevoitto               26   6  49  23  
32
Liikevoitto -%             6,8  1,6  4,3  2,0  2,0
Tulos
ennen satunnaisia eriä      17  -7  20  -19  -23

Oikaistut
avainluvut on laskettu ilman
seuraavia kertaluonteisia eriä:

Myyntivoitot 
                44     44  73
Kulukirjaus GSM-verkon
vuokravastuusta    -77     -77  -77
GSM-verkon alaskirjaukset     
     -12     -51  -51
Citypuhelin- ja merikaapeli-
verkkojen
alaskirjaukset                 -6  -8
Muut kotimaan
alaskirjaukset         -4     -4  -4
Mäkitorppa GmbH:n
alasajokulut              -10  -8
Muut Saksan liiketoiminnan
alaskirjaukset         -6  -5

Kertaluonteiset erät yhteensä    
    -49    -110  -80
 vaikutus käyttökatteessa          -33
    -40  -9
 vaikutus liikevoitossa           -49    -110
 -80
 vaikutus tuloksessa ennen satunnaiseriä   -49    -110 
-80

Osavuosikatsauksen taulukko-osassa 
esitetyt erät ovat rivikohtaisesti

pyöristettyjä lukuja.


AVAINLUVUT LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN
(LTA)1.1.-30.9.2003 *)
milj. euroa

             Liikevaihto 
Käyttökate   Liikevoitto              
            
 1-9/03 1-9/02 1-9/03 1-9/02 1-9/03 1-9/02
Kiinteä verkko
Palvelut      
    470  518   22   32   -8   -4
Verkko           216
  237  130  162   77  107
LTA:n sisäinen myynti   -178 
-194
Konsernikirjaukset                    -2  
-3
Yhteensä          508  561  152  194   67  100

Elisa
Mobile
Radiolinja         559  554  149   80   72  
-43
Konsernikirjaukset                   -29  
-29
Yhteensä          559  554  149   80   43  
-72

Saksa
Carrier-liiketoiminta    101   84   2  -21  -23  
-42
Mäkitorppa GmbH           2      -7     
-10
Konsernikirjaukset                    -8  
-13
Yhteensä          101   86   2  -28  -31  -65

Muut
yhtiöt
Comptel           41   37   7   -2   5  
-5
Muut yhtiöt **)       36   31   -3   0   -6   -7
LTA:n
sisäinen myynti    -5
Konsernikirjaukset                 
  -3   -2
Yhteensä           72   68   4   -2   -4  
-14

Konsernitoiminnot      26   26  -18  -29  -26  
-36
Konserni yhteensä     1147  1178  289  215   49  
-87

AVAINLUVUT LIIKETOIMINTA-
ALUEITTAIN (ILMAN 
KERTALUONTEISIA
ERIÄ)

Liiketoiminta-alue (LTA)    Liikevaihto Käyttökate Liikevoitto
 
               (oikaistu) (oikaistu)  (oikaistu)
       
     1-9/03 1-9/02 1-9/03 1-9/02 1-9/03 1-9/02

Kiinteä verkko     
  508  561  152  158   67   70
Elisa Mobile        559  
554  149  157   43   56
Saksa            101   86   2 
 -21  -31  -49
Muut toiminnat        98   94  -14  -39  
-30  -54
LTA:in välinen myynti   -119  -117
Konserni yht. (oikaistu) 
1147  1178  289  255   49   23

*Kiinteän verkon rakennemuutosten
vuoksi luvut eivät ole täysin 
 vertailukelpoisia edellisvuoteen
verrattuna.
**)Sisältää Yomi IT-yhtiöt ja Yomi-konsernin
emoyhtiön.


RAHOITUSTILANNE 30.9.2003
Milj. euroa
            
 30.9.03 30.6.03 31.3.03 31.12.02 30.9.02

Pitkäaikaiset lainat

Joukkovelkakirjalainat   572   572   572   572   472
 Lainat
eläkesäätiöiltä    80   80   80    80   83
 Lainat
rahoituslaitoksilta  57   55   48    54   38
Yhteensä      
    709   707   700   706   593
Lyhytaikaiset lainat

Joukkovelkakirjalainat                52   52
 Lainat
rahoituslaitoksilta  7    2    2    2   34
 Komittoitu
luottolimiitti 1)                 40
 Yritystodistukset 2)  
   37   81   124    44   128
 Muut             27 3) 
26   27    28   50
Yhteensä           71   109   153 
  126   304
Korolliset velat yhteensä  779   816   853   831  
897

Rahoitusarvopaperit      7   12    1    3    3
Rahat
ja pankkisaamiset    50   62   85    71   77
Korolliset
saamiset yhteensä 57   74   86    74   80

Nettovelka 4)    
    722   742   767   757   817

1) Komittoitu luottolimiitti on
kahdeksan pankin kanssa tehty 
  170 miljoonan euron lainajärjestely, jota
Elisa Oyj voi 
  rullaavasti käyttää ennalta sovitulla hinnoittelulla. 
 
Lainajärjestely on voimassa 16.6.2008 saakka.
2) Elisa Oyj:llä on kuuden
pankin kanssa sovittu yhteisohjelma 
  yritystodistusten liikkeellelaskusta.
Järjestely ei ole 
  komittoitu. Järjestelyn enimmäismäärä on 150 miljoonaa
euroa.
3) Radiolinjan (16 MEUR) ja Riihimäen Puhelimen (2 MEUR) 
 
lunastusvelka ja huoltokonttoritalletukset (9 MEUR).
4) Nettovelka on
korolliset velat vähennettynä korollisilla 
  saamisilla.

Rahoituksen
tunnusluvut  30.9.03 30.6.03 31.3.03 31.12.02 30.9.02

Gearing       
    88 %  91 %  97 %   95 %  105 %
Omavaraisuusaste       40 %
  40 %  38 %   38 %  35 %