Paskelbta: 2019-11-26 08:38:07 CET
AUGA group
Pranešimas apie esminį įvykį

PATIKSLINIMAS: Patvirtintas AUGA group, AB obligacijų programos siūlymo ir įtraukimo į reguliuojamą rinką AB Nasdaq Vilnius bazinis prospektas

ŠIS PRANEŠIMAS NEI TIESIOGIAI, NEI NETIESIOGIAI, NEI VISAS, NEI IŠ DALIES NĖRA SKIRTAS PLATINTI AR SKLEISTI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE, KANADOJE, AUSTRALIJOJE ARBA JAPONIJOJE AR BET KOKIOJE KITOJE JURISDIKCIJOJE IR NEGALI BŪTI PERDUOTAS Į TOKIAS JURISDIKCIJAS, KURIOSE TOKIO PRANEŠIMO PLATINIMAS ARBA SKLEIDIMAS BŪTŲ NETEISĖTAS. TAIKOMI IR TAM TIKRI KITI APRIBOJIMAI. PRAŠOME PERSKAITYTI ŠIO PRANEŠIMO VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽAI PABAIGOJE ESANTĮ SVARBŲ ĮSPĖJIMĄ.

Patikslinimas: pridėtas teisingas priedas su Lietuvos banko prospekto patvirtinimo sertifikatu

Prospektas

Lietuvos bankas 2019 m. lapkričio 25 d. patvirtino AUGA group, AB (toliau – Bendrovė) iki 60 000 000 EUR vertės obligacijų (toliau – Obligacijos) programos (toliau – Programa) siūlymo ir jų įtraukimo į reguliuojamą rinką AB Nasdaq Vilnius Baltijos skolos VP sąraše prospektą (toliau – Prospektas, žr. prisegamus dokumentus) ir informavo apie tai Estijos finansų priežiūros instituciją.

Bendrovė gali išleisti Obligacijas iki bendros 60 000 000 EUR sumos. Obligacijos bus išleidžiamos ir siūlomos dalimis (toliau – Dalys, atskirai – Dalis). Kiekvienos Dalies sąlygos ir terminai susidės iš (i) bendrų Obligacijų terminų ir sąlygų, kurie yra numatyti Prospekte ir taikytini kiekvienai Daliai ir (ii) galutinių kiekvienos atskiros Dalies sąlygų, taikytinų konkrečiai Obligacijų Daliai (toliau – Galutinės sąlygos), kurios bus paskelbtos prieš atitinkamos Obligacijų Dalies siūlymą.

Pagrindinė kiekvienos iš Obligacijų Dalių suma bus nustatyta Galutinėse sąlygose. Bendrovė gali sumažinti pagrindinę Dalies sumą, kaip nurodyta Galutinėse sąlygose per tos Dalies pasirašymo laikotarpį.

Sprendimas dėl Programos patvirtinimo, Obligacijų išleidimo, jų siūlymo ir įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje buvo priimtas 2019 m. lapkričio 22 d. Bendrovės valdybos. Atitinkamų Dalių Obligacijų siūlymai taip pat bus patvirtinti Bendrovės valdybos sprendimais. 

Vadovaujantis Prospektu, Programą sudaro: viešas(-i) siūlymas(-ai) mažmeniniams investuotojams ir instituciniams investuotojams Lietuvos Respublikoje ir Estijos Respublikoje, ir (ii) neviešas(-i) platinimas(-ai) (siūlymas (-ai)) instituciniams investuotojams ir mažmeniniams investuotojams tam tikrose EEE valstybėse narėse, kiekvienu atveju pasinaudojant Reglamento 2017/1129 1 straipsnyje numatyta išimtimi. Obligacijos nebus siūlomos viešai jokioje kitoje valstybėje, nei Lietuvoje ir Estijoje.

Konkrečių Obligacijų Dalių tikslūs pasirašymo terminai, jų galutinė siūlymo kaina, galutinis skaičius, palūkanų dydis, išpirkimo data, užtikrinimo priemonės (jei nustatomos) ir kita informacija bus nustatyta ir paskelbta Galutinėse kiekvienos iš Obligacijų Dalių sąlygose prieš atskiros Obligacijų Dalies siūlymą.

SVARBUS ĮSPĖJIMAS:

Šis pranešimas nėra skirtas platinti Jungtinių Amerikos Valstijų naujienų agentūroms arba skleisti Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje arba Australijoje, arba kitose vietose, kuriose toks skleidimas nėra tinkamas.

Tam tikrose jurisdikcijose įstatymai gali riboti teisę platinti šį pranešimą ir kitą su viešu siūlymu susijusią informaciją. Asmenys, pas kuriuos patenka šis pranešimas ar atitinkama kita informacija, privalo susipažinti su tokiais apribojimais ir jų laikytis.

Šis pranešimas nėra pasiūlymas arba kvietimas įsigyti Bendrovės vertybinių popierių ir nėra kaip nors su tokiu pasiūlymu arba kvietimu susijęs. Bet koks vertybinių popierių siūlymas vykdomas remiantis informacija, pateikiama Prospekte. Vienintelis teisiškai saistantis dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie Bendrovę ir Bendrovės vertybinių popierių siūlymą bei jų įtraukimą į prekybą reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius, yra Prospektas, kuris paskelbus su atitinkamos Obligacijų Dalies Galutinėmis sąlygomis ir kitais susijusiais dokumentais galės būti gaunami iš Bendrovės interneto svetainės (www.auga.lt), taip pat jie bus paskelbti www.crib.lt, www.nasdaqbaltic.com, www.gpwinfostrefa.pl ir www.gpw.pl. Papildomai, išimtinai informaciniais tikslais, Prospektas, Galutinės atitinkamos Dalies Obligacijų sąlygos ir kiti susiję dokumentai bus paskelbti Pasaulinio siūlymo organizatoriaus AS LHV Pank interneto svetainėje (www.lhv.ee).

Prospekto patvirtinimas neturėtų būti laikomas siūlomų ir į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą įtrauktinų obligacijų kokybės patvirtinimu. Galimiems investuotojams rekomenduojama prieš priimant investavimo sprendimą perskaityti Prospektą, kad jie suprastų visą su sprendimu investuoti į Bendrovės obligacijas susijusią galimą riziką ir grąžą.

Prospektas parengtas remiantis tuo, kad nebus jokių viešų Bendrovės Obligacijų siūlymų, išskyrus viešą siūlymą Lietuvos Respublikoje ir Estijos Respublikoje pagal Reglamentą 2017/1129.

Šiame pranešime minimi vertybiniai popieriai nėra ir nebus registruoti pagal 1933 m. JAV vertybinių popierių įstatymą, su atitinkamomis pataisomis, ir negali būti siūlomi arba parduodami Jungtinėse Amerikos Valstijose arba Jungtinių Amerikos Valstijų asmenims, jei tokie vertybiniai popieriai nebus įregistruoti pagal minėtą Vertybinių popierių įstatymą arba nebus gautas leidimas išimties tvarka nesilaikyti tokiame Vertybinių popierių įstatyme numatytų registravimo reikalavimų. Nebus įgyvendinamas joks viešas vertybinių popierių siūlymas Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Finansų direktorius:
Martynas Repečka
+370 5 233 5340

Priedai


Certificate of Approval of a Base Prospectus AUGA group.pdf
Prospectus_AUGA_group.pdf