Publicēts: 2019-06-27 08:36:47 CEST
PATA Saldus
Akcionāru sapulces sasaukšana

AS "PATA Saldus" paziņojums par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 29.07.2019

AS „PATA Saldus”, reģistrācijas Nr. 40003020121, juridiskā adrese: Kuldīgas iela 86c, Saldus, Saldus novads, LV-3801, valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības „PATA Saldus” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2019. gada 29. jūlijā plkst. 10:00 akciju sabiedrības „PATA Saldus” telpās Kuldīgas 86c, Saldū. 

Darba kārtība:

  1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums par 2018. gada darbības rezultātiem, 2018. gada pārskata un konsolidētā pārskata apstiprināšana.
  2. 2018. gada peļņas sadale.
  3. 2019. gada saimnieciskās darbības plāna un budžeta apstiprināšana.
  4. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.
  5. Padomes atsaukšana, vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomei.
  6. Citi jautājumi.

  Pielikumā: Paziņojums par 2019. gada 29. jūlija kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu, pilnvarojuma veidlapa.

Akciju sabiedrības „PATA Saldus ” valde  

Papildus informācija:
Linda Ķilevica
AS „PATA Saldus” biroja administratore
Tel.: (+371) 63807072, (+371) 25770039
E-pasts: info@patasaldus.lv


PATA_Saldus_pilnvarojuma_veidlapa_LV.pdf
Akcionaru sapulces pazinojums 2019_G.pdf