Published: 2006-03-06 10:52:05 CET
Kvika banki hf.
Árshlutareikningur (Q1 og Q3)
MP Fjárfestingarbanki - Ársuppgjör 2005
Stjórn MP Fjárfestingarbanka hf. samþykkti ársreikning bankans fyrir árið 2005
á fundi sínum föstudaginn 3. mars 2006.

Lykiltölur


Fjárhæðir eru í þúsundum
króna	2005	2004	Breyting

Rekstrarreikningur
Vaxtatekjur	944.434	459.329	 
106%
Vaxtagjöld	953.162	443.536	  115%
Hreinar vaxtatekjur	( 8.728)	15.793	
(155%)
Aðrar rekstrartekjur	971.285	1.416.637	 ( 31%)
Hreinar
rekstrartekjur	962.557	1.432.430	 ( 33%)
Önnur rekstrargjöld	( 288.784)	(
257.182)	   12%
Framlag í afskriftareikning útlána	( 6.000)	0
Hagnaður fyrir
tekjuskatt	667.773	1.175.248	  (43%)
Tekjuskattur	( 54.348)	( 161.767)	 
(66%)
Hagnaður	613.425	1.013.481	(39%)

Hagnaður á hverja krónu
hlutafjár	2,06	3,60	(43%)
Handbært fé frá
rekstri	

Efnahagsreikningur
Eignir:
Sjóður og kröfur á
lánastofnanir	1.211.809	733.958	65%
Úlán	2.900.351	2.323.458	25%
Markaðsverðbréf
og eignarhlutir í félögum	19.744.120	8.650.495	128%
Aðrar
eignir	1.244.851	554.219	125%
Eignir
samtals	25.101.131	12.262.130	105%

Skuldir og eigið fé:
Skuldir við
lánastofnanir	1.178.199	2.571.764	(54%)
Lántaka	18.997.764	7.259.493	162%
Aðrar
   skuldir	1.484.379	423.724	250%
Tekjuskattskuldbinding	20.990	1.259	1.567%
Víkjan
   di
lán	72.632	86.866	(16%)
Eigið
fé	3.347.167	1.919.024	74%	25.101.131	12.262.130	105%

Eiginfjárhlutfall
(CAD)	28,5%	21,1%	

Helstu niðurstöður úr rekstri og efnahag 

"	Hagnaður af
rekstri MP Fjárfestingarbanka hf. nam 613 millj. kr. samanborið við 1.013
millj. kr. árið 2004, sem var metár í afkomu.
"	Arðsemi eigin fjár var 
34%.
"	Vaxtatekjur námu 944 millj. kr. og hækkuðu um 106% frá árinu
áður.
"	Hreinar rekstrartekjur námu 963 millj. kr. og lækkuðu um 33% frá árinu
áður vegna minni gengishagnaðar.
"	Þjónustutekjur námu 673 millj. kr. og
hækkuðu um 57% miðað við 2004.
"	Gengishagnaður af annarri fjármálastarfsemi
nam 286 millj. kr., samanborið við 956 millj. kr. árið 2004.
"	Önnur
rekstrargjöld hækkuðu um 12% frá árinu áður og námu 289 millj. kr.
Launakostnaður hækkaði um 15% og nam 183 millj. kr. Annar rekstrarkostnaður
hækkaði um 8%.
"	Framlag í afskriftareikning útlána nam 6 millj. kr.
Afskriftareikningur útlána í árslok 2005 nam 35 millj. kr. í árslok eða 1,2% af
útlánum og veittum ábyrgðum.
"	Heildareignir bankans í árslok 2005 voru 25.101
millj. kr. samanborið við 12.262 millj. kr. í ársbyrjun. Hækkunin er
105%.
"	Útlán til viðskiptamanna í árslok 2005 voru 2.900 millj. kr. samanborið
við 2.323 millj. kr. í ársbyrjun.
"	Markaðsverðbréf og eignarhlutir í félögum
námu í árslok 19.744 millj. kr. og hækkuðu um 128% á árinu, þar af námu eignir
í skuldabréfum 5.792 millj. kr. og hlutabréfum 13.804 millj.kr. Félagið hefur
gert framvirka samninga og skiptasamninga á móti verðbréfaeigninni að fjárhæð
10.983 millj. kr.
"	Lántaka nam í árslok 18.998 millj. kr. og heildarskuldir
21.754 millj. kr.
"	Eigið fé í árslok nam 3.347 millj. kr. samanborið við 1.919
millj. kr. í ársbyrjun. Hækkunin er 1.428 millj. kr. eða 74%.
"	Á árinu var
hlutafé hækkað. Söluverð hlutafjárins nam 900 millj. kr.
"	Eiginfjárhlutfall
(CAD) samstæðunnar í árslok var 28,5% og styrktist á árinu, því í ársbyrjun var
það 21,1%

Aðalfundur MP Fjárfestingarbanka verður haldinn í lok mars. Stjórn
félagsins mun leggja fram tillögu um að greiddur verði 15% arður eða 150 millj.
kr. Það svarar til 24% af hagnaði ársins.

Framtíðarhorfur eru góðar

Það er
mat stjórnar MP Fjárfestingarbanka hf. að framtíðarhorfur bankans séu mjög
góðar, ekki síst í ljósi sívaxandi tekna bankans af erlendri starfsemi, aukinna
þjónustutekna og vaxandi markaðshlutdeildar á innlendum markaði. Til að efla
vöxt bankans enn frekar var hlutafé aukið um 700 milljónir króna í lok síðasta
árs í forkaupsréttarútboði til hluthafa. 

Góð afkoma rekstrarársins 2005
endurspeglar hagstætt árferði þótt snörp hækkun langtímavaxta í lok ársins hafi
sett strik í reikninginn. Miðað við stöðu íslenska hagkerfisins, sem virðist
nálægt hæsta toppi hagsveiflunnar, verður að gæta mikillar varúðar við
fjárfestinga- og útlánaákvarðanir. 

Þjónustutekjur bankans jukust verulega á
árinu og var afkoma þeirrar starfsemi sú langbesta í sögu bankans. Á
starfsárinu var sett á stofn sérstakt útlánasvið og áhættugreining og innra
eftirlit styrkt enn frekar.

Nánari upplýsingar veitir Sigurður Valtýsson,
framkvæmdastjóri, í síma 540 3200.

 


MP Fjarfestingarbanki 12 2005.pdf