Publicēts: 2021-05-11 20:20:47 CEST
HansaMatrix
Akcionāru sapulces sasaukšana

HansaMatrix kārtējās akcionāru sapulces 2021.gada 26. maijā lēmumu projekti

Rīga, 2021-05-11 20:20 CEST -- AS HansaMatrix, reģ.Nr.40003454390, juridiskā adrese: Akmeņu iela 72, Ogre, LV5001, Latvija, Valde iepriekš informēja par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2021. gada 26.maijā, plkst.14:00 Ziedleju ielā 1, Mārupē, LV-2167 ar iespēju akcionāriem sapulcei pieslēgties attālināti un balsot izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Iepriekš izsuldinātā kārtējās akcionāru sapulces darba kārtība ir papildināta ar punktiem 6., 8. un 11. Papildinājumus ierosinājis akcionārs SIA “Macro Rīga”, reģ.nr. 40003362005. Atbilstoši papildus iekļauto jautājumu būtībai, mainījusies sapulces izskatāmo jautājumu numerācija, taču neviens no sākotnēji publicētajiem sapulces izskatāmajiem jautājumiem nav izslēgts.

Darba kārtība:

1. Valdes un Padomes ziņojumu apstiprināšana par 2020. gada finanšu pārskatu.

Lēmuma projekts. Apstiprināt Valdes un Padomes ziņojumus par 2020. finanšu gada darbības rezultātiem.

2. 2020. finanšu gada pārskata apstiprināšana.

Lēmuma projekts. Apstiprināt AS HansaMatrix konsolidēto un mātes Sabiedrības gada finanšu pārskatu par 2020. finanšu gadu.

3. Valdes un Padomes atalgojuma ziņojuma par 2020. gadu apstiprināšana.

Lēmuma projekts. Apstiprināt Valdes un Padomes atalgojuma ziņojumu par 2020. gadu.

4.  Par dividenžu izmaksu.

Lēmuma projekts:

(1) izmaksāt dividendēs no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas 0,03 EUR (trīs centi) par vienu AS HansaMatrix akciju jeb kopā 54 881,43 EUR (piecdesmit četri tūkstoši astoņi simti astoņdesmit viens un 43/100 eiro) apmērā;

(2) noteikt un paziņot 2021. gada 9. jūniju kā Ex-datumu, noteikt 2021. gada 10.jūniju, kā ieraksta datumu, un 2021. gada 11.jūniju, kā dividenžu izmaksas datumu 0,03 EUR (trīs centi) par vienu AS HansaMatrix akciju jeb kopā 54 881,43 EUR (piecdesmit četri tūkstoši astoņi simti astoņdesmit viens un 43/100 eiro) apmērā;

5.  Sabiedrības revidenta iecelšana un atalgojuma noteikšana revidentam 2021. un 2022. finanšu gadiem.

Lēmuma projekts.

(1) Apstiprināt SIA Deloitte Audits Latvia (Reģistrācijas Nr.40003606960) par AS HansaMatrix zvērinātu revidentu 2021. un 2022. gadiem.

(2) Noteikt zvērināta revidenta kopējo atalgojumu 2021. un 2022. gadiem 130 000 EUR (viens simts trīsdesmit tūkstoši eiro), plus pievienotās vērtības nodoklis (65 000 EUR plus PVN gadā).

6. Statūtu grozījumu apstiprināšana.

Lēmuma projekts.  Izteikt Sabiedrības Statūtu punkta 6.1. esošo redakciju: “Padome sastāv no 5 (pieciem) locekļiem, kurus ievēl akcionāru sapulce. Padomes locekļi no sava vidus ievēlē padomes priekšsēdētāju un vienu priekšsēdētāja vietnieku”, šādā redakcijā: “Padome sastāv no 6 (sešiem) locekļiem, kurus ievēl  akcionāru sapulce. Padomes locekļi no sava vidus ievēlē padomes priekšsēdētāju un vienu priekšsēdētāja vietnieku.”

Apstiprināt Sabiedrības Statūtu jauno redakciju.

Pielikumā šim paziņojumam pievienoti Sabiedrības statūtu grozījumu un Sabiedrības statūtu konsolidētās redakcijas projekti.

7. Sabiedrības eošās Padomes sastāva atcelšana un jauna Padomes sastāva ievēlēšana.

Lēmuma projekts.

(1) Atcelt no amata pašreizējos Sabiedrības Padomes locekļus Andri Bērziņu, Ingrīdu Blūmu, Dagni Dreimani, Normundu Igolnieku un Baibu Andu Rubesu.

(2) Ievēlēt jaunos Sabiedrības Padomes locekļus Ingrīdu Blūmu, Anders Lennart Borg, Dagni Dreimani, Normundu Igolnieku, Ilmāru Osmani un Baibu Andu Rubesu.

Neatkarīgie padomes locekļi ir Ingrīda Blūma, Anders Lennart Borg un Baiba Anda Rubesa.

Informācija par padomes locekļu kandidātu profesionālo pieredzi pievienoti pielikumā.

8. Revīzijas komitejas uzdevumu pildīšanas uzticēšanas Padomei apstiprināšana.

Lēmuma projekts. Nodot Sabiedrības revīzijas komitejas uzdevumu izpildi Sabiedrības pārraudzības institūcijai – Padomei.

9. Padomes atalgojuma apstiprināšana 2021. gadam.

Lēmuma projekts:

(1)    Apstiprināt neatkarīgajiem padomes locekļiem atalgojumu sekojošā apmērā: padomes priekšsēdētājam 2200 EUR brutto mēnesī, padomes loceklim ar pieredzi elektronikas nozarē 2100 EUR brutto, padomes loceklim 1000 EUR brutto mēnesī. Padomes locekļu atalgojums var tikt izmaksāts kā pašnodarbinātajai personai vai arī ar padomes locekli saistītam uzņēmumam.

(2)    Apstiprināt kopējo gada padomes atalgojuma budžeta rezervi 3000 EUR apmērā, kura var tikt izmantota padomes atalgojumam saskaņā ar Sabiedrības valdes un padomes locekļu atalgojuma politikas 2.10.punktu (dalībai semināros un apmācībās, ciktāl tas nepieciešams Sabiedrības statēģisko mērķu sasniegšanai), kā arī administratīvo izmaksu (viesnīcas, ceļa un sakaru izdevumi) segšanai ārvalstīs dzīvojošiem (ārpus Latvijas) padomes locekļiem dalībai klātienes padomes sēdēs pēc nepieciešamības.

Ņemot vērā, ka Sabiedrībai ir izdevies piesaistīt Padomē pieredzējušu elektronikas nozares speciālistu, ar šo lēmumu tiek izdarīts izņēmums Sabiedrības Valdes un Padomes locekļu atalgojuma politikā sadaļā par fiksētā atalgojuma apmēriem šim Padomes loceklim (politika nosaka ka padomes locekļa atalgojums nevar būt lielāks kā 50% no padomes priekšsēdētāja atalgojuma).

10. Akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglamenta apstiprināšana.

Lēmuma projekts. Apstiprināt Akcionāru sapulces reglamentu.

Pielikumā šim paziņojumam kā atsevišķs dokuments pievienots Akcionāru sapulces reglaments.

11. Personāla opciju izlaišanas noteikumu grozījumu apstiprināšana.

Lēmuma projekts. Izteikt Sabiedrības Personāla opciju izlaišanas noteikumu 8. nodaļas esošo redakciju:

8. PERSONĀLA OPCIJU KONVERSIJAS TERMIŅŠ UN APMAIŅAS PRET AKCIJĀM KĀRTĪBA

8.1. Personāla opciju turētājam ir tiesības izlietot tam piešķirtās personāla opcijas neierobežotā laikā no to piešķiršanas brīža.

8.2. Sabiedrības Valdei ir tiesības noteikt individuālu opciju konversijas termiņu personāla opciju saņēmējam, kas nav ilgāks par 3 gadiem.

8.3. Sabiedrības jaunās emisijas akcijas paredzēts iegrāmatot centrālā vērtspapīru depozitārija “Nasdaq CSD SE” uzskaites sistēmā. Akcionāram ir tiesības pārvest centrālajā vērtspapīru depozitārijā “Nasdaq CSD SE” iegrāmatotās Sabiedrības jaunās emisijas dematerializētās uzrādītāja akcijas uz savu finanšu instrumentu kontu.”,

šādā redakcijā:

 “8. PERSONĀLA OPCIJU KONVERSIJAS TERMIŅŠ UN APMAIŅAS PRET AKCIJĀM KĀRTĪBA

8.1. Personāla opciju turētājam ir tiesības izlietot tam piešķirtās personāla opcijas neierobežotā laikā no to piešķiršanas brīža.

8.2. Sabiedrības Valdei ir tiesības noteikt personāla opciju saņēmējiem, Sabiedrības un 100% meitas Sabiedrības darbiniekiem, kas nav valdes locekļi, individuālu opciju konversijas termiņu, kas nav ilgāks par 3 gadiem.

8.3. Sabiedrības Padomei ir tiesības noteikt personāla opciju saņēmējiem, Sabiedrības valdes locekļiem un 100% meitas Sabiedrības valdes locekļiem individuālu opciju konversijas termiņu, kas nav ilgāks par 3 gadiem

8.4.Sabiedrības jaunās emisijas akcijas paredzēts iegrāmatot centrālā vērtspapīru depozitārija “Nasdaq CSD SE” uzskaites sistēmā. Akcionāram ir tiesības pārvest centrālajā vērtspapīru depozitārijā “Nasdaq CSD SE” iegrāmatotās Sabiedrības jaunās emisijas dematerializētās uzrādītāja akcijas uz savu finanšu instrumentu kontu.”

Apstiprināt jauno Sabiedrības Personāla opciju izlaišanas noteikumu redakciju.

Pielikumā šim paziņojumam kā atsevišķs dokuments pievienoti Sabiedrības Personāla opciju izlaišanas noteikumi.

 

Kontakti investoriem un medijiem:

Māris Macijevskis, CFA

Valdes loceklis, Finanšu direktors
Tālrunis: +371 6780 0002
E-pasts:
invest@hansamatrix.com

http://www.hansamatrix.com

Par AS HansaMatrix

AS HansaMatrix ir ātri augošs augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas veic jaunu elektronisko produktu un sistēmu izstrādi, industrializāciju un sniedz pilnu ražošanas pakalpojumu spektru, datu tīklu iekārtu, "ierīču" interneta (Internet of Things), industriālo sistēmu un citu  produktu izstrādes un ražošanas pakalpojumus augstas pievienotās vērtības tirgus segmentos. Papildus ražošanas pakalpojumu sniegšanai oriģinālo iekārtu ražotājiem (OEM), uzņēmums piedāvā oriģinālas izstrādes produktu ražošanas (ODM) biznesa modeli, gan start-up, gan arī esošiem uzņēmumiem, kam nepieciešams produktu izstrādes partneris.


2021-11-05 HM akcionaru sapulces reglaments_LVL.pdf
2021-11-05 Statutu grozijumu teksts_Article amendments 2021 LVL_ENG.pdf
2021-11-05 AS HansaMatrix_Opciju izlaisanas noteikumi_LVL.pdf
2021-11-05 Statuti konsolideta versija_Articles consolidated 2021 LVL_ENG.pdf
2021-11-05 Padomes pieredze LVL.pdf
Balsojuma veidlapa_Voting form_LV_EN_Shareholders meeting 2021.docx