English Lithuanian
Paskelbta: 2020-03-17 16:00:00 CET
Ignitis gamyba
Pranešimas apie esminį įvykį

„Ignitis grupė“ sudarė taikos susitarimą su „Ignitis gamybos“ smulkiaisiais akcininkais

AB „Ignitis gamyba“, kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuvos Respublika (toliau – GEN ir Bendrovė). Bendras AB „Ignitis gamyba“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 648 002 629; ISIN kodas – LT0000128571.

Kaip jau buvo skelbta Bendrovės 2020 m. sausio 3 d. pranešime apie esminį įvykį, GEN smulkieji akcininkai teikė ieškinį, kuriuo prašė pripažinti negaliojančiais 2019 m. gruodžio 4 dienos GEN neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržoje. Teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdė GEN akcijų delistingavimo procesą (nuoroda).

Bendrovė informuoja, jog siekiant, kad sklandžiai vyktų su GEN akcijų išbraukimu iš vertybinių popierių biržos bei privalomu akcijų išpirkimu susiję procesai, 2020 m. kovo 17 d. patronuojanti bendrovė „Ignitis grupė“ sudarė taikos susitarimą (toliau – Susitarimas) su GEN smulkiuosius akcininkus atstovaujančia Investuotojų asociacija (toliau – Akcininkai). Tą pačią dieną asmenys, esantys ieškovais aukščiau minėtoje teisminėje byloje, pateikė teismui pareiškimus dėl ieškinių atsisakymo.

„Ignitis grupė“ Susitarimu įsipareigojo:

  • priimti sprendimus dėl siūlymo GEN akcininkams mokėti dividendus už 2019 metus. Teisę gauti dividendus turės tie asmenys, kurie bus GEN akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje (teisių apskaitos dienos pabaigoje);
  • Lietuvos bankui pritarus, „Ignitis grupės“ pirminio viešo akcijų siūlymo metu kiekvienas smulkusis akcininkas, kuris Susitarimo pasirašymo dieną yra GEN akcininkas ir oficialių siūlymų metu parduos GEN akcijas „Ignitis grupei“, galės įsigyti „Ignitis grupės“ akcijų už sumą, kuri būtų lygi akcininko turėtam akcijų kiekiui, padaugintam iš Bendrovės 2020 m. sausio 10 d. pranešime apie esminį įvykį atskleistos „Ignitis grupės“ už GEN akcijas siūlomos mokėti kainos (nuoroda), prie jos pridedant 2020 metais už 2019 metus išmokėtų dividendų sumą, proporcingą akcininko turėtam akcijų skaičiui. „Ignitis grupės“ akcijas smulkieji „Ignitis gamybos“ akcininkai galės įsigyti už tokią pačią kainą, kaip ir visi kiti planuojamo Bendrovės pirminio viešo akcijų siūlymo dalyviai.

Akcininkai Susitarimu patvirtino ir sutiko, kad:

  • visi 2019 m. gruodžio 4 d. įvykusio GEN neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu priimti sprendimai yra teisėti, priimti nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, todėl gali ir turi būti įgyvendinami;
  • „Ignitis grupės“ Lietuvos bankui pateiktame tvirtinti oficialaus siūlymo cirkuliare dėl GEN akcijų nurodytos Bendrovės akcijų supirkimo kainos yra laikomos tinkamomis ir Akcininkams priimtinomis tiek oficialių siūlymų, tiek ir privalomų akcijų pardavimų kainomis, kurios visiškai atitinka Akcininkų interesus;
  • asmenys, esantys ieškovais aukščiau minėtoje teisminėje byloje, įsipareigojo parduoti „Ignitis grupei“ savo turimas GEN akcijas oficialių siūlymų metu.

Susitarimas neteks galios teisme iškėlus bet kokią bylą, kurios ginčo objektas būtų susijęs su GEN ir / ar kitos patronuojančios bendrovės „Ignitis grupė“ dukterinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) akcijų išbraukimu iš prekybos reguliuojamoje rinkoje, ir / ar ESO ir / ar GEN privalomu akcijų pardavimu (angl. squeeze-out), ir / ar „Ignitis grupės“ pirminiu viešu akcijų siūlymu (angl. Initial Public Offering, IPO), ir / ar dividendų ESO ir / ar GEN akcininkams skyrimu.

Susitarimo sudarymo dieną Bendrovė valdo 96,82 proc. GEN akcijų.

Ainė Riffel, „Ignitis grupės“ vyr. ryšių su investuotojais ir investicijų analitikė, el. paštas aine.riffel@ignitis.lt