Avaldatud: 2020-10-29 07:00:00 CET
EfTEN Real Estate Fund III
Börsiteade

EfTEN Real Estate Fund III AS 2020. aasta III kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused

EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud 2020. aasta III kvartali müügitulu oli kokku 2,833 miljonit eurot (2019 III kvartal: 2,364 miljonit eurot), kasvades aastaga 20%. 2020. aasta veebruari lõpus soetatud kahe kinnistu (airBaltic büroohoone ja Kekava logistikakeskus Riias), eelmise aasta lõpus valminud Tähesaju Hortese ning 2020. aasta augustus soetatud Vilniuses asuva Atea büroohoone müügitulu oli samal perioodil kokku 506 tuhat eurot, s.t uusi soetuseid arvestamata oleks selle aasta kolmanda kvartali müügitulu 1,6% madalam, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Müügitulu vähenemine on seotud Covid-19 kriisist tulenevatest ajutistest allahindlustest. Üüritulu taastus oma tavapärasele tasemele kvartali viimasel kuul, septembris.

EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud 2020. aasta 9 kuu müügitulu oli 7,698 miljonit eurot (2019 9 kuud: 7,000 miljonit eurot). Kontserni kasum enne kinnisvarainvesteeringute ümberhindluseid, intressiswapi õiglase väärtuse muutust ja tulumaksukulu oli 2020. aasta 9 kuu jooksul kokku 5,141 miljonit eurot (2019 9 kuud: 4,459 miljonit eurot). Kontserni teenis Covid-19 põhjustatud majanduslikust ebakindlusest, eeldatavast rahavoogude vähenemisest ning sellest tulenevast kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse vähenemisest võrreldes eelmise aastaga oluliselt väiksema puhaskasumi kogusummas 747 tuhat eurot (puhaskasum 2019 9 kuud: 5 127 tuhat eurot).

2020. aasta 9 kuu jooksul teenis fond konsolideeritud EBITDA-d 6,1 miljonit eurot (2019 9 kuud: 5,5 miljonit eurot). Covid-19 kriisist tulenev negatiivne majanduslik mõju fondi tulemustele on oluliselt väiksem kui seda algselt eeldati, mis osaliselt on seotud nii EfTEN Real Estate Fund III AS-i kinnisvaraportfelli hea hajutatusega sektorite ja riikide lõikes kui ka tugeva üürnikebaasi, hea kapitaliseerituse ja konservatiivse finantseerimisstrateegiaga.

Konsolideeritud brutokasumi marginaal oli 2020. aasta 9 kuu jooksul 97% (2019 9 kuu jooksul: sama), seega moodustasid kinnistute haldamisega otseselt seotud kulud (s.h maamaks, kindlustus, hooldus- ja parenduskulud) 3% müügitulust. Kontserni kinnistutega seotud kulud, turustuskulud, üldkulud ning muud tulud ja -kulud moodustasid 2020. aasta 9 kuu müügitulust kokku 21% (2019. aasta 9 kuu jooksul: 22%).

Kontserni varade maht oli 30.09.2020 seisuga 142,872 miljonit eurot (31.12.2019: 132,829 miljonit eurot), s.h kinnisvarainvesteeringute õiglane väärtus moodustas varade mahust 96%  (31.12.2019: 85%).

Järgmise 12 kuu jooksul saabub mitme kontserni tütarettevõtte laenulepingu tähtaeg. Enamus kontserni laene on sõlmitud 5-aastase tähtajaga, mis refinantseeritakse laenulepingu lõppemisel. Järgmise 12 kuu jooksul refinantseeritakse kontserni laenukohustustest 19,317 miljonit eurot, s.o 29% kogu laenuportfellist. Seisuga 30.09.2020 on kontserni laenulepingute keskmine intressimäär (s.h arvestades intressiswapi lepinguid) 2,23% (31.12.2019: 1,84)% ning LTV (Loan to Value) 49% (31.12.2019: 52%).

Muudatused kinnisvaraportfellis 2020. aasta III kvartalis

2020. aasta augustis soetas EfTEN Real Estate Fund III AS 100%-lise tütarettevõte EfTEN Rutkausko UAB büroohoone Vilniuses soetusmaksumusega 11,8 miljonit eurot. Büroohoone ankurrentnikuks on IT-ettevõte Atea UAB. Soetus finantseeriti 39% osas omakapitalist, mille tulemusel on kogu fondi eelmise aasta 16 miljoni euro suurusest emissioonist saadud raha investeeritud.

2020. aasta septembri lõpu seisuga on kontsernil 14 (31.12.2019: 11) ärikinnisvarainvesteeringut, mille õiglane väärtus bilansipäeval on 137,354 miljonit eurot (31.12.2019: 113,011 miljonit eurot) ning soetusmaksumus 130,079 miljonit eurot (31.12.2019: 101,746 miljonit eurot).

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

  III kvartal 9 kuud
€ tuhandetes 2020 2019 2020 2019
Müügitulu 2 833 2 364 7 698 7 000
Müüdud teenuste kulu -75 -82 -222 -229
Brutokasum 2 758 2 282 7 476 6 771
         
Turustuskulud -70 -83 -206 -303
Üldhalduskulud -394 -313 -1 166 -977
Kasum / kahjum kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest 0 0 -3 986 1 460
Muud äritulud ja -kulud 4 0 4 -1
Ärikasum 2 298 1 886 2 122 6 950
         
Intressitulud 0 5 0 5
Finantskulud -289 -306 -967 -1 036
Kasum enne tulumaksu 2 009 1 585 1 155 5 919
         
Tulumaksukulu -197 -156 -408 -792
Aruandeperioodi koondkasum kokku 1 812 1 429 747 5 127
Kasum aktsia kohta        
   - tava 0,43 0,34 0,18 1,41
   - lahustatud 0,43 0,34 0,18 1,41

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

  30.09.2020 31.12.2019
€ tuhandetes    
VARAD    
Raha ja raha ekvivalendid 4 313 12 986
Lühiajalised hoiused 0 6 000
Nõuded ja viitlaekumised 927 667
Ettemakstud kulud 49 51
Käibevara kokku 5 289 19 704
     
Kinnisvarainvesteeringud 137 354 113 011
Materiaalne põhivara 229 114
Põhivara kokku 137 583 113 125
VARAD KOKKU 142 872 132 829
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Laenukohustused 21 862 21 147
Tuletisinstrumendid 272 271
Võlad ja ettemaksed 879 1 132
Lühiajalised kohustused kokku 23 013 22 550
     
Laenukohustused 45 528 34 225
Muud pikaajalised võlad 871 609
Edasilükkunud tulumaksukohustus 4 287 4 274
Pikaajalised kohustused kokku 50 686 39 108
Kohustused kokku 73 699 61 658
     
Aktsiakapital 42 225 42 225
Ülekurss 9 658 9 658
Kohustuslik reservkapital 1 323 936
Jaotamata kasum 15 967 18 352
Omakapital kokku 69 173 71 171
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 142 872 132 829

Marilin Hein
Finantsjuht
Tel 6559515
E-mail: Marilin.Hein@eften.ee

Manus


EfTEN Real Estate Fund III_9_kuud_2020_EST.pdf