Avaldatud: 2020-10-21 07:00:00 CEST
Coop Pank
Juhatuse vahearuanne

Coop Pank 2020. aasta III kvartali auditeerimata majandustulemused

2020. aasta III kvartalis kasvas Coop Panga neto laenuportfell 40 miljoni euro võrra (+7%), ulatudes 599 miljoni euroni. Kiireimat kasvu näitas kodulaenude portfell, mille maht kasvas 19 miljoni euro võrra (+9%).  Ärilaenude portfell kasvas 14 miljoni euro võrra (+7%), liisinguportfell 6 miljoni euro võrra (+7%) ja tarbimisfinantseerimise portfell kasvas 1 miljoni euro võrra (+2%). 2019. aasta III kvartaliga võrreldes on laenuportfell kasvanud 181 miljoni euro võrra ehk 43%.

Coop Panga hoiuste maht kasvas 2020. aasta III kvartalis 73 miljoni euro võrra (+12%), ulatudes 688 miljoni euroni. Nõudmiseni hoiuste maht kasvas 34 miljoni euro võrra (+17%), millest 26 miljonit eurot tuli äriklientidelt ning 8 miljonit eraklientidelt. Tähtajaliste hoiuste maht kasvas III kvartalis 39 miljoni euro võrra: kodumaisetelt ettevõtetelt kaasati 17 miljonit eurot ja eraklientidelt  kaasati 4 miljonit eurot ning rahvusvahelise hoiuste kaasamise platvormi Raisin kaudu kaasati 18 miljonit eurot. Võrreldes 2019. aasta III kvartaliga on Coop Panga hoiuste maht kasvanud 210 miljoni euro võrra ehk 44%. Klientide nõudmiseni hoiuste osakaal on suurenenud 27%-lt möödunud aasta III kvartali lõpus 34%-ni käesoleva aasta III kvartali lõpus. Panga finantseerimiskulu langes kvartaliga 1% pealt 0,9% peale.

2020. aasta III kvartalis oli Coop Panga viivises olev laenuportfell 6% tasemel. 9 kuuga on pank teinud 4,1 miljonit eurot provisjone, millest 1,1 miljonit eurot on tulenenud koroonaviiruse mõjudest majanduskeskkonnale. III kvartalis koroonaviirusega seoses eriprovisjone ei tehtud.

2020. aasta III kvartali lõpu seisuga on Coop Pangal 80 000 klienti, klientide arv kasvas kvartaliga  5 400 kliendi võrra ehk 7%. Arvelduskontot omavate eraklientide arv kasvas kvartaliga 4 800 ja äriklientide arv 600 võrra. Aastases võrdluses on panga kliendibaas kasvanud 42% ehk 24 000 kliendi võrra.

Coop Panga netotulud olid 2020. aasta III kvartalis 8 miljonit eurot, tõustes kvartaalses võrdluses 7% ja aastases võrdluses 30%. Tegevuskulud ulatusid III kvartalis 4,7 miljoni euroni, kasvades kvartaalses võrdluses 9% ja aastases võrdluses 17%. Panga ärikasum oli III kvartalis 3,3 miljonit eurot, kasvades kvartaliga 5% ja aastaga 56%.

Coop Pank teenis 2020. aasta III kvartalis 2 miljonit eurot puhaskasumit, kasv II kvartaliga võrreldes 48% ja aastaga 32%. Panga kulude ja tulude suhe oli III kvartalis 59% ja omakapitali tootlus 8,6%.

Coop Pangal on 30.09.2020 seisuga 12 486 aktsionäri, kvartaliga on lisandunud 85 aktsionäri.
                                 
Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki kommentaar tulemustele:

„Kolmanda kvartali tulemused kinnitavad, et Coop jaekaubanduse ja panganduse integratsioonil põhinev pakkumine eristub turul, loob inimestele väärtust ning aitab seeläbi pangal kasvatada kliendibaasi. Klientide juurdekasv nii era- kui äriklientide segmendis on toonud kaasa kodumaisete hoiuste kiire kasvu. Kvartaliga kasvasid Coop Panga hoiused 73 miljoni euro võrra, millest kolm neljandikku ehk 55 miljonit eurot olid kohalikud hoiused. Madalate intressimäärade keskkonnas ja ebaselges majandusolukorras hoiavad ettevõtted likviidsuspuhvreid ning otsivad neile tootlust. Coop Panga pakkumine on toonud meie juurde hoiustama järjest rohkem kodumaised ettevõtted. Ettevõtete hoiuste maht pangas on aastaga pea kahekordistunud. Samuti kasvab panga nõudmiseni hoiuste osakaal, mis kolmanda kvartali lõpus oli 34% tõustes aastaga 7 protsendipunkti. Kodumaisete nõudmiseni hoiuste osakaalu kasv aitab langetada finantseerimiskulu, mis alanes 0,9%-ni.

Kuigi koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangud majandustegevusele on leevenenud, on ettevõtted ja eraisikud tuleviku osas ebakindlad. Ettevõtted on uute investeeringute tegemisel ettevaatlikud ning eraisikud lükkavad edasi suuremate kestvuskaupade ostuotsuseid. Eesti Panga andmetel on käesoleva aasta esimese kaheksa kuuga laenude ja liisingute uusmüük (v.a tarbimisfinantseerimine) vähenenud aasta varasemaga võrreldes 21%. Eriti paistab silma ettevõtete finantseerimisvajaduse nõudluse vähenemine, mis on langenud samal perioodil 25%. Sellest hoolimata on Coop Pank suutnud jätkata laenuportfelli ja tulude kasvatamist. 2020. aasta esimese 9 kuuga kasvas Coop Panga laenuportfell ligi 181 miljoni euro võrra.

Suuremate ärimahtude toel kasvav neto intressitulu ja kodumaisete nõudmiseni hoiuste kasvu abil vähenev finantseerimiskulu aitab panka muuta järjest enam efektiivsemaks ning luua suuremat väärtust aktsionäridele. Panga kulu-tulu suhe on langenud 66%-lt eelmise aasta kolmandas kvartalis 59%-ni käesoleval aastal. Omakapitali tootlus võrreldes aastatagusega on küll madalam, kuid see on tingitud panga aktsiate avaliku pakkumise toel suurenenud omakapitalist. Võrreldes käesoleva aasta teise kvartaliga on omakapitali tootlus tõusnud 2,7 protsendipunkti võrra 8,6%-ni.

Coop Panga laenuportfelli kvaliteet on jätkuvalt stabiilne. Viivises olevate lepingute osakaal püsib 6% tasemel. Koroonaviirusega seotud maksepuhkusel oleva laenuportfelli maht on alanenud maikuu 52 miljoni euro tasemelt 31 miljoni euroni septembri lõpus. Näeme, et ettevõtted ja eraisikud saavad oma kohustuste teenindamisega hästi hakkama ning maksepuhkuste pikendamist tuleb ette minimaalselt.

Coop Panga 2020. aasta III kvartali olulisematest sündmustest saab esile tuua selle, et augusti lõpus kinnitas rahvusvaheline reitinguagentuur Moody´s meile stabiilse väljavaatega investeerimisjärgu reitingu tasemel Baa2. Investeerimisjärgu reiting annab nüüd ka Eesti riigile ja kohalikele omavalitsustele võimaluse tulla Coop Panga kliendiks ning hoida oma raha kodumaises finantsasutuses, kus maksame hoiustele turu parimat intressi.

III kvartalis väärib esile toomist uudse internetipõhise autokaubamaja edukas arendamine: lisaks Škoda mudelitele täiendasime augustis autokaubamaja valikut uute KIA mudelitega.

Alates 1. juulist võimaldab Coop Pank oma klientidel kuni 100 000 euro suuruseid välkmakseid teha ja septembris avaldatud Eesti Panga statistika näitab, et Coop Panga klientide algatatud riigisisestest pankadevahelistest maksetest liikus välkmaksetena augustis 96%. Sellega olime augustis suurima välkmaksete osakaaluga pank Eestis.

Juulis sai valmis ka meie uuenenud krediitkaart, millele lisandusid mitu head hüve, mis teevad sellest turu kõige paindlikuma krediitkaardi. III kvartalis tegime ka oma klientidele oluliselt mugavamaks lisakonto avamise: kui varem pidid kliendid selleks kontorit külastama, siis nüüd on võimalik endale lisakonto avada kiiresti ja lihtsalt internetipangas.

Juulis otsustas Coop Panga nõukogu täiendada panga juhatust ühe liikme võrra, kelle vastutusvaldkonnaks saab erakliendipangandus. Uus juhatus on viieliikmeline ning lisaks juhatuse esimehele kuuluvad sinna finantsjuht, riskijuht, ärikliendipanganduse juht ja erakliendipanganduse juht.

Kokkuvõtvalt saab öelda, et panga 2020. aasta 9 kuu tulemused vastavad igati käesoleva aasta alguses tehtud plaanile ning liigume börsile tulekul välja öeldud kolme aasta strateegiliste eesmärkide täitmise graafikus. Kohaliku pangana näeme turul oma eelisena, et suudame teha finantseerimisotsused kiirelt ning oleme paindlikumad. Jätkame jaekaubanduse ja panganduse integratsioonil põhineva eristuva strateegia elluviimist.“

Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes III kv 2020 II kv 2020 9k 2020 III kv 2019 9k 2019
Neto intressitulu 7 353 6 852 20 563 5 431 14 870
Neto teenustasutulu 558 477 1 557 540 1 697
Muud tulud, neto 77 135 450 159 396
Netotulud kokku 7 988 7 464 22 570 6 130 16 963
Tööjõukulud -2 844 -2 603 -8 109 -2 567 -7 169
Turunduskulud -168 -201 -595 -198 -688
Rendi- ja kontorikulud, materiaalse põhivara kulum -557 -552 -1 672 -627 -1 381
IT kulud ja immateriaalse põhivara kulum -632 -565 -1 687 -221 -1 057
Muud tegevuskulud -525 -434 -1 461 -426 -1 331
Tegevuskulud kokku -4 726 -4 355 -13 524 -4 039 -11 626
Kasum enne allahindluse kulu 3 262 3 109 9 046 2 091 5 337
Finantsvarade allahindluse kulu -1 139 -1 721 -4 074 -572 -1 393
Kasum/kahjum enne tulumaksu 2 123 1 388 4 972 1 519 3 944
Tulumaksu kulu -111 -26 -137 0 0
Aruandeperioodi puhaskasum 2 012 1 362 4 835 1 519 3 944
Tava puhaskasum aktsia kohta (eurodes) 0.02 0.01 0.05 0.02 0.07
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) 0.02 0.01 0.05 0.02 0.06
           
           
Finantsseisundi aruanne, tuhandetes eurodes 30.09.2020 30.06.2020 31.12.2019 30.09.2019  
Raha ja raha ekvivalendid 168 984 133 905 122 295 105 533  
Võlainstrumendid 3 084 3 682 4 061 4 114  
Laenud klientidele 599 213 559 295 460 460 417 907  
Muud varad 26 179 24 948 24 486 23 744  
Varad kokku 797 460 721 830 611 302 551 298  
Klientide hoiused ja saadud laenud 688 116 615 153 506 531 477 826  
Muud kohustised 7 978 7 381 8 356 9 015  
Allutatud laenud 7 111 7 064 7 064 7 111  
Kohustised kokku 703 205 629 598 521 951 493 952  
Omakapital 94 255 92 232 89 351 57 346  
Kohustised ja omakapital kokku 797 460 721 830 611 302 551 298  

Coop Panga aruanded on leitavad aadressilt: https://www.cooppank.ee/aruandlus

Coop Pank korraldab 2020. aasta III kvartali majandustulemuste tutvustamiseks veebiseminari 21. oktoobril 2020 kell 9.00. Osalemiseks palume eelnevalt registreeruda aadressil:
https://attendee.gotowebinar.com/register/3808463495017686540

Veebiseminar salvestatakse ning avalikustatakse nii ettevõtte kodulehel www.cooppank.ee kui ka Nasdaq Balti youtube.com kontol.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 80 000 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks aktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.

Lisainfo:
Kerli Lõhmus
Finantsjuht
Telefon: +372 669 0902
E-post: kerli.lohmus@cooppank.ee

Manused


Coop Pank 2020 Q3 tulemused_ET.pdf
Vahearuanne_9k 2020_ET.pdf