Avaldatud: 2017-10-19 13:13:11 CEST
Baltika
Kvartaliaruanne

Baltika auditeerimata majandustulemused, kolmas kvartal ja üheksa kuud 2017

Baltika Grupp lõpetas kolmanda kvartali 471 tuhande euro suuruse puhaskahjumiga. Eelmise aasta sama perioodi kahjum oli 296 tuhat eurot.

Grupi müügitulu jäi kolmandas kvartalis eelmise aasta sama perioodi tasemele ja oli 12 001 tuhat eurot. Jaemüük oli kolmandas kvartalis 9 435 tuhat eurot vähenedes 1% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, samal ajal näitasid e-pood ning hulgi- ja frantsiisimüük jätkuvalt kasvu. Balti regiooni jaeäri müük oli peamiselt mõjutatud augusti tulemusest, mis jäi tugevalt alla eelmise aasta tasemele. Tõenäoliselt tingituna soojadest ilmades langes kaubanduskeskuste külastatavus augustis järsult ning see omakorda mõjutas tugevalt jaeäri müügitulemust. Eesti jaeturg oli ainus turg, mis näitas kolmandas kvartalis müügitulu kasvu.

Hulgi- ja frantsiisimüük kasvas kolmandas kvartalis 4% ja oli 2 222 tuhat eurot. Alates 2017. aasta kevadest müüb Baltika Mosaic naiste kollektsiooni Venemaa kaubamajade ketile Lady & Gentleman CITY. Mosaic kollektsioon on esindatud viies Lady & Gentleman CITY kaubamajas Venemaa suuremates linnades. Lisaks uuele kliendile toetab müügikasvu jätkuvalt ka aasta  alguses lisandunud frantsiisiturg Serbias ning kaubamajade kett Peek & Cloppenburg. Kolmanda kvartali lõpu seisuga oli Baltika brände esindavate frantsiisipoodide arv 32, mis on 26% kogu poodide portfellist. Üheksa kuu kokkuvõttes kasvas hulgi- ja frantsiisimüük 7% ja oli 5 443 tuhat eurot.

Baltika Grupi e-poe Andmorefashion.com müügitulu kasvas kolmandas kvartalis 29% ning oli 321 tuhat eurot. Bränditest müüdi enim Montoni tooteid, mille osakaal moodustas 32% kogu müügist. Endiselt on e-poe populaarseim toode kleit, mida müüdi kolmandas kvartalis 2 500 tükki. Kolmandas kvartalis jätkusid e-poe arendused: laienes Click&Collect teenust pakkuvate Läti kaupluste võrgustik (lisandus võimalus tellida e-poe pakke Riia Spice keskuse Montoni kauplusesse), uuendati e-poe avalehte ning ostukorvi, mis parandab e-kliendi kasutajakogemust. Üheksa kuu kokkuvõttes kasvas e-poe Andmorefashion.com müügitulu 38% ja ületas miljoni euro piiri.

Ettevõtte brutokasumi marginaal oli kolmandas kvartalis 44,0% vähenedes aastaga 1,4 protsendipunkti võrra. Brutokasumi marginaali mõjutab jätkuvalt eelmisest aastast sügavamad allahindlused jaeäris. Kvartali brutokasum oli 5 284 tuhat eurot, mis on 148 tuhat eurot vähem kui eelmise aasta võrreldav tulemus. Üheksa kuu kokkuvõttes oli ettevõtte brutokasum 16 548 tuhat eurot (9 kuud 2016: 16 922 tuhat eurot).

Grupi turustus- ja halduskulud jäid kvartali ja üheksa kuu kokkuvõttes eelmise aasta tasemele. Turustus- ja halduskulude suhe müügituludesse oli kolmandas kvartalis 46,6% ehk aastaga on kulude suhe müügitulusse vähenenud 0,1 protsendipunkti võrra. Üheksa kuu kokkuvõttes oli kulude suhe müügitulusse 49,4% (9 kuud 2016: 49,5%).

Üheksa kuu kokkuvõttes suurenes Baltika müügitulu 1% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Müügitulu kasvu näitasid e-pood ning hulgi- ja frantsiisimüük, millega on osaliselt täidetud üks 2017. aasta eesmärkidest – kõikide müügisuundade mahtude kasv. Üheksa kuu kokkuvõttes lõpetas ettevõte 862 tuhande euro suuruse kahjumiga, eelmise aasta võrreldav tulemus oli kahjum 443 tuhat eurot. Nõrga tulemuse peamine põhjus on oodatust kesisem müük jaesektoris, mille sügavamad allahindlused vähendasid brutokasumit.

Kvartaliaruande avalikustamiseni toimunud perioodi olulisemad sündmused

  • 10. juulil 2017 kinnitas Finantsinspektsioon AS Baltika konverteeritavate K-võlakirjade pakkumisprospekti. Pakkumine tehti 900-le võlakirjale hinnaga 5 000 eurot võlakirja kohta, seega kokku 4 500 000 eurot. Kaheaastased võlakirjad kannavad 6% intressi aastas. Iga võlakiri annab selle omanikule õiguse märkida 15 625 aktsiaseltsi aktsiat märkimishinnaga 0,32 eurot aktsia kohta. Pakkumisperiood lõppes 16. augustil kell 14.00. Võlakirjade avalik pakkumine viidi läbi 99% ulatuses: 900-st pakutud võlakirjast märgiti ära 889 võlakirja kogusummas 4 445 000 eurot. Märkimisavaldusi esitati nii AS Baltika aktsionäride, kui ka teiste investorite poolt.
  • Augustis lunastas AS Baltika 600 J-seeria vahetusvõlakirja väljalaskehinnas kokku 3 000 000 eurot. Kolmeaastased J-seeria võlakirjad emiteeriti 28. juulil 2014, võlakirjad kandsid intressi 6,5% aastas ning iga võlakirja väljalaskehind oli 5 000 eurot. Kõikidel J-seeria võlakirjade omanikel oli võimalus vahetada need K-seeria vahetusvõlakirjade vastu, mida ka kasutati: 600-st J-seeria võlakirjast 593 võlakirja vahetati koos kogunenud intressidega K-seeria võlakirjade vastu. Ülejäänud 7 J-võlakirja eest tagastas ettevõtte investoritele võlakirjade eest makstud summad koos kogunenud intressidega.
  • 30. augustil 2017 teavitasid AS Baltika suuraktsionärid ettevõtet järgmistest olulise osaluse muutustest: seoses aktsiate ostuga 30. augustil 2017 suurenes KJK Fund Sicav-SIF osalus (ING Luxembourg S.A. kontol) AS-is Baltika 38,90%-ni ja E.Miroglio Finance S.A. (Clearstream Banking Luxembourg S.A. kontol) osalus 17,78%-ni. Seoses aktsiate müügiga 30. augustil 2017 on OÜ BMIG osalus AS-is Baltika 0% ja Meelis Milder’i kontrollitav osalus (personaalne, tema lähedased pereliikmed ja tema kontrolli all olevad ettevõtted) oli 30. augusti seisuga 3,06%.
  • Septembris tähistas Baltika suurim bränd Monton oma viieteistkümnendat sünnipäeva. Sünnipäeva puhul lõid Montoni disainerid erikollektsiooni „Vabadus“, tehes sellega kummarduse kõikidele vabadele hingedele, loome- ja väljendusvabadusele ning vabale Eestile.
  • Tähistamaks Eesti Vabariigi 100. ja Kanada 150. sünnipäeva, toimus septembris Kanadas Torontos esmakordselt Eesti moodi ja disaini tutvustav ürituste sari Northern Spirit EstoStyle, kus esitleti kaheksat rahvusvaheliselt enimtuntud Eesti moe-, disaini- ja ilubrände, mille hulgas oli ka kolm Baltika brändi: Monton, Ivo Nikkolo ja Baltman.
  • Nõukogu 11. oktoobri 2017 otsusega kutsuti AS Baltika juhatusest alates 18. detsembrist 2017 tagasi juhatuse liige Ingrid Uibukant, kes juhib ettevõtte hanke- ja tarneahelat. AS Baltika juhatus jätkab kaheliikmelisena: tegevjuht Meelis Milder ja finantsdirektor Maigi Pärnik-Pernik.
  • Oktoobris täiendas Baltika oma e-kaubanduse kasvustrateegiat eesmärgiga suurendada Balti riikide välist eksporti. Selle raames töötati välja uutele turgudele sisenemise mudel, mis ühendab füüsilise poekeskkonna ja Baltika Grupi e-poe Andmorefashion.com tugevused. Eesmärgiks on pakkuda ühtselt head kliendikogemust mõlemas kanalis ning ühendada klassikalise jaekaubanduse ja e-äri võimalused. Hetkel tegeletakse eelpool kirjeldatud mudelil põhineva pilootprojekti ettevalmistamisega Soome turule sisenemiseks.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne 

  30.09.2017 31.12.2016
VARA    
Käibevara    
Raha ja raha ekvivalendid 428 419
Nõuded ostjatele ja muud nõuded 3 380 1 956
Varud 10 716 11 096
Käibevara kokku 14 524 13 471
Põhivara    
Edasilükkunud tulumaksuvara 228 228
Muu pikaajaline vara 529 522
Materiaalne põhivara 2 519 3 022
Immateriaalne põhivara 1 540 1 676
Põhivara kokku 4 816 5 448
VARA KOKKU 19 340 18 919
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Võlakohustused 4 197 5 835
Võlad hankijatele ja muud kohustused 5 461 6 923
Lühiajalised kohustused kokku 9 658 12 758
Pikaajalised kohustused    
Võlakohustused 5 416 1 196
Pikaajalised kohustused kokku 5 416 1 196
KOHUSTUSED KOKKU 15 074 13 954
     
OMAKAPITAL    
Aktsiakapital nimiväärtuses 8 159 8 159
Ülekurss 496 496
Reservid 1 345 1 182
Eelmiste perioodide jaotamata kasum kahjum -4 872 -5 049
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) -862 177
OMAKAPITAL KOKKU 4 266 4 965
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 19 340 18 919

   

Konsolideeritud kasumiaruanne 

  3 kv 2017 3 kv 2016 9k 2017 9k 2016
         
Müügitulu 12 001 11 966 34 490 34 289
Müüdud kaupade kulu -6 717 -6 534 -17 942 -17 367
Brutokasum 5 284 5 432 16 548 16 922
         
Turustuskulud -5 053 -4 985 -15 205 -15 094
Üldhalduskulud -541 -605 -1 820 -1 874
Muud äritulud (-kulud) -43 -14 -23 -51
Ärikahjum -353 -172 -500 -97
         
Finantskulud -118 -124 -362 -346
         
Kahjum enne maksustamist -471 -296 -862 -443
         
Aruandeperioodi puhaskahjum kokku -471 -296 -862 -443
         
         
Tava puhaskahjum aktsia kohta, EUR aruandeperioodi puhaskahjumist -0,01 -0,01 -0,02 -0,01
         
Lahustatud puhaskahjum aktsia kohta, EUR aruandeperioodi puhaskahjumist -0,01 -0,01 -0,02 -0,01

   

 

Maigi Pärnik-Pernik

Juhatuse liige

maigi.parnik@baltikagroup.com

 

3. kvartali tulemuste presentatsioon on leitav: http://www.baltikagroup.com/et/investorid/presentatsioonid/

 


Baltika_Vahearuanne 3Q 2017.pdf