Avaldatud: 2021-08-31 16:20:52 CEST
Admiral Markets
Poolaastaaruanne

Admiral Markets AS 2021. aasta 6 kuu auditeerimata majandustulemused

Admirals jätkas 2021. aasta esimesel poolaastal otsustavat laienemist 

2021. aasta kuue kuu jooksul jätkas Admiral Markets AS võimsa arendustegevusega ülemaailmset laienemist, avades esimese omataolise Euroopa päritolu FinTechi ettevõtte kontori Ammanis, Jordaanias ja omandades finantslitsentsi Lõuna-Aafrikas, edendades samal ajal märkimisväärselt oma klientide arvu ja kauplemistegevuse netotulu. 

Märtsis 20. aastapäeva tähistanud Admiral Markets teatas oma kaubamärgi muutmisest Admiralsiks, mis kajastab ettevõtte tänast teekonda ja positsiooni. Olemuslikult seisab Admirals innovatsiooni eest personaalse rahanduse sujuvamaks muutmisel, mis peegeldub viimase kahe aasta suuremahulistes investeeringutes IT-sse, teadus- ja arendustegevusse ning silmapaistvas tootearenduses.  

Admiral Markets AS-i tegevjuht Sergei Bogatenkov ütles, et ettevõte kasvab märkimisväärse tempoga, mis 2021. aasta esimesel poolel jätkus otsustavalt. „Tutvustame laiemat toote- ja teenustevalikut, mis muudavad isikliku rahanduse veelgi läbipaistvamaks ja kättesaadavamaks.“ 

Tema sõnul ladus 2020. aasta äärmuslik volatiilsus tugeva aluse miljonite inimeste tulevastele kauplemis- ja investeerimisharjumustele kogu maailmas, mida on näha juba tänastes kauplemismahtudes. 2020 oli finantssektori jaoks äärmuslik aasta, samas kui võrdlus 2019. aastaga on objektiivsem, kajastades tegelikke trende.  

2021 on olnud suurepärane avalöök tulemustele, mida ettevõte järgnevatel aastatel saavutada soovib. Kauplemistasemed normaliseerusid 2020. aasta rekordmahtudest, kuid Admirals saavutas kauplemistegevuse netotulu kasvu 24%, võrreldes 2019. aastaga. Grupi kauplemistegevuse netotulu oli 17,3 miljonit eurot, võrreldes 14 miljoni euroga 2019. aasta samal perioodil. 

Vaatamata finantsturgude väiksemale volatiilsusele, saavutas Admiral Markets AS uute klientide tähelepanuväärse kasvu. „2021. aasta esimese poolaasta jooksul laekus meile 82% rohkem taotlusi kui 2020. aastal ja 451% rohkem kui samal perioodil 2019. See on meie jaoks silmapaistev maamärk, sest tahame lõhkuda piirid, mis kunagi takistasid inimestel finantsmaailma sisenemist. Vastupidi- FinTechi maailma raputajana pakume ja püüame jätkuvalt pakkuda lahendusi, mis võimaldavad hõlpsat juurdepääsu finantsturgudele. Kõigile, igal ajal ja kõikjal,” sõnas tegevjuht. 

Sellest lähtudes alustas Admirals juunis esimese Euroopa päritolu finantsettevõttena paljude aastate jooksul ja esimese FinTech valdkonna tegijana tegevust Jordaanias, kus avas kohaliku esinduse Ammanis. See on ettevõtte pikaajalise strateegia elluviimine, mille üks eesmärke on jätkata laienemist Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika (MENA) piirkonnas.  

„Globaalsele kohalolu suurendamisel jõudsime veel ühe murrangulise verstapostini, kui meile väljastati Lõuna-Aafrika finantstegevuse alane litsents. See on üks pikaajalise visiooni alustalasid, mille poole järgmisel kümnendil sihime,” nentis tegevjuht. 

Admiralid on kombinatsioon töökatest, pühendunud ja suurepärastest meeskonnamängijatest, kes on valmis pingutama rohkem kui vaja. Enneolematud ajad loovad võimalusi aidata neid, kes on kogenud takistusi ja tagasilööke. „Täna on meil võimalus oma edu jagada ning meil on hea meel ja au olla Eesti muusikategevuse lipulaeva Eesti Kontserti peasponsor. Kultuur on üks valdkondi, mida COVID-19 puhang sügavalt mõjutab,” selgitas tegevjuht. 

Samuti on Admirals üks võtmepartnereid Jõhvis asuvale programmeerimiskoolile „kood/Jõhvi“, mis viib selle alase hariduse Eestis järgmisele tasemele. Bogatenkov ütles, et haridus, IT-haridus ja noorte nende õpingutes toetamine on ettevõtte üks alustalasid.  

Admirals suhtub globaalsesse laienemisse ja kohalolekusse väga tõsiselt, osaledes oktoobris algaval Dubai EXPO 2020-l. Admirals peegeldab samuti Eesti digitaalset edulugu, mis ühendab suurepäraselt omavahel IT ja finantsmaailma. EXPO ehitab korporatiivse silla nende 192 riigi vahel, kes EXPO-l esindatud,“ märkis Bogatenkov.  

Finantsseisundi aruanne

(tuhandetes eurodes)

 
30.06.2021

 
31.12.2020

 
 
 
Varad      
Nõuded krediidiasutustele 10 141 25 742  
Nõuded investeerimisühingutele 16 106 15 120  
Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 10 411 10 248  
Laenud ja nõuded 10 437 6 730  
Muud varad 2 584 1 390  
Investeeringud sidusettevõtetesse 1 548 1 375  
Investeeringud tütarettevõtetesse 4 180 4 180  
Materiaalne põhivara 1 692 1 614  
Kasutusõigusega vara 3 934 4 213  
Immateriaalne põhivara 2 083 824  
Varad kokku 63 116 71 436  
       
Kohustused      
Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 274 219  
Võlad ja ettemaksed 3 503 7 317  
Allutatud võlakirjad 1 827 1 827  
Rendikohustis 4 157 4 396  
Kohustused kokku 9 761 13 759  
       
Omakapital      
Aktsiakapital 2 586 2 586  
Kohustuslik reservkapital 259 259  
Jaotamata kasum 50 510 54 832  
Omakapital kokku 53 355 57 677  
Kohustused ja omakapital kokku 63 116 71 436  
       
       
(tuhandetes eurodes)

 
6 kuud 2021

 
6 kuud 2020

 
 
 
Netokasum klientide ja likviidsuspakkujatega kaubeldavatelt finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 17 895 39 878  
Vahendustasu tulu 28 57  
Komisjoni- ja vahendustasu kulu -8 855 -8 338  
Muud kauplemistegevusega seotud tulud 6 12  
Muud kauplemistegevusega seotud kulud -3 -18  
Kauplemistegevuse netotulu 9 071 31 591  
Muud tulud 421 611  
Muud kulud -52 -237  
Intressitulu vastavalt efektiivse intressimäära meetodile 106 48  
Muud samalaadsed intressitulud 93 98  
Intressikulu -118 -122  
Netokasum/(-kahjum) valuutakursi muutustest 413 -250  
Tööjõukulud -2 662 -3 950  
Tegevuskulud -7 673 -7 855  
Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum -333 -292  
Kasutusõigusega vara kulum -279 -263  
Kasum (kahjum) enne tulumaksu -1 013 19 379  
Tulumaks -567 -266  
Aruandeperioodi kasum (kahjum) -1 580 19 113  
Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) -1 580 19 113  
Puhaskasum (-kahjum)ja lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta -3,91 47,31  

Admiral Markets AS-i aruanded on kättesaadavad aadressil: https://admiralmarketsgroup.com/et/admiral-markets-as/reports/.

Admiral Markets on rahvusvaheline finantsteenuste kaubamärk, mille alt pakutakse klientidele võimendatud veebipõhist kauplemisteenust börsivälisel turul ning ka börsil noteeritud instrumente. Alates asutamisest 2001. aastal on oma haaret pidevalt laiendatud ning ettevõte tegutseb täna kohalikule regulatsioonile alluvate ettevõtete kaudu terves maailmas.

Eestis asutatud investeerimisühing Admiral Markets AS on Admirals Group AS-i tütarettevõtte, millel on õigus osutada investeerimisteenuseid Eesti Finantsinspektsiooni tegevusloa alusel Euroopa Liidus ning Euroopa Majanduspiirkonna riikides. Admiral Markets Group AS on oma reguleeritud investeerimisühingutest tütarettevõtete kaudu füüsiliselt esindatud 18 riigis ning omab kliendiportfelli enam kui 145 riigis.

Lisainfo:
Kaia Gil
Admiral Markets AS-i kommunikatsioonijuht
kaia.gil@admiralmarkets.com
+372 53 413 764

           

   

ManusUnaudited interim report 2021 EST.pdf