English Latvian
Publicēts: 2023-03-27 20:39:05 CEST
VEF
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

AS VEF 2022 revidēts finanšu pārskats

Sabiedrības neto apgrozījums pārskata gadā ir 1 049 732 EUR  un tas ir par &5 lielāks nekā 

iepriekšējjā pārskata periodā Sabiedrība pabeidza 2022.gadu ar auditēto peļņu EUR  6 725

apmērā. 

Sabiedrības valde iesaka pārskata gada peļņu atstāt nesadalītu un reinvestēt Sabiedrības attīstība.

 

AS VEF Valde.

 

Papildus informācija :

Tamāra kampāne, valdes locekle, AS VEF.

e-pats:kampane@vef.apollo.lv.


Atalgojuma zin.par 2022.pdf
Copy of VEF_GP_LV 2022_23.03.23.2.pdf
KP_kodekss_2022LV 2.pdf
Revidenta Zinojums_2022_LV.pdf
VEF_GP_LV_2022_23.03.2.xhtml