Published: 2018-03-26 11:18:25 CEST
Ignitis gamyba
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų

Elektrėnai, Lietuva, 2018-03-26 11:18 CEST -- „Lietuvos energijos gamyba“, AB, kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuvos Respublika. Bendras „Lietuvos energijos gamyba“, AB, išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 635 083 615; ISIN kodas – LT0000128571.  

 

2018 m. kovo 26 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB, eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai:

1. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2017 metų metinio pranešimo svarstymo.

„Pritarti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2017 metų metiniam pranešimui (pridedama)“.

2. Dėl audituoto 2017 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

„Patvirtinti audituotą 2017 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama)“.

3. Dėl 2017 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, pelno (nuostolių) paskirstymo.

„Paskirstyti 2017 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, pelną (nuostolius) (pridedama)“.

4. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, įstatinio kapitalo padidinimo ir „Lietuvos energijos gamyba“, AB,  akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimo bei teisės įsigyti naujai išleidžiamas „Lietuvos energijos gamyba“, AB,  akcijas suteikimo.

„4.1. Padidinti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, įstatinį kapitalą nuo 184 174 248,35 EUR (vieno šimto aštuoniasdešimt keturių milijonų vieno šimto septyniasdešimt keturių tūkstančių dviejų šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų ir trisdešimt penkių euro centų) iki 187 920 762,41 EUR (vieno šimto aštuoniasdešimt septynių milijonų devynių šimtų dvidešimt tūkstančių septynių šimtų šešiasdešimt dviejų eurų ir keturiasdešimt vieno euro cento). „Lietuvos energijos gamyba“, AB,  įstatinis kapitalas didinamas išleidžiant naujas akcijas, apmokamas papildomu akcijas pasirašančiojo asmens nepiniginiu įnašu.

4.2. Nustatyti, kad „Lietuvos energijos gamyba“, AB, išleidžia 12 919 014 (dvylika milijonų devynis šimtus devyniolika tūkstančių keturiolika) naujų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR (dvidešimt devyni euro centai) ir emisijos kaina yra lygi 0,624 EUR (šešiasdešimt du ir keturios dešimtosios euro cento) (toliau – Naujos akcijos), visų Naujų akcijų emisijos kaina yra 8 061 465 EUR (aštuoni milijonai šešiasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai šešiasdešimt penki eurai).

4.3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 16 punktu ir 57 straipsnio 5 dalimi, atšaukti visiems „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcininkams pirmumo teisę įsigyti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Naujas akcijas.

4.4. Nustatyti, kad „Lietuvos energija“, UAB, suteikiama teisė įsigyti (pasirašyti) visas Naujas akcijas, kurios kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR (dvidešimt devyni euro centai) ir emisijos kaina yra lygi 0,624 EUR (šešiasdešimt du ir keturios dešimtosios euro cento) apmokant šias Naujas akcijas Akcijų pasirašymo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais nepiniginiu įnašu, kurio nepriklausomo turto vertintojo NILL NILL, UAB, nustatyta 2018 m. vasario 27 d. vertė  sudaro 8 061 465 EUR (aštuonis milijonus šešiasdešimt vieną tūkstantį keturis šimtus šešiasdešimt penkis eurus). Naujos akcijos nebus siūlomos ir platinamos viešai.

4.5. Nustatyti, kad „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcininkų pirmumo teisė įsigyti Naujas akcijas atšaukiama atsižvelgiant į tai, kad „Lietuvos energijos gamyba“, AB, įstatinio kapitalo didinimą ketinama vykdyti įnešant aukščiau nurodytą „Lietuvos energija“, UAB, nepiniginį įnašą, o ne Naujas akcijas apmokant pinigais.

4.6. Pritarti Akcijų pasirašymo sutarties tarp „Lietuvos energijos gamyba“, AB, ir „Lietuvos energija“, UAB, esminėms sąlygoms (pridedama);

4.7. Įgalioti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, generalinį direktorių „Lietuvos energijos gamyba“, AB, vardu pasirašyti šio sprendimo 4.6 punkte nurodytą Akcijų pasirašymo sutartį, kuri kartu laikoma ir „Lietuvos energija“, UAB, nepiniginio įnašo priėmimo perdavimo aktu, suteikiant teisę keisti neesmines šios sutarties sąlygas“.                                                         

5. Dėl naujos „Lietuvos energijos gamyba“, AB, įstatų redakcijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo.

„5.1. Patvirtinti naują „Lietuvos energijos gamyba“ AB, įstatų redakciją (pridedama).

5.2. Įgalioti „Lietuvos energijos gamyba“ AB, generalinį direktorių pasirašyti įstatus bei pačiam ar per įgaliotus asmenis atlikti visus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti“.

6. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos atšaukimo.

„6.1. Atšaukti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybą in corpore“.

7. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos narių išrinkimo.

„7.1. „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos nariais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti žemiau nurodytus asmenis:

7.1.1. Dominyką Tučkų (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami);

7.1.2. Živilę Skibarkienę (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami);

7.1.3. Rimgaudą Kalvaitį (nepriklausomas narys) (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami).

7.2. Nustatyti, kad „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos nariai pradeda savo veiklą pasibaigus juos išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui“.

8. Dėl sutarčių su „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos nariais sąlygų tvirtinimo.

„8.1. Patvirtinti konfidencialios informacijos apsaugos sutarties su stebėtojų tarybos nariais sąlygas (pridedama).

8.2. Patvirtinti sutarties dėl stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygas (pridedama).

8.3. Patvirtinti sutarties dėl nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygas (pridedama).

8.4. Nustatyti nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui 43,44 EUR (keturiasdešimt trys eurai ir keturiasdešimt keturi centai) valandinį atlygį (neatskaičius mokesčių) už faktiškai vykdomą nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklą.

8.5. Nustatyti, kad mėnesinis atlygis nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui yra apribotas maksimalia 1014 EUR (vienas tūkstantis keturiolika eurų) (neatskaičius mokesčių) suma.

8.6. Įgalioti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, generalinį direktorių (su teise perįgalioti) pasirašyti sutartis dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos nario veiklos bei konfidencialios informacijos apsaugos su naujai išrinktais stebėtojų tarybos nariais“.

 

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, pažymi, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie Bendrovės akcininkų teisių apskaitos dienos pabaigoje, t. y. 2018 m. balandžio 10 d. pabaigoje, bus Bendrovės akcininkai, o dividendai tokiems asmenims bus išmokami vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 60 straipsnio 5 dalies nuostatomis, t. y. per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo išmokėti dividendus priėmimo dienos, per Bendrovės akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojus ir per Bendrovės vertybinių popierių apskaitos tvarkytoją AB SEB banką.

Informacija apie priimtus sprendimus taip pat pateikiama „Lietuvos energijos gamyba“, AB, tinklalapyje www.gamyba.le.lt ir „Lietuvos energijos gamyba“, AB, patalpose, esančiose adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai, arba Žvejų g. 14, Vilnius, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

         Valentas Neviera, „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Komunikacijos skyriaus vadovas, tel. 8 670 25997, el. paštas valentas.neviera@le.lt


LEG 2017 pelno nuostoliu paskirstymas.pdf
Konfidencialios informacijos apsaugos sutarties salygos.pdf
Akciju pasirasymo sutarties esmines salygos.pdf
LEG 2017 audituotos metines finansines ataskaitos ir metinis pranesimas.pdf
LEG istatai.pdf
Sutarties del veiklos stebetoju taryboje salygos.pdf
Sutarties del nepriklausomo stebetoju tarybos nario veiklos salygos.pdf