Published: 2021-03-31 17:08:10 CEST
Admiral Markets
Annual Financial Report

Admiral Markets AS audited annual report 2020

Admiral Markets AS püstitas 2020. aastal tegutsemisaja kasumirekordi

2020. aasta oli Admiral Markets AS tegutsemisaja edukaim. Ettevõtte puhaskasum oli 20,3 miljonit eurot, mida on 340% rohkem kui aasta varem. Tehingute maht kasvas aastaga 110%.

Admiral Markets AS-i kauplemise netotulu kasvas möödunud aastal 47,1 miljoni euroni. 2019. aastal oli vastav näitaja 23,2 miljonit eurot. Puhaskasumi marginaal oli 2020. aasta kokkuvõttes 43% (2019: 20%). 2020. aastal tegid Admiral Markets AS kliendid 66,9 miljonit tehingut, võrdluses aasta varasemaga, mil vastav näitaja oli 31,8 miljonit. 

Admiral Markets AS juhatuse esimees Sergei Bogatenkov ütles, et möödunud aasta rekordtulemused viisid ettevõtte märgatavalt lähemale 2030. aastaks seatud eesmärgile- pakkuda finantsvabadust 10 miljonile kliendile. “Loomulikult oleme äriliste tulemuste üle väga õnnelikud, ent kõige olulisem on see, et oleme suutnud tagada stabiilse ja turvalise töökeskkonna töötajatele kõikjal meie kontorites üle maailmas. Seda ajal, mil oleme tunnistajaks ajaloo suurimale tervishoiukriisile,” nentis Bogatenkov.

“Üheks suurimaks sisuliseks saavutuseks oli meie uue kauplemisrakenduse turule toomine, mis võimaldab mobiilset kauplemist ja investeerimist lihtsamalt kui eales varem. See on lahendus, mis teeb finantsmaailma teenuste kasutamise lihtsaks ka algajale kauplejale. Inimesele, kellel puudub varasem kogemus finantsturgudelt. Saame seeläbi laiendada oma kliendibaasi, pakkudes klientidele parimat kohalikku kauplemis- ja investeerimiskogemust,” selgitas Admiral Markets AS juhatuse esimees. Tema kinnitusel tegeletakse aktiivselt registreeringute kasvatamisega ettevõtte platvormil, mis viib selle lähemale pikaajaliste soovitud tulemusteni.

Tema sõnul on kauplemisrakendus üheks näiteks, kuidas ettevõte on strateegiliselt laiendamas oma tuumikteenuseid: “20 aastat tagasi, mil oma tegevust alustasime, olime Forex ja CFD- põhine ettevõte ning soovisime jõuda selle valdkonna liidrite hulka. Tänaseks on tol ajal seatud eesmärgid täidetud. Suurendame oma globaalset kohalolekut uute teenustega. Me oleme rahvusvaheline finantskeskus, mis raputab FinTech maailma.”

Bogatenkov rõhutas aina kasvavat vajadust pöörata tähelepanu keskkonna alase teadlikkuse kasvatamisele. “Globaalse ettevõttena, millel on kontorid 19 riigis üle maailma, saame üheskoos tegutsedes vähendada jalajälge, mille ümbritsevale jätame. Samuti on oluline ühiskonnale tagasi anda ja aidata neid, kes vajavad muutlikel aegadel tuge,” selgitas juhatuse esimees. 

Kuna kultuur on üks valdkondadest, mida möödunud aasta tugevalt puudutas, otsustas Admiral Markets AS alustada koostööd Eesti Kontserdiga: “Muusika ühendab kultuure ja inimesi. Praegune aeg on suur väljakutse inimeste vaimsele tervisele. Sunnitud eemalolek kolleegidest, sõpradest ja lähedastest puudutab meid kõiki. Usun, et muusikal on võime lohutada ja pakkuda argipäevale vaheldust.”

5. märtsil teatas ettevõte avalikkust ja investoreid nime muutusest, mis tähistab uue etapi algust Admiral Markets AS-i ajaloos. Ettevõtte uueks nimeks saab Admirals. Sergei Bogatenkovi sõnul on ettevõtte algusaastatel seatud eesmärgid tänaseks täidetud: "Nime muutmine on loomulik samm, mis peegeldab seda, kus ettevõttena täna asume. Meie eesmärk on pakkuda integreeritud lahendusi investeerimiseks, maksmiseks ja raha haldamiseks. Oleme märkimisväärselt laienemas. Kauplemine on alati oluline osa meie identiteedist, kuid jätkame laiema toodete ja teenuste valiku tutvustamist, mis muudavad isikliku rahanduse läbipaistvaks ja kättesaadavaks kõigile."

Sergei Bogatenkov tänas kõiki inimesi ja koostööpartnereid, kes on ettevõtet selle 20 aastasel teekonnal saatnud. “Need on ühised õppetunnid, edulood ja töö pikaajalise eesmärgi nimel. Olen südamest tänulik kõigile, kes on aidanud meil nii suurepäraseid tulemusi saavutada. Ma loodan, et sel aastal saabub kaua igatsetud ja oodatud lahendus COVID-i kriisile ja saame naasta tavapärase elu juurde.” 

Finantsseisundi aruanne

(tuhandetes eurodes)31.12.202031.12.2019
Varad  
Nõuded krediidiasutustele25 74219 757
Nõuded investeerimisühingutele15 1206 786
Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande10 2489 759
Laenud ja nõuded6 7303 983
Muud varad1 390912
Investeeringud sidusettevõtetesse1 3750
Investeeringud tütarettevõtetesse4 1800
Materiaalne põhivara1 6141 283
Kasutusõigusega vara4 2134 059
Immateriaalne põhivara824630
Varad kokku71 43647 169
   
Kohustused  
Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande21966
Võlad ja ettemaksed7 3172 349
Allutatud võlakirjad1 8271 827
Rendikohustis4 3964 145
Kohustused kokku13 7598 387
   
Omakapital  
Aktsiakapital2 5862 586
Kohustuslik reservkapital259259
Jaotamata kasum54 83235 937
Omakapital kokku57 67738 782
Kohustused ja omakapital kokku71 43647 169

Koondkasumiaruanne

(tuhandetes eurodes)20202019
Netokasum klientide ja likviidsuspakkujatega kaubeldavatelt finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande65 76234 838
Komisjoni- ja vahendustasu tulu3271
Komisjoni- ja vahendustasu kulu-18 719-11 708
Muud kauplemistegevusega seotud tulud1931
Muud kauplemistegevusega seotud kulud-23-22
Kauplemistegevuse netotulu47 07123 210
Muud tulud1 368777
Muud kulud-391-202
Intressitulu efektiivse intressimäära meetodile12875
Muud samalaadsed intressitulud194183
Intressikulu-245-224
Netokasum/(-kahjum) valuutakursi muutustest-1 360266
Netokasum õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande050
Tööjõukulud-7 670-7 006
Tegevuskulud-17 400-11 268
Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum-626-526
Kasutusõigusega vara kulum-537-420
Kasum enne tulumaksu20 5324 915
Tulumaks-267-311
Aruandeperioodi kasum20 2654 604
Aruandeperioodi koondkasum20 2654 604
Puhaskasum ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta50,1611,40


Admiral Markets AS-i aruanded on kättesaadavad aadressil: https://admiralmarketsgroup.com/et/admiral-markets-as/reports/.

Admiral Markets on rahvusvaheline finantsteenuste kaubamärk, mille alt pakutakse klientidele võimendatud veebipõhist kauplemisteenust börsivälisel turul ning ka börsil noteeritud instrumente. Alates asutamisest 2001. aastal on Admiral Markets oma haaret pidevalt laiendanud ning tegutseb täna kohalikule regulatsioonile alluvate ettevõtete kaudu terves maailmas.

Eestis asutatud investeerimisühing Admiral Markets AS on Admiral Markets Group AS-i tütarettevõtte, millel on õigus osutada investeerimisteenuseid Eesti Finantsinspektsiooni tegevusloa alusel Euroopa Liidus ning Euroopa Majanduspiirkonna riikides. Admiral Markets Group AS on oma reguleeritud investeerimisühingutest tütarettevõtete kaudu füüsiliselt esindatud 19 riigis ning omab kliendiportfelli enam kui 145 riigis.

Lisainfo:

Kaia Gil
Admiral Markets AS-i kommunikatsioonijuht
kaia.gil@admiralmarkets.com
+372 53 413 764

 

AttachmentAdmiral Markets AS ENG.pdf