English Latvian
Publicēts: 2023-11-28 16:12:20 CET
SAF Tehnika
Akcionāru sapulces lēmumi

AS SAF Tehnika akcionāru sapulces, kas notiks 2023.gada 13.decembrī, lēmumu projekti un balsojuma veidlapa

Rīga, 2023-11-28 16:12 CET --  

 

1.  Valdes un Padomes ziņojumu apstiprināšana.

Lēmums: apstiprināt Valdes un Padomes ziņojumus par 2022./2023. finanšu gada darbības rezultātiem.

2.  2022./2023. finanšu gada pārskatu apstiprināšana un Valdes atbrīvošana no atbildības par 2022./2023. finanšu gadu.

Lēmums: apstiprināt AS „SAF Tehnika” konsolidēto un atsevišķo gada pārskatu par 2022./2023. finanšu gadu un atbrīvot sabiedrības valdi no atbildības par 2022./2023. finanšu gadu.

3. Lēmuma pieņemšana par Sabiedrības peļņas izlietošanu.

Lēmums: pārskata gada peļņu saglabāt kā SAF Tehnika nesadalīto peļņu.

4. Sabiedrības revidenta iecelšana un atalgojuma noteikšana revidentam 2023./2024. finanšu gadam.

Lēmums: par sabiedrības revidentu 2023./2024. finanšu gadam iecelt „Potapoviča un Andersone” SIA, nosakot, ka atlīdzība revidentam par 2023./2024. finanšu gada pārskata revīzijas veikšanu AS „SAF Tehnika” nevar pārsniegt EUR 15 000 (piecpadsmit  tūkstoši eiro) neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus. Pilnvarot sabiedrības valdi noslēgt līgumu ar revidentu.

5. Valdes un Padomes atalgojuma ziņojuma apstiprināšana.

Lēmums: apstiprināt Valdes un Padomes atalgojuma ziņojumu par 2022./2023. gadu.

6. Statūtu redakcijas grozījumu apstiprināšana.

Lēmums: apstiprināt sekojošus grozījumus akciju sabiedrības „SAF Tehnika” statūtos, izsakot statūtu 2.4. punktu jaunā redakcijā “No akcijas izrietošās tiesības ir personai, kurai pieder šī akcija.”

 

 

         Papildus informācija:
         Zane Jozepa
         Finanšu un Administratīvā direktore, valdes locekle
         zane.jozepa@saftehnika.com
         www.saftehnika.com

 


2023SAF_Balsojuma veidlapa_Voting form_LV_EN.docx