English Latvian
Publicēts: 2023-03-30 15:01:08 CEST
INDEXO
Akcionāru sapulces lēmumi

IPAS “Indexo” 2023. gada 30. marta kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

Sabiedrības darbības jautājumi:

1. Valdes un padomes ziņojumi.

Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes un padomes ziņojumus.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2. Sabiedrības 2022. gada pārskata apstiprināšana.

1) Pieņemt zināšanai zvērināta revidenta atzinumu par Sabiedrības 2022. finanšu gada darbības rezultātiem.

2) Apstiprināt Sabiedrības valdes sastādīto un padomes izskatīto Konsolidēto un Sabiedrības gada pārskatu par 2022. gadu.

3) Apstiprināt Sabiedrības valdes sastādīto un padomes izskatīto Korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2022. gadu.

Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3. Valdes prezentācijas par 2023. gada darbības plānu, budžetu, papildu kapitāla piesaisti.

Pieņemt zināšanai valdes prezentācijas par 2023. gada darbības plānu, budžetu, papildu kapitāla piesaisti.

Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4. Revidenta ievēlēšana 2023. gadam.

Par Sabiedrības revidentu 2023. gada pārskatu revīzijai atbilstoši iesniegtajam piedāvājumam ievēlēt PricewaterhouseCoopers SIA, reģistrācijas numurs: 40003142793, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 21-21, Rīga, Latvija, LV-1010.

Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.

5. Atlīdzības noteikšana revidentam.

Noteikt kopējo atlīdzību Sabiedrības revidentam par 2023. gada pārskatu revīzijas veikšanu līdz 109 263 EUR (simts deviņi tūkstoši divi simti sešdesmit trīs euro) ar PVN, un uzdot Sabiedrības valdei pieņemt lēmumu par kopējo atlīdzību Sabiedrības revidentam par 2023. gada pārskata revīzijas veikšanu, ievērojot noteikto atlīdzības limitu, kā arī noslēgt līgumu ar ievēlēto Sabiedrības revidentu 2023. gada pārskatu revīzijas veikšanai.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Sabiedrības personāla opciju jautājumi:

6. Valdes ziņojums par personāla opcijām un pamatojums (atzinums) par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas ar nosacījumu nepieciešamību.

Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu par personāla opcijām un pamatojumu (atzinumu) par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas ar nosacījumu nepieciešamību.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

7. Grozījumu veikšana 2022. gada 30. maijā Sabiedrības akcionāru sapulces apstiprinātajos Sabiedrības personāla opciju izlaišanas noteikumos (Personāla opciju programma 2021).

1) Apstiprināt 2022. gada 30. maija Sabiedrības personāla opciju izlaišanas noteikumu (Personāla opciju programma 2021) jauno versiju (pievienota pielikumā Nr. 2 kā atsevišķs dokuments).

2) Apstiprināt grozījumus pamatkapitāla palielināšanas ar nosacījumu noteikumos (Personāla opciju programma 2021) (pievienoti pielikumā Nr. 3 kā atsevišķs dokuments).

Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu. 

8. Grozījumu veikšana 2022. gada 24. martā Sabiedrības akcionāru sapulces apstiprinātajos Sabiedrības personāla opciju izlaišanas noteikumos (Personāla opciju programma 2022).

Apstiprināt 2022. gada 24. marta Sabiedrības personāla opciju izlaišanas noteikumu (Personāla opciju programma 2022) jauno versiju (pievienota pielikumā Nr. 4 kā atsevišķs dokuments).

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

9. Sabiedrības Personāla opciju programmas 2022 II. posma personāla opciju izlaišanas apstiprināšana.

Apstiprināt Sabiedrības Personāla opciju programmas 2022 II. posmā 300 000 Sabiedrības personāla opciju izlaišanu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

10. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana ar nosacījumu un Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas ar nosacījumu noteikumu apstiprināšana.

1) Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu par 300 000 EUR (trīssimt tūkstoši euro) ar nosacījumu Komerclikuma 261.1 panta kārtībā, emitējot jaunas Sabiedrības akcijas, kuras tiks izmantotas apmaiņai pret personāla opcijām Sabiedrības Personāla opciju programmas 2022 II. posma ietvaros.

2) Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas ar nosacījumu noteikumus (pievienoti pielikumā Nr. 5 kā atsevišķs dokuments).

3) Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt visus nepieciešamos dokumentus Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas ar nosacījumu noteikumu reģistrācijas veikšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un veikt citas nepieciešamās darbības pieņemtā lēmuma izpildei.

Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Papildus kapitāla piesaiste. Vispārīgi lēmumi saistībā ar sekundārās emisijas veikšanu:

11. Sabiedrības jauno emitēto akciju sekundārās emisijas veikšanas apstiprināšana un akciju iekļaušana AS “Nasdaq Riga” Baltijas Regulētajā tirgū.

1) Apstiprināt robežās no 410 000 (četri simti desmit tūkstoši) līdz 475 000 (četri simti septiņdesmit pieci tūkstoši) Sabiedrības jauno emitējamo dematerializēto uzrādītāja akciju sekundārās emisijas veikšanu.

2) Apstiprināt robežās no 410 000 (četri simti desmit tūkstoši) līdz 475 000 (četri simti septiņdesmit pieci tūkstoši) Sabiedrības jauno emitējamo dematerializēto uzrādītāja akciju iekļaušanu un tirdzniecības uzsākšanu akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā).

3) Pilnvarot Sabiedrības valdi pieņemt lēmumu noteikt Sabiedrības jauno emitējamo dematerializēto uzrādītāja akciju skaitu 1. un 2. apakšpunkta norādītajās robežās.

Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.

12. Sabiedrības valdes pilnvarošana par organizatoriskajiem jautājumiem saistībā ar Sabiedrības sekundāro emisiju.

1) Pilnvarot Sabiedrības valdi veikt visas nepieciešamās darbības Sabiedrības akciju iekļaušanai akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas Regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā), sekundārā akciju publiskā piedāvājuma izteikšanai, universālā reģistrācijas dokumenta, vērtspapīru apraksta un kopsavilkuma reģistrēšanai (apstiprināšanai) Latvijas Bankā.

2) Pilnvarot Sabiedrības valdi parakstīt Sabiedrības universālo reģistrācijas dokumentu, vērtspapīru aprakstu un kopsavilkumu, kā arī pēc nepieciešamības izdarīt un apstiprināt universālajā reģistrācijas dokumentā, vērtspapīru aprakstā, kā arī kopsavilkumā korekcijas, izmaiņas un papildinājumus.

3) Pilnvarot Sabiedrības valdi parakstīt vienošanās vai citus dokumentus, kas saistīti ar Sabiedrības sekundārās emisijas akciju iekļaušanu un tirdzniecību akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas Regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā), un iesniegt tos akciju sabiedrībai “Nasdaq Riga”, Nasdaq CSD SE (depozitārijs), kā arī pārstāvēt Sabiedrību Latvijas Bankā, akciju sabiedrībā AS “Nasdaq Riga” un Nasdaq CSD SE un arī citās organizācijās un/vai to struktūrvienībās.

Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Korporatīvie lēmumi saistībā ar sekundāro emisiju:

13. Valdes pamatojums (atzinums) par Sabiedrības akcionāru pirmtiesību atcelšanas nepieciešamību un jaunās emisijas akcijas pārdošanas cenu.

Pieņemt zināšanai valdes pamatojumu (atzinumu) par Sabiedrības akcionāru pirmtiesību atcelšanas nepieciešamību un jaunās emisijas akcijas pārdošanas cenu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

14. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana.

1) Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu robežās no 410 000 EUR (četri simti desmit tūkstoši euro) līdz 475 000 (četri simti septiņdesmit pieci tūkstoši euro), emitējot robežās no 410 000 (četri simti desmit tūkstoši) līdz 475 000 (četri simti septiņdesmit pieci tūkstoši jaunas dematerializētas uzrādītāja akcijas ar vienas jaunās emisijas akcijas pārdošanas cenu robežās no 14,5 EUR (četrpadsmit, komats, pieci euro) līdz 17,5 EUR (septiņpadsmit, komats, pieci euro), ieskaitot akcijas nominālvērtību 1 EUR (viens euro) apmērā un akciju emisijas uzcenojumu robežās no 13,5 EUR (trīspadsmit, komats, pieci euro) līdz 16,5 EUR (sešpadsmit, komats, pieci euro).

2) Uzdot Sabiedrības valdei noteikt vienas jaunās emisijas dematerializētās uzrādītāja akcijas pārdošanas cenu minētajās robežās no 14,5 EUR (četrpadsmit, komats, pieci euro) līdz 17,5 EUR (septiņpadsmit, komats, pieci euro).

3) Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt visus nepieciešamos dokumentus izmaiņu reģistrācijas veikšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un veikt citas nepieciešamās darbības pieņemtā lēmuma izpildei.

Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.

15. Sabiedrības akcionāru pirmtiesību atcelšana.

Atcelt Sabiedrības akcionāru pirmtiesības uz Sabiedrības jaunās emisijas akcijām.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

16. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana.

1) Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanās noteikumus (pievienoti pielikumā Nr. 6 kā atsevišķs dokuments).

2) Piešķirt Sabiedrības valdei tiesības formāli precizēt, apstiprināt, parakstīt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumos norādīto informāciju par Sabiedrības emitējamo akciju skaitu un pamatkapitālu atbilstoši faktiskajam stāvoklim, nemainot informāciju pēc būtības, ja līdz pamatkapitāla palielināšanas brīdim Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā Sabiedrības pamatkapitālā būs notikušas citas izmaiņas, kas reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā pēc 2023. gada 30. marta, kā arī pamatojoties uz valdei doto pilnvarojumu noteikt jauno emitējamo akciju skaitu un jautājumus, kas saistīti ar pamatkapitāla palielināšanu, 11. darba kārtības jautājumā apstiprinātajās robežās.

3) Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt visus nepieciešamos dokumentus Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu reģistrācijas veikšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un veikt citas nepieciešamās darbības pieņemtā lēmuma izpildei.

Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.

17. Statūtu grozījumu un Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.

1) Apstiprināt Sabiedrības Statūtu grozījumus (pievienoti pielikumā Nr. 7 kā atsevišķs dokuments).

2) Apstiprināt Sabiedrības Statūtu jauno redakciju (pievienota pielikumā Nr. 8 kā atsevišķs dokuments).

3) Noteikt Sabiedrības valdi par atbildīgo visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanai, kas nepieciešami, lai reģistrētu Sabiedrības Statūtu grozījumus un Sabiedrības Statūtu jauno redakciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, un veikt citas nepieciešamās darbības pieņemto lēmumu izpildei.

4) Piešķirt valdei tiesības formāli precizēt, apstiprināt, parakstīt Statūtu grozījumos un Statūtu jaunajā redakcijā norādīto informāciju par Sabiedrības pamatkapitālu atbilstoši faktiskajam stāvoklim, nemainot informāciju pēc būtības, ja līdz šo Statūtu izmaiņu reģistrēšanas brīdim Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā Sabiedrības pamatkapitālā ir notikušas citas izmaiņas, kas reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā pēc 2023. gada 30. marta, kā arī pamatojoties uz valdei doto pilnvarojumu noteikt jauno emitējamo akciju skaitu 11. darba kārtības jautājumā apstiprinātajās robežās.

Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Lēmumi saistībā ar pārvaldes institūcijām:

18. Sabiedrības esošo padomes locekļu atsaukšana no amata un padomes vēlēšanas.

1) Atsaukt no amata visus esošos Sabiedrības padomes locekļus:

1. Toms Kreicbergs;
2. Valdis Vancovičs;
3. Renāts Lokomets;
4. Svens Dinsdorfs.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2) Par Sabiedrības padomes locekļiem uz pieciem gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2023. gada 30. martā, ievēlēt šādas personas:

1. Valdi Vancoviču;
2. Renātu Lokometu;
3. Svenu Dinsdorfu;
4. Ramonu Miglāni;
5. Ivitu Asari.

Balsošanas rezultāti:  Lēmums pieņemts, dalot balsis. 

19. Padomes locekļu atlīdzības noteikšana.

Noteikt atlīdzību par Sabiedrības padomes locekļa amata pienākumu pildīšanu katram padomes loceklim 500 EUR apmērā par katru sapulci, kurā persona ir piedalījusies.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

IPAS “Indexo” valde

Rīga, 2023. gada 30. martā

 

Par INDEXO

INDEXO ir Latvijas Bankas licencēta ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kas Latvijā piedāvā modernus 2. un 3. pensiju līmeņa plānus. INDEXO ir straujāk augošais pensiju pārvaldītājs Latvijā pēc klientu skaita ar vairāk kā 100 tūkstošiem klientu un vairāk kā 600 miljoniem eiro pārvaldībā.   

INDEXO 2017. gadā dibināja vairāk nekā 30 Latvijā pazīstami uzņēmēji un vadītāji ar mērķi cīnīties par labāku finanšu vidi Latvijā. INDEXO vīzija ir kļūt par finanšu pakalpojumu grupu, kas sniedz modernus un pielāgotus pakalpojumus, lai Latvijas iedzīvotāji paši spētu atbilstoši savām vajadzībām rūpēties par savu finanšu labklājību.  

Vairāk informācija pieejama www.indexo.lv. 

 

         Kontaktinformācija:
         Ieva Margeviča
         IPAS “Indexo”
         Valdes locekle, mārketinga vadītāja
         E-pasts: ieva.margevica@indexo.lv
         Telefons: + 371 28 636 789