English Swedish
Publicerad: 2023-02-24 08:00:00 CET
Norva24 Group AB
Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké Januari-december 2022

Solid organisk tillväxt och tillväxt genom förvärv under 2022, marginalerna under det fjärde kvartalet påverkades negativt av det tidiga vintervädret – fortsatt utmärkt operativt kassaflöde

Oktober-december 2022
•   De totala rörelseintäkterna uppgick till 719,5 MNOK (588,9), en ökning med 22,2 procent. Den valutajusterade organiska tillväxten var 5,1 procent.
•   Intäkter från kundkontrakt uppgick till 712,6 MNOK (583,6), en ökning med 22,1 procent.
•   Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 35,3 MNOK (75,6).
•   Kvartalet har belastats med jämförelsestörande poster uppgående till 25,8 MNOK (–0,8).
•   Justerad EBITA uppgick till 71,0 MNOK (82,0).
•   Periodens resultat var 13,3 MNOK (50,7).
•   Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 143,3 MNOK (140,2).
•   Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,07 NOK (0,36).
 
Januari-december 2022
•   De totala rörelseintäkterna uppgick till 2 466,5 MNOK (2 025,2), en ökning med 21,8 procent. Den valutajusterade organiska tillväxten var 8,9 procent.
•   Intäkter från kundkontrakt uppgick till 2 445,3 MNOK (2 006,3), en ökning med 21,9 procent.
•   Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 211,7 MNOK (193,5).
•   Perioden har belastats med jämförelsestörande poster uppgående till 32,5 MNOK (30,8).
•   Justerad EBITA uppgick till 278,6 MNOK (257,7).
•   Periodens resultat var 139,5 MNOK (86,0).
•   Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 343,3 MNOK (337,4).
•   Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,76 NOK (0,81).
 
Väsentliga händelser under perioden januari-december 2022
•   Norva24 förvärvade det tyska företaget Zimmerbeutel, en ledande leverantör av underhåll av infrastruktur under mark (UIM-tjänster) i Rhen/Ruhr-området.
•   Norva24-koncernen förvärvade det svenska företaget IRG Rör-
inspektion. Förvärvet är strategiskt viktigt för Norva24s arbete med att utveckla nya teknologiska lösningar inom sensorteknologi och digital övervakning utöver de vanliga UIM-tjänsterna.
•   Norva24 stärkte sin marknadsställning på Jylland i Danmark genom förvärvet av Thornvig Jensen – ett bolag som har varit verksamt i över 100 år.
•   Norva24 stärkte sin position inom relining/rörinfodring på den svenska marknaden genom förvärvet av Stockholm Relining.
•   Norva24 förvärvade Jutzy Haustechnik und Service. Förvärvet stärkte Norva24s ledande marknadsställning inom underhåll av infrastruktur under mark i Tyskland och gör Norva24 till en tydlig ledare inom branschen i storstadsområdet Berlin.
•   Norva24 förvärvade CKS Express Baumanagement GmbH och CKS Rohr Express e.K. (CKS), vilket ytterligare stärker Norva24s ledande marknadsställning inom underhåll av infrastruktur under mark i storstadsområdet Berlin.
 
Händelser efter rapportperiodens slut
•   Norva24 förvärvade NRC Gravco i Oslo vilket tillför 90 miljoner NOK i intäkter och befäster ytterligare Norva24s position i Oslo-området med omnejd.
•   För att stärka koncernledningsgruppen i Norva24 och förbereda för ytterligare expansion kommer, per den 1 februari 2023, Stein Yndestad att bli Group Chief Business Development Officer som rapporterar till VD. Dean Zuzic tillträder befattningen som koncernens CFO.
•   Håkan Wessel, VD för Norva24 Sverige, har beslutat att lämna sin post i april 2023. Norva24 har utnämnt Mikael Smedborn till ny VD i Sverige. Han börjar den 1 april 2023.
•   Henrik Damgaard har tackat ja till ett nytt uppdrag som VD för att annat bolag i en bransch som inte konkurrerar med bolaget, och har därför fattat beslutet att sluta som koncernens VD i juli 2023. Styrelsen har påbörjat arbetet med att hitta en ny VD för Norva24.

Solid organisk och förvärvad tillväxt – fortsatt utmärkt operativt kassaflöde
 
När vi reflekterar över Norva24:s första år som börsnoterat bolag ser vi med stolthet tillbaka på ett år med en stark intäktstillväxt på 22 procent, drivet av en valutajusterad organisk tillväxt på 9 procent, och en positiv valutajusterad organisk tillväxt i alla länder, kombinerat med en fortsatt stark förvärvstillväxt. Norva 24 är på god väg att uppnå det finansiella målet om 4,5 miljarder norska kronor i intäkter till 2025.

Under fjärde kvartalet 2022 uppnådde Norva24 en stark total intäktstillväxt på 22 procent, med stöd av en valutajusterad organisk tillväxt på 5 procent. Även om vår affärsmodell är motståndskraftig i tider av svagare ekonomisk aktivitet och högre inflationsnivåer, är marknadsaktiviteten säsongsbetonad och vintervädret kan periodvis påverka verksamheten. Påverkan från vintervädret uppstår i regel i det första kvartalet, men kan också uppstå under det fjärde kvartalet. Under fjärde kvartalet 2022 började vintervädret att komma tidigt i Skandinavien, vilket satte press på marginalerna och påverkade i synnerhet vår största marknad Norge. Under den första delen av första kvartalet 2023 har vi dock sett vinterväder i linje med de senaste åren.

Vi fortsätter att justera priserna för att kompensera för de ökade bränslepriserna, som har stigit med 30 procent under fjärde kvartalet 2022, jämfört med fjärde kvartalet 2021, men det bör noteras att vissa kontrakt inte kompenserades fullt ut under fjärde kvartalet eftersom många av våra offentliga kontrakt har årliga indexjusteringar per den 1 januari 2023, med prisökningar på cirka 10 procent.

Justerad EBITA för fjärde kvartalet 2022 uppgick till 71 MNOK. Det tidiga vintervädret och en viss eftersläpning i kompensationen för högre energipriser på vissa offentliga kontrakt påverkade marginalen negativt och justerad EBITA-marginal uppgick till 10 procent för kvartalet. Det har också varit fler sjukskrivningar för Norva24, i linje med resten av samhället under 2022, vilket påverkar marginalerna på grund av lägre produktion och högre produktions-kostnader till följd av mer övertid. Vi är fortfarande övertygade om att Norva24s affärsmodell är motståndskraftig i denna försvagade ekonomiska miljö och att den är motståndskraftig mot inflation och högre energipriser, men med en eftersläpning i priskompensationen för delar av de offentliga kundavtalen som påverkade lönsamheten det fjärde kvartalet.

Det är positivt att se att kassaflödet från verksamheten finansierar förvärven genomförda både under fjärde kvartalet och under hela 2022. Kassaflödet från den löpande verksamheten på 143 MNOK i Q4 motsvarar en kassakonverteringsgrad på 104 procent (nettokassaflöde från den löpande verksamheten/justerad EBITDA).
Vi är trygga i vårt utmärkta kassaflöde och starka finansiella ställning, med en nettoskuld under 2,0 ggr LTM justerad EBITDA pro forma vid årets slut. Det ger oss ett betydande utrymme gentemot de finansiella kovenanterna i kreditfaciliteten. Nettoskuld exklusive samtliga leasingskulder (IFRS16) uppgick till 340 MNOK. Vi har för närvarande 611 MNOK i tillgänglig kreditfacilitet i kombination med ett starkt kassaflöde vilket möjliggör en fortsatt stark takt för nya förvärv framöver. 

De sex förvärven vi slutförde under 2022 tillför årliga intäkter om 350 MNOK (440 MNOK inklusive det nyligen genomförda förvärvet av Gravco i början av januari 2023). Tillsammans med den starka organiska tillväxten är Norva24 på god väg att nå det finansiella målet på 4,5 miljarder NOK i intäkter år 2025. Under 2022 välkomnade vi sex nya bolag till Norva24-koncernen: IRG och Stockholm Relining i Sverige, Thornvig Jensen i Danmark samt Zimmerbeutel, Jutzy och CKS Berlin i Tyskland.

Förvärvsaktiviteten under 2023 fick en lovande start, då Norva24 i januari 2023 slutförde förvärvet av Gravco i Norge, ett bolag med en lång historia och starka varumärken, som stärker Norva24 i Oslo-området med omnejd. Gravco hade under 2022 intäkter om 90 miljoner NOK och höga marginaler. Vi kommer att fortsätta att agera disciplinerat och metodiskt i enlighet med vår förvärvsstrategi, med noggrann bedömning och integration av kandidater, för att säkerställa en fortsatt stark organisk utveckling.

Under fjärde kvartalet levererade alla segment en positiv valutajusterad organisk tillväxt. Danmark och Sverige uppvisade den starkaste valutajusterade organiska tillväxten med 12 respektive 8 procent. I Tyskland var den valutajusterade organiska tillväxten 4 procent och i Norge var den organiska tillväxten 2,3 procent under det fjärde kvartalet.
Liksom under årets första nio månader uppvisade Sverige en god organisk tillväxt under fjärde kvartalet 2022. Den totala intäktstillväxten i Sverige var också mycket stark och uppgick till 24 procent under fjärde kvartalet och den justerade EBITA--marginalen ökade med 22 procent till 12 procent.

Den danska verksamheten levererade en stark valutajusterad organisk tillväxt på 12 procent under Q4 2022 men med lägre marginal på grund av höga korttidssjukskrivningar och lägre marginal i de förvärvade bolagen samt tidigt vinterväder. Den justerade EBITA- marginalen förbättrades med 5 procentpoäng för 2022 jämfört med 2021, vilket återigen bekräftar att Danmark är på rätt väg.
Den valutajusterade organiska tillväxten i Tyskland var 4 procent, efter en mycket stark valutajusterad organisk tillväxt på 27 procent under fjärde kvartalet 2021 (vilket innebär starka jämförelsetal). Tyskland uppvisade en sund justerad EBITA--marginal på 16 procent för fjärde kvartalet, en minskning från 18 procent för fjärde kvartalet förra året, minskningen beror på utspädningseffekten från förvärv som gjordes under 2022.

Vår vision förblir tydlig: Vi vill bli marknadsledaren inom underhåll av infrastruktur under mark i Europa. Vi kommer att fortsätta stärka vår position både genom förvärv och organisk tillväxt för att till fullo leva upp till löftet till våra kunder: ”Vi hjälper alltid!”.

Vår decentraliserade verksamhetmodell är motståndskraftig mot den makroekonomiska miljön eftersom våra tjänster är samhällskritiska och marknadstillväxten drivs av faktorer som en åldrande infrastruktur under mark, ökad reglering och en högre frekvens av extrema väderhändelser på grund av klimatförändringarna. Våra tjänster är avgörande för att samhället ska fungera, och det finns ett behov av dem oberoende av konjunkturcykler och inflatoriska förhållanden.
Vi har en tydlig, beprövad och konsekvent förvärvsstrategi och har genomfört 41 förvärv sedan Norva24 grundades. Vi är verksamma på den europeiska UIM-marknaden, med en total adresserbar marknad på 140 miljarder norska kronor, och har en tydlig ledande position i norra Europa, en marknad värderad till 36 miljarder norska kronor

Under februari 2023 genomfördes organisatoriska förändringar där Dean Zuzic övertog befattningen som CFO och Stein Yndestad övertog befattningen som Chief Corporate Development Officer.
I sin roll kommer Stein bland annat att arbeta med att accelerera Norva24s förvärvstakt samt expansion till nya marknader.
Expansionen till nya marknader kommer att ske under de närmaste åren och som tidigare nämnts är målmarknaderna grannländerna till den nuvarande verksamheten. Följande länder finns på listan för närliggande målmarknader: Finland, Österrike, Schweiz, Belgien, Nederländerna, Storbritannien och Irland.

Underhåll av infrastruktur under mark är en avgörande faktor för en hållbar framtid. Vi förbereder för närvarande vår årsredovisning för 2022 där vi förväntar oss att tillhandahålla mer information om våra hållbarhetsmått. Vi behåller fokus på kärnverksamheten och arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla Norva24s hållbarhetsarbete för att främja FN:s globala mål för hållbar utveckling för rent vatten, sanitet och ren energi, för att ytterligare befästa vår position som en ledande aktör i branschen.
 
Henrik Damgaard
VD
  
”Vi kan med stolthet se tillbaka på ett år med en stark intäktstillväxt på 22 procent, drivet av en valutajusterad organisk tillväxt på 9 procent, med en positiv valutajusterad organisk tillväxt i alla länder, kombinerat med en -fortsatt stark förvärvstillväxt. -Norva24 är på god väg att uppnå det finansiella målet om 4,5 miljarder norska kronor i intäkter till 2025.”

Aktieägare, investerare, analytiker och journalister är välkomna att närvara vid bolagets presentation i Stockholm eller webbcast med telefonkonferens kl 09.30 (CET).
Henrik Damgaard, VD, Dean Zuzic, CFO, Stein Yndestad, Chief Corporate Development Officer, och Sture Stölen, IR-chef, presenterar rapporten. Presentationen kommer att hållas på engelska.
Datum: 24 februari 2023
Webbsändning med telefonkonferens kl. 09.30 (CET)
För att delta i konferensen, följ länken eller ring inn på telefonnumret nedan:
Om du vill närvara fysiskt vid mötet i Stockholm – Carnegie Regeringsgatan 56 Stockholm senast 09.15 (CET).
Webbsändning:
https://financialhearings.com/event/45832
Telefonkonferens:
Uppringningsnummer
Teleconference:
Dial-in number SWE: +46-8-5051-6386 UK: +44-20-319-84884 US: +1-412-317-6300 , Pin code: 5897003#

För ytterligare information kontakta:
Sture Stölen,
chef för IR
Tel: +46 723 68 65 07
E-post: sture.stolen@norva24.com


Norva24 Bokslutskommunike 2022.pdf