English Latvian
Publicēts: 2018-10-02 15:10:00 CEST
Olainfarm
Akcionāru sapulces sasaukšana

Papildināts: Paziņojums par akciju sabiedrības “Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu 2018.gada 22.novembrī


Paziņojums papildināts ar statūtu grozījumu projektu.

1.      Statūtu grozījumu projekts:

1.1.        Veikt sekojošus grozījumus Akciju sabiedrības „Olainfarm” Statūtos:

1.1.1. Papildināt Statūtus ar 6.3. punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„6.3. Valdei ir pienākums saņemt Padomes iepriekšējo piekrišanu sekojošām darbībām:
6.3.1.   līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana;
6.3.2.   Sabiedrības meitas sabiedrību dibināšana;
6.3.3. uzņēmumu vai to daļu iegūšana vai atsavināšana;
6.3.4. Sabiedrības darbībai būtisku aktīvu pirkšana un/vai pārdošana, ja darījuma kopējā summa ir vienāda vai pārsniedz EUR 200 000 (divi simti tūkstoši eiro);
6.3.5.   komercsabiedrību, filiāļu un pārstāvniecību dibināšana vai slēgšana;
6.3.6. Sabiedrības nekustamā īpašuma objekta pirkšana un/vai pārdošana, ja darījuma kopējā summa ir vienāda vai pārsniedz virs EUR 100 000 (viens simts tūkstoši euro);
6.3.7. garantiju izsniegšana, izņemot garantijas, kuras nepieciešams izsniegt, lai veiktu Sabiedrības un tās koncernā ietilpstošo uzņēmumu saimniecisko darbību;
6.3.8. darījumu slēgšana starp Sabiedrību un tās saistīto personu, ja šāds darījums nav Sabiedrības parasti veicamās komercdarbības ietvaros vai neatbilst tirgus nosacījumiem;
6.3.9. juridisko firmu, brokeru sabiedrību, konsultantu, ieguldījumu konsultantu vai Revidenta pieaicināšana (t.sk. sabiedrības vērtspapīru publiskās emisijas prospekta sagatavošanai);
6.3.10. aizdevumu saņemšana, kredītlīnijas līgumu slēgšana un aizdevumu izsniegšana;  
6.3.11. jautājuma par apvienošanas ar citu sabiedrību vai pievienošanos citai sabiedrībai vai citu ar reorganizāciju saistītu jautājumu iepriekšēja izskatīšana;
6.3.12. Sabiedrības biznesa stratēģijas pieņemšana;
6.3.13. Sabiedrības ikgadējā budžeta un budžeta izmaiņu apstiprināšana;
6.3.14. Sabiedrības rezervju izveidošana un izmantošana;
6.3.15. darījumu noslēgšana, kuru līgumā paredzētais termiņš pārsniedz 2 gadus vai kuru kopsumma ar vienu darījumu partneri viena kalendārā gada laikā pārsniedz 1 000 000 (vienu miljonu eiro);
6.3.16. jebkuras sabiedrības mantas ieķīlāšana, nekustamā īpašuma apgrūtinājumu nodibināšana;
6.3.17. Sabiedrības budžetā neparedzētu dāvinājuma, sponsorēšanas vai jebkuru citu darījumu noslēgšana, kas paredz Sabiedrības mantas bezatlīdzības nodošanu citām personām;
6.3.18. preču zīmju, patentu, licenču, tehnoloģiju un citu intelektuālā īpašuma objektu (izņemot datorprogrammu) iegāde un atsavināšana;
6.3.19. Sabiedrības organizatoriskās struktūras un Sabiedrības darbinieku atlīdzības sistēmas svarīgāko nosacījumu noteikšana (tsk. pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālai  stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu nosacījumu);
6.13.20. Sabiedrības, kā arī citu kapitālsabiedrību dalībnieka vai akcionāra attiecīgi dalībnieku vai akcionāru sapulcē pieņemamiem lēmumiem;
6.3.21. citu svarīgu jautājumu izlemšana pēc valdes ieskata”.
1.1.2. Grozīt Statūtu 4.punktu un izteikt to sekojošā redakcijā:
“4. Valde
Sabiedrības valde sastāv no pieciem valdes locekļiem. Valdes locekļus ievēlē Padome. Padome no valdes locekļu vidus ieceļ valdes priekšsēdētāju. Katram valdes loceklim ir tiesības pārstāvēt Sabiedrību tikai kopā ar diviem citiem valdes locekļiem.”

1.2. Apstiprināt AS “Olainfarm” Statūtu jauno redakciju.

AS “ Olainfarm”  valde.

Informāciju sagatavoja:
Inga Krūkle, AS “Olainfarm” valdes locekle
Tālr.: +371 28698449
E-pasts: inga.krukle@olainfarm.com