Julkaistu: 2004-10-21 09:32:25 CEST
Citycon Oyj
Pörssitiedote
ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT VUODEN 2004 KOLMANNELTA VUOSINELJÄNNEKSELTÄ
CITYCON OYJ     PÖRSSITIEDOTE 21.10.2004         
KLO.11.30

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT VUODEN 2004 KOLMANNELTA
VUOSINELJÄNNEKSELTÄ

Citycon esittää tässä tiedotteessa alustavat
IFRS-vertailutiedot vuoden 2004 
kolmannelta vuosineljännekseltä. Yhtiö esitti
31.8.2004 julkaistussa 
tiedotteessa alustavan avaavan IFRS-taseen 1.1.2004,
alustavat vertailutiedot 
ensimmäiseltä ja toiselta vuosineljännekseltä sekä
keskeiset vaikutukset, jotka 
aiheutuvat siirtymisestä suomalaisesta
tilinpäätöskäytännöstä (FAS = Finnish 
Accounting Standards)
IFRS-standardeihin (IFRS = International Financial 
Reporting
Standards).

Koko tilikauden alustavat vertailutiedot Citycon julkaisee
vuoden 2004 
tilinpäätöstiedotteessaan. IAS 14 edellyttämät segmenttitiedot
tullaan 
esittämään 2005 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen. Myös IFRS 1
-
standardin (ensimmäinen IFRS -standardien käyttöönotto) edellyttämät
lopulliset 
täsmäytyslaskelmat Citycon esittää vuoden 2005 ensimmäisen
vuosineljänneksen 
osavuosikatsauksessaan. 

Vertailutiedot on laadittu
viimeisimpiä IFRS-standardeja noudattaen. Viite-
sarake ohjaa lisätietoihin,
jotka on annettu erillisenä osana tiedotetta. 
Yhteenveto Cityconin kannalta
merkittävimmistä IFRS-raportoinnissa noudatetuista 
tilinpäätöksen
laatimisperiaatteista on tiedotteen lopussa.

Citycon siirtyy raportoimaan
IFRS-standardien mukaisesti vuonna 2005 
osavuosikatsauksissaan ja
tilinpäätöksessään. Siirtymisaikataulu ei ole 
muuttunut. 
Luvut ovat
tilintarkastamattomia.
Avainluvut
               Viite  FAS 
   Alustava  FAS    Alustava
                   Q3 
   IFRS    Q3     IFRS
                       
  Q3     Kum.    Q3 Kum.
Tulos/osake, euroa          0,04  
  0,06    0,13    0,20
Tulos/osake, laimennettu, euroa    0,04   
0,06    0,12    0,20
Oma pääoma / osake, euroa       2,00   
2,02    2,00    2,02
Oman pääoman tuotto (ROE), %     8,9    
11,9    8,5    13,8
Sijoitetun pääoman tuotto 
(ROI), %        
       6,4    8,2    6,2    7,9
Omavaraisuusaste, %    
 g    38,1    29,3    38,1    29,3


Alustavat IFRS Q3 2004
vertailutiedot
Tuloslaskelma
Me           FAS Q3  Muutos 
Alustava  FAS Q3  Muutos  Alustava
                 Q3   
 IFRS    Kum.   Q3    IFRS
                     
Q3         Kum.   Q3 Kum.
Liikevaihto       22,0   -0,9  
 21,1    66,1  -2,8   63,3
Muut tuotot       0,2    0   
0,2    0,3   -0,1   0,2
Sijoituskiinteistöjen 
käyvän arvon muutos
,
viite a
Kulut
Poistot ja arvon-
alentumiset       1,9   -1,7  
0,2     5,7   -5,5   0,2
Osuus osakkuusyhtiöiden 
tuloksesta, viite b
  0,1    -0,1  0      0,3  -0,3   0
Muut liiketoiminnan

kulut          7,2    -1,3  5,9     22,8  -2,2  
20,6

Liikevoitto       13,0    2,1  15,2     37,5  5,1  
42,7

Rahoituskulut (netto) -6,8    0,2  -6,6    -19,7  0,2  
-19,5

Voitto ennen veroja   6,2    2,4   8,6     17,8  5,3  
 23,2

Tuloverot, viite d   -1,7    -3,3  -2,4    -5,0   0   
-2,3

Tilikauden voitto    4,5    1,8   6,2     12,8  8,0   
20,9

Tulos/osake, EUR    0,04    0,02  0,06    0,13  0,07  
0,20
Tulos/osake, 
laimennettu, EUR    0,04    0,02  0,06    
0,12  0,07   0,20

Alustavat IFRS Q3 2004 vertailutiedot	
Tase
ME   
          Viite   FAS   Muutos   Alustava IFRS
        
            30.9.04      30.9.04 
Pitkäaikaiset
varat
Aineettomat hyödykkeet         4,7  -4,3    
0,3
Aineelliset hyödykkeet         740,5 -739,4   
1,1
Sijoituskiinteistöt     a         740,0   
740,0
Sijoitukset
Osuudet osakkuusyrityksissä b     55,3  -55,3   
0
Omat osakkeet        c     4,7   -4,7    0
Muut
sijoitukset           21,4   -21,2   0,2
Sijoitukset yhteensä 
        81,4   -81,2   0,2
Laskennalliset verosaamiset 
d
Pitkäaikaiset varat yhteensä     826,6  -84,9   
741,6

Lyhtyaikaiset varat
Lyhytaikaiset saamiset        2,9   
-0,4    2,4
Rahavarat               27,9   -0,6   
27,3
Lyhtyaikaiset varat yhteensä     30,8   -1,0    29,8

Varat
yhteensä           857,3    -86,0    771,4

Oma pääoma ja
velat

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma         
   156,3    0     156,3
Ylikurssirahasto          35,1  
  -0,1    34,9
Omien osakkeiden rahasto   c   4,7     -4,7   
 0
Omat osakkeet        c   0      -4,7   
-4,7
Arvonmuutosrahasto      e         -10,9   -10,8
Muut
rahastot           6,6     0     6,6
Kertyneet
voittovarat    a,b,d 13,0     9,7    22,7
Tilikauden voitto    
     12,8     8,0    20,9
Pääomalaina         f   68,5
    -68,5    0
Oma pääoma yhteensä        296,9    -71,1   
 225,7

Vähemmistöosuus          101,3    -101,3   
0

Velat
Pitkäaikaiset korolliset 
velat            f  426,5 
    82,7    509,2

Laskennalliset verovelat   d         4,3 
   4,3
Pitkäaikaiset velat yhteensä   426,5     87,0   
513,5

Lyhytaikaiset velat       32,8     -0,5    
32,2
Lyhytaikaiset velat yhteensä   32,8     -0,5    32,2

Velat
yhteensä          459,2     86,4    545,7

Oma pääoma ja
velat yhteensä   857,3     -86,0    771,4

Alustava laskelma oman
pääoman muutoksista
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Me       
       Osake-   Yli-  Käyvän  Omat  Kerty-  Oma
       
        pääoma   kurssi- arvon   osak-  neet   pää-
      
              rahasto muutos ja keet  voitto- oma
      
               ja muut rahasto  ja   varat  yht.
     
                rahastot     pääoma- 
          
                   laina

FAS Oma pääoma 
31.12.2003   
       142,8   34,8       73,1  27,3  278,0

IFRS oma
pääoma 
1.1.2004           142,8   34,8   -7,7  -4,7  
36,9  202,2

Rahavirran suojaus                -4,7    
      -4,7
Tilikauden tulos                       
  8,4   8,4
Kaudella kirjatut tuotot
ja kulut yhteensä          
       -4,7       8,4   8,4
Osingonjako             
               -14,3  -14,3

IFRS oma pääoma 
31.3.2004   
       142,8  34,8   -12,4  -4,7   31,0  191,5

Rahavirran
suojaus                4,8           4,8
Tilikauden
tulos                          6,3   6,3
Kaudella
kirjatut tuotot
ja kulut yhteensä                 4,8     
  6,3   11,1

IFRS oma pääoma 
30.6.2004          142,8  
34,8    -7,6  -4,7   37,3   202,6

Rahavirran suojaus        
        -3,3           -3,3
Tilikauden tulos         
               6,2    6,2
Kaudella kirjatut tuotot
ja
kulut yhteensä                -3,3      6,2    
3,0
Osakeanti          13,5   6,7                 
20,2
IFRS oma pääoma 
30.9.2004          156,3  41,5   -10,9 
 -4,7  43,5   225,7
 
Rahavirtalaskelmat
Rahavirtalaskelmia ei esitetä,
koska IFRS-periaatteiden ja suomalaisen 
tilinpäätöskäytännön mukaan laaditun
rahavirtalaskelman välillä ei arvioida 
olevan olennaisia eroja.

Suunnattu
osakeanti ja sen IFRS vertailutiedot

             Ilman  Muutos
 Osakeannin  Ilman  Muutos  Osake-
             osake-    
 jälkeen   osake-      annin
             antia     
 FAS     antia      jälkeen
                    
        IFRS       IFRS
Osakepääoma, Me     142,8  13,5  
156,3    142,8  13,5   156,3
Oma pääoma, Me, 
viite h)        
276,6  20,3  296,9    205,6  20,2   225,7
Osakkeiden lukumäärä,

kpl           105,8  10,0  115,8    105,8  10,0   
115,8

Suunnatun osakeannin yksityiskohdat käyvät ilmi Cityconin syyskuussa
2004 
julkaisemista pörssitiedotteista.


Viitteet vuoden 2004 kolmannen
vuosineljänneksen vertailutietoihin

a) Sijoituskiinteistöt on arvostettu
käypään arvoon ja arvonmuutos on kirjattu 
tuloslaskelmaan ja avaavassa
taseessa omaan pääomaan.
b) Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden
konsolidointiperiaatteita on muutettu.
c) Omia osakkeita ei esitetä varoina,
vaan ne on vähennetty omasta pääomasta.
d) Laskennalliset verot on kirjattu
IAS 12 Tuloverot – standardin mukaisesti
e)Rahavirran suojausjohdannaiset on
arvostettu avaavassa taseessa käypään arvoon 
ja arvon muutos on kirjattu oman
pääoman käyvän arvon muutosrahastoon.
f) Pääomalainat on luokiteltu velaksi
IFRS-taseessa.
g) Rahoitussopimusten kovenanttilaskenta ei muutu.
h) Oman
pääoman hankintaan liittyvät transaktiomenot on kirjattu oman
pääoman
vähennyksenä tuloverolla oikaistuna.
     
Yhteenveto Cityconin
kannalta merkittävimmistä IFRS-tilinpäätöksen

laatimisperiaatteista
Cityconin tilinpäätös vuodelta 2005 tullaan laatimaan
IFRS (International 
Financial Reporting Standards) -tilinpäätösperiaatteita
noudattaen. Suomen 
tilinpäätöskäytännön mukaiset vertailutiedot vuodelta 2004
oikaistaan IFRS:n 
mukaisiksi.

Konsolidointiperiaatteet
Keskinäiset
kiinteistöyhtiöt yhdistellään suhteellisella konsolidoinnilla, 
jolloin
Cityconin osuus yhtiön varoista, veloista, tuotoista ja kuluista 
yhdistetään
rivi riviltä vastaaviin riveihin
Cityconin
tilinpäätöksessä.

Sijoituskiinteistöt
Sijoituskiinteistö on
kiinteistö (maa-alue tai rakennus, tai osa rakennuksesta, 
tai molemmat),
jota
pidetään vuokratuottojen hankkimiseksi ja/tai omaisuuden arvonnousun
takia. 
Citycon on päättänyt soveltaa sijoituskiinteistöjen arvostamisessa IAS
40 -
standardin mukaista käyvän arvon mallia, jolloin sijoituskiinteistöjen

arvonmuutokset kirjataan tulosvaikutteisesti. Sijoituskiinteistöjen
arvon
määrittelee ulkopuolinen arvioija kansainvälisten IVS-standardien
mukaisesti 
(International Valuation Standards) vähintään kerran
vuodessa.

Aineelliset hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet (muut kuin
sijoituskiinteistöt) arvostetaan 
hankintamenoon ja poistetaan hyödykkeiden
arvioitujen taloudellisten pitoaikojen 
mukaisesti. Koneet ja laitteet
poistetaan 4–10
vuoden aikana.

Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat
hyödykkeet sisältävät tietokoneohjelmien käyttöoikeuksia. Ne 
kirjataan
hankintamenoon ja poistetaan tasapoistoin 5 vuoden
aikana.

Arvonalentuminen
Jokaisena tilinpäätöspäivänä aineellisten ja
aineettomien hyödykkeiden osalta 
arvioidaan, onko arvonalentumisesta
viitteitä. Mikäli arvon alentumisesta on 
viitteitä, omaisuuserästä
kerrytettävissä oleva rahamäärä arvioidaan. Mikäli 
kirjanpitoarvo ylittää
kerrytettävissä olevan rahamäärän, arvonalentumistappio 
kirjataan
tuloslaskelmaan.

Myynnin tuloutus
Cityconin tuotot muodostuvat pääosin
sijoituskiinteistöjen vuokratuotoista. 
Vuokratuotot jaksotetaan tasaisesti
vuokrasopimuskaudelle.

Vuokrasopimukset
Vuokrasopimukset, joissa Citycon on
vuokralle ottajana, luokitellaan 
rahoitusleasingsopimuksiksi ja kirjataan
varoiksi ja veloiksi, mikäli riskit ja 
edut ovat siirtyneet. Vuokrasopimukset
luokitellaan
muiksi vuokrasopimuksiksi, mikäli omistamiselle ominaiset riskit
ja edut eivät 
ole olennaisilta osin
siirtyneet.

Eläke-etuudet
Eläkejärjestelyt on hoidettu eläkevakuutusyhtiön
kautta. Maksuperusteisiin 
järjestelyihin liittyvät maksut kirjataan
tuloslaskelmaan niille kausille, joita 
ne koskevat. Mahdolliset
etuuspohjaiset eläkejärjestelyt kirjataan 
aktuaarilaskelmien
perusteella.

Osakeoptiot
IFRS 2 Osakeperusteiset maksut -standardia on
sovellettu optioihin, jotka on 
myönnetty 7.11.2002 jälkeen ja joiden
merkintäaika ei ole alkanut ennen 
1.1.2005. Tällaiset optiot arvostetaan
käypään arvoon niiden myöntämispäivänä ja 
kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi
optioiden ansainta-aikana.

Osakeantimenot
Oman pääoman hankintaan liittyvät
transaktiomenot on käsitelty oman pääoman 
vähennyksenä tuloverolla
oikaistuna.

Pääomalaina
Pääomalaina esitetään IFRS-periaatteiden mukaan
velkana.

Hankitut omat osakkeet
Omat osakkeet vähennetään omasta
pääomasta.

Johdannaiset
Korkojohdannaisia käytetään suojausinstrumentteina.
Niillä suojaudutaan 
vaihtuvien korkojen aiheuttamilta muutoksilta tulevien
korkomaksujen 
kassavirtoihin. Suojausinstrumentit arvostetaan käypään arvoon
ja suojauksen 
tehokkaaseen osaan liittyvä arvonmuutos kirjataan suoraan
omaan
pääomaan. Tehoton osuus, mikäli sellaista on, kirjataan tuloslaskelmaan.
Käyvän 
arvon muutos sisällytetään omaan pääomaan kunnes suojattu rahavirta
toteutuu.

Varaukset
Varaus kirjataan, kun Cityconilla on laillinen tai
tosiasiallinen velvoite 
aikaisempien tapahtumien perusteella, kun
maksuvelvoitteen toteutuminen on 
todennäköistä ja kun velvoitteen määrä
voidaan arvioida luotettavasti.

Verot
Tuloverot sisältävät tilikauden
veronalaiseen voittoon perustuvat verot, 
edellisten kausien verojen oikaisut
sekä laskennallisten verojen muutokset. 
Laskennalliset verosaamiset ja -velat
lasketaan varojen ja velkojen 
verotuksellisen arvojen ja niiden IFRS:n
mukaisten kirjanpitoarvojen välistä
eroista. Laskennallisten verojen
määrittämisessä käytetään tilinpäätöspäivään 
mennessä säädettyä
verokantaa.


Helsingissä 21. lokakuuta 2004

Citycon
Oyj
Hallitus


Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Olkinuora
Puhelin +358 9 6803
6738 tai +358 400 333 256
petri.olkinuora@citycon.fi


Talousjohtaja Pirkko
Salminen
Puhelin +358 9 6803 6730 tai + 358 50 3022
485
pirkko.salminen@citycon.fi

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset
tiedotusvälineet
www.citycon.fi

Kertomus yleisluonteisesta tarkastuksesta
Citycon Oyj:n hallitukselle

Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti Citycon
Oyj:n alustavan kansainvälisten 
tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaan laaditun
avaavan taseen 1.1.2004 sekä 
alustavat vertailutiedot vuoden 2004
kolmannelta kvartaalilta. Yhtiön johto on 
vastuussa näiden laskelmien
laatimisesta.

Yleisluonteinen tarkastus on suoritettu yleisluonteista
tarkastusta koskevan 
kansainvälisen tilintarkastusalan suosituksen
mukaisesti. Yleisluonteinen 
tarkastus suunnitellaan ja toteutetaan tällöin
kohtuullisen varmuuden 
saavuttamiseksi siitä, etteivät laskelmat sisällä
olennaisia virheitä tai 
puutteita. Yleisluonteinen tarkastus rajoittuu
pääasiallisesti yhtiön 
henkilökunnalle tehtyihin tiedusteluihin ja
analyyttisiin 
tarkastustoimenpiteisiin antaen siten tilintarkastusta alemman
tasoisen 
varmuuden. Emme ole suorittaneet tilintarkastusta emmekä siten anna

tilintarkastuskertomusta.

Yleisluonteisen tarkastuksen perusteella
tietoomme ei ole tullut seikkoja, jotka 
antaisivat aihetta olettaa, ettei
IFRS-periaatteiden mukaan laadittu alustava 
avaava tase 1.1.2004 tai
alustavat vertailutiedot vuoden 2004 kolmannelta 
kvartaalilta sisällä
merkittävimpiä oikaisuja suomalaisen tilinpäätöskäytännön 
ja
IFRS-periaatteiden välillä.

Helsingissä 21. lokakuuta 2004 

Ari Ahti   
          Jaakko Nyman
KHT               
KHT