English Estonian
Avaldatud: 2023-05-31 16:56:18 CEST
Punktid Technologies
Majandusaasta aruanne

Punktid Technologies AS konsolideeritud majandusaasta aruanne 2022

Juhatuse kommentaar

2022. aastal suurendas Punktid tänu IPO-le investeeringuid erinevatesse valdkondadesse. Pärast IPOt asusime kohe täitma investoritele antud lubadusi, sealhulgas uue platvormi loomist, käibe kasvatamist ja meeskonna komplekteerimist.  

Uuele platvormile ülemineku läbirääkimised ja ettevalmistused algasid juba 2022. aasta jaanuaris koostöös Trinidad Wiseman OÜ-ga (TWN). Otsustasime üle minna Drupal 9 süsteemile, tuginedes TWN-iga aastate jooksul väljakujunenud pikaajalisele koostööle, kus nad olid varem töötanud meie vana Drupal 7 platvormiga ning olid tehnilise poolega kursis. Pärast IPO tulemusi pidime mõningaid kohandusi tegema ja jätma osa funktsionaalsusi tulevikku (faasid 2 ja 3), et saaksime põhialuse võimalikult kiiresti valmis (faas 1).  

Meeskonna komplekteerimine võimaldas meil kiirendada Punktid platvormi arendust. Lisaks saime võimaluse katsetada erinevaid spetsialiste ametikohtadel, mida me varem täitsime osaliselt ise või millega me üldse ei tegelenud. Lõime täiesti uue ametikoha SEO (otsingumootorite optimeerimine), mille tulemused olid aasta lõpuks selgelt nähtavad. Samas eraldi loodud sotsiaalmeedia ametikoht ei andnud soovitud tulemusi ning otsustasime selle aasta lõpus likvideerida.  

Käibe kasvatamise osas suutsime terve aasta jooksul hoida oma 2022. aasta eesmärki. Seadsime platvormile eesmärgiks 2 miljonit eurot läbiva kauba mahtu ning jõudsime sellele väga lähedale, saavutades käibe 1,84 miljonit eurot (vt lisa 11 Müügitulu).    

Majandusnäitajad  

Punktid platvormi ja hulgimüügi kaudu liikunud kaubamaht kokku oli 2022. aastal 2 817 tuhat eurot, millest hulgimüük moodustas 968 tuhat eurot ja platvormi kaudu liikunud kaup 1 849 tuhat eurot, see kujutab endast 35% kasvu võrreldes eelneva aastaaruande perioodiga 10.02.21-31.12.21.

Tulud
Punktid Grupi müügitulu kasvas aasta varasemaga võrreldes 62,7%, ulatudes 2022. aastal 1 207 tuhande euroni. Sellest 239 tuhat eurot oli Punktid platvormi vahendustasu ning 968 tuhat eurot oli hulgimüük.   

Punktid platvormi müük ja kauba kogumaht (GMV) (Gamekeys OÜ)
Punktid platvormi müügitulu moodustub platvormil müüdud kauba vahendustasust. 2022. aastal tegid jaetarbijad Punktid platvormi kaudu oste kogusummas 1 849 tuhande euro eest, millest ettevõte teenis vahendustasu ehk müügituluna 239 tuhat eurot. Võrreldes 2021. aastaga kasvas müügitulu ligi 74% ja 102 tuhat eurot.  

Punktid platvormi suurimaks turuks on Eesti ja lähiriigid – Läti, Soome ja Leedu. Nende osakaal platvormi läbinud kauba mahust on 96%.   

Punktid platvormil müüdud kauba kogumaht (GMV – Gross merchandise value) oli 2022. aastal 1 849 tuhat eurot. Võrreldes 2021. aastaga kasvas platvormil müüdud kauba maht 267 tuhat eurot ning 17% võrra. 2022. aasta üks olulistest eesmärkidest oli suurendada platvormi kaudu liikuva kauba mahtu.  

Punktid platvormi vahendatud kauba maht ning vahendustasu marginaal on viimase 4 aasta jooksul järjepidevalt tõusnud. Kui 2019. aastal oli vahendustasu marginaal ca 4,5%, siis 2021. aastaks oli see tõusnud 8%-ni. 2022. aastal paranes see veelgi 13% tasemele.       

Müügitulu kasv platvormi kaudu oli tulemus aktiivsest laienemisest ja uute turgude katsetamisest. Lisaks õnnestus meil pakkuda mitmeid tooteid õigel ajal, kui konkurentidel need olid otsas või vähesel määral saadaval. Sellised õigeaegsed pakkumised avasid meile võimalusi suurendada müüki kõrgete marginaalidega toodete sektoris.  

Punktid hulgimüük (HVK Business OÜ)

Punktid hulgimüük koosneb lattu ostetud kauba müügist edasimüüjatele. Hulgimüük oli 2022. aastal kokku 968 tuhat eurot. Võrreldes eelneva aastaga oli kasv 42% ehk ligi 285 tuhat eurot (Võrreldes 2021. aasta pro forma andmetega).    

 

Konsolideeritud bilanss
(eurodes)

 
                          
31.12.2022 31.12.2021 Lisa nr
Varad      
Käibevarad      
Raha 129 039 26 154  
Finantsinvesteeringud 0 199  
Nõuded ja ettemaksed 83 483 19 231 2
Varud 198 731 114 316 3
Kokku käibevarad 411 253 159 900  
Põhivarad      
Materiaalsed põhivarad 57 636 24 921 6
Immateriaalsed põhivarad 239 676 98 603 7
Kokku põhivarad 297 312 123 524  
Kokku varad 708 567 283 424  
Kohustised ja omakapital      
Kohustised      
Lühiajalised kohustised      
Laenukohustised 3 087 45 506 8
Võlad ja ettemaksed 142 977 65 343 9
Kokku lühiajalised kohustised 146 064 110 849  
Pikaajalised kohustised      
Laenukohustised 3 279 1 528 8
Kokku pikaajalised kohustised 3 279 1 528  
Kokku kohustised 149 343 112 377  
Omakapital      
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital      
Aktsiakapital nimiväärtuses 214 982 195 390 10
Ülekurss 983 260 134 151  
Oma aktsiad -1 -1  
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) -158 493 0  
Aruandeaasta kasum (kahjum) -480 526 -158 493  
Kokku emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital 559 222 171 047  
Kokku omakapital 559 222 171 047  
Kokku kohustised ja omakapital 708 567 283 424  

 

Konsolideeritud kasumiaruanne
(eurodes)

    2022   10.02.2021-
31.12.2021
Lisa nr
Müügitulu 1 206 954 741 538 11
Muud äritulud 621 629  
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivarade valmistamisel 7 045  
Kaubad, toore, materjal ja teenused -997 351 -574 875 12
Mitmesugused tegevuskulud -396 336 -192 331 13
Tööjõukulud -265 371 -120 931 14
Põhivarade kulum ja väärtuse langus -23 371 -12 418  
Muud ärikulud -1 380 -1 875  
Ärikasum (kahjum) -476 197 -153 218  
Intressikulud -4 206 -5 071  
Muud finantstulud ja -kulud -123 -204  
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist -480 526 -158 493  
Aruandeaasta kasum (kahjum) -480 526 -158 493  
Emaettevõtja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist) -480 526 -158 493  

 

Konsolideeritud rahavoogude aruanne
(eurodes)

  2022 10.02.2021-
31.12.2021
Rahavood äritegevusest    
Ärikasum (kahjum) -476 197 -153 218
Korrigeerimised    
Põhivarade kulum ja väärtuse langus 23 371 12 418
Muud korrigeerimised 0 -105 486
Kokku korrigeerimised 23 371 -93 068
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -64 250 -3 731
Varude muutus -84 415 21 880
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 78 191 7 562
Kokku rahavood äritegevusest -523 300 -220 575
Rahavood investeerimistegevusest    
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel -195 953 -35 614
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel 0 -199
Laekunud muude investeeringute müügist 241 0
Antud laenude tagasimaksed 0 2 556
Laekunud intressid 24 70
Kokku rahavood investeerimistegevusest -195 688 -33 187
Rahavood finantseerimistegevusest    
Saadud laenude tagasimaksed -25 739 -33 455
Arvelduskrediidi saldo muutus -14 093 -4 734
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed -2 600 -4 545
Makstud intressid -4 206 -5 071
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest 868 701 289 002
Tasutud omaaktsiate või -osade tagasiostmisel -1
Kokku rahavood finantseerimistegevusest 822 063 241 196
Kokku rahavood 103 075 -12 566
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 26 154 38 993
Raha ja raha ekvivalentide muutus 103 075 -12 56
Valuutakursside muutuste mõju -190 -273
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 129 039 26 154

 

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne
(eurodes)

  Emaettevõtja aktsinäridele või osanikele kuuluv omakpital  
  Aktsiakapital nimiväärtuses Ülekurss   Oma aktsiad Jaotamata kasum (kahjum) Kokku                                         
10.02.2021 2 500 138 663 0 0 141 163
Aruandeaasta kasum
(kahjum)
 0 0 0 -158 493 -158 493
Emiteeritud aksiakapital 192 890 96 112 0 0 289 002
Muutused muudest väljamaksetest omanikele 0 0 -1 0 -1
Muud muutused omakapitalis 0 -100 624 0 0 -100 624
31.12.2021 195 390 134 151 -1 -158 493 171 047
Aruandeaasta kasum (kahjum) 0 0 0 -480 526 -480 526
Emiteeritud aktsiakapital 19 592 849 109 0 0 868 701
31.12.2022 214 982 983 260 -1 -639 019 559 222

„Punktid Technologies AS-i nõukogu on 31.05.2023 ühehäälselt vormistanud aruande, millega on heaks kiitnud aktsionäride üldkoosolekule esitatava juhatuse koostatud 2022. majandusaasta aruande.“

 

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Hannes Niid
Punktid Technologies AS-i juhatuse liige
E-mail: invest@punktid.com    


audiitori_otsus_2022.pdf
Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2022.pdf