Publicerad: 2015-05-22 16:45:02 CEST
Stendörren Fastigheter AB
Pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma i Stendörren Fastigheter AB

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet
 

Årsstämman i Bolaget beslutade idag att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen för verksamhetsåret 2014. Vidare beslutades att Bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således inte lämnas. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

 

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt arvode till styrelsen och revisorerna


Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara sex ledamöter utan suppleanter. Samtliga nuvarande styrelseledamöter omvaldes för tiden intill nästa årsstämma. Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska vara två stycken utan revisorssuppleanter. Ingemar Rindstig och Mikael Ikonen, båda från EY, omvaldes till Bolagets revisorer. Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 275 000 kronor till styrelsens ordförande och att arvode till övriga ledamöter ska utgå med 165 000 kronor vardera samt att ledamot ska erhålla 20 000 kronor för respektive uppdrag i utskott. Till Bolagets revisorer ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

 

Beslut om bemyndigande att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler


Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier av serie A och/eller stamaktier av serie B och/eller preferensaktier och/eller eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner motsvarande, vid fullt utnyttjande, sammanlagt högst tio (10) procent av totalt antal utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 eller 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigades även att i övrigt bestämma villkoren för emission. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Styrelsen bemyndigades att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

 

För ytterligare information kontakta

Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-8886665, fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se

 

 

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet lager och lätt industri. Stendörren är noterat på First North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker: STEF B). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se


Pressmeddelande 20150522 Stammokommunike.pdf