English Lithuanian
Paskelbta: 2022-06-27 11:43:27 CEST
MAXIMA GRUPE, UAB
Kita informacija

MAXIMA GRUPĖ, UAB SKELBIA OFICIALŲ SIŪLYMĄ IŠPIRKTI OBLIGACIJAS

NESKELBTI, NEVIEŠINTI IR NEPLATINTI JOKIEMS ASMENIMS, ESANTIEMS ARBA GYVENANTIEMS JUNGTINĖSE VALSTIJOSE, JŲ TERITORIJOSE IR VALDOSE (ĮSKAITANT PUERTO RIKĄ, JAV MERGELIŲ SALAS, GUAMĄ, AMERIKOS SAMOA, VEIKO SALĄ IR ŠIAURĖS MARIANŲ SALAS), BET KURIOJE JUNGTINIŲ VALSTIJŲ VALSTIJOJE ARBA KOLUMBIJOS APYGARDOJE, TAIP PAT JOKIEMS JAV SUBJEKTAMS (KAIP ŠIS TERMINAS APIBRĖŽTAS TOLIAU) ARBA JOKIEMS BET KOKIOJE KITOJE JURISDIKCIJOJE, KURIOJE PAGAL ĮSTATYMUS DRAUDŽIAMA PLATINTI ŠĮ PRANEŠIMĄ, ESANTIEMS ARBA GYVENANTIEMS ASMENIMS.

ŠIS PRANEŠIMAS YRA SUSIJĘS SU INFORMACIJOS, KURI PAGAL REGLAMENTĄ (ES) Nr. 596/2014 DĖL PIKTNAUDŽIAVIMO RINKA (PRR) BUVO ARBA GALĖJO BŪTI LAIKOMA VIEŠAI NEATSKLEISTA INFORMACIJA, ATSKLEIDIMU.

2022 m. birželio 27 d.

MAXIMA GRUPĖ, UAB SKELBIA OFICIALŲ SIŪLYMĄ IŠPIRKTI OBLIGACIJAS

Maxima Grupė, UAB (toliau – Emitentas) paskelbia oficialų pasiūlymą išpirkti jos 300 000 000 eurų vertės obligacijas (palūkanų norma – 3,250 proc., išpirkimo data – 2023 m. rugsėjo 13 d.) (toliau – Obligacijos) iš esamų obligacijų savininkų, jei bus įvykdyta Naujo finansavimo sąlyga (kaip šis terminas apibrėžtas Oficialaus pasiūlymo memorandume) bei kitos šiame dokumente nurodytos sąlygos (toliau – Pasiūlymas). Pasiūlymas teikiamas pagal 2022 m. birželio 27 d. oficialaus pasiūlymo memorandumo (toliau – Oficialaus pasiūlymo memorandumas) sąlygas. Šiam siūlymui yra taikomi papildomi toliau išdėstyti ir Oficialaus pasiūlymo memorandume plačiau aprašyti ribojimai.

Šis pranešimas turi būti skaitomas kartu su Oficialaus pasiūlymo memorandumu.

Oficialaus pasiūlymo memorandumo kopijas (su siūlymo ir platinimo apribojimais) galima gauti iš Pasiūlymo agento toliau nurodytu būdu. Didžiąja raide rašomų ir pranešime neapibrėžtų terminų reikšmė yra tokia, kokia nustatyta Oficialaus pasiūlymo memorandume.

Pasiūlymo santrauka

Obligacijų aprašymas ISIN Visa pagrindinė mokėtina suma (1)
Pirkimo kaina
Suma, dėl kurios teikiamas pasiūlymas
300 000 000 EUR vertės obligacijos, palūkanų norma – 3,250 proc., išpirkimo terminas – 2023 m. rugsėjo 13 d. XS1878323499 300 000 000 EUR 99,5 proc. pagrindinės Obligacijų sumos (t.y. 995,00 EUR už kiekvieną 1 000 EUR iš pagrindinės Obligacijų sumos)(2) Iki Didžiausios priimtinos sumos, kurią savo išimtine nuožiūra nustato Emitentas ir kuri turėtų būti lygi pagrindinei išleidžiamų Naujų obligacijų (kaip šis terminas apibrėžiamas šiame dokumente) sumai.

Pastabos:
(1)      Nesumokėta Pagrindinė suma šio dokumento parengimo dieną
(2)     Be Išpirkimo kainos, Emitentas taip pat Atsiskaitymo pagal oficialų pasiūlymą dieną sumokės Obligacijų (tų Obligacijų, kurias Emitentas sutiks išpirkti) savininkams sumą, lygią visoms priskaičiuotoms ir nesumokėtoms palūkanoms už atitinkamas Obligacijas nuo paskutinės palūkanų mokėjimo dienos, buvusios iki Atsiskaitymo pagal oficialų pasiūlymą dienos (imtinai) iki Atsiskaitymo pagal oficialų pasiūlymą dienos (šios dienos neskaitant).
PASIŪLYMAS ĮSIGALIOJA 2022 BIRŽELIO 27 D. IR GALIOJA IKI 2022 M. LIEPOS 7 D. 17:00 VAL. (CEST) (TOLIAU – GALIOJIMO TERMINAS), NEBENT JIS BŪTŲ PRATĘSTAS, PATEIKTAS NAUJAI, PAKEISTAS, ATŠAUKTAS IR (ARBA) NUTRAUKTAS IŠIMTINE EMITENTO NUOŽIŪRA. PASIŪLYMO NURODYMAI, JUOS PATEIKUS, IŠ ESMĖS GALI BŪTI ATŠAUKIAMI TIK IŠIMTINĖMIS APLINKYBĖMIS, KURIOS YRA IŠDĖSTYTOS OFICIALAUS PASIŪLYMO MEMORANDUMO SKYRIUJE „PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS“.

Tvarkytojams, Tiesioginiams dalyviams ir kitiems Tarpininkams bei Atsiskaitymų sistemoms bus nustatyti terminai pateikti nurodymus iki Galiojimo termino, o Obligacijų savininkai turėtų kaip galima greičiau kreiptis į Tarpininką ir (arba) Atsiskaitymų sistemą arba sistemas, per kurias jie įgyvendina savo nuosavybės teises į Obligacijas, kad nurodymai būtų pateikti tinkamai ir laiku.

Pasiūlymo apžvalga

Pasiūlymo pagrindimas

Pasiūlymo kartu su su siūloma naujų eurais denominuotų fiksuotos palūkanų normos obligacijų (toliau – Naujosios obligacijos) emisija pagal naują Emitento obligacijų, išleidžiamų pagal iki 1 000 000 000 eurų vidutinės trukmės ne nuosavybės vertybinių popierių (obligacijų) programą (toliau – Programa) tikslas yra aktyviai valdyti visus Emitento skolos išpirkimus ir pratęsti Emitento skolos grąžinimo terminus.

Išpirkimo kaina

Atsižvelgiant į Mažiausiąją denominaciją, Išpirkimo kaina sudaro 99,5 proc. pagrindinės Obligacijų sumos (t.y. 995,00 EUR už kiekvieną 1 000 EUR iš visos pagrindinės Obligacijų sumos).

Emitento pagal Pasiūlymo sąlygas išpirktos Obligacijos nedelsiant anuliuojamos ir pakartotinai nebeišleidžiamos ir nebeparduodamos. Tinkamai nepateiktos ir nepriimtos išpirkti pagal Pasiūlymo sąlygas obligacijos po Atsiskaitymo pagal pasiūlymą dienos lieka galioti.

Pasiūlymo priėmimas

Emitentui nusprendus priimti bet kurį pagal Pasiūlymą tinkamai pateiktą nurodymą dėl Obligacijų, Emitentas siūlo priimti išpirkimui Obligacijas, kurių bendra suma negali būti didesnė nei Emitento išimtine nuožiūra nustatyta suma ir kuri turėtų būti lygi pagrindinei išleidžiamų Naujųjų obligacijų sumai (toliau – Didžiausia priimtina suma), vadovaudamasis Naujo finansavimo sąlyga (arba nuspręsdamas taikyti išimtis) ir kitomis Oficialaus pasiūlymo memorandume nurodytomis sąlygomis.

Oficialaus pasiūlymo nurodymų priėmimo eiliškumas

Obligacijų savininkui, kuriam yra paskirstytos Naujosios obligacijos ir kuris pagal Pasiūlymo sąlygas tinkamai pateikė savo Obligacijas išpirkti, pagal Pasiūlymą gali būti suteikta pirmenybė, o jo Obligacijų išpirkimui teikiama pirmenybė prieš tuos Obligacijų savininkus, kurie savo Obligacijas pateikė išpirkti tinkamai, bet kuriems Naujųjų obligacijų nebuvo suteikta (toliau – Oficialaus pasiūlymo pirmumas), tuo tikslu naudojant atitinkamą kodą (toliau – Oficialaus pasiūlymo pirmumo kodas). Toks Oficialaus pasiūlymo pirmumas išimtine Emitento nuožiūra gali būti suteikiamas visai pagrindinei Obligacijų sumai, kuri negali būti didesnė, nei visa pagrindinė atitinkamam Obligacijų savininkui suteiktų Naujųjų obligacijų suma. Daugiau informacijos pateikiama Oficialaus pasiūlymo memorandumo skyriuje „Pasiūlymo sąlygos – Oficialaus pasiūlymo nurodymų priėmimo eiliškumas“.

Oficialaus pasiūlymo pirmumo gavimo tvarka

Kad galėtų įgyti Oficialaus pasiūlymo pirmumą, Obligacijų savininkas privalo (a) kreiptis į Platintoją valdytoją, kad užregistruotų savo pageidavimą gauti Oficialaus pasiūlymo pirmumo kodą ir (b) iki Galiojimo termino pateikti galiojančius Pasiūlymo nurodymus, kuriuose būtų nurodytas atitinkamas Oficialaus pasiūlymo pirmumo kodas, vadovaujantis Oficialaus pasiūlymo memorandumo skyriuje „Dalyvavimo pasiūlyme tvarka“ išdėstyta tvarka.

Oficialaus pasiūlymo pirmumo kodo gavimas nereiškia teisėto nurodymo dalyvauti Pasiūlyme. Obligacijų savininkas privalo pateikti teisėtą Pasiūlymo nurodymą, kuriame būtų nurodytas atitinkamas Oficialaus pasiūlymo pirmumo kodas.

Proporcingas Pasiūlymo ir Didžiausios priimtinos sumos paskirstymas

Obligacijų kiekis, kurias Emitentas gali priimti išpirkimui pagal Pasiūlymo sąlygas, priklauso nuo Didžiausios priimtinos sumos, o Obligacijų siūlymai gali būti proporcingai paskirstomi išimtine ir absoliučia Emitento nuožiūra. Be to, suėjus Galiojimo terminui, Emitentas ketina tinkamai pateiktas Obligacijas, kurioms yra suteiktas Oficialaus pasiūlymo pirmumas (toliau – Pirmenybinės obligacijos), priimti pirma Obligacijų, kurios buvo pateiktos tinkamai, bet kurioms toks Oficialaus pasiūlymo pirmumas suteiktas nebuvo (toliau – Nepirmenybinės obligacijos). Suėjus Galiojimo terminui, Emitentas jokių Nepirmenybinių obligacijų nepriima, nebent tuo metu jis yra priėmęs visas Pirmenybines obligacijas. Jeigu bet kokios Pirmenybinės obligacijos yra tinkamai pateiktos ir priimtos išpirkimui pagal Pasiūlymą, Didžiausios priimtinos sumos dalis, skirta išpirkti Nepirmenybines obligacijas, gali būti proporcingai paskirstoma, ženkliai sumažinama arba iš viso anuliuojama.

Gavus Pasiūlymo nurodymus dėl pagrindinės Obligacijų sumos, kuri yra didesnė nei Didžiausia priimtina suma (atsižvelgiant į Oficialaus pasiūlymo memorandumo sąlygas), Obligacijų savininko pateiktos Obligacijos gali būti išperkamos proporcingai. Daugiau informacijos pateikiama Oficialaus pasiūlymo memorandumo skyriuje „Pasiūlymo sąlygos – Proporcingas paskirstymas“.

Priskaičiuotų palūkanų suma

Emitentas sumoka sumą, lygią visoms priskaičiuotoms ir nesumokėtoms palūkanoms už visas Obligacijas, kurios buvo tinkamai pateiktos ir kurias Emitentas sutiko išpirkti pagal Pasiūlymo sąlygas, nuo paskutinės palūkanų mokėjimo dienos, buvusios iki Atsiskaitymo pagal oficialų pasiūlymą dienos (imtinai) iki Atsiskaitymo pagal oficialų pasiūlymą dienos (šios dienos neskaitant).

Oficialaus pasiūlymo laikotarpis

Pasiūlymas įsigalioja 2022 m. birželio 27 d. ir baigia galioti 2022 m. liepos 7 d. 17:00 val. (CEST) (toliau – Galiojimo terminas), nebent Emitentas jį pratęstų, pateiktų naujai, pakeistų, atšauktų ir (arba) nutrauktų – tokiu atveju apie tai Emitento vardu pranešama per atitinkamą Pranešimų tarnybą (arba tarnybas), Atsiskaitymų sistemą ir „Euronext Dublin“ tinklalapyje.

Atlygis pirktas Obligacijas

Visą kiekvienam Obligacijų savininkui už tinkamai pateiktas Obligacijas, kurias Emitentas sutiko išpirkti, mokamą atlygį sudaro pinigų suma, apskaičiuota visą pagrindinę tokio Obligacijų savininko tinkamai pateiktų Obligacijų, kurias Emitentas sutiko išpirkti, sumą (suapvalintai iki artimiausio (0,01 EUR, o 0,005 EUR apvalinant į didesniąją pusę) padauginus iš Išpirkimo kainos ir pridėjus tokioms Obligacijoms Priskaičiuotų palūkanų sumą.

Naujo finansavimo sąlyga

Emitentas neprivalo sutikti išpirkti pagal Pasiūlymo sąlygas pateiktų Obligacijų. Pagal Pasiūlymo sąlygas pateiktas Obligacijas Emitentas sutinka išpirkti išimtinai savo nuožiūra ir gali dėl bet kokios priežasties atsisakyti išpirkti Obligacijas. Be to, šiandien Emitentas paskelbs apie savo ketinimus priklausomai nuo rinkos sąlygų pagal Programą išleisti Naujųjų obligacijų emisiją. Bet kokias Obligacijas pagal Pasiūlymą Emitentas taip pat išpirks tik tuo atveju, jei bus įvykdyta Naujo finansavimo sąlyga (nebent Emitentas savo išimtine ir absoliučia nuožiūra atsisakytų šio reikalavimo).

Emitentas sutinka pirkti pagal Pasiūlymo sąlygas pateiktas Obligacijas iki Naujo finansavimo sąlygos patenkinimo tik su sąlyga, kad Naujo finansavimo sąlyga bus įvykdyta arba bus atsisakyta reikalauti ją įvykdyti.

Emitentas pasilieka teisę bet kuriuo metu anuliuoti visas ir bet kurias Oficialaus pasiūlymo memorandume išdėstytas Pasiūlymo sąlygas (įskaitant Naujo finansavimo sąlygą).

Naujųjų obligacijų priskyrimo prioritetas

Naujosios emisijos prioritetas

Priskirdamas Naująsias obligacijas, Emitentas, be kita ko, atsižvelgia į tai, ar atitinkamas investuotojas, pageidaujantis gauti Naujųjų obligacijų, iki nustatant Naujųjų obligacijų kainą ir jas priskiriant, tinkamai pateikė išpirkimui Obligacijas arba Platintojų valdytojams nurodė savo tvirtą ketinimą jas pateikti. Taigi, Obligacijų savininkui, pageidaujančiam ne tik pateikti Obligacijas, bet ir įsigyti Naujųjų obligacijų, Emitentas savo išimtine nuožiūra šiame dokumente išdėstytomis sąlygomis gali suteikti Naujosios emisijos prioritetą, su sąlyga, kad būtų įvykdyta Naujo finansavimo sąlyga, o toks Obligacijų savininkas Platintojui valdytojui (atliekančiam Naujųjų obligacijų emisijos valdytojo funkcijas) standartine tokio valdytojo naujos emisijos tvarka pateiktų atskirą prašymą įsigyti tokių Naujųjų obligacijų. Tačiau Emitentas neprivalo paskirstyti Naujųjų obligacijų pagal Pasiūlymo sąlygas tinkamai pateikusiam Obligacijas išpirkimui arba savo tvirtą ketinimą jas pateikti nurodžiusiam Obligacijų savininkui, o Obligacijų savininkui suteikus Naujųjų obligacijų, jų pagrindinė suma gali būti mažesnė, nei visa pagrindinė Obligacijų, kurias toks Obligacijų savininkas tinkamai pateikė pagal Pasiūlymo sąlygas, o Emitentas sutiko išpirkti, suma. Be to, tokiu būdu pirmumo tvarka priskiriant Naująsias obligacijas taip pat (be kita ko) atsižvelgiama ir į mažiausią Naujųjų obligacijų denominaciją, t. y. 100 000 EUR.

Bendrosios sąlygos

Informaciją apie orientacines Naujųjų obligacijų sąlygas gali pateikti Platintojai valdytojai (atliekantys Naujųjų obligacijų emisijos valdytojų funkcijas) iki nustatant Naujųjų obligacijų kainą, o bet kuris Obligacijų savininkas, pageidaujantis sužinoti tokias orientacines sąlygas, privalo kreiptis į Platintojus valdytojus (atliekančius Naujųjų obligacijų emisijos valdytojų funkcijas). Obligacijų savininkai turėtų atkreipti dėmesį, kad tokios sąlygos tėra orientacinės ir Naujųjų obligacijų emisijos valdytojai ir Emitentas neprivalo jų laikytis, o galutinės Naujųjų obligacijų sąlygos bus nustatytos ir sistemoje „Bloomberg“ paskelbtos tik nustatant Naujųjų obligacijų kainą.

Naujosios emisijos prioritetas – patvirtinta sandorio šalis

Jeigu Obligacijų savininkas pageidauja, kad jam būtų suteiktas Naujosios emisijos prioritetas, bet neturi sąskaitos Vadovaujančio Platintojo (atliekančio Naujųjų obligacijų emisijos valdytojo funkcijas) sistemoje arba toks valdytojas nėra jo patvirtinęs kaip sandorio šalies, toks Obligacijų savininkas privalo pasirūpinti, kad jo prašymas suteikti naujosios emisijos prioritetą būtų pateiktas per finansų maklerį, platintoją, komercinį banką, banką depozitoriumą, patikos bendrovę ar kitą finansų instituciją (toks finansų makleris, platintojas, komercinis bankas, bankas depozitoriumas, patikos bendrovė ar kita finansų institucija toliau – Tarpininkas), kuris yra Platintojo valdytojo (atliekančio Naujųjų obligacijų emisijos valdytojo funkcijas) patvirtinta sandorio šalimi.

Visiems Pasiūlymo nurodymams arba prašymams įsigyti Naujųjų obligacijų yra taikomos visų atitinkamoje jurisdikcijoje (įskaitant atitinkamo Obligacijų savininko jurisdikciją) galiojančių vertybinių popierių įstatymų ir teisės aktų nuostatos, o toks nurodymas arba prašymas turi būti pateiktas pirmiau išdėstyta tvarka.

Prieš įregistruodamas savo pageidavimą ir pateikdamas Platintojui valdytojui (atliekančiam Naujųjų obligacijų emisijos valdytojo funkcijas) prašymą įsigyti Naująsias obligacijas, kiekvienas Obligacijų savininkas privalo pats įsitikinti, ar jis turi teisę įsigyti Naujųjų obligacijų. Tinkamai nepateikus Pasiūlymo nurodymų (be kita ko, dėl to, kad tokiam Obligacijų savininkui Naujosios obligacijos negali būti siūlomos arba parduodamos pagal bet kokių galiojančių įstatymų ar teisės aktų nuostatas) arba tokiam Obligacijų savininkui standartine atitinkamo Naujųjų obligacijų emisijos valdytojo tvarka nepateikus Platintojui valdytojui (atliekančiam Naujųjų obligacijų emisijos valdytojo funkcijas) prašymo įsigyti Naująsias obligacijas, tokio Pasiūlymo nurodymo atžvilgiu joks Naujosios emisijos prioritetas nesuteikiamas.

Bazinis prospektas bus skelbiamas adresu https://live.euronext.com/.

Bet koks investicinis sprendimas įsigyti bet kurių Naujųjų Obligacijų turėtų būti priimamas išimtinai vadovaujantis Baziniame prospekte esančia informacija, o ne kokiais nors kitais, Baziniame prospekte nesančiais pareiškimais. Įvykdžius visas galiojančių vertybinių popierių įstatymų ir teisės aktų sąlygas, Bazinį prospektą paprašius galima gauti iš Platintojų valdytojų.

Naujosios obligacijos nėra ir nebus siūlomos ar parduodamos Jungtinėse Valstijose. Jokia Oficialaus pasiūlymo memorandumo nuostata nereiškia pasiūlymo parduoti arba pirkti Naująsias obligacijas Jungtinėse Valstijose ar kurioje kitoje jurisdikcijoje. Vertybinius popierius Jungtinėse Valstijose siūlyti, parduoti ar pristatyti galima tik juos pirma įregistravus arba atleidus nuo registracijos pagal 1933 m. Jungtinių Valstijų vertybinių popierių įstatymo (su pakeitimais) sąlygas (toliau – Vertybinių popierių įstatymas). Naujosios obligacijos nėra ir nebus registruotos pagal Vertybinių popierių įstatymą arba bet kurios Jungtinių Valstijų valstijos ar kitos jurisdikcijos vertybinių popierių įstatymus ir juos tiesiogiai arba netiesiogiai siūlyti, parduoti ar pristatyti bet kokiems JAV subjektams yra draudžiama.

MiFID II produkto valdymas. Tikslinę Naujųjų obligacijų rinką išimtinai sudaro tinkamos sandorio šalys ir profesionalūs klientai, kaip šie terminai apibrėžiami Direktyvoje Nr. 2014/65/ES (su pakeitimais, toliau – MiFID II).

Naujųjų obligacijų neketinama siūlyti, parduoti arba kitokiais būdais teikti ir jos nebus siūlomos, parduodamos ar kitokiais būdais teikiamos jokiems neprofesionaliems investuotojams Europos ekonominėje erdvėje. Šia prasme neprofesionalus investuotojas – tai asmuo, atitinkantis vieną ar daugiau iš šių kriterijų: i) mažmeninis klientas, apibrėžtas MiFID II 4 straipsnio 1 dalies 11 punkte; arba ii) Direktyvoje (ES) Nr. 2016/97 apibrėžtas klientas, neatitinkantis MiFID II 4 straipsnio 1 dalies 10 punkte nustatytų profesionalaus kliento kriterijų.

Naujųjų obligacijų neketinama siūlyti, parduoti arba kitokiais būdais teikti ir jos nebus siūlomos, parduodamos ar kitokiais būdais teikiamos jokiems neprofesionaliems investuotojams Jungtinėje Karalystėje. Šia prasme neprofesionalus investuotojas – tai asmuo, atitinkantis vieną ar daugiau iš šių kriterijų: i) mažmeninis klientas, apibrėžtas Reglamento (ES) Nr. 2017/565, remiantis 2018 m. Jungtinės Karalystės išstojimo susitarimu (angl. European Union (Withdrawal) Act 2018, toliau – EUWA) perkleto į nacionalinę teisę, 2 straipsnio 8 punktu; arba ii) klientas, kaip šis terminas apibrėžtas 2000 m. Finansinių paslaugų ir rinkų įstatyme su pakeitimais (angl. Financial Services and Markets Act, toliau – FSMA) ir bet kokiose FSMA taisyklėse ir nuostatose, skirtose įgyvendinti Direktyvą (ES) Nr. 2016/97, jei toks klientas neatitinka Reglamento (ES) 600/2014, per EUWA perkelto į nacionalinę teisę, 2 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatytų profesionalaus kliento kriterijų.

Naujųjų obligacijų atžvilgiu jokioje jurisdikcijoje nebus imamasi jokių veiksmų, siekiant gauti leidimą įvykdyti viešąjį vertybinių popierių siūlymą.

Pasiūlymo sąlygos

Pasiūlymą išpirkti Obligacijas galima pateikti tik pateikus galiojantį Pasiūlymo nurodymą. Pasiūlymas bus užbaigtas tik įvykdžius Naujo finansavimo sąlygą.

Sąnaudos ir išlaidos

Bet kokius mokesčius, sąnaudas ir išlaidas, kuriuos Obligacijų savininkai arba kuris nors Tarpininkas patiria Pasiūlymo kontekste, padengia atitinkamas Obligacijų savininkas. Platintojų valdytojai arba Pasiūlymo agentas nenustato jokių tarpininkavimo mokesčių. Obligacijų savininkai turėtų pasitikslinti, ar jų finansų makleriai arba tvarkytojai taiko kokius nors mokesčius.

Dalyvavimo Pasiūlyme tvarka

Bet kurie Pasiūlyme dalyvauti pageidaujantys Obligacijų savininkai privalo pateikti savo Pasiūlymo nurodymus arba pasirūpinti, kad jų nurodymas būtų pateiktas jų vardu toliau šiame dokumente ir Oficialaus pasiūlymo memorandume nustatyta tvarka. Norėdamas pateikti Obligacijas pagal Pasiūlymą, Obligacijų savininkas turėtų pateikti arba pasirūpinti, kad jo vardu per atitinkamą Atsiskaitymų sistemą pagal tokios sistemos reikalavimus būtų pateiktas galiojantis Pasiūlymo nurodymas, kurį Pasiūlymo Agentas kiekvienu atveju privalo gauti iki Galutinio termino dienos.

Pasiūlymo nurodymai turi būti teikiami pagrindinei Obligacijų sumai, kuri negali būti mažesnė nei Mažiausia denominacija, ir po to teikiami nedalomomis 1 000 EUR kartotinėmis sumomis.

Pratęsimas, pakeitimas ir nutraukimas

Atsižvelgiant į galiojančius įstatymus, Emitentas pasilieka teisę savo išimtine ir absoliučia nuožiūra bet kuriuo metu po Pasiūlymo paskelbimo pratęsti, naujai pateikti, atšaukti ir (arba) nutraukti Pasiūlymą ir pakeisti bet kurias iš Pasiūlymo sąlygų ir nuostatų ir (arba) jų atsisakyti (ir, be kita ko, nupirkti Obligacijų už suma, kuri gali būti didesnė arba mažesnė nei Didžiausia priimtina suma) Oficialaus pasiūlymo memorandumo skyriuje „Pakeitimas ir nutraukimas“ nurodyta tvarka. Priėmus atitinkamą nutarimą, informacija apie tokį pratęsimą, naują pateikimą, atidėtą priėmimą, atšaukimą, pakeitimą ar atsisakymą kaip galima greičiau pateikiama Obligacijų savininkams.

Orientacinis grafikas

Toliau pateikiamas orientacinis grafikas, kuriame parodytas vienas galimas Pasiūlymo grafiko variantas, parengtas remiantis Oficialaus pasiūlymo memorandume nurodytomis datomis. Šis grafikas gali būti keičiamas ir Emitentas gali pratęsti arba pakeisti jame nurodytus terminus bei laiką vadovaudamasis Oficialaus pasiūlymo memorandume išdėstytomis Pasiūlymo sąlygomis. Atitinkamai, faktinis laiko grafikas gali iš esmės skirtis nuo to, kuris pateikiamas toliau.

Data Veiksmas
2022 m. birželio 27 d. Pasiūlymo pradžia
  Pasiūlymas paskelbiamas per atitinkamą Pranešimų tarnybą (arba tarnybas), Atsiskaitymų sistemą ir „Euronext Dublin“ tinklalapyje.
  Iš Pasiūlymo agento (su skyriuje „Siūlymo ir platinimo apribojimai“ išdėstytais apribojimais) galima gauti Oficialaus pasiūlymo memorandumą.
Iki Galutinio termino dienos Nustatoma Naujųjų obligacijų kaina
  Planuojama nustatyti Naujųjų obligacijų kainą ir pranešti Didžiausią priimtiną sumą, atitinkamą pranešimą kaip galima greičiau po Naujųjų obligacijų kainos nustatymo paskelbiant per atitinkamą Pranešimų tarnybą (arba tarnybas), Atsiskaitymų sistemą ir „Euronext Dublin“ tinklalapyje.
2022 m. liepos 7 d.
17:00 val. (CEST)
Galutinis terminas

Terminas, iki kurio Pasiūlymo agentas turi gauti visus Pasiūlymo nurodymus, kad Obligacijų savininkai galėtų dalyvauti Pasiūlyme.
Kaip galima anksčiau 2022 m. liepos 8 d.

 
Paskelbiami Pasiūlymo rezultatai

Emitentas paskelbia, ar jis pagal Pasiūlymo sąlygas priims tinkamai išpirkti pateiktas Obligacijas, jei ne vėliau nei iki Atsiskaitymo pagal oficialųjį pasiūlymą dienos būtų įvykdyta Naujo finansavimo sąlyga arba būtų atsisakyta reikalauti ją įvykdyti.
  Priėmus Obligacijas, pateikiama tokia informacija:
  i)      visa galutinė pagal Pasiūlymą tinkamai pateiktų ir priimtų Obligacijų suma; ir
  ii)      Didžiausia priimtina suma, bet koks pagrindinės po Atsiskaitymo pagal oficialųjį pasiūlymą dienos likusių neapmokėtų Obligacijų sumos proporcingo paskirstymo koeficientas,
  kuri išplatinama per atitinkamą Pranešimų tarnybą (arba tarnybas), Atsiskaitymų sistemą ir „Euronext Dublin“ tinklalapyje.
2022 m. liepos 13 d. Atsiskaitymo pagal oficialųjį pasiūlymą diena

Tikėtina Atsiskaitymo pagal oficialųjį pasiūlymą diena. Pagal Pasiūlymo sąlygas sumokamas Atlygis už nupirktas Obligacijas ir Priskaičiuotų palūkanų suma.

Jeigu nenurodoma kitaip, su Pasiūlymu susiję pranešimai skelbiami „Euronext Dublin“ tinklalapyje. Pranešimas, paskelbtas „Euronext Dublin“ tinklalapyje, taip pat paskelbiamas NASDAQ Vilnius tinklalapyje. Tokie pranešimai taip pat gali būti skelbiami i) Pranešimų tarnybai pateikiant pranešimą spaudai ir ii) Atsiskaitymų sistemoms pateikiant pranešimus, skirtus perduoti Tiesioginiams dalyviams. Visų tokių skelbimų, pranešimų spaudai ir kitokių pranešimų kopijas galima taip pat gauti iš Pasiūlymo agento, kurio kontaktiniai duomenys skelbiami paskutiniame Oficialaus pasiūlymo memorandumo lape. Teikiant pranešimus Atsiskaitymų sistemoms, gali būti reikšmingai vėluojama ir Obligacijų savininkai, norėdami gauti atitinkamus su Pasiūlymų susijusius pranešimus, yra raginami kreiptis į Pasiūlymo agentą. Be to, Obligacijų savininkai informacijos gali kreiptis ir į Platintojus valdytojus, kurių kontaktiniai duomenys yra skelbiami paskutiniame Oficialaus pasiūlymo memorandumo lape.

Papildoma informacija

Bet kokius su Oficialaus pasiūlymo memorandumu arba Pasiūlymais susijusius klausimus arba pagalbos prašymus galima siųsti Platintojams valdytojams, o bet kokius su Pasiūlymo nurodymais susijusius klausimus arba pagalbos prašymus, prašymus pateikti papildomas nemokamas Oficialaus pasiūlymo memorandumo, šio pranešimo ar su juo susijusių dokumentų kopijas – Pasiūlymo agentui, kiekvienu atveju kreipiantis toliau nurodytu telefono numeriu arba el. pašto adresu. Iki priimdami bet kokį su Pasiūlymu susijusį sprendimą, Obligacijų savininkai turėtų atidžiai apsvarstyti visą Oficialaus pasiūlymo memorandume išdėstytą informaciją.

Obligacijų savininkams rekomenduojama atidžiai perskaityti Oficialaus pasiūlymo memorandumą ir susipažinti su visa informacija apie dalyvavimo Pasiūlyme tvarką.

Šį pranešimą paskelbia Emitentas, jame pateikiama informacija, kuri pagal PRR 7 straipsnį buvo arba galėjo būti laikoma viešai neatskleista informacija ir kurią sudaro su pirmiau aprašytu Pasiūlymu susijusi informacija. Vadovaujantis PRR ir Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2016/1055 2 straipsnio sąlygomis, šį pranešimą Emitento vardu paskelbia Finansų direktorius Povilas Šulys.

Kontaktinė informacija

PLATINTOJAI VALDYTOJAI

„Citigroup Global Markets Europe“ AG (tel. +44 20 7986 8969; el. paštas liabilitymanagement.europe@citi.com; adresuoti Įsipareigojimų valdymo grupei), J.P.Morgan“ SE (el. paštas em_europe_lm@jpmorgan.com; adresuoti Europos, Vidurio Rytų ir Afrikos (EMEA) įsipareigojimų valdymo grupei), Luminor Bank“ AS (tel. +37068248548; el. paštas dcm@luminorgroup.com; adresuoti Ignui Šablevičiui, Skolos kapitalo rinkų skyrius) ir MUFG Securities (Europe)“ N.V. (tel. +33 (0)1 7091 4255; el. paštas liability.management@mufgsecurities.com; adresuoti Įsipareigojimų valdymo grupei).

PASIŪLYMO AGENTAS

„Kroll Issuer Services“ Limited (tel. + 44 20 7704 0880; el. paštas maximagrupe@is.kroll.com; adresuoti David Shilson).

Atsakomybės apribojimas

Šį pranešimą būtina skaityti kartu su Oficialaus pasiūlymo memorandumu. Šiame pranešime ir Oficialaus pasiūlymo memorandume yra pateikiama svarbi informacija, su kuria derėtų atidžiai susipažinti prieš priimant bet kokį su Pasiūlymu susijusį sprendimą. Jei kuris nors Obligacijų savininkas abejoja dėl to, ką jam derėtų daryti, tokiam Obligacijų savininkui rekomenduojama kreiptis į savo finansų maklerį, banko vadybininką, advokatą, buhalterį ar kitą nepriklausomą finansų arba teisės konsultantą, kuris galėtų jam suteikti finansinę ir teisinę konsultaciją. Bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, kuriam priklausančias Obligacijas jo vardu apskaito finansų makleris, platintojas, bankas, tvarkytojas, patikos bendrovė arba kitas paskirtas asmuo ar tarpininkas, pageidaudamas pateikti tokias Obligacijas pagal Pasiūlymo sąlygas, privalo kreiptis į atitinkamą subjektą. Nei Emitentas, nei Platintojai valdytojai, nei Pasiūlymo agentas neteikia jokių rekomendacijų, ar Obligacijų savininkai derėtų pateikti savo Obligacijas pagal Pasiūlymą.

Siūlymo ir platinimo apribojimai

Oficialaus pasiūlymo memorandumo ir šio pranešimo platinimui tam tikrose jurisdikcijose gali būti taikomi įstatymuose ir teisės aktuose nustatyti apribojimai. Emitentas, Platintojai valdytojai ir Pasiūlymo agentas reikalauja, kad asmenys, gavę Oficialaus pasiūlymo memorandumą ir šį pranešimą, patys susipažintų su tokiais apribojimais ir jų laikytųsi.

Jungtinės Valstijos

Pasiūlymas nėra ir nebus nei tiesiogiai, nei netiesiogiai, nei naudojantis paštu, nei kitokiomis tarpvalstybinės arba užsienio prekybos priemonėmis arba per nacionalinę akcijų biržą, teikiamas Jungtinėse Valstijose ir jokiam JAV subjektui (kaip šis terminas apibrėžtas 1933 m. Jungtinių Valstijų vertybinių popierių įstatymo (su pakeitimais) S reglamente (toliau – JAV subjektas)). Be kita ko, tai reiškia perdavimą faksu, el. paštu, teleksu, telefonu, internetu ir kitokiomis elektroninėmis ryšio priemonėmis. Atitinkamai, Oficialaus pasiūlymo memorandumo ir bet kokių kitų su Pasiūlymu susijusių dokumentų arba medžiagos kopijos nėra ir nebus nei tiesiogiai, nei netiesiogiai siunčiamos paštu ar kitokiais būdais perduodamos, platinamos arba persiunčiamos (be kita ko, jų neperduos, neplatins ir nepersiųs nei tvarkytojai, nei kiti paskirtieji asmenys arba patikėtiniai) į Jungtines Valstijas arba JAV subjektams, o Obligacijos pagal Pasiūlymą negali būti teikiamos naudojantis jokiomis priemonėmis, kurias suteikia Jungtinėse Valstijose esantys arba gyvenantys asmenys, kaip šis terminas apibrėžtas 1933 m. Jungtinių Valstijų vertybinių popierių įstatymo (su pakeitimais) S reglamente, arba bet kokie asmenys, veikiantys JAV subjekto vardu arba naudai. Bet kokių pagal Pasiūlymo sąlygas teikiamų Obligacijų, pateiktų tiesiogiai arba netiesiogiai pažeidžiant pirmiau nurodytus apribojimus, pateikimas yra neteisėtas, o bet kokių Obligacijų, kurias Jungtinėse Valstijose kaip įtariama pateikė Jungtinėse Valstijose esantis arba gyvenantis asmuo, JAV subjektas ar bet koks asmuo, veikiantis JAV subjekto vardu arba naudai, taip pat bet koks agentas, patikėtinis ar kitoks tarpininkas, besąlygiškai vykdantis jį įgaliojusio asmens nurodymus Jungtinėse Valstijose, pateikimas yra laikomas neteisėtu, o tokios obligacijos nėra priimamos.

Oficialaus pasiūlymo memorandumas nėra pasiūlymas parduoti vertybinius popierius Jungtinėse Valstijose arba JAV subjektams. Vertybinius popierius Jungtinėse Valstijose siūlyti, parduoti ar pristatyti galima tik juos pirma užregistravus arba atleidus nuo registracijos pagal 1933 m. Jungtinių Valstijų vertybinių popierių įstatymo sąlygas. Naujosios obligacijos nėra ir nebus registruoti pagal Vertybinių popierių įstatymą arba bet kurios Jungtinių Valstijų valstijos ar kitos jurisdikcijos vertybinių popierių įstatymus ir juos tiesiogiai arba netiesiogiai siūlyti, parduoti ar pristatyti Jungtinėse Valstijose arba bet kokiems JAV subjektams, jų vardu arba naudai yra draudžiama.

Kiekvienas Pasiūlyme dalyvaujantis Obligacijų savininkas pareiškia, kad jis nėra JAV subjektas, jis nėra Jungtinėse Valstijose ir Pasiūlyme nedalyvauja iš Jungtinių Valstijų arba kad jis dalyvauja, besąlygiškai atstovaudamas jį įgaliojusiam asmeniui, kuris nėra JAV subjektas ir yra bei nurodymus dalyvauti Pasiūlyme duoda iš už Jungtinių Valstijų ribų. Šioje ir pirmesnėje pastraipoje Jungtinės Valstijos reiškia Jungtines Amerikos Valstijas, jų teritorijas ir valdas (įskaitant Puerto Riką, JAV Mergelių salas, Guamą, Amerikos Samoa, Veiko salą ir Šiaurės Marianų salas), bet kurią Jungtinių Valstijų valstiją ir Kolumbijos apygardą.

Jungtinė Karalystė

Oficialaus pasiūlymo memorandumo ir bet kokių kitų su Pasiūlymu susijusių dokumentų arba medžiagos nepristato ir tokių dokumentų ir (arba) medžiagos nepatvirtino joks įgaliotasis asmuo, nurodytas Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymo 21 skyriuje. Atitinkamai, tokius dokumentus ir (arba) medžiagą platinti arba perduoti Jungtinės Karalystės gyventojams draudžiama. Šie dokumentai ir (arba) medžiaga yra pristatomi kaip finansinio pobūdžio reklama tik tiems Jungtinėje Karalystėje esantiems asmenims, kurie atitinka profesionalių investuotojų apibrėžimą (kuris pateikiamas 2000 m. Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymo 2005 m. potvarkio (dėl finansinio pobūdžio reklamos) (toliau – Potvarkis dėl finansinio pobūdžio reklamos) 19 straipsnio 5 dalyje), asmenims, nurodytiems Potvarkio dėl finansinio pobūdžio reklamos 43 straipsnio 2 dalyje arba bet kokiems kitiems asmenims, kuriems jie gali būti teisėtai pristatyti pagal Potvarkio dėl finansinio pobūdžio reklamos nuostatas.

Prancūzija

Pasiūlymas Prancūzijos Respublikoje (toliau – Prancūzija) yra teikiamas išimtinai kvalifikuotiesiems investuotojams (pranc. investisseurs qualifiés), kaip šis terminas apibrėžtas Prancūzijos Code monétaire et financier L straipsnio 411-2 1 dalyje. Ir Oficialaus pasiūlymo memorandumas, ir bet kokie kiti su Pasiūlymu susiję dokumentai arba medžiaga Prancūzijoje yra platinami tik kvalifikuotiesiems investuotojams (pranc. investisseurs qualifiés) ir tik kvalifikuotieji investuotojai (pranc. investisseurs qualifiés) turi teisę dalyvauti Pasiūlyme. Oficialaus pasiūlymo memorandumas ir bet kokie kiti su Pasiūlymu susiję dokumentai ar medžiaga nebuvo ir nebus pateikti suderinti arba patvirtinti Autorité des marchés financiers.

Italija

Nei Pasiūlymas, nei Oficialaus pasiūlymo memorandumas ar kurie nors kiti su Pasiūlymu susiję dokumentai ar medžiaga nebuvo ir nebus pateikti patvirtinti Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (toliau – CONSOB) Italijos įstatymuose ir teisės aktuose nustatyta tvarka.

Pasiūlymas Italijos Respublikoje (toliau – Italija) įgyvendinamas kaip pasiūlymas, kuriam taikoma išimtis, numatyta 1998 m. vasario 24 d. Įstatyminio potvarkio Nr. 58 su pakeitimais (toliau – Finansinių paslaugų įstatymas) 101-bis straipsnio 3-bis punkte ir CONSOB 1999 m. gegužės 14 d. reglamento Nr. 11971 su pakeitimais 35-bis straipsnio 4 punkte.

Italijoje esantys Obligacijų savininkai arba tikrieji Obligacijų savininkai kai kurias arba visas savo Obligacijas pateikti nupirkti pagal Pasiūlymo sąlygas gali per įgaliotuosius asmenis (pvz., investicines firmas, bankus ar finansų tarpininkus, turinčius leidimą verstis tokia veikla Italijoje pagal Finansinių paslaugų įstatymo, CONSOB 2018 m. vasario 15 d. reglamento Nr. 20307 su atitinkamais pakeitimais ir 1993 m. rugsėjo 1 d. Įstatyminio potvarkio Nr. 385 su pakeitimais nuostatas) ir vadovaudamiesi galiojančių įstatymų ir teisės aktų nuostatomis arba CONSOB ar bet kurios kitos Italijos valdžios institucijos nustatytais reikalavimais.

Kiekvienas tarpininkas privalo vykdyti visus galiojančių įstatymų ir teisės aktų reikalavimus, susijusius su pareiga teikti savo klientams informaciją apie Obligacijas arba Pasiūlymą.

Bendrosios nuostatos

Nei Oficialaus pasiūlymo memorandumas, nei šis pranešimas, nei jų perdavimas elektroninėmis ryšio priemonėmis nereiškia pasiūlymo pirkti arba kvietimo siūlyti parduoti Obligacijas (o jokios Obligacijų savininkų pagal Pasiūlymo sąlygas teikiamos nupirkti Obligacijos nėra priimamos), jei toks siūlymas arba kvietimas prieštarauja įstatymams. Tose jurisdikcijose, kuriose pagal vertybinių popierių, valstijų finansų rinkų įstatymus arba kitokius įstatymus Pasiūlymą privalo teikti licencijuotasis finansų makleris, platintojas arba panašaus pobūdžio subjektas ir bet kuris iš Prekybos valdytojų arba jų atitinkamų partnerių tokiose jurisdikcijose yra licencijuotuoju finansų makleriu, platintoju arba panašaus pobūdžio subjektu, manoma, kad Pasiūlymą tokioje jurisdikcijoje Emitento vardu pateikė tokie Platintojai valdytojai arba, atitinkamai, jų partneriai.

Be pirmiau išdėstytų pareiškimų, susijusių su Jungtinėmis Valstijomis, manoma, kad kiekvienas Pasiūlyme dalyvaujantis Obligacijų savininkas taip pat pateikia tam tikrus pareiškimus dėl kitų pirmiau nurodytų jurisdikcijų, kurie yra iš esmės išdėstyti Oficialaus pasiūlymo memorandumo skyriuje „Dalyvavimo Pasiūlyme tvarka“. Obligacijas išpirkti pagal Pasiūlymo sąlygas teikiančio Obligacijų savininko, negalinčio pateikti tokių pareiškimų, Obligacijos negali būti priimtos.

Emitentas, Platintojai valdytojai ir Pasiūlymo agentas pasilieka teisę savo išimtine ir absoliučia nuožiūra (nepažeidžiant atitinkamo Obligacijų savininko atsakomybės už jo pareiškimus) kiekvienu pagal Pasiūlymo sąlygas išpirkti teikiamų Obligacijų atveju patikrinti, ar toks Obligacijų savininko pareiškimas yra teisingas ir jeigu atlikus tokį patikrinimą Emitentas (dėl bet kokios priežasties) nustato, kad toks pareiškimas yra neteisingas, pateiktos Obligacijos gali būti nepriimamos.