Publicēts: 2021-04-19 14:28:36 CEST
Sakret Holdings
Gada pārskats (revidēts)

AS SAKRET HOLDINGS konsolidētais un koncerna mātes sabiedrības auditētie finanšu pārskati par 2020. finanšu gadu

Koncerna darbība pārskata gadā

Koncerna neto apgrozījums 2020. gadā sasniedza 22,2 milj. EUR, par 1,5% jeb 329,3 tūkst. EUR pārsniedzot 2019. gada rezultātu. 2020. gadā Koncerna sabiedrību produkcijas (sauso un lietošanai gatavo būvmaisījumu) pārdošanas apjomi naturālā izteiksmē sasniedza 98% no budžetā plānotā apjoma un 100% salīdzinājumā ar 2019. gadu.

Koncerna bruto rentabilitāte sasniedza 30% (2019. gadā 27,6%). Galvenais rentabilitātes pieaugumu ietekmējošais faktors ir izmaiņas amortizācijas un nolietojuma uzskaitē.

2020. gadā ar Koncerna vadības lēmumu tika pārskatīts pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiks, izvērtējot un koriģējot arī šo aktīvu nolietojuma likmes. Šīs pārskatīšanas rezultāti atspoguļoti pamatlīdzekļu uzskaitē. Šis ir viens no galvenajiem faktoriem, kas ietekmēja nolietojuma un amortizācijas izmaksu samazināšanos pārskata gadā, proti, par 432,0 tūkst. EUR salīdzinājumā ar 2019. gadu.

2020. gadā Koncernā strādāja 138 darbinieki, proti, tikpat daudz kā 2019 gadā. Ņemot vērā algu tendences Baltijas tirgū un jauno prēmēšanas sistēmu tirdzniecības pārstāvjiem, personāla izmaksas 2020. gadā salīdzinājumā ar 2019. gadu palielinājušās par 267,7 tūkst EUR jeb 9%.

Finanšu darbības rezultāti

2020. gada 31. decembrī AS “SAKRET HOLDINGS” akciju kapitālu veido 750 000 akcijas. Katras akcijas nominālvērtība ir 1,4 EUR.

2020. gada 20. jūlijā UAB “Sakret LT” pamatkapitāls tika palielināts par 3 581 483,20 EUR, emitējot papildu 123 670 kapitāla daļas (vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir 28,96 EUR).

2019. gadā Koncerns piesaistījis finansējumu no AS “BlueOrange Bank” un veicis obligāciju emisiju. Saskaņā ar kredītlīgumiem un obligāciju emisijas nosacījumiem Koncernam ir pienākums ievērot līgumos noteiktos finanšu rādītājus. Koncerna vadība ir veikusi šo finanšu nosacījumu izpildes pārbaudi un secinājusi, ka saskaņā ar AS “SAKRET HOLDINGS” konsolidēto finanšu pārskatu šie nosacījumi ir izpildīti, tajā skaitā:

• neto parādsaistību attiecība pret EBITDA nepārsniedz 4,5,

• saistību apkalpošanas koeficients (DSCR) ir lielāks par 1,1,

• neto parādsaistību attiecība pret pašu kapitālu nepārsniedz 4,5.

Peļņas sadale

Pārskata gada peļņu plānots novirzīt Koncerna tālākai attīstībai.

         Andris Vanags

         AS Sakret Holdings
         Padomes priekšsēdētajs
         +371 67803650

 

 


Sakret_Holdings_Konsolidetais_GP_2020.pdf
Sakret_Holdings_GP_2020.pdf