English Lithuanian
Paskelbta: 2022-05-24 20:46:45 CEST
Novaturas
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Dėl Akcinės bendrovės „Novaturas“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų

2022 m. gegužės 24 d. akcinės bendrovės „Novaturas“, kodas 135567698, buveinė registruota adresu A. Mickevičiaus g. 27, Kaunas, Lietuvos Respublika (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu įvyko visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas). Susirinkimo metu buvo priimti tokie sprendimai:

 1. Bendrovės atlygio politikos tvirtinimas

Sprendimas: patvirtinti Bendrovės atlygio politiką, kuri įsigalioja nuo jos patvirtinimo dienos.

 1. Bendrovės akcijų suteikimo taisyklių tvirtinimas

Sprendimas: patvirtinti Bendrovės akcijų suteikimo taisykles, kurios įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.

 1. Bendrovės 2021 m. konsoliduotasis metinis pranešimas

Sprendimas: šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas.

 1. Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl Bendrovės 2021 m. audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio

Sprendimas: šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas.

 1. Bendrovės 2021 m. audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrovės konsoliduotojo finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas

Sprendimas: patvirtinti audituoto Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį ir Bendrovės konsoliduotąjį finansinių ataskaitų rinkinį už 2021 metus.

 1. Pritarimas Bendrovės atlygio ataskaitai

Sprendimas: pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai, kuri pateikiama kaip Bendrovės 2021 m. konsoliduotojo metinio pranešimo dalis.

 1. Sprendimas dėl pelno (nuostolių) paskirstymo

Sprendimas: paskirstyti Bendrovės pelną toliau nurodytu būdu:

1) Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 13 774
2) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 909
3) Per 2021 metus išmokėti dividendai 0
4) Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 0
5) Pervedimai iš rezervų 0
6) Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti (jei visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai): 0
7) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso 14 683
8) Pelno dalis paskirta:  
  į privalomąjį rezervą 0
  į rezervą savoms akcijoms įsigyti 1 250
  į rezervą akcijoms suteikti 0
  į kitus rezervus 0
  dividendams išmokėti 0
  kitiems tikslams (tantjemoms ir kt.) 0
9) Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 13 433
Visos sumos nurodytos tūkstančiais eurų
 1. Bendrovės savų paprastųjų vardinių akcijų įsigijimas

Sprendimas: bendrovei įsigyti savų paprastųjų vardinių akcijų šiomis sąlygomis:

 1. savų akcijų įsigijimo tikslas – sudaryti sąlygas suteikti Bendrovės akcijų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 471 str. nustatyta tvarka pagal patvirtintas Bendrovės akcijų suteikimo taisykles;
 2. maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina - 20 proc. didesnė už Bendrovės akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius biržoje, valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo;
 3. minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 40 proc. mažesnė už Bendrovės akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius biržoje, valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo;
 4. terminas, per kurį Bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
 5. maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – Bendrovės įsigytų savų akcijų bendra nominali vertė gali sudaryti iki 1/10 Bendrovės įstatinio kapitalo (iki 780 700 (septyni šimtai aštuoniasdešimt tūkstančių septyni šimtai) vienetų akcijų);
 6. pavesti Bendrovės valdybai, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, taip pat kai reikalinga – gavus kreditorių sutikimus, priimti sprendimus dėl Bendrovės savų akcijų supirkimo vykdymo, organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti akcijų supirkimo tvarką, laiką, konkrečiu savų akcijų supirkimo etapu ketinamų supirkti akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu susijusius veiksmus.
 1. Papildomas atlygis Bendrovės valdybos nariams

Sprendimas: atsižvelgiant į padidėjusias darbų apimtis, susijusias su Bendrovės valdybos narių veikla 2021 m., Bendrovės valdybos nariams nustatyti papildomą atlygį (vienkartinį) už valdybos nario funkcijų atlikimą 2021 m.:

 1. Valdybos nariams Andriui Jurkoniui, Ugniui Radvilai ir Vidui Paliūnui – kiekvienam po 35 000 Eur (įskaitant visus mokėtinus mokesčius);
 2. Valdybos pirmininkui Virginijui Lepeškai – 15 000 Eur (įskaitant visus mokėtinus mokesčius).
 1. Bendrovės valdybos nario rinkimai

Sprendimas: Bendrovės valdybos nariu iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos išrinkti Rytį Šūmakarį.

 

Apie įmonę

AB „Novaturo“ grupė yra didžiausias kelionių organizatorius Baltijos šalyse, siūlantis vasaros ir žiemos atostogų paketus lėktuvu daugiau kaip 30 krypčių visame pasaulyje bei daugiau nei 100 pažintinių kelionių maršrutų. 2019 metais grupė aptarnavo daugiau nei 293 tūkst. klientų.

Arūnas Žilys 
AB „Novaturas” finansų direktorius 
arunas.zilys@novaturas.lt,  
+370 615 88259