English Finnish
Julkaistu: 2007-02-08 07:30:01 CET
Elisa
neljännesvuosikatsaus
ELISAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2006
ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.2.2007 KLO 8.30

ELISAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA
2006

Vuosi 2006

Vuonna 2006 liikevaihto kasvoi 14 prosenttia 1 518 milj.
euroon

Kertaeristä puhdistettu käyttökate parani 445 milj. euroon (346) 
ja
tulos ennen veroja 222 milj. euroon (112)

Tulos ennen veroja 212 milj. euroa
(212)

Osakekohtainen tulos oli 0,97 euroa (1,22)

Loka-joulukuu
2006

Liikevaihto kasvoi 17 prosenttia 401 miljoonaan euroon
(343)

Kertaeristä puhdistettu käyttökate parani 119 miljoonaan
euroon (89)
ja tulos ennen veroja 70 miljoonaan euroon (27)

Tulos ennen veroja oli 69
miljoonaa euroa (33)

Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto kasvoi
edellisen 
vuosineljänneksen 30,5 eurosta 30,8 euroon. Vaihtuvuus nousi 
11,7
prosentista 14,0 prosenttiin.

Viimeisen vuosineljänneksen aikana
matkaviestinnän
liittymäkanta kasvoi edelleen, mihin vaikuttivat mm. uudet
3G-
palvelupaketit

Laajakaistaliittymäkanta kasvoi edellisestä
vuosineljänneksestä 
noin 17 000 liittymällä

Rahoitusasema pysyi vakaana:
omavaraisuusaste oli joulukuun
lopussa 63 prosenttia (62) ja nettovelka 377
miljoonaa euroa (293)

Keskeiset raportoidut tunnusluvut:

Tuloslaskelma  
   10-12/2006 10-12/2005 1-12/2006  1-12/2005
miljoonaa euroa

Liikevaihto         401    343    1 518    1
337
Käyttökate        118 1)   95 2)   434 3)   446
4)
Liikevoitto          70     38     225     233
Tulos
ennen veroja      69     33     212     212
Tulos/osake,
euroa     0,31    0,18    0,97    1,22
Investoinnit      
                      
käyttöomaisuuteen       70 
   71     207     204

Käyttökatteet ilman kertaeriä: 1) 119 milj.
euroa, 2) 89 milj.
euroa, 3) 445 milj. euroa ja 4) 346 milj.
euroa.

Rahoitusasemaa ja kassavirtaa kuvaavat tunnusluvut:
Rahoitusasema  
        31.12.2006 31.12.2005
Nettovelka               
377     293
Omavaraisuusaste, %          63,1    61,7
   
                         
Rahoituslaskelma      
   1-12/2006  1-12/2005
Kassavirta investointien jälkeen    118    
308

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2006 jaetaan
osinkoa
0,50 euroa osakkeelta ja lisäosinkoa 1,00 euroa
osakkeelta, yhteensä 1,50
euroa osakkeelta. Tämä vastaa 152
prosenttia tilikauden tuloksesta. Hallitus
päätti myös, että
yhtiökokoukselta haetaan valtuutus 8 miljoonan oman
osakkeen
hankintaan, mikä vastaa 5 prosenttia osakekannasta. Yhtiö
on
tarkentanut keskipitkän aikavälin pääomarakennetavoitteitaan: 
uusi
nettovelka per käyttökatetavoite on 1,5 – 2 ja 
velkaantumisaste 50 – 100
prosenttia. Tehdyillä esityksillä 
tehostetaan merkittävästi pääoman käytön
tehokkuutta. 
Emoyhtiön jakokelpoiset voittovarat vuoden lopussa olivat 
574
miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila:

”Vuosi 2006 oli
erinomainen

Elisa menestyi viime vuonna sekä laajakaistamarkkinoilla
että
matkaviestinnässä erinomaisesti. Johtava markkina-asemamme
Suomessa
vahvistui laajakaistamarkkinoilla liittymien määrän
lisäännyttyä vuodessa
lähes viidenneksellä. Matkaviestinnän
menestystä edesauttoi Elisan
onnistuminen uusilla kolmannen
sukupolven
palvelupakettimarkkinoilla.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä
laajakaistaliittymien määrä
kasvoi noin 17 000:lla. Laajensimme
laajakaistatarjontaa tuomalla
markkinoille muun muassa Viihdekaistan, joka
tarjoaa tv- ja
elokuvapalveluja sekä videovuokraamon.

Kolmannen sukupolven
palvelupakettien suosio edisti merkittävästi
langattoman tietoyhteiskunnan
rakentamista. Huhtikuun alusta
sallitut palvelupaketit uudistivat
puhelinkantaa nopeasti.
Arviomme mukaan vuoden lopussa 3G-palvelupaketteja
oli
suomalaisilla jo noin 350 000. Uusien puhelimien myötä myös
uusien
palvelujen käyttö lisääntyi.

Elisan liikevaihto kasvoi vuoden aikana
14 prosenttia ja myös
tulos koheni selvästi. Hyvästä tuloksesta kiitos kuuluu
kaikille
elisalaisille. Hyvän tuloksen ansiosta
henkilöstörahastoon
siirretään kuuden miljoonan euron voittopalkkio.

Suuret
erot operaattoreiden välisessä yhdysliikennehinnoittelussa
vääristävät
kilpailua matkaviestintämarkkinoilla.
Viestintäviraston näkemys erisuuruisten
yhdysliikennemaksujen
tasaamiseksi on oikea ja hyvä, että virasto on ryhtynyt
asiassa
toimenpiteisiin. Myös EU:n kannan mukaan tulee siirtyä
kohti
tasamaksuja.

Viestintäviraston päätöksellä on operaattoreiden
käyttöön
luovutetut taajuudet jaettu vuoden alusta tasan. Myös tämä
päätös
puoltaa tasamaksuja yhdysliikenteeseen.
Kilpailullisesti
oikeudenmukaisinta ja asiakkaiden kannalta reiluinta on
siirtyä
suoraan tasamaksuihin ja kirjata tasamaksuista
periaate
lainsäädäntöön.”

ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
Johtaja, IR- ja
talousviestintä

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, puh. 010
262 2635
Talous- ja rahoitusjohtaja Jari Kinnunen, puh. 010 262
9510
Sijoittajasuhdejohtaja Vesa Sahivirta, puh. 010 262
3036

Jakelu:

Helsingin Arvopaperipörssi
Keskeiset
tiedotusvälineet


Tilinpäätöstiedote 1.1.- 31.12.2006

Tilinpäätöstiedote
on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja
arvostamisperiaatteita
noudattaen.

Markkinatilanne

Matkaviestinnän päätelaitekanta on kehittynyt
Suomessa myönteiseen
suuntaan. Merkittävä osa uusista päätelaitteista on
3G-puhelimia.
Huhtikuun alusta mahdolliseksi tulleet
3G-palvelupaketit
voimistivat selvästi palvelukilpailua. Uusia palveluja
tarjoavat
paketit olivat erittäin suosittuja.
Elisan
matkaviestintäliittymäkanta kehittyi myönteisesti ja liittymien
käyttö
kasvoi.

Kiinteän verkon liiketoiminnassa aiempi trendi
jatkui:
laajakaistaliittymien määrä kasvoi ja perinteisten liittymien
määrä
ja käyttö vähenivät.

Liikevaihdon, tuloksen ja taloudellisen aseman
kehitys

miljoonaa euroa             2006    2005   
2004
Liikevaihto              1 518   1 337   1
356
Käyttökate*               434    446    
455
Käyttökateprosentti*          28,6    33,4   
33,6
Liikevoitto*               225    233    
242
Liikevoittoprosentti*          14,8    17,4    17,8
Oman
pääoman tuottoprosentti      12,1    15,9   
19,2
Omavaraisuusaste, prosenttia      63,1    61,7    49,3

*
Luvut ilman kertaeriä:
Käyttökate 2006 445 milj. euroa, 2005 346 milj. euroa
ja 2004 441
milj. euroa.
Käyttökateprosentti 2006 29,3, 2005 25,9 ja 2004
32,5.
Liikevoitto 2006 236 milj. euroa, 2005 133 milj. euroa ja 2004
228
milj. euroa
Liikevoittoprosentti 2006 15,5, 2005 9,9 ja 2004
16,8

Liikevaihdon kehitys segmenteittäin:

                
     Tilinpäätös
miljoonaa euroa          1-12/2006 
1-12/2005
Matkaviestintä              930    740
Kiinteä
verkko              665    671
Muut liiketoiminnat      
      0     38
Segmenttien välinen myynti        -77   
-112
Yhteensä                1 518   1 337

Tuloskehitys
segmenteittäin:

              Tilinpäätös    Ilman
kertaeriä
miljoonaa euroa    1-12/2006 1-12/2005 1-12/2006* 1-12/2005**

                        
Matkaviestintä        
                  
 käyttökate         259    220
    263     190
 käyttökateprosentti     28     30     28
     26
 liikevoitto        162    130     166    
100
Kiinteä verkko                           

käyttökate         181    160     187     156

käyttökateprosentti     27     24     28     23
 liikevoitto
        71     45     77     41
Muut liiketoiminnat ja 
                     
konsernitoiminnot          
               
 käyttökate         -6     66   
  -6      0
 liikevoitto         -7     58     -7   
  -8
Yhteensä                             

käyttökate         434    446     445     346

käyttökateprosentti     29     33     33     26
 liikevoitto
        225    233     236     133

* Toimintojen
uudelleenjärjestelyvaraus -10 milj. euroa
** Yomi Softwaren myyntivoitto 4
miljoonaa euroa,
yhdysliikennevahingonkorvauksia 28 milj. euroa,
kiinteistöjen
myyntivoittoja 15 milj. euroa, Comptelin osakkeiden
myyntivoitto
ja tulosvaikutus 40 milj. euroa, eläkevastuiden siirtoon
liittyvä
IFRS-käsittelyn muutos 13 milj. euroa,
toimintojen
uudelleenjärjestelyvaraus -6 milj. euroa ja Esteran
myyntivoitto
6 miljoonaa euroa.

Konsernin liikevaihto kasvoi 14 prosenttia.
Kasvuun vaikuttivat
mm. kasvanut matkaviestinnän
3G-päätelaitekauppa,
matkaviestintäpalveluiden käytön kasvu,
laajakaistaliiketoiminnan
kasvu sekä Saunalahden yhdistäminen Elisaan ja sen
liittymien
tuoma liikenteen lisäys (Saunalahti yhdisteltiin
Elisan
konsernitilinpäätökseen 1.11.2005).

Konsernin käyttökate oli 434
miljoonaa euroa (446). Ilman
kertaeriä käyttökate oli 445 miljoonaa euroa
(346), kasvua
edellisestä vuodesta 29 prosenttia. Käyttökatteen
paranemiseen
vaikuttivat mm. Saunalahden yhdistämisen synergiaedut
ja
liiketoiminnan tehostamistoimenpiteet.

Konsernin rahoitustuotot ja
-kulut olivat yhteensä -14 miljoonaa
euroa (-22). Rahoitustuottoihin sisältyi
osakkuusyhtiöiden
tulososuus 0,1 miljoonaa euroa (1,2). Tuloslaskelman
rahoituseriin
vuoden viimeiselle neljännekselle sisältyy 2,6 miljoonan
euron
suuruinen rahoitustuotto luottotappiosaamisten
myynnistä.

Tuloslaskelman tuloverot olivat -50 miljoonaa euroa
(-34).

Konsernin tammi-joulukuun tulos verojen jälkeen oli 161
miljoonaa
euroa (178). Konsernin tulos/osake oli 0,97 euroa (1,22).
Konsernin
oma pääoma/osake oli vuoden 2006 lopussa 8,07 euroa
(8,06 vuoden 2005
lopussa).

Konsernirakenteen muutoksia

Elisa asetti 28.3.2006
osakeyhtiölain 14. luvun 21 §:ssä
tarkoitetun vakuuden lunastettaville
Saunalahti Group Oyj:n
osakkeille. Näin Elisan omistus Saunalahdesta nousi
100
prosenttiin. Samalla Saunalahden osakkeiden noteeraus
pörssissä
päättyi.

Elisan Saunalahti-kauppaan liittyvien Kilpailuviraston
asettamien
ehtojen mukaisesti Saunalahti myi
laajakaistapalveluiden
toteuttamisessaan tarvittavan Saunaverkon
asiakassopimuksineen
Tampereen, Jyväskylän ja Riihimäen alueilla. Lisäksi
Saunalahti
myi Saunaverkon ilman asiakassopimuksia
pääkaupunkiseudun
alueella.

Elisa tarjoutui kesäkuussa ostamaan kaikki
Lounet Oy:n osakkeet
maksaen yhdestä Lounetin 1 000 osaketta sisältävästä
osakekirjasta
1 310 euroa, minkä lisäksi Lounetin yhtiökokous päätti
19.6.2006
maksaa 90 euron osingon yhtä osakekirjaa kohden vuodelta
2005.
Tarjouksen kokonaishinta oli noin 14 miljoonaa euroa, josta vuonna
2006
toteutui 9,2 miljoonaa euroa. Ostotarjous alkoi 21.6.2006 ja
päättyi
31.12.2006. Elisan omistusosuus Lounet Oy:sta oli tällöin
80,2
prosenttia.

Tikka Communications Oy ja Jyväsviestintä Oy fuusioituivat
Elisaan
kesä-heinäkuun vaihteessa.

Elisa myi syyskuussa omistamansa Elisa
Mobiilsideteenused As:n
koko osakekannan Virossa toimivalle tytäryhtiölleen
Elisa
Andemesideteenused As:lle. Vuoden 2006 lopussa Elisa
Mobiilsideteenused
As sulautui Elisa Andemesideteenused As:iin.

Elisa myi Jyväskylän alueen
kaapelitelevisioverkossaan toimineen
paikalliskanava TV Jyväskylän
televisioliiketoiminnan TV Jyväskylä
Ky:lle 8.9.2006 allekirjoitetulla
kauppasopimuksella.

Matkaviestintäliiketoiminta

            
31.12.2006 31.12.2005
Kokonaisliittymämäärä            
(Suomi ja
Viro)     2 488 900  2 228 100
- Elisan verkko-             
 
operaattori Suomessa   2 194 400  1 962 100
- Liittymät Virossa    
294 500   266 000

           10-12/2006 10-12/2005 1-12/2006 
1-12/2005
               
Liikevaihto/liittymä**    

(ARPU), euroa        30,8    30,4    30,2   
32,5
Vaihtuvuus (churn)**, %   14,0    22,6    13,8   
28,4
Käyttö, milj. min.*     1 330   1 070   4 888   3
509
Käyttö,            
min./liittymä/kk**      213    
180    203    172
SMS, milj. kpl*        336    275   1
193    827
SMS, kpl/liittymä/kk**     54     40     50    
38
Lisäarvopalvelut/liikevaihto,% 17     17     17     16


*
Elisan verkko-operaattori Suomessa (2005 luvuissa osittain
Saunalahden
liittymät)
** Elisan palveluoperaattori Suomessa (2005 luvut
ilman
Saunalahtea)

Elisan verkko-operaattorin liittymämäärä Suomessa kasvoi
vuodessa
noin 230 000 liittymällä, johon vaikutti merkittävästi
3G-
liittyminen hyvä kysyntä ja prepaid-liittymien kasvu. Liittymiä
oli
vuoden 2006 lopussa noin 2 200 000 kappaletta. Vuoden
viimeisellä
neljänneksellä liittymämäärä kasvoi noin 30 000
liittymällä.

Elisan omien
palveluoperaattoreiden soitettujen puheminuuttien
määrä liittymää kohden
kasvoi noin 18 prosenttia ja lähetettyjen
tekstiviestien (SMS) määrä nousi
noin 32 prosenttia edelliseen
vuoteen verrattuna. Puheluminuutit liittymää
kohden sisältävät
vain lähtevän liikenteen.

Verkko-operaattorin soitettujen
minuuttien määrä kasvoi 39
prosenttia ja tekstiviestit 44 prosenttia.
Kasvaneeseen
liikennemäärään vaikutti mm. Saunalahden tuoma
lisäliikenne.

Liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) laski noin 7
prosenttia
edelliseen vuoteen verrattuna, mikä johtui
keskimääräisten
minuuttihintojen laskusta ja yhdysliikennemaksujen
alentamisesta
kesäkuussa 2006. Liittymäkohtainen käytön kasvu ei
kompensoinut
kokonaan hintojen ja yhdysliikennemaksujen aiheuttamaa
laskua.

Elisa toi maaliskuussa langattomien yhteyksien käyttämiseen
uuden
hinnoittelumallin, joka perustuu laajakaistasta
tuttuun
kuukausimaksuun.

Elisan matkapuhelinverkon nopeudet
kolminkertaistuivat, kun Elisa
avasi huhtikuussa ensimmäisenä pohjoismaisena
operaattorina
mobiililaajakaistaverkon (HSDPA). Verkon nopeus on 1 Mbit/s.
Elisa
avasi heinäkuussa HSDPA-verkon myös Tallinassa ja Pärnussa.

Suomessa 
Elisan 3G-verkko kattaa noin 65 paikkakuntaa väestöpeiton 
ollessa noin 40
prosenttia.

Elisa alkoi tarjota 2G- ja 3G-asiakkailleen 20.9.2006
alkaen
Suomen laajinta mobiili-tv-palvelua, jonka avulla voi
seurata
kahdeksaa eri tv-kanavaa.

Elisan matkapuheluiden ja tekstiviestien
roaming-hinnoittelu
ulkomailla uudistui vuoden 2007 alusta alkaen, kun
ulkomailla
soitettujen ja vastaanotettujen puheluiden sekä
tekstiviestien
hinnoittelu yhtenäistyi. Uudessa hinnoittelumallissa
ulkomailla
soitetut ja vastaanotetut puhelut on jaettu eri
vyöhykkeisiin,
joissa on kaksi hintaryhmää. Toinen hintaryhmä koskee
Elisan
suositusoperaattorin verkossa kulkevia puheluita ja toinen
muissa
verkoissa kulkevia puheluita.

Viestintävirasto on antanut uudet
matkaviestinnän
yhdysliikennemaksua koskevat huomattavan markkinavoiman
päätökset.
Elisalle asetetut velvollisuudet pysyvät samoina kuin ennen.
Uuden
päätöksen mukaisesti Saunalahden perimä
matkaviestinnän
yhdysliikennemaksu muuttui 1.6.2006 alkaen 8,4 sentiksi
minuutilta
(aiemmin 11 senttiä minuutilta), eli samaksi kuin
Elisan
yhdysliikennemaksu. Lisäksi viestintävirasto selvittää
parhaillaan
operaattoreiden matkaviestinverkon laskevan
liikenteen
hinnoittelun säännöstenmukaisuutta.

Elisa sopi toukokuussa
uusista matkaviestinverkkojen
yhdysliikennemaksuista TeliaSonera Finlandin
kanssa. Elisan perimä
matkaviestinnän yhdysliikennemaksu on 1.1.2007 alkaen
7,25 senttiä
minuutilta (aiemmin 8,4 senttiä minuutilta).
Kaikkia
operaattoreiden välisiä neuvotteluita ei ole kuitenkaan saatu
vielä
päätökseen.

Viestintävirasto julkaisi joulukuussa 2006
näkemyksensä
matkaviestinoperaattoreiden välisten
yhdysliikennemaksujen
kehityksestä. Viestintäviraston näkemys ulottuu vuoteen
2009 ja
käsittää yhdysliikenteen hintojen vuosittaiset ala- ja
ylärajat.
Viestintävirasto edellyttää hintatason laskua ja
hintaerojen
pienentämistä. Sen tavoitteena on myös tukea yritysten
välisiä
kaupallisia neuvotteluja siten, että laskevan liikenteen
hinnat
alenevat. Viestintävirasto tulee tekemään päätökset
laskevan
liikenteen maksujen ylimmästä säännöstenmukaisesta hinnasta,
mikäli
osapuolet eivät pääse sovintoon yhdysliikennemaksuista.

Elisan Virossa
toimivan tytäryhtiön hyvä menestys jatkui.
Liikevaihto kasvoi 102,9 miljoonaan
euroon (88,1), käyttökate 32,6
miljoonaan euroon (27,9) ja liikevoitto 22,5
miljoonaan euroon
(18,5). Liittymämäärä oli vuoden 2006 lopussa 294 500 (266
000).

Kiinteän verkon liiketoiminta

kappaletta            
31.12.2006 31.12.2005 muutos, %
Laajakaistaliittymät         496 300 
 420 500     18
ISDN kanavat             76 200  128 700 
   -41
Kaapeli-TV –liittymät        226 000  214 100     
6
Analogiset ja muut liittymät     521 100  578 000    
-10
Liittymät yhteensä         1 319 600 1 341 800    
-2

Elisan laajakaistaliittymien kysyntä jatkui koko vuoden
2006
voimakkaana. Lisäystä vuoden takaisesta liittymämäärästä oli
18
prosenttia. Vuoden viimeisellä neljänneksellä
laajakaistaliittymämäärä
kasvoi noin 17 000 liittymällä. Elisa
jatkoi Suomen
laajakaistamarkkinajohtajana.

Perinteisten liittymien määrä jatkoi edelleen
laskuaan puheen
siirtyessä matkaviestintäverkkoon ja datan
siirtyessä
laajakaistaliittymiin.

Elisa investoi edelleen kiinteän
laajakaistaverkon nopeuksien
kasvattamiseksi ja uusien palveluiden
tarjonnan
mahdollistamiseksi.

Elisa toi markkinoille laajakaistapaketin,
joka sisältää
laajakaistaliittymän ja kannettavan tietokoneen.

Elisa päätti
luopua yleisöpuhelimista vaiheittain siten, että ne
poistuvat käytöstä
30.9.2007 mennessä.

Cisco Systems myönsi Elisalle vuoden aikana kaksi
tunnustusta:
toukokuussa sertifikaatin IP-pohjaisten
viestintäratkaisujen
kumppanina ja joulukuussa tunnustuksen langattomien
ratkaisujen
osaajana. Lisäksi Elisa sai ensimmäisenä Suomessa
Ciscon
teknologiakumppanitunnustuksen, jonka Cisco myöntää
langattomien
viestintäratkaisujensa myynnissä, suunnittelussa
ja
innovatiivisissa projekteissa onnistuneille
kumppaneilleen.

Henkilöstö

Elisan palveluksessa oli vuonna 2006
keskimäärin 4 086 henkilöä
(2005 keskimäärin 4 989 henkilöä ja 2004
keskimäärin 5 590
henkilöä). Palkat ja palkkiot vuonna 2006 olivat yhteensä
173
miljoonaa euroa (2005 194 miljoonaa euroa, 2004 212 miljoonaa
euroa). 
Vuoden 2006 lopussa henkilömäärä oli 3 592 (4 681).

Henkilömäärä 
segmenteittäin:
                 31.12.2006 31.12.2005
31.12.2004
Matkaviestintä             1 329   1 629   1
477
Kiinteä verkko             2 224   3 001   3 015
Muu
liiketoiminta             -     -    
814
Konsernitoiminnot             38     51    
70
Yhteensä                3 592   4 681   5
376

Elisassa jatkettiin vuonna 2006 toimintojen
uudelleenjärjestelyjä.
Elisalta siirtyi puhelinmarkkinointitoiminnoista 134
henkilöä
Manpower Business Solutions Oy:lle. Lisäksi
Elisan
tilaustenkäsittelystä ja laskutuksesta siirtyi 119 henkilöä
Barona
Oy:n palvelukseen.

Elisan Yritysasiakkaat -yksikön henkilöstömäärä
väheni 182
henkilöllä osittain vapaaehtoisen irtisanoutumisten ja osittain
yt-
neuvottelujen seurauksena.

Asiakasasennuksiin ja huoltotöihin sekä
taloushallintoon liittyvät
liiketoimintakaupat tulivat voimaan
1.9.2006.
Liiketoimintakauppojen perusteella Elisalta siirtyi Relacom
Finland
Oy:lle 337 henkilöä ja Pretax BSP OY:lle 32 henkilöä.

Elisa ulkoisti
1.1.2007 Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Pohjois-
Karjalan alueiden
asiakasasennuksiin ja huoltotöihin liittyviä
kenttätoimintoja Daxtum Oy:lle,
jonka palvelukseen siirtyi 47
henkilöä.

Tilikauden tuloksesta siirretään
henkilöstörahastoon kuusi
miljoonaa euroa.

Elisan hallitus päätti
maaliskuussa uudesta avainhenkilöiden
osakepohjaisesta
kannustusjärjestelmästä. Järjestelmän
mahdollistama palkkio perustuu Elisan
osakkeen kokonaistuottoon
vuosina 2006 – 2008, ja palkkiot maksetaan vuosina
2008 ja 2010
osittain yhtiön osakkeina ja osittain
rahana.

Investoinnit

miljoonaa euroa            1-12/2006 
1-12/2005 1-12/2004

Investoinnit käyttöomaisuuteen, josta    207    
204    182
- matkaviestintäliiketoiminta        78     86   
  68
- GSM-rahoitussopimusten takaisinostot    2     4     20
-
kiinteän verkon liiketoiminta       127    112     88
- muut  
                       2     6
Osakkeet      
             10    415     61
 - josta osakevaihdolla
hankittu            361     47 
Yhteensä            
      218    619    243

Konsernien poistot olivat 209
miljoonaa euroa (213).

Rahoitusasema

Elisan rahoitusasema ja
likviditeetti säilyivät vakaina.
Kassavirta investointien jälkeen oli 118
miljoonaa euroa (308).

Standard & Poor’s Ratings Services vahvisti
lokakuussa Elisan
pitkien lainojen luottoluokituksen nykyiselle tasolleen
BBB.
Luottoluokituksen näkymä muuttui negatiivisesta vakaaksi.
Elisan
lyhytaikainen luokitus nousi tasolta A-3 tasoon A-2.

Rahoituksen
keskeiset tunnusluvut:
miljoonaa euroa          31.12.2006 
31.12.2005
                      
Nettovelka      
          377     293
Gearing, prosenttia          
28,7     21,7
Omavaraisuusaste, prosenttia      63,1     61,7
 
                           
            
     1-12/2006  1-12/2005
Kassavirta investointien jälkeen     118 
    308

Voimassaolevat rahoitusjärjestelyt:
miljoonaa euroa      
    Enimmäis-  Käytössä
                    määrä 
31.12.2006
                           
6
Komittoitu luottolimitti         170     
0
Yritystodistusohjelma 1)         150      0
EMTN-ohjelma 2)  
          1 000     316

1) Ohjelma ei ole komittoitu
2)
Eurooppalainen joukkovelkakirjaohjelma, ei komittoitu.

Pitkien lainojen
luokitukset:

Luokittaja          Luokitus Luokituksen
näkymä
Moody’s Investor Services    Baa2        vakaa
Standard &
Poor’s         BBB        vakaa

Yhtiön osakkeet

Elisan
kokonaisosakemäärä oli vuoden lopussa 166 066 016 
(166 066016) kappaletta,
jotka kaikki ovat samanlajisia. Osakkeiden
markkina-arvo oli vuoden lopussa 3
360 miljoonaa euroa (2 596).
Markkina-arvo kasvoi vuoden aikana 29
prosenttia.

Elisan osakkeita vaihdettiin Helsingin Arvopaperipörssissä
vuoden
2006 aikana kaikkiaan 247 miljoonaa kappaletta (248) 4 218
miljoonan
euron kokonaishintaan (3 464). Vaihto oli 153 prosenttia
ulkona olevien
osakkeiden määrästä (172). Omistukset
hallintarekisterissä kasvoivat 42
prosentista 47 prosenttiin.

Elisan yhteisellä arvo-osuustilillä olevat
arvo-osuusjärjestelmään
siirtämättömät yhtiön osakkeet, 379 800 kappaletta
myytiin niiden
omistajien lukuun Helsingin Pörssin välityksellä
osakeyhtiölain
mukaisesti.

Elisalla ei ollut vuoden 2006 lopussa voimassa
olevia optio-
oikeuksia.

Omat osakkeet

Elisa hankki Helsingin pörssin
kautta 27.10.– 4.12.2006 välisenä
aikana 4 000 000 omaa osakettaan 19,85 euron
keskihintaan.
Osakkeiden kokonaishankintahinta on noin 79,4 miljoonaa
euroa.
Tehtyjen hankintojen jälkeen yhtiöllä on hallussaan 4 000 000
Elisan
osaketta. Lisäksi tytäryhtiö Lounet Oy:llä on hallussaan
125 000 Elisan
osaketta (vuoden 2005 lopussa 180 000).

Konserniyhtiöiden omistuksessa
olevien Elisan osakkeiden
kokonaismäärä oli vuoden lopussa 4 125 000
kappaletta (vuoden 2005
lopussa 180 000), osakkeiden nimellisarvo oli yhteensä
noin 79,4
miljoonaa euroa ja osuus osakepääomasta ja äänistä oli
2,48
prosenttia.

Tutkimus ja kehitys

Konsernissa käytettiin vuonna 2006
tutkimus- ja
kehittämistoimintaan 6 miljoonaa euroa (8 milj. euroa 2005 ja
17
milj. euroa 2004), mikä vastaa 0,4 prosenttia liikevaihdosta
(0,6
prosenttia 2005 ja 1,3 prosenttia 2004). Yritysrakenteen muutosten
takia
luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisten vuosien kanssa.

Merkittäviä
tutkimustoiminnan painopistealueita olivat
palvelukeskeisen sähköisen
markkinan kehittyminen, asiakkaan
digitalisoituvat käyttöympäristöt ja uudet
toimintamallit, mobiili-
TV ja yhteisölliset viestintäpalvelut sekä joka
paikan
tietotekniikka (ubicom). Tutkimus oli voimakkaasti verkottunut
alan
kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.
Kehittämistoiminta
kohdentui mm. uusiin IP -pohjaisiin
matkaviestintä- ja
laajakaistaverkkoratkaisuihin sekä yrityksille
ja kuluttajille suunnattuihin
uusiin palveluihin.

Elisan yhtiökokous

Elisan varsinainen yhtiökokous
päätti 27.3.2006, että vuodelta
2005 maksetaan osinkona 0,70 euroa osakkeelta.
Yhtiön hallituksen
jäsenmääräksi vahvistettiin 5, ja siihen valittiin
uudelleen
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi
toimikaudeksi
Mika Ihamuotila, Pekka Ketonen, Lasse Kurkilahti, Matti Manner
ja
Ossi Virolainen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab,
KHT-yhteisö,
päävastuullinen tilintarkastaja Pekka Pajamo, KHT.

Hallituksen
valtuudet

Elisan varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen
ehdotuksen,
jolla hallitus valtuutetaan päättämään
osakepääoman
korottamisesta. Valtuutus on voimassa vuoden ja sen
nojalla
merkittävien uusien osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla
enintään
33,2 miljoonaa kappaletta ja yhtiön osakepääoma voi
korottua yhteensä enintään
16 600 000 eurolla.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset
valtuutuksesta omien
osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen. Valtuutukset
koskevat
korkeintaan 16 000 000 omaa osaketta.

Merkittävät oikeudelliset
asiat

Entisen Oy Radiolinja Ab:n kevään 2000 yhtiökokouksen
osakepääoman
korotuspäätöstä koskeva moitekanne on lainvoimaisesti
hylätty.
Radiolinjan osakkeiden lunastushinta on ratkaisematta vielä
325
osakkeen osalta. Lunastushinnan korotusvaatimukset perustuvat
pääasiassa
edellä mainittuun Elisan kannan mukaan ratkenneeseen
moitekanteeseen.
Välimiesoikeus antoi vuonna 2001 päätöksen
lunastushinnasta, joka oli 7.904,83
euroa osakkeelta.

Välimiesoikeus päätti 8.5.2006 Tikka Communications
Oy:n
osakkeiden lunastushinnaksi 1 940 euroa
osakkeelta.
Kokonaislunastushinta oli noin 700 000 euroa.

Välimiesoikeus
päätti 16.5.2006 Saunalahti Group Oyj:n osakkeiden
lunastushinnaksi 2,56 euroa
osakkeelta, mikä vastaa noin 9,8
miljoonan euron
kokonaislunastushintaa.

Jippii Groupin vuoden 2001 epäiltyjen
arvopaperimarkkinarikosten
osalta Elisan tytäryhtiö Saunalahti Group Oyj (ent.
Jippii Group)
on saanut vaatimuksen, jossa sille on esitetty 800 000
euron
yhteisösakkovaatimus sekä noin 215 000 euron
menettämisseuraamus.

Kilpailuvirasto selvittää Elisan
laajakaistahinnoittelua vuosina
2003-2006.

Elisan toimintaan liittyvät
olennaiset riskit

Riskienhallinta on osa Elisan sisäistä
valvontajärjestelmää, jonka
avulla pyritään varmistamaan, että yhtiön
liiketoimintaan
vaikuttavat riskit tunnistetaan, niihin vaikutetaan ja
niitä
seurataan. Yritys jakaa liiketoimintaan vaikuttavat
riskinsä
strategisiin, operatiivisiin ja vakuutettavissa oleviin
riskeihin
sekä rahoitusriskeihin.

Strategiset ja operatiiviset
riskit

Telekommunikaatiotoimiala on erityisen kilpailtu
Elisan
päämarkkina-alueilla, mikä voi vaikuttaa Elisan
liiketoimintaan.
Telekommunikaatioala on voimakkaasti säännelty. Elisaa ja
sen
liiketoimintaa valvovat ja säätelevät useat viranomaistahot. Nämä
tahot
mm. säätelevät joidenkin Elisan tuotteiden ja
palvelujen
hintatasoja.

Tietoliikennetoiminnan nopealla teknologisella
kehityksellä voi
olla merkittäviä vaikutuksia liiketoimintaan.

Elisan
päämarkkina-alue on Suomi, jossa matkapuhelimien määrä
asukasta kohden on
suuri, joten liittymien kokonaismarkkinat
maassamme ei voi enää olennaisesti
kasvaa. Lisäksi Elisan kiinteän
verkon puhelinliikenteen volyymi on vähentynyt
viime vuosina. Nämä
tekijät voivat rajoittaa
kasvumahdollisuuksia.

Vahinkoriskit

Yhtiön toiminta on olennaisilta osin
katettu vakuutuksin
onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen ja keskeytymisen
varalta.
Vahinkoriskeihin sisältyvät myös oikeudenkäynnit ja
kanteet.

Rahoitusriskit

Elisan riskienhallintapolitiikassa ei tapahtunut
muutoksia vuonna
2006. Rahoitusriskejä selostetaan tarkemmin
yhtiön
tilinpäätöksessä.

Korkoriskin hallitsemiseksi konsernin lainanotto
ja sijoitukset on
hajautettu kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin instrumentteihin.
Vuonna
2006 ei käytetty johdannaissopimuksia.

Elisa-konsernin
kassavirroista valtaosa on euromääräistä, joten
valuuttariski (ekonominen
riski ja transaktioriski) on vähäinen.

Likviditeettiriskin hallinnan
tavoitteena on konsernin rahoituksen
varmentaminen kaikissa tilanteissa.
Konsernin likvidien varojen,
komittoitujen luottolimiittien ja sijoitusten
määrä oli vuoden
2006 lopussa 192 miljoonaa euroa (383 miljoonaa
euroa).

Likvidien varojen sijoitukset tehdään vahvistettujen
limiittien
rajoissa kohteisiin, joiden luottokelpoisuus on
hyvä.
Liiketoimintayksiköt vastaavat myyntisaamisiin
liittyvästä
luottoriskistä. Myyntisaamisten luottoriskikeskittymät
ovat
vähäisiä suuren asiakaskannan takia.

Ympäristöasiat

Elisa toteuttaa
korkealaatuisia ja ympäristöystävällisiä
tietoliikennepalveluja. Yhtiön
vahvistetun 
ympäristöpolitiikan perusteena on edistää kestävää
kehitystä
paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti
osana kilpailukykyistä
liiketoimintaa, sitoutua suojelemaan
ympäristöä niiltä osin, joihin Elisa
toiminnallisesti vaikuttaa ja
ottaa huomioon ympäristö-, laatu- ja
turvallisuusnäkökohdat
päätöksenteossa ja johtamisjärjestelmässä, sekä
noudattaa
kansallisia ja kansainvälisiä ympäristötoimintaa
ohjaavia
säädöksiä.

Ympäristöasiat huomioitiin yhtenä tekijänä
Elisan
tavaranpalvelutoimittajien sekä alihankkijoita koskevissa
päätöksissä.
Henkilöstön ympäristöasioiden tietoutta lisättiin
jatkuvasti myös avoimella
tiedotuksella ympäristövaikutuksista.

Kuluneen vuoden keskeisiä hankkeita
ovat olleet standardisoidun
ympäristöjärjestelmän suunnittelun
käynnistäminen,
ympäristökuormitustietojen raportointijärjestelmän
edelleen
kehittäminen, toimitalojen jätteiden lajittelun parantaminen
sekä
tuotantojäteprosessien kehittäminen.

Elisa toimii ympäristöasioissa
yhteistyössä mm. Vodafonen, The
European Telecommunications Network Operators'
Associationin
(ETNO) ja Lassila&Tikanoja Oyj:n kanssa.

Tilikauden jälkeiset
tapahtumat

Elisa aloitti 3G-verkkonsa nopeuden kaksinkertaistamisen. Uusi

2 megabitin maksiminopeus palvelee alussa erityisesti
yrityskäyttäjiä, jotka
tarvitsevat liikkuvan työn mahdollistavia
nopeita yhteyksiä.

Elisa ja
Barona Solutions Oy allekirjoittivat aiesopimuksen
Elisan yritysasiakkaiden
tilauskäsittelyyn ja laskutukseen
liittyvien toimintojen ulkoistamisesta
Baronalle 1.2.2007
alkaen. Siirron yhteydessä yhteensä 187 henkilöä siirtyi
Baronan
palvelukseen.

Elisa julkaisi Elisa Avustaja -palvelun. Elisan
laajakaista-
asiakkaille tarkoitettu ohjelmisto aktivoituu
mahdollisessa
ongelmatilanteessa. Elisa Avustaja auttaa esimerkiksi
internet-
palveluiden asetusten luomisessa tai nettisivun
osoitteen
löytämisessä.

Elisan henkilöasiakasliittymien matkapuheluiden
hinnoittelumalli
muuttuu. Kotimaassa soitetuista matkapuheluista
veloitetaan
1.3.2007 alkaen puhelun aloitusmaksu, joka on 0,049
€/puhelu.
Liittymien minuuttihinnat säilyvät ennallaan.

Näkymät vuodelle
2007

Suomen telekommunikaatiomarkkinoiden haasteellinen
kilpailutilanne
jatkuu edelleen painopisteen ollessa enemmän
palveluissa.
Matkaviestinnän ja laajakaistatuotteiden käyttö jatkaa
kasvuaan.
Elisan tavoitteena on edelleen vahvistaa
asemaansa
palvelujohtajana.

Konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan
edellisestä vuodesta.
Kertaluonteisista eristä puhdistetun käyttökatteen ja
liikevoiton
arvioidaan paranevan edellisestä vuodesta. Tähän vaikuttavat
mm.
3G-markkinan kasvu ja tehostamistoimenpiteet. Kuitenkin
vuoden
ensimmäisen puoliskon käyttökatteen ja liikevoiton arvioidaan
olevan
hieman edellisen vuosipuoliskon tasoa heikomman osittain
matkaviestinnän
yhdysliikennehintojen aiheuttamien muutosten
takia.

Koko vuoden
käyttöomaisuusinvestointien arvioidaan olevan 11-13
prosenttia liikevaihdosta
ja kassavirta on edelleen selvästi
positiivinen.

Osinkoehdotus

Hallitus
on päättänyt Elisan voitonjakopolitiikasta, jonka mukaan
voitonjako on 40 - 60
prosenttia tilikauden tuloksesta.
Voitonjakoon kuuluvat osingon maksu ja omien
osakkeiden osto.
Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2006 osinkona jaetaan 0,50
euroa
osakkeelta ja lisäosinkona 1,00 euroa osakkeelta, yhteensä 1,50
euroa
osakkeelta. Osingonmaksu vastaa 152 prosenttia
tilikauden
tuloksesta.

HALLITUS


Tässä tiedotteessa esitetyt
tilinpäätösluvut 
perustuvat yhtiön tilintarkastettuun

tilinpäätökseen.
Tilintarkastuskertomus on annettu 7.2.2007.

KONSERNIN
TULOSLASKELMA
milj. euroa
                     10-12 
10-12  1-12  1-12
                      2006  2005 
 2006  2005

Liikevaihto                400,7  343,0 
1518,4 1337,3
Liiketoiminnan muut tuotot         2,0  12,4   8,7
 113,9
Materiaalit ja palvelut         -182,4 -146,7 -689,3 
-565,9
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut   -53,7  -58,8 -213,9 
-220,5
Liiketoiminnan muut kulut         -48,4  -55,4 -189,4 
-218,7
Käyttökate                118,2  94,5  434,5 
446,1
Poistot                  -47,8  -56,8 -209,1 
-213,2
Liikevoitto                70,4  37,7  225,4 
232,9
Osuus osakkuusyritysten tuloksista     0,1   0,0   0,1  
1,2
Rahoitustuotot ja -kulut, netto      -1,4  -5,1  -13,7 
-22,2
Voitto ennen veroja            69,1  32,6  211,8 
211,9
Tuloverot                 -18,1  -4,6  -50,4 
-34,1
Tilikauden voitto             51,0  28,0  161,4 
177,8

Tilikauden voiton jakautuminen
 Emoyhtiön omistajille        
  50,7  27,2  160,3  176,2
 Vähemmistölle              
0,3   0,8   1,1   1,6
Tilikauden voitto             51,0  
28,0  161,4  177,8


Tulos/osake (euroa)
Laimentamaton          
     0,31  0,18  0,97  1,22
Laimennettu              
  0,31  0,18  0,97  1,22

Ulkona olevia osakkeita keskimäärin 
(1000
osaketta)
Laimentamaton              163885 153822 165417 
144807
Laimennettu               163885 153822 165417 
144807


LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN
milj. euroa 
      
               10-12  10-12  1-12  1-12
          
            2006  2005  2006  2005

Matkaviestintä     
         252,8  197,3  929,9  739,9
Kiinteä verkko         
     162,3  173,0  665,0  670,9
Muut yhtiöt              
       1,5   0,1  38,2
Allokoimattomat erät
Segmenttien välinen
liikevaihto      -14,4  -28,8  -76,6 -111,7
Konserni yhteensä     
        400,7  343,0 1518,4 1337,3

KÄYTTÖKATE
LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN
milj. euroa
                   
  10-12  10-12  1-12  1-12
                     
2006  2005  2006  2005

Matkaviestintä               76,4
  51,8  259,0  220,1
Kiinteä verkko               43,4  
36,8  181,1  159,6
Muut yhtiöt                     5,2 
     55,8
Allokoimattomat erät            -1,6   0,7  -5,6 
 10,5
Konserni yhteensä             118,2  94,5  434,5 
446,1

LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN
milj. euroa
        
             10-12  10-12  1-12  1-12
            
          2006  2005  2006  2005

Matkaviestintä       
       53,8  27,1  161,7  129,9
Kiinteä verkko           
    18,8   3,4  70,6  44,8
Muut yhtiöt                
     5,2      47,3
Allokoimattomat erät            -2,2 
 2,0  -6,9  10,9
Konserni yhteensä             70,4  37,7 
 225,4  232,9


KONSERNITASE
milj. euroa 
                
            31.12.  31.12.
                   
          2006   2005
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet           645,5  660,6
Liikearvo     
                   772,3  770,6
Muut aineettomat
hyödykkeet               190,4  178,7
Osuudet
osakkuusyrityksissä                0,4   0,4
Myytävissä
olevat sijoitukset               48,4   44,2
Saamiset     
                     4,8   10,6
Laskennalliset
verosaamiset                33,7   42,5
           
                 1695,5  1707,6
Lyhytaikaiset
varat
Vaihto-omaisuus                      38,4  
20,3
Myyntisaamiset ja muut saamiset             334,8  
261,8
Rahavarat                         22,2  
212,7
                             395,4  
494,8

Varat yhteensä                     2090,9 
2202,4


Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma        1307,6 
1337,3
Vähemmistöosuus                      4,7  
12,4
Oma pääoma yhteensä                   1312,3 
1349,7

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat            
     36,3   40,6
Varaukset                       
  8,2   9,4
Pitkäaikaiset korolliset velat              321,1
  393,7
Muut pitkäaikaiset velat                 16,1  
12,7
                             381,7  
456,4
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat              
   316,2  280,5
Varaukset                         
2,7   3,4
Lyhytaikaiset korolliset velat              78,0  
112,4
                             396,9  
396,3
Oma pääoma ja velat yhteensä              2090,9 
2202,4


OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET
milj. euroa
               
              
         Osake- Yli-  Omat Muut 
Kertyneet Vähem- Oma
         pääoma kurssi- osak- rahas- voitto- 
mistön pääoma
            rahasto keet tot  varat   osuus 
yhteensä
Oma pääoma 
1.1.2005      71,0  530,4 -3,1  34,5   250,8 
31,0   914,5
Myytävissä 
olevat si-
joitukset               
 34,7            34,7    
Muut muutokset            
      3,7       3,7     
Suoraan omaan 
pääomaan kirjatut

erät                  34,7    3,7       38,4  

Tilikauden voitto                176,2  1,6  
177,8
Kaudella kirjatut 
tuotot ja kulut             34,7  
179,9  1,6   216,2
Tytäryritysten 
myynnit                
         -15,8   -15,8
Tytäryritysten 
hankinnat          
  -0,2          -0,2   -0,4
Osingonjako            
      -123,2  -4,2  -127,4
Osakeanti      12,0       
349,7           361,7
Omien osakkeiden 
myynti          
    0,8                0,8
Oma pääoma 
31.12.2005     
83,0 530,4 -2,5 418,9   307,5  12,4  1349,7

Oma pääoma 
1.1.2006  
    83,0 530,4 -2,5 418,9   307,5  12,4  1349,7
Myytävissä

olevat si-
joitukset                3,4           
 3,4
Muut muutokset             -0,2   -0,5      
-0,7
Suoraan omaan 
pääomaan kirjatut 
erät                 
  3,2   -0,5       2,7
Tilikauden voitto              
  160,3  1,1   161,4
Kaudella kirjatut 
tuotot ja kulut        
     3,2   159,8  1,1   164,1
Tytäryritysten 
hankinnat      
      -0,2          -5,8   -6,0
Osingonjako         
          -116,2  -3,0  -119,2
Omien osakkeiden 
hankinta    
        -79,4               -79,4
Omien osakkeiden

myynti              0,8       0,1       
0,9
Osakepalkitseminen                 2,2       
2,2
Oma pääoma 
31.12.2006     83,0 530,4 -81,3 422,1   353,4  4,7
  1312,3


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
milj. euroa 
           
                   1-12  1-12
              
               2006  2005
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto
ennen veroja                    211,8  211,9
Poistot   
                      209,1  213,2
Muut oikaisut
voittoon ennen veroja             8,3  -66,3
Käyttöpääoman muutos
                   -76,8  -23,7
Liiketoiminnan rahavirta  
               352,4  335,1

Maksetut korot sekä saadut korot
ja osingot        -17,5  -20,5
Maksetut verot             
          -0,3  -5,1
Liiketoiminnan nettorahavirta         
      334,6  309,5

Investointien rahavirta
Investoinnit
käyttöomaisuuteen              -205,7 -194,9
Investoinnit
osakkeisiin ja muihin sijoituksiin      -25,4  -4,1
Omaisuuden myynnit 
                    14,9  197,5
Investointien
nettorahavirta               -216,2  -1,5

Rahavirta
investointien jälkeen              118,4  308,0

Rahoituksen
rahavirta
Korollisten saamisten lisäys/vähennys (-/+)            
0,8
Omien osakkeiden hankinta                 -79,4
Omien
osakkeiden myynti                   1,0  
0,8
Pitkäaikaisten lainojen maksut (-)            -122,4 
-102,4
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+),vähennys (-)      25,0 
-18,6
Rahoitusleasingvelkojen maksut (-)             -9,5 
-16,7
Maksetut osingot                     -123,6 
-122,0
Rahoituksen nettorahavirta                -308,9 
-258,1

Rahavarojen muutos                    -190,5  
49,9
Rahavarat tilikauden alussa                212,7 
162,8
Rahavarat tilikauden lopussa                22,2 
212,7


VASTUUT
milj. euroa
                       
     31.12. 31.12.
                           
   2006  2005
Kiinnitykset, pantit ja takaukset

Kiinnitykset
 Omasta
ja konserniyhtiöiden puolesta               18,7
Annetut
pantit
 Vakuudeksi annetut talletukset              0,7  
0,9
Annetut takaukset
 Muiden puolesta                   
  0,5   3,1
Kiinnitykset, pantit ja takaukset yhteensä         
1,2  22,6

Leasingsopimukset ja muut sopimusvelvoitteet

Leasingvastuut 
                     12,9  14,3
Takaisinostovastuut  
                  0,4   0,7
Vuokravastuut kiinteistöistä 
              67,8  63,3
Vuokravastuut yhteensä        
           81,1  78,3

Muut
vastuut

Vuokraus-/takaisinvuokraussopimuksen
keskeytysriski (ns.
QTE-järjestely)            18,6  23,5
QTE-järjestelyn
kokonaisarvo               154,1  171,5
Muut vastuut     
                   0,0   0,6


TUNNUSLUVUT
milj. euroa

                     10-12  10-12  1-12  1-12
  
                   2006  2005  2006  2005

Oma
pääoma/osake, (euroa)                 8,07  8,06
Korollinen
nettovelka                   376,9  293,5
Gearing     
                    28,7 % 21,7 %
Omavaraisuusaste    
                63,1 % 61,7 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)
             13,2 % 14,7 %
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, 
  69,8  71,3  207,4  204,4
josta rahoitusleasingilla hankittu osuus  
0,7   0,3   1,7   9,5
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta   17,4 % 
20,8 % 13,7 % 15,3 %
Sijoitukset osakkeisiin,          2,1  374,7
  10,3  414,8
josta osakevaihdolla hankittu osuus        361,2    
  361,2
Henkilöstö keskimäärin                   4086  
4989


Tunnuslukujen laskentakaavat

Gearing % 

           
     Korolliset velat - rahavarat
     
-------------------------------------------------------x 100
         
        Oma pääoma yhteensä

Omavaraisuusaste %

          
      Oma pääoma yhteensä
     
-------------------------------------------------------x 100
         
       Taseen loppusumma - saadut ennakot


Sijoitetun pääoman tuotto
% (ROI)

        Voitto ennen veroja-korko- ja muut rahoituskulut
 
    -------------------------------------------------------X 100
     
   Taseen loppusumma-korottomat velat (keskimäärin)Korollinen
nettovelka      
				Korolliset velat - rahavarat


Oma pääoma/osake


          Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
      
-----------------------------------------------------------
         
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa


Tulos/osake

    
      Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto
      
-----------------------------------------------------------
         
 Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin