English Lithuanian
Paskelbta: 2022-07-01 11:08:51 CEST
East West Agro
Pranešimas apie esminį įvykį

AB East West Agro neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

Kaunas, 2022-07-01 11:08 CEST --

2022 Birželio 28 dieną įvykusiame AB East West Agro neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:

Sprendimas (1)
Bendrovės valdybos rinkimas

(1)           Bendrovės valdybos nariais išrinkti šiuos asmenis:
(a)           Liną Strėlį, asmens kodas (duomenys viešai neskelbtini), adresas (duomenys viešai neskelbtini);
(b)           Gediminą Kvietkauską, asmens kodas (duomenys viešai neskelbtini), adresas (duomenys viešai neskelbtini);
(c)           Daną Šidlauską, asmens kodas (duomenys viešai neskelbtini), adresas (duomenys viešai neskelbtini).
(2)           Atsižvelgiant į tai, kad paskutinės Bendrovės valdybos kadencija pasibaigė, nustatyti, kad šie naujai išrinkti asmenys pradeda eiti Bendrovės valdybos narių pareigas nuo šio sprendimo priėmimo dienos.
(3)           Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui ar kitam jo įgaliotam asmeniui atlikti visus būtinus veiksmus, reikalingus įregistruoti duomenis apie naujai išrinktus Bendrovės valdybos narius Juridinių asmenų registre.
Sprendimas (2)
Bendrovės valdybos veiklos ir sprendimų, priimtų pasibaigus valdybos kadencijai, tvirtinimas
Patvirtinti, kad Bendrovės akcininkai neturi jokių pretenzijų dėl Bendrovės valdybos perrinkimo praėjus daugiau nei 1 metams nuo paskutinės Bendrovės valdybos kadencijos pabaigos. Akcininkai patvirtina, kad Bendrovės valdybos nariai tinkamai veikė nuo 2021 m. kovo 6 d. ir Bendrovės akcininkai patvirtina visus Bendrovės valdybos sprendimus, priimtus pasibaigus ankstesniajai Bendrovės valdybos kadencijai.

 

         Generalinis direktorius
         Gediminas Kvietkauskas
         gediminas@ewa.lt