English Estonian
Avaldatud: 2023-03-15 13:00:00 CET
Coop Pank
Korralise üldkoosoleku kutse

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE

Coop Pank AS-i (registrikood 10237832, aadress Maakri 30, Tallinn, 15014; edaspidi Selts) juhatus kutsub kokku Seltsi aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 12. aprillil 2023 algusega kell 13:00 (Eesti aja järgi) L’Embitu hotelli konverentsiruumis „Leiger“ (Lembitu tn 12, Tallinn).

Vastavalt Seltsi nõukogu 15. märtsi 2023 otsusele on Seltsi aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord koos juhatuse ja nõukogu ettepanekutega vastu võetavate otsuste osas järgmine, kusjuures nõukogu on teinud ettepaneku hääletada kõikides hääletamist vajavates päevakorrapunktides toodud otsuseprojektide poolt:

 1. Coop Pank AS-i 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada Coop Pank AS-i 2022. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

 1. Coop Pank AS-i 2022. aasta majandusaasta kasumi jaotamine

Kinnitada Coop Pank AS-i 2022. aasta kasumi 20 350 tuhat eurot jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

 • kanda 1 017 tuhat eurot kohustuslikku reservkapitali;
 • kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividendi netosummas 4,5 eurosenti ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 27.04.2023. aasta arveldussüsteemi tööpäevalõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 26.04.2023. Alates sellest kuupäevast omandatud aktsiate eest ei ole aktsionär õigustatud saama dividendi seltsi 2022. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 03.05.2023. aastal;
 • kanda ülejääv osa kasumist jaotamata kasumi hulka.
 1. Juhatuse esimehe ülevaade ärikeskkonnast ja 2023. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest

Juhatuse esimehe ülevaade aktsionäridele ärikeskkonnast ja Seltsi 2023. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest. 

 1. Põhikirja muutmine

Muuta Seltsi põhikirja ning kinnitada Seltsi uus põhikiri käesolevale otsusele lisatud redaktsioonis.

 1. Nõukogu liikmete tagasikutsumine

Kutsuda Coop Pank AS-i nõukogust tagasi Alo Ivask, Viljar Arakas, Jaan Marjundi, Raul Parusk, Roman Provotorov ja Silver Kuus.

 1. Nõukogu liikmete valimine

Valida Coop Pank AS-i nõukogu uues koosseisus ning nimetada sinna järgnevad isikud:

 • Rainer Rohtla, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.
 • Viljar Arakas, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.
 • Jaan Marjundi, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.
 • Raul Parusk, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.
 • Roman Provotorov, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.
 • Silver Kuus, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.


 1. Nõukogu liikmetele tasu maksmine

Määrata nõukogu liikmetele tasu järgnevalt: nõukogu esimehe põhitasuks 2 000 eurot kuus (bruto), nõukogu liikmete põhitasuks 1 500 eurot kuus (bruto).

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 05. aprilli 2023. a Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Osavõtjate registreerimine algab tund aega enne koosoleku algust, s.o kell 12:00. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel olla aegsasti kohal, arvestades osalejate registreerimisele kuluvat aega.

Üldkoosolekul osalemiseks palume esitada:

 1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument; esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;
 2. juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument; volitatud esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri. Juhul, kui juriidiline isik ei ole registreeritud Eesti äriregistris, palume esitada kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada. Väljavõte peab olema inglisekeelne või tõlgitud eesti või inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt. Välisriigi aktsionäri dokumendid peavad olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti teel aadressil: info@cooppank.ee või viies eelpool nimetatud dokumendid Seltsi kontorisse, Maakri 30, Tallinn, 2. korrus, tööpäeviti ajavahemikus 9:00–17:00 hiljemalt 10. aprillil 2023 kell 17:00 (Eesti aja järgi), kasutades selleks Seltsi kodulehel https://www.cooppank.ee/uldkoosolekud  avaldatud blankette. Teavet esindaja määramise ja volituste tagasivõtmise kohta leiate Seltsi kodulehel  https://www.cooppank.ee/uldkoosolekud. Soovi korral võib volitada Seltsi juhatuse esimeest Margus Rinki.

Üldkoosolekuga seotud materjalidega ja üldkoosoleku otsuste eelnõudega ning muude seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega (sealhulgas üldkoosoleku kokkukutsumise teate, otsuste eelnõude, Seltsi 2022. aasta majandusaasta aruande, nõukogu 2022. aasta tegevusaruande ja 2022. aasta tasustamisaruande ja muudetud põhikirjaga) ja muude avalikustamisele kuuluvate andmetega on võimalik tutvuda Seltsi kodulehel https://www.cooppank.ee/uldkoosolekud ja üldkoosolekust teatamisest alates kuni üldkoosoleku toimimise päevani Seltsi peahoones Tallinnas, Maakri 30 tööpäeviti eelnevalt kooskõlastatult ajavahemikus 9:00‑17:00. Dokumentidega tutvumise soovist palume ette teatada Seltsi e-posti aadressil info@cooppank.ee.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 28. märtsil 2023 kell 23:59 Seltsi e-posti aadressile info@cooppank.ee või Seltsi peahoonesse Maakri 30, Tallinn. Päevakorra täiendamise ettepanekuga samaaegselt tuleb esitada otsuse eelnõu või põhjendus.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi aktsiakapitalist, võivad Seltsile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult Seltsi e-posti aadressile info@cooppank.ee või Seltsi peahoonesse Maakri 30, Tallinn. Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on Seltsi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 09. aprillil 2023 kell 23:59.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Muudele üldkoosoleku korraldamisega seotud küsimustele vastatakse tööpäeviti telefonil 669 0900 või Seltsi e‑posti aadressil info@cooppank.ee

Lugupidamisega

Margus Rink
juhatuse esimees
Coop Pank AS

Lisa 1 – info nõukogu liikme kandidaatide kohta

ManusInfo noukogu liikme kandidaatide kohta_EST.pdf