Paskelbta: 2021-07-29 07:55:00 CEST
Klaipedos Nafta
Pusmečio informacija

AB „Klaipėdos nafta“ 2021 m. šešių mėnesių neaudituota finansinė informacija

AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – KN, Bendrovė) skelbia šešių mėnesių, pasibaigusių 2021 m. birželio 30 d., neaudituotus konsoliduotus (toliau - Grupės) ir Bendrovės finansinius rezultatus.

Lyginant 2021 m. 6 mėn. su 2020 m. 6 mėn. pagrindiniai Grupės finansiniai rodikliai kito taip:

 2021 m. 6 mėn. finansiniai rezultataiPokytis, lyginant su 2020 m. 6 mėn.2021 m. 6 mėn. koreguoti rezultataiPokytis, lyginant su 2020 m. 6 mėn.
Pardavimo pajamos31,6 mln. EUR- 22,4%31,6 mln. EUR- 22,4%
Grynasis pelnas (nuostoliai)- 6,8 mln. EUR- 16,2 mln. EUR-0,2 mln. EUR- 7,5 mln. EUR
EBITDA14,6 mln. EUR- 39,7%14,6 mln. EUR- 39,7%

Lyginant 2021 m. 6 mėn. su 2020 m. 6 mėn. pagrindiniai Bendrovės finansiniai rodikliai kito taip:

 2021 m. 6 mėn. finansiniai rezultataiPokytis, lyginant su 2020 m. 6 mėn.2021 m. 6 mėn. koreguoti rezultataiPokytis, lyginant su 2020 m. 6 mėn.
Pardavimo pajamos30,1 mln. EUR- 24,2%30,1 mln. EUR- 24,2%
Grynasis pelnas (nuostoliai)- 7,2 mln. EUR- 16,5 mln. EUR-0,7 mln. EUR- 7,9 mln. EUR
EBITDA14,0 mln. EUR- 41,7%14,0 mln. EUR- 41,7%

Vadovybės komentaras:

2021 m. šešių  mėnesių laikotarpiu, taip kaip ir 2020 m., Grupės ir Bendrovės grynajam pelnui reikšmingą įtaką darė nerealizuoti valiutų kursų svyravimai. Nerealizuota valiutų kursų įtaka susidarė dėl nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusio 16 TFAS „Nuoma“, pagal kurio reikalavimus Bendrovė kapitalizavo sutartinius nuomos įsipareigojimus. Didžioji šių įsipareigojimų dalis yra denominuota JAV doleriais. Kadangi visi JAV doleriais denominuoti nuomos įsipareigojimai yra susiję su SGD terminalu, visa nerealizuota valiutos kursų įtaka apskaitoma reguliuojamos veiklos segmente.

Reguliuojamos SGD veiklos pardavimo pajamos sudaro 17,9 mln. EUR ir yra 4,2 mln. EUR arba 19,0% mažesnės lyginant su tuo pačiu 2020 m. laikotarpiu (22,1 mln. EUR). Pagrindinės priežastys: (1) 2021 m. SGD saugumo dedamoji sumažinta dėl 2014-2019 m. laikotarpiu susidariusio 1,9 mln. EUR investicijų grąžos perviršio/perrinkimo, kuris per 2021 I-ą pusmetį lėmė 1 mln. EUR mažesnes pajamas lyginant su 2020 m. atitinkamu laikotarpiu; (2) 2021 m. I-ą pusmetį lyginant su 2020 m. atitinkamu laikotarpiu 1 mln. EUR mažesnė su VERT suderinta SGD saugumo dedamoji; (3) 2021 m. I pusmetį 1 mln. EUR mažesnė kintama SGD saugumo dedamosios dalis (lyginant su 2020 m.), kurią Bendrovė surenka pati per išdujinimo pajamas; (4) 2020 m. I pusmetį dėl didesnių nei planuota 2020 m. vartojimo pajėgumų buvo surinktas 1 mln. EUR perviršis, kuris lėmė 1 mln. EUR mažesnes 2021 m. I-ojo pusmečio pajamas nei atitinkamu laikotarpiu 2020 m.

Pajamos iš komercinės SGD veiklos per 2021 m. 6 mėn. yra 2,9 mln. EUR ir yra 17,0 % didesnės lyginant su tuo pačiu 2020 m. laikotarpiu (2,5 mln. EUR). Komercinės SGD veiklos segmentą sudaro verslo vystymo projektai, įskaitant SGD terminalo operavimą Açu uoste Brazilijoje, ir SGD paskirstymo stoties Klaipėdoje veikla.

2021 m. 6 mėn. naftos terminalų pajamos yra 5,3 mln. EUR mažesnės lyginant su tuo pačiu 2020 m. laikotarpiu. Tebesitęsiantys apribojimai Europos šalyse dėl COVID-19 pandemijos bei II-ą ketvirtį vykę planiniai remontai vieno pagrindinių užsakovų gamykloje turėjo įtakos KN naftos terminalo krovos kiekiams pirmąjį 2021 m. pusmetį. KN per pirmuosius 6 2021 m. mėnesius dalį laisvų naftos terminalo pajėgumų išnuomojo benzino saugojimui iki II-o ketvirčio pabaigos, taip pat dalis pajėgumų buvo išnuomota etanolio saugojimui iki III-o ketvirčio pabaigos.  KN pratęsė sutartis biodegalų krovos srityje likusiems 2021 metams bei pasirašė sutartis ir gegužės mėn. pradėjo vykdyti RRME (riebalų rūgščių metilo esterio) bei MEG (monoetilenglikolio) importą. Rugpjūčio mėnesį numatoma pradėti bitumo krovą.

  ​

Pridedama:

  1. AB „Klaipėdos nafta“ neaudituotos sutrumpintos konsoliduotos ir atskiros finansinės ataskaitos už 6 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d.
  2. 2021 m. 6 mėn. Grupės veiklos rezultatų pristatymas.


Indrė Kisielienė, l. e. p. Finansų direktorė, +370 686 162 76


PriedaiIFRS_2021_LT_2K.pdf
KN_veiklos rezultatai_2021_2K.pdf