Avaldatud: 2017-03-08 07:00:00 CET
LHV Group
Korralise üldkoosoleku kutse

AS-i LHV Group teade aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise kohta

AS-i LHV Group (edaspidi „Grupp“) juhatus kutsub kokku aktsionäride üldkoosoleku, mis toimub 29. märtsil 2017.a algusega kell 13:00 (Tallinna aja järgi) Hilton Hotelli konverentsisaalis nimega „Ballroom“ (Fr.R. Kreutzwaldi 23  Tallinn, 2. korrus).

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 12:00 koosoleku toimumiskohas. Registreerimine lõpeb kell 12:50. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel saabuda võimalikult vara, arvestades osalejate registreerimiseks kuluvat aega.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o seisuga 22. märts 2017.a kell 23:59.

Üldkoosolekule registreerimisel palume esitada:

  1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument, esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;
  2. juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument, volitatud esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri. Juhul, kui juriidiline isik ei ole registreeritud Eesti äriregistris, palume esitada kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus). Väljavõte peab olema inglisekeelne või tõlgitud inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt, notariaalselt kinnitatud ja apostillitud.

Aktsionär peab enne üldkoosoleku toimumist teavitama Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate üldkoosoleku e-posti aadressile lhv@lhv.ee või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate tööpäeviti ajavahemikus 09:00 kuni 19:00 Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel. Kui aktsionär soovib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, peavad sellised teated olema Grupi poolt kätte saadud hiljemalt 27. märts 2017.a kell 23:59. Soovi korral võib volitatud esindajaks märkida Grupi nõukogu esimehe Rain Lõhmus’e (isikukood 36612300228).

Volikirja blankett, mida aktsionär võib esindaja volitamiseks kasutada, on kättesaadav Grupi veebilehel investor.lhv.ee.

Vastavalt Grupi nõukogu 22. veebruari 2017.a otsusele on üldkoosoleku päevakord järgmine ning juhatuse ja nõukogu ettepanekud päevakorrapunktide osas on toodud iga päevakorrapunkti juures alljärgnevalt, kusjuures nõukogu on teinud ettepaneku hääletada kõikides päevakorrapunktides toodud otsuseprojektide poolt:

1.            2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada Grupi 2016. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

2.            Dividendipoliitika täpsustuste kinnitamine

Täpsustada dividendipoliitika sõnastust ja kinnitada dividendipoliitika uus redaktsioon üldkoosolekule esitatud kujul.

3.            2016. aasta majandusaasta kasumi jaotamine

2016. aasta majandusaasta Grupi kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum on 17 815 tuhat eurot. Kanda reservkapitali 891 tuhat eurot. Kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividende netosummas 15 senti ühe aktsia kohta.

Dividende saama õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 10 (kümme) börsipäeva peale üldkoosoleku toimumist s.o 12. aprillil kell 23:59. Dividendid makstakse aktsionäridele hiljemalt 14. aprillil 2017.a.

4.            Ülevaade 2017. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest

Juhatuse ülevaade aktsionäridele Grupi 2017. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest.

5.            Põhikirja muudatuste kinnitamine

Muuta põhikirja ja kinnitada põhikirja uus redaktsioon üldkoosolekule esitatud kujul.

6.           Tulemustasu maksmise tingimuste heakskiitmine

Suurendada etteulatuvalt järgmiseks 3 (kolmeks) aastaks Grupi ja Grupi tütarühingute juhtide ja töötajate tulemustasu osakaalu 200%-ni vastavate isikute põhitöötasust isikutele, kellele kohaldub 100%-i piirmäär (eelkõige LHV Panga ja LHV Varahalduse juhid ja nendega võrdsustatud isikud) vastavalt üldkoosolekule esitatud põhjendustele.

7.          Nõukogu liikmete volituste pikendamine

Pikendada Grupi nõukogu liikmete volitusi tähtajaga 3 (kolm) aastat arvates käesoleva otsuse vastuvõtmisest.

 

Hääletamine üldkoosolekul toimub avalikult. Aktsionäridel on kuni üldkoosoleku toimumise päevani (k.a) võimalik tutvuda kõigi Grupi korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega (sealhulgas üldkoosoleku kokkukutsumise teate, otsuste eelnõude, dividendipoliitika, Grupi 2016. aasta majandusaasta aruande, nõukogu 2016. aasta tegevuse ja majandusaasta aruande hinnangu aruande, põhikirja ja teiste üldkoosolekule esitatavate dokumentidega) Grupi veebilehel investor.lhv.ee ja Grupi asukohas Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel tööpäevadel kell 09:00 kuni 19:00.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Grupi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Grupi või selle kontserni kuuluvate äriühingute huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada 2 (kahe) nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada Grupi e-posti aadressil lhv@lhv.ee kuni 27. märts 2017.a kella 23:59.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 (üks kahekümnendik) Grupi aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 (viisteist) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 14. märts 2017.a kella 23:59 e-posti aadressile lhv@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 (üks kahekümnendik) Grupi aktsiakapitalist, võivad Grupile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult e-posti aadressile lhv@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145. Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on Grupi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 (kolm) päeva enne üldkoosoleku toimumist, hiljemalt 27. märts 2017.a kell 23:59.

 

Lugupidamisega

 

Madis Toomsalu

AS LHV Group juhatuse liige