Avaldatud: 2021-05-21 15:00:00 CEST
Silvano Fashion Group
Kvartaliaruanne

Silvano Fashion Group 2021.aasta I kvartali konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

Põhilised finantsnäitajad

Kontserni 2021. aasta I kvartali (võrrelduna 2020. aasta I kvartaliga) ja 31.03.2021 (võrrelduna 31.12.2020) põhilised finantsnäitajad on järgmised:

tuhandetes eurodes I kvartal 2021 I kvartal 2020 Muutus
Müügitulu 10 265 11 546 -11,1%
Brutokasum 6 242 7 146                        -12,7%
Ärikasum 3 285 3 152 4,2%
EBITDA 4 080 4 248 -4,0%
Aruandeperioodi puhaskasum 2 564 -1 440 278,1%
Puhaskasum (kahjum), emaettevõtte omanike osa 2 261 -1 406 260,8%
Kasum aktsia kohta (eurodes) 0,06 -0,04 250,0%
Äritegevuse rahavoog perioodil 3 589 1 876 91,3%


tuhandetes eurodes 31.03.2021 31.12.2020 Muutus
Varad kokku 46 279 42 256 9,5%
Käibevarad kokku 32 959 29 597 11,4%
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa 26 668 24 504 8,8%
Raha ja raha ekvivalendid 11 024 8 980 22,8%


Rentaablusanalüüs, % I kvartal 2021 I kvartal 2020 Muutus
Brutokasum 60,8 61,9 -1,8%
Ärikasum 32,0 27,3 17,2%
EBITDA 39,7 36,8 7,9%
Puhaskasum (kahjum) 25,0 -12,5 300,0%
Puhaskasum (kahjum), emaettevõtte omanike osa 22,0 -12,2 280,3%


Finantssuhtarvud, % 31.03.2021 31.12.2020 Muutus
ROA 13,9 3,2 334,4%
ROE 24,0 5,6 328,6%
Hinna/ kasumi suhe 9,5 41,7 -77,2%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 3,2 3,4 -5,9%
Likviidsuskordaja 1,3 1,3 -0,0%

Majandustulemused

Kontserni 2021. aasta I kvartali käive moodustas 10 265 tuhat eurot, langus eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on 11,1%. Jaemüügi käive vähenes 18,6% võrra, mõõdetuna eurodes.

Kontserni 2021. aasta I kvartali brutokasum oli 6 242 tuhat eurot, vähenedes eelmise aastaga võrreldes 12,7%. Perioodi brutokasumi marginaal vähenes 2021. aasta I kvartali jooksul 61,9%-lt 60,8%-le. Müüdud toodangu kulu vähenes 8,6% võrra.

2021. aasta I kvartali konsolideeritud ärikasum suurenes 4,2% ja ulatus 3 285 tuhande euroni võrreldes 2020. aasta I kvartali konsolideeritud ärikasumiga summas 3 152 tuhat eurot. 2021. aasta I kvartali ärikasumi rentaablus oli 32,0% võrreldes 27,3%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA vähenes 4,0% ja moodustas 2021. aasta I kvartaliga 4 080 tuhat eurot, mis tähendab 39,7% rentaablust (4 248 tuhat eurot ja 36,8% eelmise aasta samal perioodil).

Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2021. aasta I kvartaliga 2 261 tuhat eurot võrreldes puhaskahjumiga -1 406 tuhat eurot 2020. aasta I kvartaliga, puhaskasumi (kahjumi) marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2021. aasta I kvartalis 22,0% võrreldes -12,2%-ga eelmise aasta samal perioodil.

Finantsseisund

Seisuga 31. märts 2021 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 46 279 tuhande euroni, suurenedes 9,5% võrreldes 31. detsembriga 2020.

Võrreldes 31. detsembriga 2020 suurenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 194 tuhande euro võrra ja moodustasid  2021. aasta 31. märtsi seisuga 2 282  tuhat eurot. Varude saldo suurenes 1 124 tuhande euro võrra ning 2021. aasta 31. märtsi seisuga moodustas 19 651 tuhat eurot.

Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis suurenes 2 164 tuhande euro võrra, ulatudes 2021. aasta 31. märtsi seisuga 26 668 tuhande euroni. Lühiajalised kohustused suurenesid 2021.aasta I kvartaliga 1 479 tuhande euro võrra.

Investeeringud

Kontserni 2021. aasta I kvartali investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 78 tuhat eurot, 96 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.

Personal

2021. aasta 31. märtsi seisuga oli kontsernil 1 734 töötajat, neist 510 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2020 seisuga oli 1 744 töötajat, neist 500 töötas jaemüügi segmendis.

Kontserni 2021. aasta I kvartali palgakulu koos maksudega oli 2 359  tuhat eurot (3 145 tuhat eurot 2020.aasta I kvartaliga). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 148 tuhat eurot.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodes Lisad 31.03.2021 31.12.2020
    Auditeerimata Auditeeritud
VARAD    
Käibevara    
Raha ja rahalähendid 2 11 024 8 980
Väljaantud laenud   2 2
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 3                 2 282                 2 088
Varud 4 19 651 18 527
Käibevara kokku   32 959 29 597
    
Põhivara    
Pikaajalised nõuded   250 249
Investeeringud sidusettevõtetesse   53 57
Investeeringud muudesse osadesse ja aktsiatesse   245 238
Edasilükkunud tulumaksuvara   1 071 1 032
Immateriaalne põhivara   426 374
Kinnisvarainvesteeringud   1 039 1 018
Materiaalne põhivara 5 10 236 9 691
Põhivara kokku   13 320 12 659
VARAD KOKKU   46 279 42 256
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Lühiajalised laenukohustused   0 400
Lühiajalised rendikohustused   1 881 2 121
Võlad tarnijatele ja muud võlad 6 6 363 5 583
Sihtfinantseerimine   52 0
Maksukohustised   1 962 675
Lühiajalised kohustused kokku   10 258 8 779
    
Pikaajalised kohustused    
Edasilükkunud tulumaksukohustis   531 500
Pikaajalised laenukohustutsed   0 400
Pikaajalised rendikohustused   5 518 4 707
Pikaajalised eraldised   54 52
Pikaajalised kohustused kokku   6 103 5 659
Kohustused kokku   16 361 14 438
    
Omakapital    
Aktsiakapital 7 3 600 3 600
Ülekurss   4 967 4 967
Kohustuslik reservkapital   1 306 1 306
Ümberhindluse reserv   355 355
Realiseerimata kursivahed   -18 961 -18 864
Jaotamata kasum   35 401 33 140
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa   26 668 24 504
Vähemusosalus   3 250 3 314
Omakapital kokku   29 918 27 818
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU   46 279 42 256
        

Konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes Lisad I kvartal           2021 I  kvartal 2020
    Auditeerimata Auditeerimata
Kliendilepingutest saadav tulu 9 10 265 11 546
Müüdud toodangu kulu   -4 023 -4 400
Brutokasum   6 242 7 146
      
Turustuskulud   -2 110 -2 734
Üldhalduskulud   -885 -1 122
Muud äritulud   181 59
Muud ärikulud   -143 -197
Ärikasum   3 285 3 152
      
Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest   455 -4 730
Muud finantstu/(kulu)   -110 -125
Finantstulud /(-kulud) kokku   345 -4 855
     
Kasum (kahjum) sidusettevõtetest kapitaliosaluse meetodil   -6
0
Kasum enne tulumaksu 3 624
-1 703
Tulumaksukulu   -1 060
263
       
Aruandeperioodi kasum   2 564 -1 440
Sealhulgas:     
   Emaettevõte omanike osa kasumist   2 261 -1 406
   Vähemusosaluse osa kasumist   303 -34
Tava- ja lahustatud kasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (eurodes)   0,06


-0,04
    Konsolideeritud koondkasumiaruanne     
     
tuhandetes eurodes Lisad I kvartal 2021 I kvartal 2020
    Auditeerimata Auditeerimata
     
Aruandeperioodi kasum   2 564 -1 440
Muu koondkasum
Muu koondkasum, mida võib hiljem kasumiaruandesse ümber klassifitseerida:
Kursivahede mõju välismaiste äriüksuste tulemuste ümberarvestamisele   229 -2 225
Aruandeperioodi muu koondkasum 229 -2 225
Perioodi koondkasum (kahjum) kokku   2 793 -3 665
Sealhulgas:     
   Emaettevõtte omanike osa koondkasumist   2 164 -3 983
   Vähemusosaluse osa koondkasumist   629 318


 

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

tuhandetes eurodes I kvartal 2021 I kvartal 2020
  Auditeerimata Auditeerimata
Rahavood äritegevusest   
Perioodi kasum (kahjum) 2 564 -1 440
Korrigeerimised:   
  Põhivara kulum 795 1 096
  Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud    investeeringutest 6 0
  (Kasum)/kahjum materiaalse põhivara müügist 0 2
  Finantstulud ja -kulud kokku -604 305
  Varude eraldis 3 1
  Laekumised sihtfinantseerimisest 150 0
  Eraldiste ja sihtfinantseerimise muutus -98 0
Tulumaksukulu 1 060 -263
Varude muutus -1 124 2 137
Muutused nõuetes ostjate vastu ja muudes nõuetes -208 243
Muutused võlgades tarnijatele ja muudes võlgades 1 192 -86
Tasutud intressid -2 0
Makstud tulumaks - 145 - 119
Rahavood äritegevusest kokku 3 589 1 876
   
Rahavood investeerimistegevusest   
Saadud intressid 4 5
Materiaalse põhivara müük 0 28
Materiaalse põhivara soetamine -78 -96
Immateriaalse põhivara soetamine -48 -50
Rahavood investeerimistegevusest kokku -122 -113
   
Rahavood finantseerimistegevusest   
Vähemusosaluste omandamine 0 -26
Saadud laenude tagasimaksed -800 0
Rendikohustiste põhiosamaksed -530 -682
Rendikohustisstelt tasutud intress -114 -136
Rahavood finantseerimistegevusest kokku -1 444 -844
   
Raha ja raha ekvivalentide muutus 2 023 919
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 8 980 5 152
Valuutakursside muutuste mõju rahavoogudele 21  279
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 11 024 6 350

Jarek Särgava
AS Silvano Fashion Group
Juhatuse liige
Tel: +372 6845 000
Email: info@silvanofashon.com

ManusSFG 2021.a. I kvartali kosolideeritud vahearuanne auditeerimata.pdf