Published: 2017-12-20 12:11:44 CET
Vilniaus Baldai
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ 2017 m. gruodžio 20 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Vilnius, Lietuva, 2017-12-20 12:11 CET --  

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2017 m. gruodžio 20 d., priimti šie sprendimai:  

1. Darbotvarkės klausimas - konsoliduotas metinis pranešimas. Išklausytas konsoliduotas metinis pranešimas už 2017 metus, pasibaigusius 2017 m. rugpjūčio 31 d..  

2. Darbotvarkės klausimas – auditoriaus išvada. Išklausyta audito įmonės uždarosios akcinės bendrovės “KPMG Baltics“ išvada apie konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas už 2017 metus, pasibaigusius 2017 m. rugpjūčio 31 d.  

3. Darbotvarkės klausimas – konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų už 2017 metus, pasibaigusius 2017 m. rugpjūčio 31 d. tvirtinimas. Nuspręsta: patvirtinti konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas už 2017 metus, pasibaigusius 2017 m. rugpjūčio 31 d.  

4. Darbotvarkės klausimas – Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas. Nuspręsta: patvirtinti Bendrovės pelno paskirstymą už 2017 metus, pasibaigusius 2017 m. rugpjūčio 31 d.:

Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pradžioje 5 233 266 EUR
Grynasis 2017 metų, pasibaigusių 2017 m. rugpjūčio 31 d., pelnas 4 422 779 EUR
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 2017 metų, pasibaigusių 2017 m. rugpjūčio 31 d., pelnas (nuostoliai) (21 479) EUR
Paskirstytinas rezultatas 9 634 566 EUR
Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą -
Pelno paskirstymas į kitus rezervus -
Pelno paskirstymas dividendams išmokėti* 1 049 292 EUR
Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams                                    -
Nepaskirstytasis rezultatas perkeliamas į kitus finansinius metus 8 585 274 EUR

*Vienai vardinei akcijai paskirstoma po 0,27 Eur dividendų

5. Darbotvarkės klausimas – audito komiteto nuostatų naujos redakcijos tvirtinimas.  
Nuspręsta: patvirtinti akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ audito komiteto nuostatų naują redakciją  (pridedama).     

6. Darbotvarkės klausimas – Audito komiteto narių rinkimai.          
Nuspręsta: į akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ audito komitetą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti tris narius. Nepriklausomais audito komiteto nariais išrinkti Tomą Bubiną ir Danutę Kadanaitę. Audito komiteto nariu išrinkti Vaidą Savukyną. Audito komiteto pirmininku išrinkti Tomą Bubiną.     

7. Darbotvarkės klausimas – atlyginimo audito komiteto nariams nustatymo.        
Nuspręsta: už darbą akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ audito komitete nustatyti ne didesnį nei 100 eurų už valandą atlyginimą. Pavesti bendrovės valdybai nustatyti atlyginimo mokėjimo audito komiteto nariams tvarką.


Audito komiteto nuostatai.pdf
Akcines bendroves VILNIAUS BALDAI audito komiteto nariai.pdf
Konsoliduotos ir bendroves finansines ataskaitos uz 2017 m. pasibaigusius 2017 m. rugpjucio 31d.pdf