Paskelbta: 2021-09-22 08:11:12 CEST
AUGA group
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Pranešimas apie 2021 m. spalio 14 d. vyksiančio AUGA group, AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimų projektais bei susijusia informacija papildymą

AUGA group, AB (kodas 126264360, buveinės adresas Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, Bendrovė) šiuo pranešimu papildo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo vyksiančio 2021 m. spalio 14 d. darbotvarkės klausimus sprendimų projektais bei susijusia informacija.

Siūlomi tokie visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais:

1. Bendrovės akcijų išbraukimas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje Varšuvos vertybinių popierių biržoje.

1.1. Inicijuoti visų Bendrovės išleistų akcijų išbraukimą ir išbraukti jas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje Varšuvos vertybinių popierių biržoje pagal 2005 m. liepos 29 d. Lenkijos įstatymo dėl viešo siūlymo, sąlygų, taikomų finansinių priemonių įtraukimui į organizuotą prekybą, ir dėl akcinių bendrovių 91 straipsnio 5 dalį ir 90a straipsnio 1a dalies 1) punktą.

1.2. Nustatyti, kad oficialaus siūlymo, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje Varšuvos vertybinių popierių biržoje, kaina nustatoma vadovaujantis Lenkijos Respublikos viešų siūlymų įstatymu ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymu.

2. Įgaliojimų Bendrovės vadovui suteikimas.

Įgalioti ir įpareigoti Bendrovės vadovą su teise perįgalioti kitą asmenį, po to, kai oficialus siūlymas, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje Varšuvos vertybinių popierių biržoje, bus tinkamai pateiktas ir įgyvendintas ir visos kitos būtinos procedūros pagal taikytinus Lietuvos ir/ar Lenkijos įstatymus bus tinkamai įgyvendintos, atlikti visus būtinus veiksmus ir pateikti visus būtinus dokumentus Varšuvos vertybinių popierių biržoje, Lenkijos finansų priežiūros institucijai ir Lenkijos nacionaliniam vertybinių popierių depozitoriumui dėl sprendimų dėl Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos reguliuojamoje rinkoje Varšuvos vertybinių popierių biržoje priėmimo.

Priedas:

Bendrasis balsavimo biuletenis.

Generalinis direktorius
Kęstutis Juščius
+370 5 233 5340


PriedasBendrasis balsavimo biuletenis AUGA.docx