Avaldatud: 2021-02-15 15:30:00 CET
Linda Nektar
Börsiteade

2020. majandusaasta 12 kuu auditeerimata vahearuanne

Tegevusaruanne

2020. aastal oli AS Linda Nektar („Ettevõte“) käive 2 512 281 eurot ehk suurenes 19,76% võrreldes eelmise aasta sama ajaga (12 kuud 2019: 2 097 789 eurot). See on täpselt kooskõlas varasema juhtkonnapoolse müügitulu prognoosiga. Viimase 12 kuu jooksul ellu viidud tooteportfelli muutus on mõjunud müügile hästi.

Ettevõte täidab jätkuvalt COVID-19 pandeemiaga seotud nõudeid. Tooraine kättesaadavus ja töötajate tervislik seisund on olnud hea, tootmishäireid ei ole esinenud. Investeeringutega seotud plaanitud tegevusi on kohati mõjutanud reisipiirangutest tingitud vähesed viivitused.

COVID-19 puhang mõjutas 2020. aastal kõiki meie turge. Seoses piirangutega ning piiride sulgemisega Euroopas on madalama alkoholisisaldusega jookide tarbimises toimunud piirkondlike erisustega mõningaid muutusi. Tarbijate nõudluse fookus on läinud piiriüleselt kaubanduselt ja hotellide, restoranide ning toitlustuse sektorist (HoReCa) jaemüügile. HoReCa-ga seotud  toodete nõudlus kohalikul turul, koos traditsiooniliste Eesti-Soome vahelise reisiostudega, on olnud varasematest aastatest väiksem,  kuid seda on kompenseerinud uued tooted ja geograafiline müügi mitmekesistamine.

2020. aasta lõppes puhaskasumiga summas 65 523 eurot (12 kuud 2019: kahjum 44 598 eurot). Ligikaudu ühe kolmandiku 2020. aasta I poolaasta puhaskasumi erinevusest võib seostada tulemuspõhiste optsiooniga seotud mitterahaliste kannetega ning osaliselt erinevate toodete lühiajaliste mahuliste müügikõikumistega.

Äritegevuse rahavoog oli 2020. aastal positiivne, ulatudes 398 018 euroni (12 kuud 2019: 155 150 eurot).

Seisuga 31.12.2020 oli AS Linda Nektar bilansimaht 3 864 511 eurot (31.12.2019: 3 844 886 eurot), mis kasvas 0,51% võrreldes eelmise aastaga. Käibevarad moodustasid varadest 1 717 386 eurot (31.12.2019: 1 708 799 eurot) ehk 44,44% kogu varadest. Põhivarade maht oli 2 147 125 eurot (31.12.2019: 2 136 087 eurot) ehk 55,56% bilansimahust. AS Linda Nektar kohustised olid kokku 178 796 eurot (31.12.2019: 113 447 eurot) ning ettevõtte omakapital 3 685 715 eurot (31.12.2019: 3 731 439 eurot).

Seisuga 31.12.2020 laenukohustised puuduvad. Ettevõtte finantsvõimenduse poliitika on jätkuvalt konservatiivne.

Kokku investeeriti põhivaradesse 398 429 eurot (12 kuud 2019: 177 290 eurot). 2020. aasta amortisatsioonikulud olid 386 952 eurot (12 kuud 2019: 370 257 eurot). Investeeringute eesmärk on tootevaliku laiendamine ning kvaliteedi tõstmine. Tehtud investeeringud annavad võimaluse valmistada keerukamaid tooteid. Ettevõte on omandanud kinnistuga külgneva maa-ala, mis võimaldab laiendada tulevikus tootmistegevust. Lisaks on ettevõte teinud investeeringuid turunduskommunikatsiooni vahenditesse, uuendatud on koduleht  (vt www.lindanektar.ee), vahendeid on suunatud digilahenduste enamasse kasutamisse ning äriklientidega interaktiivsete suhtlemise kanalitesse.

Strateegiline koostöö selliste partneritega nagu Symrise  Saksamaalt jätkub.

2020. aastal maksis ettevõte dividende summas 126 009 eurot (12 kuud 2019: 126 009 eurot). Aktsionäridele välja makstud dividendide tulumaksukulu oli 24 176 eurot (12 kuud 2019: 27 839 eurot).

Seisuga 31. detsember 2020 oli ettevõttel 13 töötajat, 1 juhatuse liige ning 4 nõukogu liiget. Tööjõukulud (koos maksudega) 2020. aastal olid 393 193 eurot (12 kuud 2019: 346 269 eurot). Aktsiaoptsioonist saadud teenuste õiglane väärtus (turuhinnas) seisuga 31.10.2020 on korrigeeritud tööjõukuluna kasumiaruandes ja omakapitalis reservina (mitterahaline liikumine).

Turutingimusi silmas pidades on juhtkond arvamusel, et üldine tegevuskeskkond on 2021. aastal parem kui 2020. aastal, seetõttu on 2021. aasta juhtkonnapoolseks müügitulu prognoosiks 2,7 miljonit eurot. Selle eelduseks on, et ei rakendu seoses COVID-19 pandeemia jätkumisega, täiendavaid piiranguid.

  

 

 Finantssuhtarvud:

  2020 2019
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja = käibevara : lühiajalised kohustised x 9,61 15,06
Maksevõimekordaja = (käibevara -varud) : lühiajalised kohustised x 7,07 11,13
Puhas käibekapital = käibevarad - lühiajalised kohustised   1 538 590 1 595 352
Soliidsuskordaja = omakapital : varade maksumus*100 % 95,37 97,05
Puhasrentaablus = puhaskasum : müügitulu *100 % 2,61 -2,13
Võlakordaja = kohustised : kogu passiva x 0,05 0,03

 


Finantsaruanded

 

Bilanss

(eurodes)

  31.12.2020 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019
Varad        
Käibevarad        
Raha 835 166 697 377 883 944 859 878
Nõuded ja ettemaksed 429 059 625 591 378 175 466 949
Varud 453 161 445 345 446 680 367 292
Kokku käibevarad 1 717 386 1 768 313 1 708 799 1 694 119
Põhivarad        
Nõuded ja ettemaksed 12 12 42 48
Materiaalsed põhivarad 2 136 844 1 997 004 2 129 820 2 264 271
Immateriaalsed põhivarad 10 269 5 139 6 225 7 634
Kokku põhivarad 2 147 125 2 002 155 2 136 087 2 271 953
Kokku varad 3 864 511 3 770 468 3 844 886 3 966 072
Kohustised ja omakapital        
Kohustised        
Lühiajalised kohustised        
Võlad ja ettemaksed 178 796 112 398 113 447 214 152
Kokku lühiajalised kohustised 178 796 112 398 113 447 214 152
Kokku kohustised 178 796 112 398 113 447 214 152
Omakapital        
Aktsiakapital nimiväärtuses 1 575 109 1 575 109 1 575 109 1 575 109
Ülekurss 617 517 617 517 617 517 617 517
Kohustuslik reservkapital 70 672 70 672 70 672 70 672
Muud reservid 26 177 11 416 11 416 8 809
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 1 330 717 1 330 717 1 501 323 1 501 323
Aruandeperioodi kasum (kahjum) 65 523 52 639 -44 598 -21 510
Kokku omakapital 3 685 715 3 658 070 3 731 439 3 751 920
Kokku kohustised ja omakapital 3 864 511 3 770 468 3 844 886 3 966 072

 

 

Kasumiaruanne

(eurodes)

  2020 2020
II poolaasta
2019 2019
II poolaasta
Müügitulu 2 512 281 1 196 612 2 097 789 1 049 220
Muud äritulud 773 0 27 074 19 466
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus 1 402 -19 989 54 543 45 200
Kaubad, toore, materjal ja teenused -1 497 379 -689 484 -1 297 803 -673 097
Mitmesugused tegevuskulud -131 200 -66 294 -181 825 -96 503
Tööjõukulud -393 193 -211 678 -346 269 -182 923
Põhivarade kulum ja väärtuse langus -386 952 -196 302 -370 257 -184 457
Olulised käibevara allahindlused -16 046 0 0 0
Muud ärikulud -73 -30 -107 -42
Ärikasum (kahjum) 89 613 12 835 -16 855 -23 136
Intressitulud 86 49 96 48
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist 89 699 12 884 -16 759 -23 088
Tulumaks -24 176 0 -27 839 0
Aruandeperioodi kasum (kahjum) 65 523 12 884 -44 598 -23 088

 

 

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

  2020 2020
II poolaasta
2019 2019
II poolaasta
Rahavood äritegevusest        
Ärikasum (kahjum) 89 613 12 835 -16 855 -23 136
Korrigeerimised        
Põhivarade kulum ja väärtuse langus 386 952 196 302 370 257 184 457
Kasum (kahjum) põhivarade müügist -58 0 -861 0
Muud korrigeerimised 14 084 14 084 2 606 2 606
Kokku korrigeerimised 400 978 210 386 372 002 187 063
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -50 854 196 532 -81 730 88 780
Varude muutus -6 481 -7 816 -118 121 -76 558
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -11 062 -60 27 693 -97 527
Makstud ettevõtte tulumaks -24 176 0 -27 839 0
Kokku rahavood äritegevusest 398 018 411 877 155 150 78 622
Rahavood investeerimistegevusest        
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel -320 873 -274 137 -178 882 -54 604
Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist 0 0 21 250 0
Laekunud intressid 86 49 96 48
Kokku rahavood investeerimistegevusest -320 787 -274 088 -157 536 -54 556
Rahavood finantseerimistegevusest        
Makstud dividendid -126 009 0 -126 009 0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest -126 009 0 -126 009 0
Kokku rahavood -48 778 137 789 -128 395 24 066
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 883 944 697 377 1 012 339 859 878
Raha ja raha ekvivalentide muutus -48 778 137 789 -128 395 24 066
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 835 166 835 166 883 944 883 944


 

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

  Aktsiakapital nimiväärtuses Ülekurss Kohustuslik reservkapital Muud reservid Jaotamata kasum (kahjum) Kokku
31.12.2018 1 575 109 617 517 70 672 8 809 1 627 332 3 899 439
Aruandeperioodi kasum (kahjum) 0 0 0 0 -21 510 -21 510
Väljakuulutatud dividendid 0 0 0 0 -126 009 -126 009
30.06.2019 1 575 109 617 517 70 672 8 809 1 479 813 3 751 920
Aruandeperioodi kasum (kahjum) 0 0 0 0 -23 088 -23 088
Muutused reservides 0 0 0 2 607 0 2 607
31.12.2019 1 575 109 617 517 70 672 11 416 1 456 725 3 731 439
Aruandeperioodi kasum (kahjum) 0 0 0 0 52 639 52 639
Väljakuulutatud dividendid 0 0 0 0 -126 009 -126 009
Muud muutused 0 0 0 0 1 1
30.06.2020 1 575 109 617 517 70 672 11 416 1 383 356 3 658 070
Aruandeperioodi kasum (kahjum) 0 0 0 0 12 884 12 884
Muutused reservides 0 0 0 14 761 0 14 761
31.12.2020 1 575 109 617 517 70 672 26 177 1 396 240 3 685 715

 


 

         Lisainformatsioon:
         
         Kadri Rauba
         Juhatuse liige
         
         AS Linda Nektar
         Aadress: Kobela alevik, Antsla vald
         66407 Võrumaa, Eesti
         Telefon: +372 785 5768
         E-mail: info@lindanektar.ee


2020_h2_et_eur.pdf