Avaldatud: 2014-04-04 11:22:16 CEST
Baltika
Korralise üldkoosoleku kutse

AS Baltika aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Aktsiaselts BALTIKA, registrikood 10144415, asukohaga Veerenni 24, Tallinn, kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 28. aprillil 2014. a algusega kell 13.00 Baltika Kvartali Moelaval, aadressil Veerenni 24, Tallinn. Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab samas kell 12.30.

Üldkoosolekul osalemiseks palume esitada: 
- füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument, esindajal lisaks ka volikiri;
- juriidilisest isikust aktsionäri esindajal väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud, seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument, volituse alusel esindajal lisaks eeltoodule ka volikiri.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada AS-i Baltika esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile baltika@baltikagroup.com või toimetades teate isiklikult tööpäeviti ajavahemikus 10.00 kuni 16.00 või posti teel aadressil AS Baltika, Veerenni 24, 10135 Tallinn, mis on kätte saadud hiljemalt 25.aprillil 2014. a kell 16.00.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse kindlaks AS Baltika aktsionäride korralise üldkoosoleku toimumise päeva seisuga kell 8.00.

AS Baltika nõukogu poolt kinnitatud päevakord, juhatuse ja nõukogu ettepanekud päevakorrapunktide osas:

  1. 2013. a majandusaasta aruande kinnitamine

- Kinnitada AS Baltika 2013. a majandusaasta aruanne esitatud kujul.
- Kinnitada 2013.a majandusaasta puhaskasum suuruses 101 538 eurot ning kanda see eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

     2. Audiitori nimetamine ja tasustamise kord

- Valida aktsiaseltsi audiitoriks 2014-2016 majandusaastate auditi läbiviimiseks    audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorile vastavalt audiitorühinguga sõlmitavale lepingule.

     3. Vahetusvõlakirjade väljaandmine

Võttes arvesse aktsiaseltsi finantseerimisvajadust:
- Suurendada tingimuslikult aktsiaseltsi aktsiakapitali, lastes välja kuussada (600) vahetusvõlakirja (J-võlakiri) väljalaskehinnaga 5 000 eurot käesolevale otsusele lisatud J-võlakirjade väljalaske tingimustel.                                                                                      - Aktsionäride ring, kes omab eesõigust J-võlakirjade märkimiseks, määratakse kindlaks seisuga 14.juuli 2014 kell 8.00.
-
 Iga J-võlakiri annab selle omanikule õiguse märkida kümme tuhat (10 000) aktsiaseltsi aktsiat märkimishinnaga 0,5 eurot. Ülekursi suurus on 0,30 eurot. J- võlakirjad lastakse välja kolmeks (3) aastaks. Aktsiate märkimise ajavahemik on 15. juuli 2017 10.00 kuni 30. juuli 2017 14.00.
- Aktsiaseltsi juhatus võib aktsiate märkimisel aktsiakapitali suurendada kuni ühe miljoni kahesaja tuhande (1 200 000) euro võrra, lastes välja kuni kuus miljonit (6 000 000) uut aktsiat. Aktsiakapitali uueks suuruseks võib olla kuni 9 828 970 eurot.

 

Käesoleva teate avaldamisest arvates kuni üldkoosoleku toimumise päevani on aktsionäridel võimalik  tutvuda AS Baltika 2013. a majandusaasta aruandega, sõltumatu vandeaudiitori aruandega ja teiste üldkoosolekule esitatavate dokumentidega  AS Baltika kodulehel aadressil www.baltikagroup.com ja NASDAQ OMX Tallinna Börsi kodulehel www.nasdaqomxbaltic.com. Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil baltika@baltikagroup.com.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionäril, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 AS Baltika aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist aadressil AS Baltika, Veerenni tn 24, 10135 Tallinn.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 AS Baltika aktsiakapitalist, võivad aktsiaseltsile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist, saates vastava eelnõu  kirjalikult aadressil AS Baltika, Veerenni tn 24, 10135 Tallinn.

 

Maigi Pärnik
Juhatuse liige
maigi.parnik@baltikagroup.com


2014 vahetusvolakirjade tingimused J-Volakirjad.pdf