Published: 2020-05-12 07:30:00 CEST
EfTEN Real Estate Fund III
Börsiteade

EfTEN Real Estate Fund III AS fondijuhi kuukommentaar ja aktsia puhasväärtus seisuga 30.04.2020

Fondijuht Viljar Arakas’e kommentaar

Seoses märtsi keskpaigast alguse saanud eriolukorraga võis eeldada, et aprill kujuneb fondi üürnikele aasta kõige keerulisemaks kuuks. Oleme kriisiperioodil koos oma klientidega võtnud kasutusele meetmeid eriolukorra mõju leevendamiseks, mille tulemusel on fondi aprilli tulemused paremad kui me seda kuu alguses eeldasime. On alust uskuda, et mai kujuneb seoses liikumise ja äritegevuse piirangute vähendamisega fondi üürnikele veelgi paremaks. 

EfTEN Real Estate Fund III AS-i suurim üksikinvesteering on Saules Miestase kaubanduskeskus Šiauliais, Leedus. Leedus avati kaubanduskeskused juba 23. aprillil, s.h avasid kauplused ka Saules Miestase üürnikud. Sellegipoolest võtab kriisieelse keskuse külastatavuse ja käibe saavutamine hinnanguliselt 4 – 5 kuud aega. Leedu valitsus võttis mai alguses vastu üürikulude kompenseerimise meetme rahalise kogumahuga 100 miljonit eurot. Üürikulude kompensatsiooni saavad kaubanduskeskuste üürnikud taotleda kuni 50% ulatuses üüri- ja kõrvalkuludest tingimusel, et keskuse omanik on andnud omalt poolt ajutist üüriallahindlust vähemalt 30% alates karantiiniperioodi algusest kuni 60 päeva peale selle lõpetamist. Antud meede pakub olulist rahalist leevendust ka Saules Miestase üürnikele.

Aprilli head tulemused annavad põhjust eeldada, et kriis mõju EfTEN Real Estate Fund III AS-i üüritulule on küll ajutiselt negatiivne, kuid tänu fondi varade heale hajutatusele, olemasolevatele vabadele vahenditele, üürnikega ning pankadega saavutatud kokkulepetele on fondi äritegevus endiselt stabiilne.

Finantstulemused ja aktsia puhasväärtus

EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsia puhasväärtus (NAV) seisuga 30.04.2020 oli 17,29 eurot. NAV suurenes aprillis 0,6%. EPRA aktsia puhasväärtus (raamatupidamislik puhasväärtus ilma edasilükkunud tulumaksukohustust ja intressiderivatiivide õiglast väärtust arvestamata) oli 30.04.2020 seisuga 18,40 eurot. EPRA NAV suurenes aprilli jooksul 0,7%.

Fondi aprilli tulemused kujunesid oodatust paremaks. Eriolukorrast tulenevalt tehti üürnikega kokkuleppeid ajutiseks (kolmeks kuuks) üüritulu alandamiseks peamiselt logistika sektoris kokku 39 tuhande euro ulatuses, s.h pikendades sama perioodi võrra kehtivate üürilepingute lõpptähtaega. Kaubanduse segmendis oli üüritulu 19 tuhande euro võrra kõrgem kui märtsis, seda peamiselt kuu varem tehtud konservatiivsete hinnangute korrigeerimise tõttu. Ühe logistikasektori üürniku üüritulu alandamise ajutine kokkulepe hakkas kehtima 1. maist, mistõttu langeb üüritulu veel 15 tuhande euro võrra. Võrreldes tavapärasel tasemel üürituluga, on Covid-19 põhjustatud eriolukorrast tulenevalt fondi üüritulu ajutiselt langenud keskmiselt 130 tuhande euro võrra kalendrikuu kohta, s.o 15%. 

Likviidsusriski maandamiseks on fondi 9 tütarettevõtet (13-st) sõlminud kokkuleppeid ajutisteks laenu maksepuhkusteks, mis andis täiendavat likviidsust aprillis 206 tuhande euro väärtuses. Fond teenis aprillis konsolideeritud korrigeeritud rahavoogu (EBITDA miinus intressikulu miinus laenu põhiosamaksed) kokku 454 tuhat eurot. Seega oleks fondi rahavoog ka ilma maksepuhkusteta olnud positiivne summas 248 tuhat eurot, mis on siiski keskmiselt 33% vähem kui on fondi tavapärane korrigeeritud rahavoo tase.

Fondi konsolideeritud müügitulu oli aprillis kokku 786 tuhat eurot (märtsis 813 tuhat eurot), EBITDA 624 tuhat eurot (märtsis 556 tuhat eurot) ja puhaskasum 465 tuhat eurot (märtsis 422 tuhat eurot). Aprilli kõrgem EBITDA on peamiselt seotud kuu varem uute kinnistute soetamisega tehtud due diligence kuludega. 

EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud raha jääk oli 30.04.2020 seisuga 10,6 miljonit eurot, millest 4,7 miljonit eurot moodustab viimasest aktsiaemissioonist laekunud investeerimata kapitali jääk. 

EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud varade maht oli 30.04.2020 seisuga 141,0 miljonit eurot (31.12.2019: 132,8 miljonit eurot) ning omakapital 73,0 miljonit eurot (31.12.2019: 71,17 miljonit eurot).

Marilin Hein
Finantsjuht
Tel 655 9515
E-post: marilin.hein@eften.ee