English Estonian
Avaldatud: 2021-01-21 10:26:49 CET
Arco Vara
Korporatiivne sündmus

Arco Vara võitis kohtuvaidluse


Kohtumenetluse kronoloogia oli alljärgnev:

27.04.2016 esitas Brave Capital OÜ (edaspidi: Brave) hagi Arco Vara AS (edaspidi: Arco) vastu, milles palus keelata Arcol domeeninime „veskimoldre.ee“ kasutamine, tuvastada Arco kohustus esitada tahteavaldus domeeninime üleandmiseks Bravele ja asendada vastav tahteavaldus kohtuotsusega ning kohustada Arcot hoiduma tähist “veskimoldre“ sisaldava domeeninime registreerimisest.

Arco vaidles hagile vastu ja palus jätta selle rahuldamata. 16.05.2016 esitas Arco sama tsiviilasja raames vastuhagi Brave pahauskselt registreeritud ainuõiguse tühiseks tunnistamiseks kaubamärgi “VESKIMÖLDRE“ suhtes.

27.03.2017 rahuldas Harju Maakohus otsusega hagi ja jättis vastuhagi rahuldamata. 26.04.2017 esitas Arco otsusele apellatsioonkaebuse, milles vaidlustas otsuse täies ulatuses.

09.10.2017 Tallinna Ringkonnakohus tühistas Maakohtu otsuse osas, milles Maakohus rahuldas hagi ja jättis menetluskulud kostja kanda. Tühistatud osas tegi Ringkonnakohus uue otsuse, millega jättis Brave hagi rahuldamata ja poolte menetluskulud nende endi kanda. Muus osas jättis ringkonnakohus maakohtu otsuse muutmata.

13.06.2018 tühistas Riigikohus omakorda Ringkonnakohtu 09.10.2017 otsuse ja saatis asja taaskord uueks läbivaatamiseks samale Ringkonnakohtule.

29.01.2019 tühistas Tallinna Ringkonnakohus algse 27.03.2017 Maakohtu otsuse, jättis Brave hagi rahuldamata ja rahuldas Arco vastuhagi. Ringkonnakohus tunnistas Brave ainuõiguse kaubamärgina registreeritud tähisele „VESKIMÖLDRE“ tühiseks. Hagi tagamise abinõud tühistati. Menetluskulud jäeti Brave kanda.

18.12.2019 tühistas Riigikohus uuesti Ringkonnakohtu 29.01.2019 otsuse ning saatis asja uueks läbivaatamiseks samale Ringkonnakohtule.

30.06.2020 tühistas Tallinna Ringkonnakohus algse 27.03.2017 Maakohtu otsuse, jättis Brave hagi rahuldamata ja rahuldas Arco vastuhagi. Ringkonnakohus tunnistas Brave ainuõiguse kaubamärgina registreeritud tähisele „VESKIMÖLDRE“ tühiseks. Hagi tagamise abinõud tühistati. Menetluskulud jäeti kõikides kohtuastmetes Brave kanda.

Brave esitas 30.06.2020 Tallinna Ringkonnakohtu otsuse peale kassatsioonkaebuse ning palus Riigikohtul see taaskord tühistada.

18.01.2021 kohtumäärusega Riigikohus jättis Brave Capital OÜ kassatsioonkaebuse menetlusse võtmata. Seeläbi jõustus 30.06.2020 ringkonnakohtu lahend lõplikult ning Arco võitis tsiviilasja täielikult.

Arcole Brave käest välja mõistetud menetluskulude lõpliku suuruse määrab kindlaks Harju Maakohus.

Arco esindajateks tsiviilasjas olid vandeadvokaat Rauno Kinkar (Advokaadibüroo LEXTAL) ning patendivolinik Indrek Eelmets (Patendibüroo Käosaar).


Miko-Ove Niinemäe
Juhataja
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4630
miko.niinemae@arcovara.com