Published: 2020-12-18 08:40:21 CET
Baltika
Korporatiivne sündmus

Baltika saneerimisnõustaja aruanne saneerimiskava täitmise kohta19 juuni 2020 kinnitati Harju Maakohtu poolt AS Baltika saneerimiskava. Iga 6 kuu möödudes peab saneerimisnõustaja esitama aruande kohtule ja kõikidele seotud võlausaldajatele. Avalikustame siinkohal aruandes oleva informatsiooni, sh finantsnumbrid 10 kuu kohta, ka kõikidele investoritele. Pöörame lugeja tähelepanu sellele, et aruandes on andmed ja numbrid eraldi AS Baltika kohta ja Grupi konsolideeritud numbrid ainult juhul kui sellele on vastavalt viidatud.

Flavio Perini

Juhatuse liige, tegevjuht

flavio.perini@baltikagroup.com

   

SANEERIMISNÕUSTAJA ARUANNE SANEERIMISKAVA TÄITMISE KOHTA

Harju Maakohtu 19.06.2020. a määrusega tsiviilasjas nr 2-20-4688 kinnitas kohus Aktsiaseltsi BALTIKA (edaspidi Baltika) saneerimiskava.

Käesolevaga esitab Baltika saneerimisnõustaja kohtule ja võlausaldajatele vastavalt SanS §-le 50 esimese kirjaliku aruande saneerimiskava täitmise kohta.

Saneerimiskava täitmise tuvastamisel ja majandusliku seisundi hindamisel on saneerimisnõustaja kasutanud Baltika auditeerimata finantsaruandeid seisuga 31.10.2020.

Saneerimiskava täitmine

Saneerimiskava kohaselt kujundati ümber 30 võlausaldaja nõuded kogusummas 12 206 649,74 eurot. Nõuded kujundati ümber kahes rühmas.

Aruandeperioodi jooksul puudus Baltikal kohustus tasuda kummaski rühmas tagasi põhinõudeid. Vastav kohustus algab I rühma osas 2021. a juunist ja II rühma osas 2021. a lõpust.

Saneerimiskava kohaselt tuli Baltikal tasuda I rühma nõuetelt intressi. Baltika on vastava kohustuse täitnud.

Saneerimiskava alusel nõuete vähendamise rahaline mõju on kokku € 5 045 198 ja see kajastub Baltika kasumiaruandes muu ärituluna.

Baltika majanduslik seisund

Baltika majanduslikule seisundile on avaldanud positiivset mõju nii võlausaldajate nõuete ümberkujundamine kui ka mitmed sisulised muudatused Baltika toimimises, mille tagajärjel on võrreldes saneerimise eelse seisuga paranenud Baltika kaupade müügist teenitav brutokasum ja vähenenud mitmed ärikulud (s.h. mitmesuguste tegevuskulude koosseisus olevad üürikulud, tööjõukulud).

Allpool olevas tabelis on toodud Baltika saneerimiskavas esitatud 2020 kasumiaruande prognoos, selle prognoosi 10 kuu (kuni 31.10.2020) näitajad ning 10 kuu tegelik kasumiaruanne, milles kajastub saneerimismeetmete mõju.

tuhandetes eurodesSaneerimiskavas esitatud prognoos
 12 kuud 2020
Prognoos 10 kuud kuni 31.10.2020Tegelik
 10 kuud kuni 31.10.2020
Müügitulud12 30011 31111 057
Tulud kokku12 30011 31111 057
Kaubad, toore, materjal, ja teenused11 30210 2178 053
Brutokasum9981 0953 004
Brutokasumi marginaal8,1%9,7%27,1%
Mitmesugused tegevuskulud2 8442 3731 601
Tööjõu kulud3 5332 9502 202
Põhivara kulum ja väärtuse langus13711665
Muud ärikulud (-) /äritulud (+)3 8953 8954 106
Ärikasum-1 622-4493 242

Võrdlusest nähtub, et Baltika aruandeperioodi ärikasum on oluliselt parem kui saneerimiskava koostamisel tehtud prognoosis.

Kaubakulude vähenemisele ja seekaudu brutokasumi suurenemisele võrreldes prognoosiga avaldasid suurimat mõju hankijatelt saadud allahindlused juba soetatud ehk laos olevale kaubale. Samas tuleb arvestada, et müügitulu kaudu mõjutab Baltika brutokasumit kauba müügitehingutes tütarettevõtetega määratud hind, ning Baltika grupis on praktika korrigeerida kalendriaasta lõpu seisuga omavahelist hinnastamist kooskõlas grupi siirdehinna poliitikaga. Seega Baltika 2020 majandusaasta brutokasumi tase saab selgeks alles jaanuaris 2021.

Baltika kui grupi seisukohalt omab tähtsust konsolideeritud brutokasumi marginaal ning see on vaadeldaval perioodil samuti paranenud, olles 2020 3.kvartalis 51,0%, 2020 2.kvartalis 49,2% ja 2019 3.kvartalis 45,9%.

Tööjõukulude vähenemise tingis plaanitust kiiremas tempos töötajate vähenemine (mitmed töötajad lõpetasid töösuhte enda soovil) ning prognoositust väiksemad koondamiskulud. Baltika töötajate arv vähenes 112-lt märtsi lõpus 58-le seisuga 31.10.2020.

Mitmesuguste tegevuskulude ja tööjõukulude vähenemine on püsiva iseloomuga ja avaldab mõju ka järgnevatel perioodidel. Tegevuskulusid on aidanud kokku hoida Baltika kontori kolimine väiksemale pinnale, mis vastab paremini Baltika uuenenud vajadustele ja mille üürikulu on märkimisväärselt väiksem võrreldes varasemaga. Tööjõukuude vähenemise taga on otsus jätkata alates 2021 teisest poolaastast ainult ühe brändiga. Kuna uue kollektsiooni loomine algab oluliselt varem, siis mitme brändi lõpetamise otsus võimaldas vähendada töötajate arvu juba 2020 aastal. Kirjeldatud meetmed on kooskõlas saneerimiskavas kirjeldatud kavandatud abinõudega.

Baltika omakapital seisuga 31.10.2020 on € 2 410 tuhat.

Baltika likviidsuse ja maksevõime paranesid oluliselt KJK BLTK Holding OÜ-lt 02.09.2020 saadud €2 550 000 suuruse laenu tulemusena (laenu kohta on tehtud börsiteade  https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=952973&messageId=1200709). Täiendav finantseerimine ning äritegevusest teenitava rahavoo paranemine vaadeldaval perioodil on võimaldanud Baltikal täita kõik saneerimise järgselt tekkinud nö jooksvad kohustused. Seisuga 31.10.2020 Baltikal sisuliselt puuduvad maksetähtaega ületavad võlgnevused (seisuga 31.10.2020 oli Baltika bilansis üle maksetähtaja võlgnevus summas 3 971 eurot, mille puhul oli tegemist hilinenud arve laekumisega, mis sai tasutud hiljemalt 10.11.2020. Samuti on Baltikal lisaks bilansis kajastamata võlgnevus summas 3 978 GBP, mida Baltika on vaidlustanud ja ei ole seetõttu tasunud).

 Eeltoodust tulenevalt on saneerimisnõustaja seisukohal, et saneerimiskava kinnitamise ja saneerimisabinõude rakendamise tulemusena on Baltika majanduslik seisund juba praeguseks ajaks paranenud. Baltika on oma tegevuses järginud saneerimiskava ning rakendanud kavas ettenähtud meetmeid, mistõttu on saneerimiskava täitmine, sh võlausaldajate nõuete rahuldamine, saneerimiskavas ettenähtud perioodi jooksul endiselt realistlik.


Saneerimisnõustaja kinnitab, et on käesoleva aruande edastanud lisaks kohtule ka kõikidele võlausaldajatele, keda saneerimine puudutab.

Tallinnas, 17.12.2020.a.

Artur Suits
Aktisaseltsi Baltika saneerimisnõustaja