English Lithuanian
Paskelbta: 2021-04-08 18:51:35 CEST
AUGA group, AB
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Pranešimas apie 2021 m. balandžio 30 d. šaukiamą AUGA group, AB eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

AUGA group, AB (kodas 126264360, buveinės adresas Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, Bendrovė) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2021 m. balandžio 30 d. 10.00 val. šaukiamas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Dėl COVID-19 pandemijos Lietuvos Respublikos teritorijoje 2020 m. lapkričio 4 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ yra paskelbtas karantinas, kuris apima draudimą atvirose ir uždarose erdvėse organizuoti visus renginius bei susibūrimus. Karantinas šiuo metu nustatytas iki 2021 m. balandžio 30 d. 24:00 val., taigi apima ir Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dieną. Bendrovė vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos rekomendacijomis, visiems Bendrovės akcininkams sudaro galimybę dalyvauti Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime vieninteliu iš Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytų būdų – užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir iš anksto pateikiant jį Bendrovei. Tuo atveju, jei visuotinio akcininkų susirinkimo dieną karantino režimas jau bus atšauktas, visuotinis akcininkų susirinkimas bus organizuojamas nenumatant jokių ribojimų dėl dalyvavimo jame formos.

Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Susirinkimo apskaitos diena – 2021 m. balandžio 23 d.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Bendrovės 2020 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus pranešimas.
  2. Bendrovės 2020 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
  3. Bendrovės 2020 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
  4. Bendrovės auditoriaus skyrimas 2021 m. finansinių ataskaitų auditui, jo atlygio tvirtinimas.
  5. Bendrovės įstatų keitimas ir naujos redakcijos tvirtinimas.
  6. Bendrovės valdybos narių rinkimas ir tvirtinimas.
  7. Valdybos narių atlyginimo tvirtinimas.
  8. informacijos apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą pateikimas.

Sprendimų projektai kartu su susijusiais dokumentais ir visa kita susijusia informacija bus pateikti atskirai kaip šio pranešimo papildymas.

Visuotiniame akcininkų susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti akcininkai arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Bendras Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 euro, skaičius ir balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 227 416 252 akcijas.

Bendrovės akcijų ISIN kodas – LT0000127466.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai nurodytų siauresnes įgaliotinio teises. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka.

Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu info@auga.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš susirinkimą 24:00 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas Bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas Bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, atsiunčiant Bendrovei  registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, papildomus kandidatus į Bendrovės valdybą. Siūlomų sprendimų projektai ir informacija apie papildomus kandidatus turi būti pateikiami raštu, siunčiant juos el. pašto adresu info@auga.lt arba registruotu laišku Bendrovės buveinės adresu. Atsižvelgiant į tai, kad balsavimas visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais vyks tik raštu, iš anksto užpildant ir pateikiant Bendrovei bendrąjį balsavimo biuletenį, naujus sprendimų projektus ir papildomus kandidatus į Bendrovės valdybą siūlome pateikti kaip įmanoma anksčiau bei rekomenduotume tai padaryti iki susirinkimo dienos likus bent 5 darbo dienoms, kad jie būtų tinkamai įtraukti į bendrąjį balsavimo biuletenį ir kiti akcininkai turėtų galimybę dėl jų pasisakyti balsuodami.

Dėl galiojančių karantino ribojimų Bendrovės akcininkai savo valią visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais išreikšti galės tik iš anksto užpildydami ir pateikdami Bendrovei bendruosius balsavimo biuletenius. Bendrojo balsavimo biuletenio forma balsuoti šiame susirinkime bus pateikiama kartu su paskutiniu šio pranešimo papildymu, bet ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Bendrasis balsavimo biuletenis bus taip pat pateikiamas Bendrovės tinklalapyje www.auga.lt.

Jeigu ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo bus gauta alternatyvių sprendimų projektų ar siūlymų dėl kandidatų į Bendrovės valdybą, Bendrovė nedelsiant atnaujins ir paskelbs atnaujintą bendrojo balsavimo biuletenio formą. Akcininkai, užpildę ir pateikę Bendrovei bendruosius balsavimo biuletenius iki atnaujintos bendrojo balsavimo biuletenio formos paskelbimo, turės teisę neatlikti jokių papildomų veiksmų arba Bendrovei pateikti pagal atnaujintą bendrojo balsavimo biuletenio formą užpildytą naują bendrąjį balsavimo biuletenį. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti bendrieji balsavimo biuleteniai, kurie Bendrovėje bus gauti vėliausiai.
Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu, juos siunčiant registruotu paštu Bendrovei adresu Konstitucijos pr. 21C, LT-09306 Vilnius arba el. pašto adresu info@auga.lt. Elektroniniu paštu siunčiami dokumentai privalo būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu arba paprastu parašu, papildomai originalą išsiunčiant pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti Bendrovėje ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo dienos. Bendrovė turi teisę neįskaityti akcininko balsavimo bendruoju balsavimo biuleteniu, jei iki nustatyto termino Bendrovėje nebus gautas bendrojo balsavimo biuletenio originalas arba dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su susirinkimo darbotvarkės klausimais, raštu, laiške nurodant akcininko asmens kodą bei sutikimą tvarkyti asmens duomenį – asmens kodą, siunčiant Bendrovei registruotu paštu. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jei klausimai bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Bendro pobūdžio atsakymai bus talpinami Bendrovės tinklalapyje www.auga.lt. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje.

Akcininkai, Bendrovės tinklalapyje www.auga.lt, skyrelyje „Investuotojams“ galės susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant pranešimu apie susirinkimo sušaukimą, informacija apie bendrą akcijų skaičių ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičių visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo dieną,  sprendimų projektais bei kitais dokumentais, kurie teikiami visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir gauti informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu. Tuo atveju, jei Lietuvos Respublikos teritorijoje bus atšauktas karantino režimas, akcininkams bus sudaroma galimybė su minėtais dokumentais susipažinti atvykus į AUGA group, AB buveinę, adresu Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, ir aukščiau nurodytame Bendrovės  tinklalapyje www.auga.lt.

Generalinis direktorius
Kęstutis Juščius

+370 5 233 5340