Paskelbta: 2021-04-07 13:45:00 CEST
Klaipedos Nafta
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Pranešimas apie šaukiamą AB „Klaipėdos nafta“ eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

Pranešame, kad AB „Klaipėdos nafta“, juridinio asmens kodas 110648893, buveinė registruota adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2021 m. balandžio 30 d. 13:00 val. sušaukiamas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas vyks Bendrovės buveinėje, adresu: Burių 19, Klaipėda, Bendrovės administracijos patalpose (II aukšto posėdžių salėje).

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Bendrovės auditoriaus išvados dėl 2020 metų Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo pateikimas akcininkų žiniai;
  2. Bendrovės 2020 m. metinio pranešimo pateikimas akcininkų žiniai;
  3. Bendrovės 2020 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas;
  4. Bendrovės 2020 m. pelno (nuostolių) paskirstymo patvirtinimas;
  5. Pritarimas Bendrovės Atlygio ataskaitai;
  6. Audito įmonės Bendrovės 2021 ir 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti išrinkimas bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Atsižvelgiant į tai, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-11-04 nutarimu Nr. 1226 Lietuvos Respublikoje įvestas karantinas, rekomenduojama visiems akcininkams susirinkime dalyvauti užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir jį iš anksto pateikti Bendrovei.

Apie poreikį dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime fiziškai prašome informuoti ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas prieš visuotinį akcininkų susirinkimą žemiau nurodytais el. pašto adresais. Visais atvejais Bendrovės akcininkams, neturintiems asmeninių apsaugos priemonių, nebus leista dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime. Bendrovė pasilieka teisę neleisti dalyvauti akcininkų susirinkime tiems akcininkams, dėl kurių sveikatos būklės kyla pagrįstų abejonių.

Akcininkai registruojami nuo 12:00 val. iki 12:55 val. Atvykstantiems į susirinkimą būtina turėti asmens tapatybės dokumentą (įgaliotam atstovui – papildomai turėti nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas).

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti gauti Bendrovėje ne vėliau kaip iki susirinkimo, juos atsiunčiant registruotu paštu ar pateikiant pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiami registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu: info@kn.lt bei i.berzauskas@kn.lt  Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo praneš tais pačiais būdais kaip apie susirinkimo sušaukimą.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į susirinkimo darbotvarkę. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiami registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu info@kn.lt bei i.berzauskas@kn.lt.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki susirinkimo, akcininkai gali pateikti raštu darbo dienomis į Bendrovę arba siųsti registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. Į pateiktus klausimus Bendrovė atsakys elektroniniu paštu arba raštu iki susirinkimo, išskyrus tuos klausimus, kurie susiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, arba buvo pateikti vėliau negu likus 3 darbo dienoms iki susirinkimo.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu info@kn.lt bei i.berzauskas@kn.lt  ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš susirinkimą 13:00 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas Bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas Bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.

Susirinkimo apskaitos diena – 2021 m. balandžio 23 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis).

Teisių apskaitos diena, suteikianti teisę akcininkams gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą) – 2021 m. gegužės 17 d.

Su susirinkimo sprendimų projektais, bendrojo balsavimo biuletenio forma įstatymų nustatyta tvarka Bendrovės akcininkai galės susipažinti ir Bendrovės buveinėje, Burių g. 19, Klaipėdoje (tel. 8 46 391636), arba Bendrovės interneto tinklalapyje http://www.kn.lt/. Nurodytoje Bendrovės interneto svetainėje taip pat pateikiama ši informacija ir dokumentai:

- Pranešimas apie susirinkimo šaukimą;

- Bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius susirinkimo sušaukimo dieną.

         Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, +370 694 80594.

PriedaiPriedas Nr. 1_Sprendimu projektai_VAS_LT_2021-04-30.pdf
Priedas Nr. 5_2020 AB Klaipedos nafta Atlygio ataskaita.pdf
Priedas Nr. 3_IFRS and Annual Report AB Klaipedos Nafta 2020 - LT.pdf
Priedas Nr. 4_Pelno nuostoliu paskirstymo projektas.pdf
Priedas Nr. 2 Balsavimo biuletenis_VAS_LT_2021-04-30.pdf