Paskelbta: 2019-06-28 16:00:00 CEST
Vilniaus Baldai
Tarpinė informacija

AB "VILNIAUS BALDAI" 2019 m. devynių mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ grupės 2019 m. finansinių metų devynių mėnesių rugsėjo – gegužės mėn. pardavimai sudarė 60 017 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio pardavimai – 49 629 tūkst. EUR.

Grupės 2019 m. finansinių metų devynių mėnesių rugsėjo – gegužės mėn. grynasis pelnas siekė 1 146 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio – 1 980 tūkst. EUR. Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 2 727 tūkst. EUR, prieš metus buvo 3 523 tūkst. EUR.

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ grupės 2019 m. finansinių metų trečiojo ketvirčio kovo – gegužės mėn. pardavimai sudarė 20 763 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio – 18 239 tūkst. EUR.

Grupės 2019 m. finansinių metų trečiojo ketvirčio kovo – gegužės mėn. grynasis pelnas sudarė 579 tūkst. EUR., praėjusių metų to paties laikotarpio grynasis pelnas siekė 662 tūkst. EUR. Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 1 143 tūkst. EUR, prieš metus buvo 1 201 tūkst. EUR.


Kontaktinis asmuo:
Finansų vadovas
Edgaras Kabečius
Tel.: +370 (5) 252 57 00

Priedas


Sutrumpintu tarpiniu konsoliduotu finansiniu ataskaitu rinkinys uz 2019 m. devynis menesius pasibaigusius 2019 m. geguzes 31 d.pdf