English Lithuanian
Paskelbta: 2021-04-19 08:30:12 CEST
AUGA group, AB
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Pranešimas apie 2021 m. balandžio 30 d. vyksiančio AUGA group, AB eilino visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimų projektais bei susijusia informacija papildymą

AUGA group, AB (kodas 126264360, buveinės adresas Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, Bendrovė) šiuo pranešimu papildo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo vyksiančio 2021 m. balandžio 30 d. darbotvarkės klausimus sprendimų projektais bei susijusia informacija:

Vadovybės komentaras:

Audituotos 2020 metų AUGA group, AB ir jos dukterinių bendrovių (Grupė) pajamos siekė 83,07 mln. Eur (83,11 mln. Eur pajamos skelbtos tarpinėse finansinėse ataskaitose už 12 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. gruodžio 31 d., toliau – neaudituoti duomenys).

Grupė uždirbo 1,79 mln. Eur audituoto grynojo pelno 2020 metais (neaudituotas 0,94 mln. Eur 2020 metų grynasis pelnas skelbtas anksčiau).

Grupės audituota 2020 metų EBITDA sudarė 20,83 mln. Eur (neaudituota 21,07 mln. Eur 2020 metų EBITDA skelbta anksčiau).

Siūlomi tokie visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais:

1.   Bendrovės 2020 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus pranešimas.

Išklausyta.

2.   Bendrovės 2020 m. konsoliduotųjų ir atskirų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Patvirtinti Bendrovės 2020 m. konsoliduotųjų ir atskirų metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

3.   Bendrovės 2020 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Paskirstyti Bendrovės paskirstytinąjį pelną, kuris yra 11 088 936 eurų, tokia tvarka:

Eil. Nr.RodikliaiSuma, Eur
1.  Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 2020 m. gruodžio 31 d.6 701 288
2.  Grynasis finansinis ataskaitinių metų finansinės veiklos pelnas (nuostoliai)4 140 648
3.  Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)  - 
4.  Pervedimai iš rezervų247 000
5.  Akcininkų įnašai nuostoliams dengti  - 
6.  Ilgalaikio materialiojo turto rezervo dalis  - 
7.  Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (1+2+3+4+5+6)11 088 936
8.  Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą207 032
9.  Pelno paskirstymas į rezervą akcijoms suteikti493 000
10.  Pelno paskirstymas į kitus rezervus  - 
11.  Pelnas, skiriamas dividendams mokėti  - 
12.  Pelnas, skiriamas tantjemoms  - 
13.  Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus metus (7-8-9-10-11-12)10 388 904

4.   Bendrovės auditoriaus skyrimas 2021 m. finansinių ataskaitų auditui, jo atlygio tvirtinimas

Paskirti UAB „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315) Bendrovės audito įmone 2021 m. konsoliduotųjų ir atskirų finansinių ataskaitų auditui atlikti. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 60 000 (šešiasdešimt tūkstančių) eurų be PVM per metus už Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirų finansinių ataskaitų auditą.

5.   Bendrovės įstatų keitimas ir naujos redakcijos tvirtinimas

Pakeisti Bendrovės įstatus:

 1. Papildyti Bendrovės įstatų 7.13 punktą numatant, kad: „Kvorumas valdybos posėdžiuose yra skaičiuojamas nuo faktiškai pareigas einančių valdybos narių.“;
 2. Papildyti Bendrovės įstatų 7.18 punktą numatant, kadEsant nenumatytoms aplinkybėms Valdyba turi teisę pakeisti Valdybos sušaukto visuotinio akcininkų susirinkimo datą arba atšaukti Valdybos sušauktą visuotinį akcininkų susirinkimą.“;
 3. atliekami kiti pakeitimai, atsižvelgiant į gerosios valdysenos praktikas, kaip tai nurodyta naujos įstatų redakcijos projekte teikiamame tvirtinimui.

Patvirtinti naujos Bendrovės įstatų redakciją pagal pridedamą projektą ir įpareigoti bendrovės generalinį direktorių įregistruoti tokią naują įstatų redakciją Juridinių asmenų registre.

6. Valdybos narių rinkimas

     a. Atšaukti Bendrovės valdybą pasibaigus kadencijos laikotarpiui;

     b. Išrinkti naujos Bendrovės valdybos kadencijos nariais:

 • Andrej Cyba
 • Tomą Krakauską
 • Dalių Misiūną
 • Murray Steele
 • Michaela Tod

Pagal kandidatų Bendrovei pateiktą informaciją, kandidatai Andrej Cyba, Dalius Misiūnas, Murray Steele ir Michaela Tod laikytini nepriklausomais kandidatais. Informacija apie siūlomus kandidatus pridedama prie šio pranešimo kaip priedas.

7. Naujai išrinktos valdybos narių atlygio tvirtinimas

Patvirtinti tokį Bendrovės valdybos narių atlygį naujai išrinktiems nariams vienai kadencijai:

 1. valdybos nariui už kiekvieną valdybos posėdį (įskaitant pasiruošimą jam, dalyvavimą jame bei po posėdžio su posėdžių susijusių klausimų užbaigimą) nustatyti EUR 1 900 (prieš mokesčius), o valdybos pirmininkui – EUR 2 500 (prieš mokesčius) atlygį. Jeigu per 12 mėnesių būtų daugiau kaip 12 posėdžių, nurodytas atlygis mokamas už kiekvieną posėdį. Jeigu būtų mažiau nei 12 posėdžių per 12 mėnesių laikotarpį – sumokama kaip už 12 posėdžių per 12 mėnesių. Už tarp posėdžių raštu ar kitais būdais priimtus sprendimus ar posėdžius, kuriuose valdybos narys nedalyvavo, atskiras atlygis nemokamas;
 2. užsienyje gyvenantiems valdybos nariams kompensuojamos kelionės išlaidos, bet ne daugiau kaip EUR 500 + PVM (Lietuvos tarifas) už kiekvieną posėdį, į kurį jis atvyko dalyvauti į Lietuvą; jei dalyvaujama nuotoliniu būdu – kelionės išlaidų kompensacija tokio dalyvavimo posėdyje atveju nėra mokama.

8. Informacijos apie Strategijos įgyvendinimą pateikimas

Išklausyta.

Pridedama:

 1. Nepriklausomo auditoriaus išvada, konsoliduotasis metinis pranešimas bei konsoliduotosios ir atskiros finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d.
 2. Atsakingų asmenų patvirtinimas.
 3. Pranešimas dėl audituotame metinių finansinių ataskaitų rinkinyje nurodyto rezultato skirtumo.
 4. Komentaras dėl pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimo.
 5. Naujos įstatų redakcijos projektas.
 6. Informacija apie kandidatus į valdybos narius.
 7. Strategijos įgyvendinimo ataskaita.
 8. Bendrasis balsavimo biuletenis.

Generalinis direktorius
Kęstutis Juščius
+370 5 233 5340

PriedaiP1_AUGA group Metinis Pranesimas.pdf
P2_Atsakingu asmenu patvirtinimas.pdf
P3_Pranesimas del audituotame metiniu finansiniu ataskaitu rinkinyje nurodyto rezultato skirtumo.pdf
P4_Komentaras del pelno paskirstymo.pdf
P5_AUGA_istatu nauja redakcija_projektas.pdf
P6_Informacija apie kandidatus i valdybos narius.pdf
P7_Strategijos igyvendinimo ataskaita.pdf
P8_Balsavimo biuletenis_30042021_VAS.pdf