English Estonian
Avaldatud: 2021-07-30 08:00:00 CEST
Tallinna Vesi
Kvartaliaruanne

AS-i Tallinna Vesi 2021. aasta teise kvartali finantstulemused

AS-i Tallinna Vesi 2021. aasta teise kvartali müügitulu oli 12,97 miljonit eurot, suurenedes 2020. aasta sama perioodiga võrreldes 7,3%. Müügitulu kasvu põhjustas leebematest koroonapiirangutest tingitud äriklientide suurem veetarbimine ning ehitusteenuste tulu suurenemine.

Põhitegevuspiirkonna eraklientidele müüdud teenustest saadud tulu vähenes 0,9% võrra, ulatudes 5,10 miljoni euroni. Muutuse põhjustas aprilli lõpust leevenenud koroonapiirangutest tulenev vähenenud kodumajapidamiste tarbimine.

Põhitegevuspiirkonna äriklientidele müüdud teenustest saadud tulu suurenes 17,2% võrra 3,46 miljoni euroni, mis tulenes veeteenuste tarbimise kasvust 0,51 miljoni euro võrra. Pandeemiaga seotud piirangute leevendamine aprilli lõpust võimaldas hotellidel ja spaadel ning meelelahutusasutustel avaneda juunis ning kontorites töötas rohkem inimesi.

Müügitulu suurenemine tulemusena tõusis ka 2021. aasta teise kvartali brutokasum, mis oli 5,23 miljonit eurot ehk tõusis 10,5%. Ettevõtte ärikasum oli 5,20 miljonit eurot, mis on 0,61 miljonit eurot kõrgem kui aasta tagasi. Ärikasumit mõjutas samuti eelkõige äriklientide tarbimismahtude kasvust tingitud müügitulu suurenemine.

Ettevõtte puhaskasum oli 2021. aasta teises kvartalis 3,07 miljonit eurot, mis on 2,92 miljoni võrra suurem kui 2020. aasta samal perioodil. Muutus puhaskasumis tulenes peamiselt madalama dividendimaksega seotud maksukulust, mida täiendasid ärikasumi suurenemine ja madalamad intressikulud.

Tütarettevõte Watercom ehitusteenuste müük kasvas võrreldes eelmise aastaga teises kvartalis tänu 2020. aasta ja ka 2021. aasta esimese 6 kuu jooksul toimunud hangete tulemusel võidetud torustike ja tee-ehituse projektidele Tallinnas ja selle lähiümbruses. Ehitusteenuste müügitulu oli teises kvartalis 1,57 miljonit eurot, mis tähendab eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 33,8%-list kasvu.

PÕHILISED FINANTSNÄITAJAD

miljonites eurodes

v.a suhtarvud

2. kvartalMuutus 2021/ 2020

6 kuudMuutus 2021/ 2020

202120202019202120202019
Müügitulu12,9712,0916,157,3%24,7525,2730,81-2,0%
Brutokasum5,234,738,7910,5%10,4110,7917,05-3,5%
Brutokasumi marginaal %40,3439,1654,443,0%42,0742,7055,34-1,5%
Amortisatsioonieelne ärikasum6,806,148,0710,8%13,0313,3216,46-2,2%
Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal %52,4450,7649,963,3%52,6352,7053,43-0,1%
Ärikasum5,204,596,6013,2%9,8610,2613,49-3,9%
Ärikasum – põhitegevus4,964,326,4015,0%9,469,9413,18-4,8%
Ärikasumi marginaal %40,0937,9940,885,5%39,8340,6143,79-1,9%
Kasum enne tulumaksustamist5,114,516,3413,4%9,6810,0613,02-3,8%
Maksustamiseelse kasumi marginaal %39,4037,2939,235,7%39,1039,8242,25-1,8%
Puhaskasum3,070,152,791909,2%7,625,719,4833,5%
Puhaskasumi marginaal %23,701,2717,291772,8%30,8022,5930,7536,3%
Vara puhasrentaablus %1,210,061,091950,1%3,022,223,7835,7%
Kohustiste osatähtsus koguvarast %57,2059,6361,32-4,1%57,2059,6361,32-4,1%
Omakapitali puhasrentaablus %2,750,142,701896,8%6,965,279,4832,1%
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja2,753,233,90-14,9%2,753,233,90-14,9%
Maksevõime kordaja2,693,183,87-15,4%2,693,183,87-15,4%
Investeeringud põhivarasse3,354,272,70-21,5%5,637,856,11-28,3%
Dividendide väljamaksmise määr %na77,7072,05 na77,7072,05 

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu
Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu
Amortisatsioonieelne kasum – ärikasum + kulum
Amortisatsioonieelse kasumi marginaal – amortisatsioonieelne kasum / müügitulu
Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu
Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku
Kohustiste osatähtsus koguvarast – kohustised kokku / vara kokku
Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine omakapital kokku
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustised
Maksevõime kordaja – (käibevara – varud) / lühiajalised kohustised
Dividendide väljamaksmise määr – dividendid aastas kokku / aasta puhaskasum kokku

Põhitegevus – veeteenustega seotud tegevused, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitusteenused, lootusetud nõuded


KOONDKASUMIARUANNEII kvartalII kvartal6 kuud6 kuud12 kuud
tuhandetes eurodes20212020202120202020
      
Müügitulu12 96812 08924 75225 26951 717
Müüdud toodete/teenuste kulud-7 737-7 355-14 340-14 478-29 491
BRUTOKASUM5 2314 73410 41210 79122 226
      
Turustuskulud-104-109-224-226-433
Üldhalduskulud-992-1 213-2 544-2 508-4 576
Muud äritulud(+)/-kulud (-)1 0641 1802 2152 2054 567
ÄRIKASUM5 1994 5929 85910 26221 784
      
Intressitulud21272431
Intressikulud-91-96-187-223-473
Muud finantstulud (+)/ -kulud (-)     
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST5 1104 5089 67910 06321 342
      
Dividendide tulumaks-2 036-4 355-2 056-4 355-4 610
      
PERIOODI PUHASKASUM 3 0741537 6235 70816 732
PERIOODI KOONDKASUM3 0741537 6235 70816 732
      
Jaotatav kasum:     
A- aktsia omanikele3 0741527 6235 70716 731
B- aktsia omanikule0,000,600,000,600,60
 0,000,000,000,000,00
Kasum A aktsia kohta (eurodes)0,150,010,380,290,84
Kasum B aktsia kohta (eurodes)06000600600


FINANTSSEISUNDI ARUANNE    
tuhandetes eurodes30.06.202130.06.2020 31.12.2020
     
VARAD    
KÄIBEVARA    
Raha ja raha ekvivalendid37 01148 826 44 514
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed5 9906 081 7 019
Varud835742 701
KÄIBEVARA KOKKU 43 83655 649 52 234
     
PÕHIVARA    
Materiaalne põhivara205 295194 467 202 802
Immateriaalne põhivara583629 629
PÕHIVARA KOKKU205 878195 096 203 431
     
VARAD KOKKU249 714250 745 255 665
     
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL    
     
LÜHIAJALISED KOHUSTISED    
Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa390493 393
Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa3 6303 630 3 630
Võlad hankijatele ja muud võlad9 06710 828 7 084
Tuletisinstrumendid070 0
Ettemaksed2 8802 233 2 445
LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU15 96717 254 13 552
     
PIKAAJALISED KOHUSTISED    
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt35 98832 865 34 564
Rendikohustised1 2771 552 1 400
Laenukohustised82 15485 785 83 978
Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks7 22112 035 9 628
Edasilükkunud tulumaks1950 255
Muud võlad3423 32
PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU126 869132 260 129 857
KOHUSTISED KOKKU 142 836149 514 143 409
     
OMAKAPITAL    
Aktsiakapital12 00012 000 12 000
Ülekurss24 73424 734 24 734
Kohustuslik reservkapital1 2781 278 1 279
Jaotamata kasum68 86663 219 74 243
OMAKAPITAL KOKKU 106 878101 231 112 256
     
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU249 714250 745 255 665


RAHAVOOGUDE ARUANNE6 kuud6 kuud 12 kuud
tuhat eurot20212020 2020
     
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD    
Ärikasum9 85910 262 21 784
Korrigeerimine kulumiga3 1683 054 6 283
Korrigeerimine rajamistuludega-251-225 -542
Muud mitterahalised korrigeerimised-2 407-2 407 -4 814
Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest0-11 -14
Äritegevusega seotud käibevara muutus892938 140
Äritegevusega seotud kohustiste muutus126-481 -215
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU11 38711 130 22 622
     
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD    
Põhivara soetamine-5 084-5 450 -15 682
Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud1 351718 1 998
Põhivara müügitulu028 32
Saadud intressid930 35
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU-3 724-4 674 -13 617
     
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD    
Tasutud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swap-intressid-204-367 -719
Tasutud rendimaksed-205-259 -555
Saadud laenud00 0
Tasutud laenud-1 818-1 818 -3 636
Tasutud dividendid-12 841-19 888 -19 888
Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt00 -113
Tasutud tulumaks dividendidelt-98-73 -4 355
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU-15 166-22 405 -29 266
     
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS-7 503-15 949 -20 261
     
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES44 51464 775 64 775
     
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS37 01148 826 44 514


Aleksandr Timofejev

Tegevjuht

Juhatuse liige

+372 62 62 200 

aleksandr.timofejev@tvesi.ee


Kristi Ojakäär

Finantsdirektor

Juhatuse liige        

+372 62 62 200

kristi.ojakaar@tvesi.ee

ManusFinal Q22021 ET.pdf