English Estonian
Avaldatud: 2009-08-11 08:08:19 CEST
Nordecon
Poolaastaaruanne
2009 I POOLAASTA KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE (AUDITEERIMATA)
Tegevusaruanne                                 


2009. aasta I poolaasta majandustulemuste kokkuvõte            
  

Kontserni kasumlikkus                         
    
Nordecon International kontserni brutokasum 2009. aasta I poolaastal
moodustas 
84,4 miljonit krooni (5,4 miljonit eurot), mis on võrreldes
eelmise aastaga   
vähenenud 65%, millal brutokasumi suuruseks kujunes 238,7
miljonit krooni (15,3 
miljonit eurot). Brutokasumi vähenemisele
absoluutnumbrites avaldas kõige    
suuremat mõju ehitusprojektide
kasumlikkuse vähenemine kõikides segmentides.  
Normaaltingimuses on
keskmisest nõrgem kasumlikkus I kvartalis olnud tegevuse  
sesoonsusest
tingitult iseloomulik just rohkem teedehituse sektoris      

tegutsevatele ettevõtetele, mida on II kvartalis aga seevastu kompenseeritud.
 
Käesoleval aastal on sesoonsuse mõjule teedeehituses lisandunud väga nõrk 
  
nõudlus hoonete valdkonnas, mis omakorda on põhjustanud äärmuslikult
tihedast  
konkurentsist tingitud marginaalide vähenemise.
         
        
Kontserni juhtkond prognoosis I poolaasta lõpetamist
positiivse ärikasumiga, kui
see aasta I kvartalis oli veel olnud negatiivne. I
kvartalis olid kahjumi    
olulise mõjutajana kajastatud Kontserni
ümberstruktureerimisega seotud     
ühekordsed kulud ning töötajatele
koondamishüvitiste maksmine. Kontserni    
ärikasum 30.06.2009 seisuga
moodustas 5,2 miljonit krooni (0,3 miljonit eurot). 
Positiivse ärikasumini
jõudis Kontsern muuhulgas tänu üldhalduskulude      
vähendamisele. I
poolaasta seisuga moodustas üldhalduskulude osakaal müügitulust
5,3% (I
poolaasta 2008: 5,0%), mis on, arvestades ühekordseid kulusid seoses  

nimevahetusega, kooskõlas juhtkonna poolt eesmärgistatud 5%-lise piirmääraga.
 
Kontserni eesmärk on jätkuvalt vähendada kulubaasi tervikuna kuni 30% võrra
  
perioodil 2009-2010 võrreldes aastatega 2007-2008 ning ollakse valmis
vajalikeks
otsusteks ka tulevikus.
                     
       
2009. aasta I poolaastal teenis Kontsern puhaskasumit 5,2
miljonit krooni (0,3 
miljonit eurot). Võrreldes aastataguse perioodi
puhaskasumi 110,8 miljoni    
krooniga (7,1 miljoni euroga) on puhaskasum
vähenenud märgatavalt. Olulist mõju 
puhaskasumile avaldas II kvartalis
kajastatud tulumaksukulu 5,9 miljonit krooni 
(0,4 miljonit eurot), millest
suurema osa moodustas Kontserni poolt makstud   
dividendide
tulumaksukulu.
                           

Kontserni juhtkonna poolt jälgitavates rentaablusnäitajates on jätkunud
eelmise 
majandusaasta viimases kvartalis alguse saanud suundumused, mis on
tingitud   
ärikeskkonna märkimisväärsest halvenemisest. Rentaablusnäitajate
vähenemiseni  
(sh kõikidel Kontserni tegutsemisturgudel) on võrreldava
perioodi suhtes viinud 
eelkõige toimunud langus nõudluses. Spetsiifiliselt
väljendub see peamiselt   
järjest kasvavas ehitusvõimsuse ülejäägis
võrrelduna pakutavate uute      
ehitusprojektide hulgaga. Kõikide
ehitusettevõtete ärivajaduste rahuldamiseks  
ebapiisav nõudlus avaldas
järjest kasvavat survet hindade langetamiseks.    
Püsimaks konkurentsis
oli Kontsern sunnitud I poolaastal langetama brutokasumi 
marginaali 6,9%-ni,
mis võrreldes varasema perioodiga on läbi teinud olulise  
vähenemise (I
poolaasta 2008: 12,8%). Kontserni eesmärk on läbi sisemiste    
protsesside
ümberkujundamise (teenuste sisseostmise tõhustamine, kulude     
kokkuhoid
jms) ning ehitusturul välja joonistuvate uute trendide valguses hoida

brutokasumlikkust selliselt, et oleks tagatud positiivne ärikasum aastas   
 
tervikuna.                                 
  

Kontserni rahavood                           
    
Negatiivne rahavoog äritegevusest 57,1 miljonit krooni (3,6 miljonit
eurot)   
peegeldab Kontserni tegutsemisturgudel toimuvat. Pikenenud on
klientide     
lepingulised maksetähtajad (eriti avaliku sektori
projektide osas) ning üldisest
majandusolukorrast tingituna esineb ka
laekumistel märkimisväärseid viivitusi, 
mis ületavad kokkulepitud
maksetähtaegasid. Laekumised klientidelt ületavad   
väljamakseid
hankijatele, kuid mitte piisavalt, et muuta äritegevuse rahavoog  
tervikuna
positiivseks. Äritegevuse rahavoo positiivseks muutumine ja selle   
kiirus
sõltub Kontserni kohanemisvõimest uuenenud ärikeskkonnaga (nt      

maksetähtajad allhankijatega). Samuti tegevuskulude kokkuhoiu ulatusest.   
 

Investeerimistegevuse rahavoog 2009. aasta I poolaastal oli negatiivne
41,1   
miljonit krooni (2,6 miljonit eurot), kui võrreldaval perioodil
moodustas raha 
väljaminek 130,2 miljonit krooni (8,3 miljonit eurot). I
poolaasta       
investeerimistegevus teistesse ettevõtetesse (sh
investeeringute müük) moodustas
väljaminekuna netosummas 30,2 miljonit krooni
(1,9 miljonit eurot) ning     
laenutegevuse väljaminekud netosummana
(koos laekunud intressidega) ligikaudu  
7,0 miljoni krooni (0,4 miljoni
eurot). 2008. aasta I poolaastal olid vastavad 
näitajad 168,9 miljonit
krooni (10,8 miljonit eurot) ja laenutegevuse positiivne
netorahavoog summas
38,4 miljonit krooni (2,5 miljonit eurot).         


Finantseerimistegevuse rahavoog oli negatiivne 39,9 miljonit krooni (2,5  
  
miljonit eurot). Võrreldaval perioodil oli vastav näitaja positiivne
109,0   
miljonit krooni (7,0 miljonit eurot). Finantseerimistegevuse
struktuurimuutuse 
on põhjustanud võõrkapitali märksa vähesem kaasamine ning
olemasolevate     
laenukohustuste täitmisega seotud tagasimaksed.
Intressikandvate        
finantskohustustega seotud rahavoog esimesel
poolaastal oli negatiivne 6,8   
miljonit krooni (0,4 miljonit eurot) (I
poolaasta 2008: positiivne 212,8    
miljonit krooni/13,6 miljonit eurot).
Ülejäänud osa finantseerimistegevusest  
moodustasid dividendimaksed summas
31,9 miljonit krooni (2,0 miljonit eurot)  
(2008 I poolaasta: 103,8
miljonit krooni/6,6 miljonit eurot).          


Olulisemad
suhtarvud ja näitajad                        
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
Suhtarv / näitaja       | 6k 2009 | 6k 2008 |  6k 2007 |   2008
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kaalutud keskmine aktsiate   |  30 756 |  30 756 |    30 |  30 756
|
| arv*, tk            |   728 |   728 |  756 728 |   
728
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Puhaskasum aktsia kohta (EPS), |   0,69 |   3,39 |   4,03 |   4,73
|
| krooni             |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Puhaskasum aktsia kohta (EPS), |   0,04 |   0,22 |   0,26 |   0,30
|
| eurot             |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügitulu kasv         |  -34,5% |  23,1% |   64,0% |   3,1%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Keskmine töötajate arv     |  1 174 |   1209 |   1113 |   1 232
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügitulu töötaja kohta, tuhat |  1 044 |  1 547 |   1 365 |   3 140
|
| krooni             |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügitulu töötaja kohta, tuhat |    67 |    98 |    87 |    201
|
| eurot             |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tööjõukulude määr müügitulust, |  15,4% |  12,4% |   11,6% |   12,7%
|
| %               |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Üldhalduskulude määr      |   5,3% |   5,0% |   4,6% |   4,7%
|
| müügitulust, %         |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
EBITDA, tuhat krooni      |  41 125 | 179 579 |  176 310 |  281 161
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
EBITDA, tuhat eurot      |  2 628 |  11 477 |  11 268 |  17 969
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
EBITDA määr müügitulust, %   |   3,4% |   9,6% |   11,6% |   7,3%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Brutokasumi määr müügitulust, |   6,9% |  12,8% |   14,2% |   9,3%
|
| %               |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ärikasumi määr müügitulust, % |   0,4% |   7,8% |   9,6% |   5,4%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ärikasumi määr ilma varamüügi |   0,3% |   7,6% |   9,2% |   5,3%
|
| kasumita, %          |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Puhaskasumi määr müügitulust, |   0,4% |   5,9% |   8,6% |   4,4%
|
| %               |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Investeeritud kapitali     |   1,9% |  11,7% |   17,8% |   19,1%
|
| tootlus, %           |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Vara tootlus, %        |   0,2% |   6,3% |   9,3% |   9,1%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Omakapitali tootlus, %     |   0,6% |  13,7% |   23,9% |   20,5%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Omakapitali osakaal, %     |  35,8% |  33,0% |   33,7% |   36,5%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Finantsvõimendus        |  31,7% |  27,4% |   32,5% |   18,2%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajaliste kohustuste    |   1,36 |   1,45 |   1,45 |   1,33
|
| kattekordaja          |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
                | 30.06.20 | 30.06.20 | 30.06.200 | 31.12.200
|
|                |    09 |    08 |     7 |    
8
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ehituslepingute teostamata   |  1 568 |  3 196 | 2 730 813 | 2 220 748
|
| tööde mahud, tuhat krooni   |   004 |   937 |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ehituslepingute teostamata   | 100 214 | 204 322 |  174 531 |  141 932
|
| tööde mahud, tuhat eurot    |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
*
kaalutud keskmiseks aktsiate arvuks on võrreldavuse tagamiseks loetud
aktsiate
arv pärast fondiemissioone
                     
      
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
Puhaskasum aktsia kohta (EPS) =   | Puhaskasumi määr müügitulust =    
|
| Emaettevõtte aktsionäride osa    | Aruandeperioodi puhaskasum /    
 |
| puhaskasumist/Kaalutud keskmine   | Müügitulu            
  |
| aktsiate arv             | Investeeritud kapitali tootlus
=   |
| Müügitulu töötaja kohta = Müügitulu | (Kasum enne tulumaksustamist
+    |
| / Keskmine töötajate arv       | intressikulud) / Perioodi
keskmine  |
| Tööjõukulude määr müügitulust =   | (intressi kandvad
kohustused +    |
| Tööjõukulud / Müügitulu       | omakapital)  
           |
| Üldhalduskulude osakaal müügitulust | Vara tootlus
= Ärikasum / Perioodi  |
| = Üldhalduskulud / müügitulu     | keskmine
vara kokku          |
| EBITDA = Ärikasum + Kulum      |
Omakapitali tootlus = Aruandeperioodi |
| EBITDA määr müügitulust = EBITDA / 
| puhaskasum / Perioodi keskmine    |
| Müügitulu             
 | omakapital kokku           |
| Brutokasumi määr müügitulust = 
  | Omakapitali osakaal = Omakapital   |
| Brutokasum / Müügitulu    
   | kokku / Kohustused ja omakapital   |
| Ärikasumi määr müügitulust =
    | kokku                 |
| Ärikasum / Müügitulu   
     | Finantsvõimendus = (Intressikandvad  |
| Ärikasumi määr ilma
varamüügi    | kohustused - raha ja raha       |
| kasumita =
(Ärikasum - põhivara   | ekvivalendid) / (Intressikandvad   |
|
müügikasum - kinnisvara müügikasum) | kohustused + omakapital)       
|
| / Müügitulu             | Lühiajaliste kohustuste
kattekordaja |
|                   | = Käibevara kokku /
Lühiajalised   |
|                   | kohustused kokku 
          
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---

Majandustegevus
geograafiliste turgude lõikes                  
Kontserni
poolt teenitud müügitulu väljaspool Eestit moodustas 2009. aasta I  

poolaastal ligikaudu 16% kogu müügitulust. Samal perioodil aasta tagasi oli
see 
ligikaudu 20%. Kontsern on 2009. aasta I poolaastal suurendanud
varasemaga   
võrreldes oma tegevust Läti turul. I poolaasta seisuga
moodustab Kontserni   
müügitulu Lätist ligikaudu 13% kui 2008. aastal
tervikuna oli see 6%.      

Samal ajal on vähenenud Ukrainast teenitud
müügitulu osakaal 2%ni Kontserni   
müügitulust. Ukraina müügitulu
vähenemine on tingitud peamiselt eelmisel    
perioodil alustatud
suuremate projektide lõpetamisest ning Ukraina       

majandustingimustes uute lepingute sõlmimise keerukusest. Viidates Kontserni 
 
poolt tänaseks tehtud otsustele Leedu turul (vt tegevusaruande peatükk
„Toimunud
muudatused Kontserni juhtimisstruktuuris ja äritegevuses 2009.
aastal“) on   
oodatult vähenenud ka seal tehtavate ehitustööde osakaal.  
          

Täiendavalt on kommenteeritud geograafiliste turgude
arengut tegevusaruande   
peatükis „Väljavaated Kontserni
tegutsemisturgudele“.             
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
           |  6k 2009 |   6k 2008 |   6k 2007 |    2008
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Eesti         |   83,9% |    80,1% |    90,0% |    80,3%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ukraina        |    2,3% |    14,9% |    10,0% |    11,4%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Leedu         |    0,9% |    2,2% |     0% |    2,4%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Läti         |   12,9% |    2,8% |     0% |    5,9%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
Müügitulu
hajutamine erinevate geograafiliste segmentide vahel on olnud    

Kontserni juhtkonna poolt valitud strateegia, mille abil hajutatakse riske,
mis 
tulenevad liigsest kontsentreeritusest ühele turule. Välisturgude
osakaalu   
kasvatamine on Kontserni üks strateegilisi lähtekohti ning
aastaks 2013 on   
jätkuvalt eesmärgiks teenida pool müügitulust
välisturgudelt.          


Majandustegevus 2009. aasta I
poolaastal tegevusvaldkondade lõikes       

Nordecon International
kontsern on keskendunud hoonete ja rajatiste ehituse   
projektijuhtimisele
ja peatöövõtule ning tegutseb muuhulgas teedeehituse,    
-hoolduse,
keskkonnaehituse, betoonitööde ja kinnisvaraarenduse vallas.    

Kontserni müügitulu 2009. aasta I poolaastal oli 1 225,1 miljonit krooni
(78,3 
miljonit eurot). Võrreldes eelmise perioodiga, mil vastav näitaja oli
1 870,6  
miljonit krooni (119,6 miljonit eurot), on müügitulu vähenenud
34,5%. Müügitulu 
vähenemist on mõjutanud eelkõige ehitusturul toimunud
nõudluse vähenemine    
kõikidel Kontserni tegutsemisturgudel. Samuti on
mõjutanud müügitulu      
absoluutnumbrit konkurentsisurvest tulenev
ehitushindade alanemine (vt täpsemaid
selgitusi ja ootusi järgmiste perioodide
osas tegevusaruande peatükis „     
Väljavaated Kontserni
tegutsemisturgudele“).                  

Kontserni üheks
eesmärgiks on hoida ärisegmentide (hooned ja rajatised)     
esindatus
müügitulus tasakaalustatuna, kuna see võimaldab hajutada riske ja   
tagada
paremad võimalused ehitustegevuseks ka raskemates turutingimustes, kus 

mõnda ärisegmenti on tabanud tegevusmahtude langus. Arvestades hinnanguid  
 
korterite nõudlusele, jääb ka järgnevatel aastatel korterelamute ehitamise 
  
osakaal kogumüügist strateegiliselt määratud 20% piiresse.        
   

Segmentide müügitulu                         
     
Erinevalt viimasest paarist aastast on 2009. aasta I poolaasta
seisuga rajatiste
müügitulu ületanud hoonete oma. Peamiselt on seda mõjutanud
hetkel valitsev   
olukord ehitusturul (eelkõige Eestis), kus rajatiste
segmendi tööde osakaal   
teostamata tööde portfellis hakkas suurenema
võrreldes hoonete omaga juba 2008. 
majandusaasta teisest poolest.      
                   

2009. aasta I poolaastal moodustas
hoonete ja rajatiste segmentide müügitulu  
kokku vastavalt 600,8 ja 616,4
miljonit krooni (38,4 ja 39,4 miljonit eurot).  
Aasta tagasi olid vastavad
näitajad 1 332,0 ja 534,2 miljonit krooni (85,1 ja  
34,1 miljonit eurot).
Turukorda iseloomustavalt on perioode võrreldes näha   
hoonete segmendis
müügitulu langust ning rajatiste omas vastupidiselt kasvu.  
Samas ei ole
ligi 80 miljoni krooni (5,1 miljoni euro) suurune kasv rajatiste  
segmendis
täismahus orgaaniline, vaid sisaldab 2009. aastal ka Läti müügitulu, 
mis
võrreldaval perioodil konsolideerimisele veel ei kuulunud.         


Müügitulu jaotus segmentides*                       
  
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
Ärisegmendid         | 6k 2009 |  6k 2008 |  6k 2007 |   2008
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Hooned            |   49% |    72% |    54% |    63%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Rajatised           |   51% |    28% |    46% |    37%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
*
Tulenevalt rahvusvahelise finantsaruandluse standardi IFRS 8         

„Tegevussegmendid“ jõustumisega aruandeperioodil on Kontsern muutnud     
 
raamatupidamisaruandes segmentide käsitlust. Ukraina hoonete segment, mis 
  
raamatupidamise vahearuandes on esitatud eraldiseisvalt, kuulub
tegevusaruandes 
hoonete segmendi koosseisu. Tegevusaruande segmendiinfo ei
sisalda       
raamatupidamisaruande „muud segmendid“ müügitulu.    
            

Tulenevalt turuolukorrast on Kontserni juhtkonna
hinnangul põhisegmentide osas 
2009. majandusaastal jätkuvalt oodata
rajatiste segmendi osakaalu suurenemist  
võrreldes eelmise aastaga. Sellele
viitab ka Kontserni ehituslepingute     
teostamata tööde maht, kus
30.06.2009 seisuga ületavad rajatiste segmendiga   
seotud lepingud hoonete
omasid (vt tegevusaruande peatükk „Ehituslepingute   
teostamata tööde
mahud“).                           


Segmendisisene müügitulu                          
  
Hoonete ärisegmendis on müügitulu jaotus püsinud eelmiste perioodidega
sarnastes
vahemikes, kus ärihoonete osakaal moodustab üle 50% kogu segmendi
müügitulust. 
Oodatult on majandusolukorrast tingituna vähenenud müügitulu
osakaal tööstus- ja
laohoonete ehitusest. Tingituna soodsatest ehitushindadest
on näha ühiskondlike 
hoonete osakaalu mõningast kasvu segmendisiseselt tänu
omavalitsuste poolt   
tehtavatele investeeringutele koolimajadesse,
lasteaedadesse jms. avalikesse  
ehitistesse. Vaatamata soodsatele
ehitushindadele võib seejuures takistavaks  
teguriks osutuda aga
ehitusprojektide finantseerimise lahendamise keerukus.			 
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
Müügitulu jaotus hoonete   | 6k 2009 |  6k 2008 |  6k 2007 |   2008
|
| segmendis           |     |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ärihooned           |   71% |    59% |    53% |    59%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tööstus- ja laohooned     |   11% |    20% |    10% |    16%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ühiskondlikud hooned     |   16% |    13% |    20% |    14%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Korterelamud         |    1% |    8% |    17% |    11%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---

Tütarettevõtete
lisandumine (Nordecon Infra SIA alamkontsern) on toonud kaasa 

struktuurinihkeid müügitulu jaotumises rajatiste segmendi sees võrreldes
eelmise
aastaga. Nii on segmendisiseselt võrreldes eelmise aastaga kasvanud
muude    
rajatiste osatähtsus, mis koosneb suures osas teostatud torustike
ja      
välisvõrkude töödest. Riigi- ja omavalitsustepoolsest
investeeringute      
lisandumisest ehitushindade alanedes annab aimu
keskkonnaehituse osakaalu    
suurenemine.                 
                 
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
Müügitulu jaotus rajatiste  | 6k 2009 |  6k 2008 |  6k 2007 |   2008
|
| segmendis           |     |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Teedeehitus ja -hooldus    |   32% |    51% |    30% |    45%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Sadamaehitus         |   17% |    26% |    28% |    24%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud rajatised        |   38% |    19% |    17% |    6%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Keskkonnaehitus        |   14% |    4% |    25% |    25%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---

Ehituslepingute
teostamata tööde mahud                     
Kontserni
ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht    
seisuga
30.06.2009 oli 1 560 miljonit krooni (100 miljonit eurot), mis on poole 
vähem
võrreldes aastataguse 3 197 miljoni krooniga (204 miljoni euroga).   
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
               | 30.06.20 | 30.06.200 | 30.06.200 | 31.12.200
|
|                |    09 |     8 |     7 |    
8
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ehituslepingute teostamata  |  1 568 | 3 196 937 | 2 730 813 | 2 220 748
|
| tööde mahud, tuhat krooni   |   004 |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ehituslepingute teostamata  | 100 214 |  204 322 |  174 531 |  141 932
|
| tööde mahud, tuhat eurot   |     |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
Seejuures
on Kontserni ehituslepingute teostamata tööde mahud kasvanud
rajatiste
segmendi osas võrreldes eelmise perioodiga. Seisuga 30.06.2009
moodustas    
rajatiste tööde osakaal 68% kogu portfellist (30.06.2008:
rajatiste osakaal   
53%). See viitab ehitusturgudel hetkel valitsevale
olukorrale, kus hoonete   
segmendis on ehitusmahtude vähenemine olnud
märgatavalt kiirem kui rajatiste  
segmendis nende lisandumine.
Ehituslepingute teostamata tööde mahtude      
absoluutnumbritele on
märkimisväärset mõju avaldanud lisaks ehitusmahtude    
vähenemisele ka
ehitushindade oluline langus võrreldava perioodi suhtes.    
Perioodil
bilansipäevast (30.06.2009) kuni käesoleva vahearuande        

avalikustamiseni on Kontserni ettevõtted sõlminud täiendavalt ehituslepingud 
 
ligikaudu 380 miljoni krooni väärtuses (24,3 miljonit eurot).Töötajad ja tööjõukulud                         
   
2009. aasta I poolaasta seisuga töötas Kontserni emaettevõttes ja   
    
tütarettevõtetes kokku keskmiselt 1 187 inimest. Nendest
insenertehniline    
personal moodustab ligikaudu 500 inimest. Viimastel
aastatel on insenertehnilise
personali osakaal kasvanud seoses kontserni
tegevusmahtude suurenemisega. 2009. 
aastal on lisandunud Läti tütarettevõtte
SIA LCB soetamisega üle 100 töötaja.  
Siiski on töötajate arvu kasvukõver
2008.a. lõpust pöördunud langusele seoses  
töötajate koondamistega, mille on
kaasa toonud töömahtude märkimisväärne    
vähenemine.          
                        
Töötajate keskmine arv
kontserni ettevõtetes (emaettevõte ja tütarettevõtted): 
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
   Aasta   |    ITP     |   Töölised   |  Keskmine kokku 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
  6k 2009   |    480     |    707    |    1 187    
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
  6k 2008   |    493     |    716    |    1 209    
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
  6k 2007   |    412     |    701    |    1 113    
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
   2008    |    511     |    721    |    1 232    
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
Kontserni
2009. aasta I poolasta tööjõukulud koos kõikide maksudega moodustasid 
188,4
miljonit krooni (12,0 miljonit eurot), mis on 19% vähem kui eelmise   

majandusaasta võrreldavas perioodis, millal tööjõukulud olid kokku 232,9   
 
miljonit krooni (14,9 miljonit eurot).                   
  

Tööjõukulude vähenemine vaatamata töötajate arvu samale tasemele
jäämisest on  
tingitud Kontserni töötajate põhipalkade vähendamisest
võrreldes eelmise    
perioodiga. Kontserni ettevõtetes on läbiviidud
töötajate töötasude      
vähendamine, sh on insenertehnilise personali
(ITP) töötasusid vähendatud    
keskmiselt 15%. Samuti on vähenenud
projektpersonali töötasude osana      
arvestatavad tulemustasud, mis on
otseselt sõltuvad ehitusprojektide      
kasumlikkusest.        
                        

2009. aasta I poolaastal on
tingituna üldisest majandusolukorrast ja ehitusturul
toimunud langusest
Kontserni ettevõtetes töösuhe lõpetatud ligikaudu 450    
töötajaga. Samas
ei mõjuta see koheselt perioodi keskmist töötajate arvu,    
arvestades
seejuures ka töötajate lisandumisi.
                 

Nordecon International AS nõukogu liikmetele on 2009. aasta I poolaastal   
 
arvestatud tasusid koos sotsiaalmaksuga 718 tuhat krooni (46 tuhat eurot). 
  
Eelmisel aastal oli vastav näitaja 725 tuhat krooni (46 tuhat eurot).
Nordecon 
International AS juhatuse liikmetele on 2009. aasta I poolaastal
arvestatud   
tasusid ja preemiahüvitisi koos sotsiaalmaksuga 1 674 tuhat
krooni (107 tuhat  
eurot) ning 2008. aastal võrreldava perioodi kohta 8 257
tuhat krooni (528 tuhat
eurot). Erinevused juhatuse tasudes tulenevad
asjaolust, et alates 5. jaanuarist
2009 on Nordecon International AS juhatuses
kolm liiget, kui 2008. aastal oli  
juhatuses viis liiget (vt peatükk
„Toimunud muudatused Kontserni        
juhtimisstruktuuris ja
äritegevuses 2009. aastal“). Samuti on mõju avaldanud  
kontserni ettevõtete
juhatuse liikmete teenistustasu vähendamine sarnaselt   
töötajatega 15%
võrra.                             


Aktsia ja
aktsionärid                             

Aktsiainformatsioon                             
 
ISIN            EE3100039496    
Väärtpaberi lühinimi
	NCN1T (kuni 03.04.2009 EEH1T)               
Nominaalväärtus	 
   10,00 EEK / 0,64 EUR  
Emiteeritud väärtpabereid 	30 756 728      
                
Noteeritud väärtpabereid 	30 756 728     
                 
Noteerimise kuupäev 	18.05.2006       
                  

Nordecon International AS aktsiakapital
koosneb 30 756 728 lihtaktsiast     
nimiväärtusega 10 Eesti krooni
aktsia. Lihtaktsia omanikel on õigus saada    
dividende kui ettevõte neid
jagab. Iga lihtaktsia annab ühe hääle Nordecon   
International AS
üldkoosolekul.                         

Aktsiatega
kauplemise koondtulemused                      

Väärtpaberi kauplemisajalugu (EEK)                      
 
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
Hind             |   6k 2009 |    6k 2008 |    6k 2007
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Avamishind          |    16,43 |     76,51 |    166,64
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kõrgeim            |    20,34 |     76,51 |    224,53
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Madalaim           |     8,61 |     50,85 |     96,54
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Viimane sulgemishind     |    13,61 |     53,98 |     93,88
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kaubeldud aktsiaid (tk)    |  1 875 140 |   4 112 826 |   2 480 799
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Käive, mln          |     22,2 |     229,8 |     425,8
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Noteeritud aktsiate arv    |    30 757 |    30 757 |    15 378
|
| (30.06.), tuhat tükki     |       |        |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Turuväärtus (30.06.), mln   |    418,60 |   1 650,44 |   1 443,69
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----

Väärtpaberi
kauplemisajalugu (EUR)                       
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
Hind             |   6k 2009 |    6k 2008 |    6k 2007
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Avamishind          |     1,05 |     4,89 |     10,65
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kõrgeim            |     1,30 |     4,89 |     14,35
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Madalaim           |     0,55 |     3,25 |     6,17
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Viimane sulgemishind     |     0,87 |     3,45 |     6,00
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kaubeldud aktsiaid (tk)    |   881 595 |    759 958 |   1 745 628
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Käive, mln          |     1,42 |     14,69 |     27,21
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Noteeritud aktsiate arv    |    30 757 |    30 757 |    15 378
|
| (30.06.), tuhat tükki     |       |        |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Turuväärtus (30.06.), mln   |    26,75 |    105,48 |     92,27
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----

Aktsionäride
struktuur                             
Nordecon
International AS suurimad aktsionärid 30.06.2009 seisuga       
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
Aktsionär                   | Aktsiate arv |  Osalus (%)
|
|                        |     (tk) |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
AS Nordic Contractors             |  18 807 464 |    61,15%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
ING Luxembourg S.A.              |  1 111 853 |     3,61%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ain Tromp                   |   678 960 |     2,21%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
ASM Investments OÜ              |   519 600 |     1,69%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Skandinaviska Enskilda Banken Ab Clients   |   456 758 |     1,49%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
State Street Bank & Trust Co.         |   355 199 |     1,15%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
The Bank of New York Mellon          |   353 323 |     1,15%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Aivo Kont                   |   339 480 |     1,10%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
SEB Pank AS                  |   322 200 |     1,05%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Raul Rebane                  |   316 104 |     1,03%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
Nordecon
International AS aktsionäride struktuur seisuga 30.06.2009:      
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
                       | Aktsionäride |  Osalus (%)
|
|                        |   arv (tk) |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Aktsionärid osalusega > 5%          |      1 |    61,15%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Aktsionärid osalusega 1%-5%          |      9 |    14,48%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Aktsionärid osalusega < 1%          |    1 741 |    24,37%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kokku                     |    1 751 |    100,00%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---

Nordecon
International AS nõukogu liikmete poolt kontrollitud aktsiad
30.06.2009
seisuga:                              
      
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
 Nõukogu            |         |  Aktsiate arv |  Osalus
|
|                 |        |      (tk) |   
(%)
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Toomas Luman (AS Nordic     | Nõukogu    |   19 059 144 |  61,97%
|
| Contractors, OÜ Luman ja    | esimees    |        |    
 |
| Pojad)*             |        |        |   
  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ain Tromp            | Nõukogu liige |    678 960 |   2,21%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Alar Kroodo (ASM Investments  | Nõukogu liige |    519 600 |   1,69%
|
| OÜ)*              |        |        |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Andri Hõbemägi         | Nõukogu liige |     40 000 |   0,13%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tiina Mõis           | Nõukogu liige |       0 |   0,00%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Meelis Milder          | Nõukogu liige |       0 |   0,00%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
*
eraisiku poolt kontrollitavad ettevõtted                   


Nordecon International AS juhatuse liikmete poolt kontrollitud aktsiad   
  
30.06.2009 seisuga:                           
   
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
 Juhatus            |         |  Aktsiate arv |  Osalus
|
|                |        |      (tk) |   
(%)
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Jaano Vink           | Juhatuse   |     34 000 |   0,11%
|
|                | esimees    |         |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Sulev Luiga          | Juhatuse   |      1 000 |   0,00%
|
|                | liige     |         |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Priit Tiru           | Juhatuse   |        0 |   0,00%
|
|                | liige     |         |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---

Nordecon
International AS nõukogu ja juhatuse liikmetele ega nende poolt    

kontrollitavatele ettevõtetele ei ole väljastatud aktsiaoptsioone, mille
alusel 
oleks võimalik omandada tulevastel perioodidel Nordecon International
AS    
aktsiaid.                             
      

Info oluliste tehingutega kohta seotud osapooltega       
        
26.03.2009 soetas Nordecon Ehitus AS 50% OÜ Unigate osadest.
OÜ Unigate soetati 
Kontserni tuumikaktsionäri Nordic Contractors AS
tütarettevõttelt AS Arealis.  
OÜ Unigate on Eestis registreeritud ettevõte,
mis tegutseb kinnisvaraarenduse  
(elamuehitus) tegevusvaldkonnas. Ettevõtte
majandustegevus on seotud tema    
omandis olevate kinnistute
arendamistegevusega, mis asuvad Tallinnas Paekalda  
tänaval. Osalus OÜ-s
Unigate soetati vastavalt Kontserni strateegilistele    
eesmärkidele.
Strateegia kohaselt on Kontsern 2009-2010 aastal valmistumas ette 
Eesti
kinnisvaraturu uueks võimalikuks tõusuperioodiks peale 2010. aastat.   

Seetõttu luuakse Kontserni tütarettevõtetesse kinnistuportfell, mis võimaldab
 
õigeaegselt alustada elamuarendust turusentimendi muutumise korral.    
  

Tehingutingimuste kohaselt tasuti 20,0 miljonit krooni (1,3 miljonit
eurot):  
sellest 1,5 miljonit krooni (0,1 miljonit eurot) osaluse eest
osakapitalis ning 
18,5 miljonit krooni (1,2 miljonit krooni) AS Arealis
laenunõuete eest OÜ    
Unigate vastu. Sõltuvalt kinnistute arendamise
edukusest hakatakse AS-le Arealis
hiljem tasuma ka muutuvosa 450 krooni (28,8
eurot) müüdud ruutmeetri pealt.   
Veebruaris 2009 oli OÜ Unigate omandis
olevate kinnistuste turuväärtus (Nordecon
Ehitus AS-le kuuluv osa) ligikaudu
47,5 miljonit krooni (3,0 miljonit eurot).  


Väljavaated Kontserni
tegutsemisturgudele                    
Eesti       
                              
Eesti ehitusturgu
iseloomustavad 2009-2010 aastal Kontserni juhtkonna hinnangul 
järgmised
sündmused:                              
-
Ehitusturu kogunõudluse erakordselt suur sõltuvus riigihangetest ning Euroopa

Liidu finantstoel alustatavatest (eelkõige infrastruktuuri-,
keskkonnaehituse- 
jms.) projektidest (sh oluliselt riigi ja kohalike
omavalitsuste        
haldussuutlikkusest) ning hinnakujundusest.
Siiski ei kompenseeri rajatiste   
ehitamise mahtude mõõdukas kahanemine
võrreldes eelmiste perioodidega järsku  
langust hoonete ehitusmahtudes,
kust hetkel on kadunud enamus eraettevõtetest ja

-isikutest kliente. Nii
prognoosib Kontserni juhtkond 2010. aastaks, et     
võrreldes 2008.
aastaga on ehitusturu kogumahud langenud üle 50%.        

-
Elamuarendusele ja -ehitusele spetsialiseerunud ettevõtete hulga vähenemine

(turu konsolideerumine). Jätkub 2008. aastal alanud suund, kus seni peamiselt
 
elamuehitusele keskendunud ettevõtted püüavad siirduda teistesse      
  
turusegmentidesse (sh infrastruktuuride ehitus) ning teravdavad seeläbi 
   
oluliselt konkurentsisurvet. Turu madalseisu jätkumine viib ettevõtete 
    
ühinemisteni, ülevõtmisteni ning pankrottideni.           
     

- Üleilmalisest finantskriisist tingituna on majanduses ringleva
raha hulk 
oluliselt vähenenud ning üha suuremal osal erasektori ettevõtetel
on raskusi  
uute ehitusprojektide finantseerimisega võõrkapitali abil.
Nõudluse järsemat  
vähenemist võib aidata mingil määral siiski pehmendada
ehitusturu tihenevast  
konkurentsist tulenev hinnalangus, mis muudab
tellijatele investeerimise    
atraktiivsemaks võrreldes turuhindade
kõrgperioodiga aastatel 2006-2007.    

- Ehitusturu kasvuperioodil
toodangumahtusid märkimisväärselt suurendanud 
ehitusmaterjalide tootjad
seisavad silmitsi nõudluse vähenemisega        
ehitusmaterjalide osas
ning tootmisvõimsuse suurendamiseks võetud kohustuste  
täitmise raskemaks
muutumisega.                         

-
Kinnisvaraarendusega tegelevate ettevõtete olemasolevate laenude
teenindamise
ja tagasimaksevõime halvenemine ja uute laenude võtmisel
krediidikõlbulikkuse 
vähenemine. Ehituse peatöövõtu ja -projektijuhtimisega
tegelevatel       
ehitusettevõtetel ebatõenäoliselt laekuvate ja
lootusetute nõudesummade     
kasvamise suurenev tõenäosus.        
                  

- Infrastruktuuriobjektide tähtsustumise
kaudu kujunevad senisest olulisemateks 
eduteguriteks spetsiifiline
(insenertehniline) oskusteave ja kogemused koos   
vastavate ressursside
olemasoluga.                       

- Halvenev
majanduskliima ja suurenenud konkurents ehitusturul seoses mahtude

vähenemisega toob kaasa sektoris ehitustööliste tööpuuduse jätkuva kasvu, mis
 
läbi tööjõu pakkumise suurenemise viib ehitusettevõtete tööjõukulude    
  
vähenemiseni. Tööjõukulude alanemise mõju vähendab lühiajalises
perspektiivis  
koondamistasude maksmine.                  
         

- Ehitusprojektide finantseerimisskeemide muutumine (sh
tellija maksetähtaegade 
oluline pikendamine) ning täiendavad nõuded
projektide peatöövõtjapoolsele   
finantseerimisele ehitustegevuse
perioodil, mis kokku avaldab survet ettevõtete 
likviidsusele.        
                         

Nordecon International
kontsern tegutseb pikaajalistele eesmärkidele tuginedes, 
mida korrigeeritakse
väliskeskkonna muutumisest tulenevate mõjudega. Vastav   
strateegilise
juhtimise protsess kuulub Kontserni juhtkonna töökohustuste hulka 
(vt
Kontserni strateegia kirjeldus peatükis „Kontserni strateegia ja eesmärgid 

aastatel 2009-2013“).                            
 

Kontsern on valmistunud senise majanduskeskkonna muutumiseks järgmiselt: 
   
- Kontserni eesmärk on vähendada kulubaasi 30% võrra (sh
tööjõukulude
vähendamine 
läbi koondamiste ja palkade alandamise, kaupade- ja
teenuste sisseostukulude  
vähendamine jne).                
               

- Kontserni restruktureerimine ärivaldkondade
(hoonete ja infrastruktuuride 
ehitamine) paremaks juhtimiseks ja
konkurentsieeliste säilitamiseks.      

- Klientide makse- ja
krediidivõime senisest kriitilisem eelanalüüs ning
tähtaja 
ületanud nõuetega
varasem ning aktiivsem tegelemine.              

- Riskide
maandamine läbi projektiportfelli kujundamise. 

- Tegevuse hajutamisega
geograafiliselt ja segmenditi. 


Läti ja Leedu               
                   
Vaatamata Läti poliitilises- ja
rahandussüsteemis esinevatele probleemidele   
püsivad samal tasemel või
loodetavasti suurenevad riigi- ja kohalike      
omavalitsuste poolt
Euroopa Liidu toetusfondide raha abil finantseeritavate   
mitmesuguste
infrastruktuuriprojektide mahud (nt joogivee- ja
keskküttetorustike
renoveerimine jms). Ehitustegevusele avaldab survet
eelkõige          
finantseerimisasutuste olukord, erasektori
nõudluse oluline vähenemine, siiani 
kõrge inflatsioon ja konkurentsi
teravnemine. Läti riigi ja kohalike      
omavalitsuste võime tagada
omafinantseering EL toetusfondide abil        
finantseeritavatesse
projektidesse ning seega ka tasumine ehitustööde      
teostajatele on
täiendavalt hakanud sõltuma IMF-i poolt antavast laenust    
riigile.   
                                 

Leedu
majanduse viimase aja arengud on sarnased teiste Balti riikide omadega. 

Investeeringute pidurdumine era- ja avalikus sektoris jms tegurid mõjutavad 
 
otseselt ehitusturgu. Äripindade ja korterelamute (Kontserni ettevõte kui 
  
peatöövõtja, mitte arendaja) ehitamise osas on turg järsult kokku
tõmbunud ning 
olukord jätkuvalt keeruline. Muud olulisemad riskid on seotud
pankade      
stabiilsuse, konkurentsi kasvu ja inflatsiooni mõjuga
ehitushindadele.     
Kontserni juhtkond on äraootaval seisukohal seoses
Läti ja Leedu ehitusturgude 
arengutega lähitulevikus, kuna sarnaselt Eestile
on nendes riikides raskustesse 
sattunud majandus tervikuna, mille mõju
avaldub teravalt ka ehitussektoris.   
Kontserni juhtkond analüüsib senist
tegevust Läti ja Leedu turul väliskeskkonna 
kiiretest muutustest tulenevaid
asjaolusid arvesse võttes ning on valmis    
vajadusel ka otsustavalt
seniseid plaane korrigeerima.             

Leedus tegutseva
Nordecon Statyba UAB (endine UAB Eurocon LT) aktiivse tegevuse 
on Kontsern
käesolevaks hetkeks sisuliselt peatanud ning jälgib turul toimuvat. 
See
lühiajalist perspektiivi arvestav otsus ei muuda Kontserni strateegilisi  

eesmärke seoses osalemisega Leedu ehitusturul ega tähenda ettevõtte müümist
ega 
likvideerimist.                             
   

Kontsern lähtub oma tegevuse pikaajalisel kujundamisel Läti ja Leedu
ehitusturul
vastavalt vastuvõetud strateegiale välisturgudele laienemise osas
(vt      
tegevusaruande peatükk „Kontserni strateegia ja eesmärgid
aastatel 2009-2013“) 
ning peab Läti ja Leedu ehitusturge pikemat
ajahorisonti silmas pidades endiselt
loogiliseks jätkuks ettevõtte
rahvusvahelistumisel.               


Ukraina        
                            
Kontsern jätkab
Ukrainas eelkõige kui ehituse peatöövõtu ja projektijuhtimisega 
tegelev
ettevõtte äri- ja tootmishoonete vallas. Mahukaid investeeringuid   

nõudvad tegevused kinnisvaraarendusprojektiga (Kontsernil hetkel kaks    
 
konserveeritud arendusprojekti) on peatatud, et minimeerida riske ning
oodata  
olukorra selginemist Ukraina ja maailma finantsturgudel.      
      

Kohaliku ehitusturu põhilised riskid on seotud riigi- ja
omavalitsuse ning   
kohtusüsteemi nõrga toimimisefektiivsusega,
inflatsiooni ja kvaliteetsete    
ehitussisendite kättesaadavusega.
Nõudlusele on hetkel suurimat mõju avaldamas 
tellijate finantsvahendite
puudumine ehitustegevuse alustamiseks. Alates    
oktoobrist 2008 on
Ukraina rahandus- ja pangandussüsteem sattunud tugeva surve 
alla.
Rahvusvaluuta grivna (UAH) on nõrgenenud nii Ameerika dollari kui ka euro

suhtes oluliselt, mis toob riigis tegutsevatele välisriikide ettevõtetele  
 
maandamata valuutariskiga lepingute ja finantspositsiooni korral kaasa   
  
ulatuslikke kursikahjumeid. Praeguseks hetkeks on valuuta odavnemine
peatunud  
ning Kontserni avatus turust tulenevale valuutariskile oluliselt
vähenenud.   

Samas on 46 miljoni elanikuga riigi ehitusturg pakkumas
siiski võimalusi    
äritegevuse läbiviimiseks ka tulevikus. Peamiseks
eduteguriks Kontsernile turul 
tegutsemisel on vähene konkurents ehituse
projektijuhtimisfirmade hulgas    
(euroopalike juhtimistavade- ja
oskustega paindlik ehituse           
projektijuhtimisettevõte).
Kontserni juhtkond on veendunud, et täna nähtav kriis
Ukraina ehitusturul ja
majanduses tervikuna korrigeerib oluliselt riigis    
kehtinud arusaamu
ning tõekspidamisi kaasaegset ehituse peatöövõtu- ja     

projektijuhtimisettevõtet iseloomustavate põhimõtete osas ja uuenenud
mõtteviis 
parandab tuntavalt Kontserni positsiooni pikemas perspektiivis.  
      


Peamiste riskide kirjeldus                  
         

Äririskid                        
           
Äritegevuse sesoonsusest (peamiselt ilmastikutingimused
talvekuudel) tulenevate 
riskide maandamiseks on Kontsern muuhulgas sõlminud
teehoolduslepinguid, kus on 
aastaringne hooldamiskohustus. Samuti otsivad
Kontserni ettevõtted jätkuvalt  
uusi tehnilisi lahendeid, mis lubaksid
senisest tõhusamalt töötada muutuvates  
ilmastikutingimustes.        
                      
Igapäevaste ehitustegevuse riskide
haldamiseks on kontserniettevõtted sõlminud 
ehituse koguriskikindlustuse
lepingud. Sõltuvalt konkreetse projekti iseloomust 
kasutatakse nii üldiseid
raamlepinguid kui ka konkreetse projekti eripära ning 
tellija soove
arvestavaid projektipõhiseid kindlustusi. Alltöövõtjatega
sõlmitud
töövõtulepingutest tulenevate alltöövõtjate kohustuste täitmise
tagamiseks   
esitatakse Kontserni ettevõtte kasuks reeglina pangagarantii.
Garantiiperioodil 
ilmneda võivate ehitajast tingitud puuduste kõrvaldamiseks
on kõigis      
kontserniettevõtetes loodud garantiikulude eraldis.
30.06.2009 seisuga moodustas
garantiieraldis (lühi- ja pikaajaline osa) kokku
15,1 miljonit krooni (1,0   
miljonit eurot). Võrreldava perioodi vastav
näitaja oli 7,8 miljonit krooni (0,5
miljonit eurot).             
                   

Krediidiriskid            
                     
Krediidiriski haldamisel
analüüsitakse juba pakkumistegevuse etapis tulevase  
võimaliku
lepingupartneri senist maksekäitumist ja -võimet. Lepingu sõlmimise 

järgselt toimub kliendi maksekäitumise pidev monitooring, alates ettemaksu  
 
lepingukohasest tasumisest kuni edaspidise lepingujärgsest maksegraafikust 
  
kinnipidamiseni, mis omakorda on reeglina sõltuvuses valminud ehitustööde
   
akteerimisest. Usume, et kirjeldatud viisil toimimine võimaldab
maksehäirete  
ilmnemisele piisava kiirusega reageerida. Aruandeperioodi
lõpu seisuga hindame 
oma klientide maksekäitumist heaks. Samas on klientide
maksekäitumises toimunud 
siiski muudatusi. Tähtaja ületanud nõuete osakaal on
mõnevõrra kasvanud, mis  
suurendab krediidikahjumite tekkimise võimalust
järgmistel perioodidel.     
Kontserni arvestuspõhimõtete kohaselt
kajastatakse kuludes kõik nõuded, mis on 
ületanud maksetähtaja rohkem kui
180 päeva.                   
2009. aasta I poolaastal oli
netokahjum ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest 9,2
miljonit krooni (0,6
miljonit eurot). Eelmisel perioodil moodustas nõuete    
allahindluskahjum
7,1 miljonit krooni (0,5 miljonit eurot).          


Likviidsusriskid                              
  
Vabu rahalisi vahendeid hoiab ettevõte tegutsemisturgude suurimates
pankades  
üleöö- või fikseeritud intressiga tähtajalistel hoiustel.
Kohustuste tähtaegse 
täitmise tagamiseks hoitakse arveldus- või
üleöödeposiidi kontodel ligikaudu  
kahe nädala käiberaha ning vajadusel
kasutatakse arvelduskrediiti. Kontserni  
käibevara ületab lühiajalisi
kohustusi 1,36 kordselt (30.06.2008: 1,45 korda). 
Bilansipäeva seisuga oli
Kontsernil vabu rahalisi vahendeid 158,1 miljonit   
krooni (10,1 miljonit
eurot) (30.06.2008: 321,8 miljonit krooni / 20,6 miljonit 
eurot), mis
moodustab piisava likviidsusvaru Kontserni äritegevuse läbiviimiseks
võrreldes
eelmise aastaga keerulisemates majandustingimustes.         


Intressiriskid                               
  
Kontserni ettevõtete poolt Eesti, Läti ja Ukraina pankadelt võetud laenud
on  
peamiselt fikseeritud intressimääraga. Kapitalirendi lepingud on ujuva 
    
intressimääraga ja põhinevad EURIBOR-il. Kontserni intressikandvad  
     
laenukohustused on võrreldes varasema perioodiga vähenenud 127,1
miljoni krooni 
võrra (8,1 miljonit eurot). Seisuga 30.06.2008 on Kontsernil
intressikandvaid  
kohustusi summas 619,7 miljonit krooni (39,6 miljonit
eurot). Intressikulud olid
2009. aasta I poolaastal 15,7 miljonit krooni (1,0
miljonit eurot) ning     
võrreldes 2008. aasta I poolaastaga on
intressikulud vähenenud 2,7 miljonit   
krooni (0,2 miljonit eurot),
tulenevalt EURIBOR-i baasintressi langemisest ning 
võlakohustuste
vähenemisest.                          


Valuutariskid                               
  
Ehituslepingud ja allhankelepingud on reeglina sõlmitud asukohamaa
valuutas,  
Eesti kroonides (EEK), Läti lattides (LVL), Leedu littides (LTL)
ja Ukraina   
grivnades (UAH). Välisriikidest sisseostetud teenused on
olulises osas eurodes, 
mille osas valuutarisk kontserni Eesti, Läti ja Leedu
ettevõtetele puudub.   
2008. aasta viimases kvartalis sattus ülemaailmse
finantskriisi tõttu      
olulistesse raskustesse Ukraina majandus ning
koos sellega ka kohalik valuuta  
(Ukraina grivna/UAH). Kohalikku valuuta
vahetuskurssi, mis ei olnud ametlikult 
seotud ühegi rahvusvahelise
valuutaga, hakkasid järsult mõjutama ekspordi ja  
välisinvesteeringute
vähenemine ning riigi pangandussüsteemi usaldusväärsus   
tervikuna.
Hoolimata vastumeetmetest ei suutnud kohalik keskpank hoida Ukraina 
grivna
kurssi stabiilsena rahvusvaheliste valuutade suhtes ning 2008. aastal  

odavnes grivna USA dollari ja euro vastu võrreldes aasta algusega rohkem kui 
 
30%.                                    
  
2009. aastal on Ukraina grivna kursi nõrgenemine euro suhtes peatunud
ning   
Kontserni kursikahjumid (sh finantskuludes ning muudes ärikuludes)
2009. aasta I
poolaastal moodustasid 0,3 miljonit krooni (0,02 miljonit
eurot).        
Valuutakursside muutumiste kogumõju (sh kursikasumid)
puhaskasumile oli kasum  
summas 1,1 miljonit krooni (0,07 miljonit eurot). 
              


Konsolideeritud finantsseisundi aruanne   
                 
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
EEK`000                  |   30.06.2009 |   31.12.2008
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
VARA                    |        |        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Käibevara                 |        |        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Raha ja raha ekvivalendid         |    158 089 |    296 184
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Nõuded ostjate vastu            |    526 234 |    473 935
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud nõuded ja ettemaksed         |    357 663 |    408 541
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Edasilükkunud tulumaks           |      776 |      776
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tulumaksu nõuded              |       0 |     3 207
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Varud                   |    475 653 |    386 733
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügiootel põhivara            |     4 924 |       0
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Käibevara kokku              |   1 523 339 |   1 569 376
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Põhivara                  |        |        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised finantsinvesteeringud     |    134 013 |    112 605
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kinnisvarainvesteeringud          |    116 783 |    116 783
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Materiaalne põhivara            |    238 057 |    263 295
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Immateriaalne põhivara           |    332 253 |    305 188
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Põhivara kokku               |    821 105 |    797 871
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
VARA KOKKU                 |   2 344 444 |   2 367 247
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
KOHUSTUSED                 |        |        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajalised kohustused          |        |        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Laenukohustused              |    253 486 |    235 948
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Võlad hankijatele             |    392 740 |    439 615
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Maksuvõlad                 |     43 806 |     65 760
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud võlad ja ettemaksed          |    416 117 |    423 270
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajalised eraldised           |     15 541 |     11 600
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajalised kohustused kokku       |   1 121 690 |   1 176 193
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Pikaajalised kohustused          |        |        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised laenukohustused        |    366 235 |    318 578
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud pikaajalised võlad          |     15 568 |     2 534
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised eraldised           |     2 307 |     6 630
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised kohustused kokku       |    384 110 |    327 742
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
KOHUSTUSED KOKKU              |   1 505 800 |   1 503 935
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
OMAKAPITAL                 |        |        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Aktsiakapital               |    307 567 |    307 567
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kohustuslik reservkapital         |     40 012 |     34 800
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Realiseerumata kursivahed         |     -2 813 |     -4 106
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Jaotamata kasum (kahjum)          |    412 195 |    426 995
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv     |    756 961 |    765 256
|
| omakapital                 |        |       
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Mittekontrolliv osalus           |     81 683 |     98 056
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OMAKAPITAL KOKKU              |    838 644 |    863 312
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU       |   2 344 444 |   2 367 247
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
     -----

-----------------------------------------------------------------------
   ---------
|
EUR`000                   |  30.06.2009 |   31.12.2008
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
VARA                    |        |        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Käibevara                  |        |        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Raha ja raha ekvivalendid          |    10 104 |     18 930
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Nõuded ostjate vastu            |    33 632 |     30 290
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud nõuded ja ettemaksed          |    22 858 |     26 110
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Edasilükkunud tulumaks           |      50 |       50
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tulumaksu nõuded              |       0 |      205
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Varud                    |    30 400 |     24 717
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügiootel põhivara             |      315 |       0
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Käibevara kokku               |    97 359 |    100 301
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Põhivara                  |        |        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised finantsinvesteeringud     |     8 565 |     7 197
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kinnisvarainvesteeringud          |     7 464 |     7 464
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Materiaalne põhivara            |    15 215 |     16 828
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Immateriaalne põhivara           |    21 234 |     19 505
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Põhivara kokku               |    52 478 |     50 993
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
VARA KOKKU                 |    149 837 |    151 295
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
KOHUSTUSED                 |        |        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajalised kohustused           |        |        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Laenukohustused               |    16 201 |     15 080
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Võlad hankijatele              |    25 100 |     28 096
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Maksuvõlad                 |     2 800 |     4 203
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud võlad ja ettemaksed          |    26 595 |     27 052
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajalised eraldised           |      993 |      741
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajalised kohustused kokku        |    71 689 |     75 172
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Pikaajalised kohustused           |        |        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised laenukohustused        |    23 407 |     20 361
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud pikaajalised võlad           |      995 |      162
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised eraldised           |      147 |      424
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised kohustused kokku        |    24 549 |     20 947
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
KOHUSTUSED KOKKU              |    96 238 |     96 119
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
OMAKAPITAL                 |        |        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Aktsiakapital                |    19 657 |     19 657
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kohustuslik reservkapital          |     2 558 |     2 224
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Realiseerumata kursivahed          |     -180 |      -262
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Jaotamata kasum (kahjum)          |    26 344 |     27 290
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv     |    48 379 |     48 909
|
| omakapital                 |        |       
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Mittekontrolliv osalus           |     5 220 |     6 267
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OMAKAPITAL KOKKU              |    53 599 |     55 176
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU       |    149 837 |    151 295
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---


Konsolideeritud
koondkasumiaruanne                       
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
 EEK`000         |  II kv |  II kv |  6k  |  6k  |   2008
|
|              |  2009 |  2008 |  2009 |  2008 |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügitulu         | 634 430 |  1 097 |  1 225 |  1 870 |  3 867
|
|              |     |   125 |   094 |   635 |   
917
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müüdud toodangu kulu   | 586 932 | 959 741 |  1 140 |  1 631 |  3 510
|
|              |     |     |   741 |   897 |   
006
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Brutokasum        | 47 498 | 137 384 | 84 353 | 238 738 | 357 911
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Turustuskulud       |  2 140 |  2 575 |  4 363 |  3 402 |  8 007
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Üldhalduskulud      | 27 946 | 49 595 | 65 350 | 93 088 | 182 526
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud äritulud       | 18 209 | 11 298 | 19 898 | 18 420 |  63 947
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud ärikulud       | 26 950 | 12 577 | 29 373 | 15 690 |  22 845
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ärikasum (kahjum)     |  8 671 | 83 935 |  5 165 | 144 978 | 208 480
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Finantstulud       | 12 128 | 18 868 | 30 903 | 23 427 |  96 877
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Finantskulud       |  9 131 |  5 284 | 22 913 | 25 135 |  68 019
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Finantstulud ja -kulud  |  2 997 | 13 584 |  7 990 | -1 708 |  28 858
|
| kokku           |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Kapitaliosaluse meetodil |   777 |   -16 |   777 |    0 |    17
|
| arvestatud kasum     |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kapitaliosaluse meetodil |   239 |  -381 |  2 883 |   347 |  24 770
|
| arvestatud kahjum     |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kapitaliosaluse meetodil |   538 |   365 |  -2106 |  -347 | -24 753
|
| arvestatud kasum/kahjum  |     |     |     |     |    
 |
| kokku           |     |     |     |     |   
  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Maksustamiseelne kasum  | 12 206 | 97 884 | 11 049 | 142 923 | 212 585
|
| (-kahjum)         |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tulumaks         |  6 513 | 32 005 |  5 895 | 32 150 |  41 269
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Puhaskasum (-kahjum)   |  5 693 | 65 879 |  5 154 | 110 773 | 171 316
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Muu koondkasum (-kahjum): |     |     |     |     |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Realiseerumata kursivahed |  -231 | -3 818 | -1 711 | -1 489 |  -6 371
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kokku muu koondkasum   |  -231 | -3 818 | -1 711 | -1 489 |  -6 371
|
| (-kahjum)         |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kokku koondkasum     |  5 462 | 62 061 |  3 443 | 109 284 | 164 945
|
| (-kahjum)         |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
     -----
-------------------------------------------------------------------------
   -------
|
 Puhaskasum (-kahjum):  |     |     |     |     |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
- emaettevõtte      | 14 130 | 58 134 | 21 176 | 104 272 | 145 580
|
| aktsionäridele kuuluv osa |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
- mittekontrollivale   | -8 437 |  7 745 | -16 022 |  6 501 |  25 736
|
| osalusele kuuluv osa   |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
             |  5 693 | 65 879 |  5 154 | 110 773 | 171 316
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Kokku koondkasum     |     |     |     |     |     
|
| (-kahjum):        |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
- emaettevõtte      | 14 031 | 52 669 | 22 469 | 101 025 | 139 120
|
| aktsionäridele kuuluv osa |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
- mittekontrollivale   | -8 569 |  9 392 | -19 026 |  8 259 |  25 825
|
| osalusele kuuluv osa   |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
             |  5 462 | 62 061 |  3 443 | 109 284 | 164 945
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Aruandeperioodi      |     |     |     |     |     
|
| puhaskasum aktsia kohta  |     |     |     |     |    
 |
| emavõtte aktsionäridele: |     |     |     |     |   
  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tavapuhaskasum aktsia   |  0,46 |  1,89 |  0,69 |  3,39 |   4,73
|
| kohta           |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lahustatud puhaskasum   |  0,46 |  1,89 |  0,69 |  3,39 |   4,73
|
| aktsia kohta       |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---


                                       
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
EUR`000          |  II kv |  II kv |  6k  |  6k  |   2008
|
|              |  2009 |  2008 |  2009 |  2008 |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügitulu         | 40 547 | 70 119 | 78 298 | 119 555 | 247 205
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müüdud toodangu kulu   | 37 512 | 61 339 | 72 907 | 104 297 | 224 330
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Brutokasum        |  3 036 |  8 780 |  5 391 | 15 258 |  22 875
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Turustuskulud       |   137 |   165 |   279 |   217 |   512
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Üldhalduskulud      |  1 786 |  3 170 |  4 177 |  5 949 |  11 666
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud äritulud       |  1 164 |   722 |  1 272 |  1 177 |  4 087
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud ärikulud       |  1 722 |   804 |  1 877 |  1 003 |  1 460
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ärikasum (kahjum)     |   554 |  5 364 |   330 |  9 266 |  13 324
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Finantstulud       |  775  |  1 206 |  1 975 |  1 497 |  6 192
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Finantskulud       |   584 |   338 |  1 464 |  1 606 |  4 347
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Finantstulud ja -kulud  |   192 |   868 |   511 |  -109 |  1 844
|
| kokku           |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Kapitaliosaluse meetodil |   50 |   -1 |   50 |    0 |    1
|
| arvestatud kasum     |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kapitaliosaluse meetodil |   15 |   -24 |   184 |   22 |  1 583
|
| arvestatud kahjum     |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kapitaliosaluse meetodil |   34 |   23 |  -135 |   -22 |  -1 582
|
| arvestatud kasum/kahjum  |     |     |     |     |    
 |
| kokku           |     |     |     |     |   
  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Maksustamiseelne kasum  |   780 |  6 256 |   706 |  9 134 |  13 587
|
| (-kahjum)         |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tulumaks         |  416  |  2 045 |   377 |  2 055 |  2 638
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Puhaskasum (-kahjum)   |   364 |  4 210 |   329 |  7 080 |  10 949
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Muu koondkasum (-kahjum): |     |     |     |     |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Realiseerumata kursivahed |   -15 |  -244 |  -109 |   -95 |   -407
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kokku muu koondkasum   |   -15 |  -244 |  -109 |   -95 |   -407
|
| (-kahjum)         |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kokku koondkasum     |   349 |  3 966 |   220 |  6 985 |  10 542
|
| (-kahjum)         |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
     -----
-------------------------------------------------------------------------
   -------
|
 Puhaskasum (-kahjum):  |     |     |     |     |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
- emaettevõtte      |   903 |  3 715 |  1 353 |  6 664 |  9 304
|
| aktsionäridele kuuluv osa |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
- mittekontrollivale   |  -539 |   495 | -1 024 |   415 |  1 645
|
| osalusele kuuluv osa   |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
             |   364 |  4 210 |   329 |  7 080 |  10 949
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Kokku koondkasum     |     |     |     |     |     
|
| (-kahjum):        |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
- emaettevõtte      |   897 |  3 366 |  1 436 |  6 457 |  8 891
|
| aktsionäridele kuuluv osa |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
- mittekontrollivale   |  -548 |   600 | -1 216 |   528 |  1 651
|
| osalusele kuuluv osa   |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
             |   349 |  3 966 |   220 |  6 985 |  10 542
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Puhaskasum aktsia kohta  |     |     |     |     |     
|
| emavõtte aktsionäridele: |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tavapuhaskasum aktsia   |  0,03 |  0,12 |  0,04 |  0,22 |   0,30
|
| kohta           |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lahustatud puhaskasum   |  0,03 |  0,12 |  0,04 |  0,22 |   0,30
|
| aktsia kohta       |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---


Konsolideeritud
rahavoogude aruanne                      
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
                |    EEK`000    |    EUR`000    
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
                | 6k 2009 | 6k 2008 |  6k 2009 |  6k 2008
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Rahavood äritegevusest     |     |     |      |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Laekumised ostjatelt      |  1 448 |  2 235 |  92 598 |  142 889
|
|                |   843 |   724 |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Maksed hankijatele       |  -1 271 |  -1 828 |  -81 294 | -116 860
|
|                |   981 |   465 |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Maksed töötajatele ja     | -225 462 | -286 494 |  -14 410 |  -18 310
|
| töötajate eest         |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Makstud tulumaks        |  -8 538 | -13 868 |   -546 |   -886
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Netorahavoog äritegevusest   | -57 138 | 106 897 |  -3 652 |   6 832
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
                |     |     |       |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Rahavood            |     |     |       |     
|
| investeerimistegevusest    |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Materiaalse põhivara soetamine |   -839 |  -6 109 |    -54 |   -390
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Immateriaalse põhivara     |  -7 530 |    0 |   -481 |     0
|
| soetamine           |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Põhivara müük         |  4 762 |  6 329 |    304 |    404
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kinnisvarainvesteeringute   |   -200 |    0 |    -13 |     
|
| soetamine           |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tütarettevõtete soetamine,   | -11 720 | -211 254 |   -749 |  -13 502
|
| netorahavoog          |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tütarettevõtete müük      |    0 |  9 800 |     0 |    626
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Sidusettevõtete soetamine   |  -6 000 |    0 |   -383 |     0
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Sidusettevõtete müük      |  7 465 |  32 605 |    477 |   2 084
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ühisettevõtete soetamine    | -20 000 |    0 |  -1 278 |     0
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Antud laenud          | -54 803 | -17 776 |  -3 502 |  -1 136
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Antud laenude laekumised    |  38 094 |  46 815 |   2 435 |   2 992
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Saadud intressid        |  9 707 |  9 357 |    620 |    598
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Netorahavoog          | -41 064 | -130 233 |  -2 624 |  -8 323
|
| investeerimistegevusest    |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
                |     |     |       |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Rahavood            |     |     |       |     
|
| finantseerimistegevusest    |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Saadud laenud         | 141 095 | 332 686 |   9 018 |  21 263
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Saadud laenude tagasimaksed  | -108 970 | -78 279 |  -6 965 |  -5 003
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Makstud dividendid       | -31 933 | -103 790 |  -2 041 |  -6 633
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kapitalirendi maksed      | -25 305 | -29 295 |  -1 618 |  -1 872
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Makstud intressid       | -14 444 | -12 465 |   -923 |   -797
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud maksed          |   -381 |   148 |    -24 |     9
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Netorahavoog          | -39 938 | 109 005 |  -2 553 |   6 967
|
| finantseerimistegevusest    |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
                |     |     |       |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Rahavoog kokku         | -138 140 |  85 669 |  -8 829 |   5 475
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
                |     |     |       |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Raha ja raha ekvivalendid   | 296 184 | 236 112 |  18 930 |  15 090
|
| perioodi algul         |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Valuutakursimuutused      |    45 |   -13 |     3 |    -1
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Raha jäägi muutus       | -138 140 |  85 669 |  -8 829 |   5 475
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Raha ja raha ekvivalendid   | 158 089 | 321 768 |  10 104 |  20 565
|
| perioodi lõpul         |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---


Nordecon
International kontsern hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete
ja
rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule.
Geograafiliselt
tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Lätis, Leedus ja
Ukrainas. Eestis on
täiendavateks tegevusvaldkondadeks lisaks teedeehituse ja
-hoolduse ning
keskkonnaehituse ja betoonitööde otsetöövõtt. Kontserni
emaettevõte on Nordecon
International AS, mis on registreeritud ja asub
Tallinnas, Eestis. Kontserni
kuulub lisaks emaettevõttele üle 20
tütarettevõtte. Kontserni 2008. aasta
konsolideeritud müügitulu oli 3,9
miljardit krooni (247 miljonit eurot) ja
konsolideeritud puhaskasum 171
miljonit krooni (11 miljonit eurot). Nordecon
International kontsern annab
tööd rohkem kui 1 100 inimesele. Alates 18.05.2006
on emaettevõtte aktsiad
noteeritud NASDAQ OMX Tallinna Börsi põhinimekirjas. 

1 euro = 15,6466
krooni


Raimo Talviste
Nordecon International AS
Investorsuhete
juht
Tel: +372 615 4445
Email: raimo.talviste@nordecon.com

www.nordecon.com
 


ncn_2q_2009_est.pdf