English Lithuanian
Paskelbta: 2023-05-23 08:10:00 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Ignitis grupė“ patvirtino ilgalaikius strateginius tikslus

AB “Ignitis grupės” (toliau – Bendrovės) stebėtojų taryba 2023 m. gegužės 23 d. patvirtino Bendrovės įmonių grupės (toliau – Grupė) ilgalaikius strateginius tikslus (toliau – Tikslai) ir jų rodiklius 2023-2026 metams bei jų pasiekimo vertinimo kriterijus.

Tikslai yra susieti su Grupės strateginiuose planuose iškeltais 4 m. tikslais, o didžiausias dėmesys yra skiriamas akcininkų grąžos didinimui ir komercinės žaliosios gamybos plėtrai:

    Strateginis prioritetas Rodiklis
     Svoris Minimalus vykdymas (70%) Tikslas (100%)
(lygus maksimaliam)
  Veikla TSR 
“Ignitis Grupės” TSR, lyginant su vidutiniu EURO STOXX® Utilities indekso1 TSR
40% ≥70%2 ≥100%2
  Grąža Vidutinis koreguotas ROCE3 
keturių metų periodu 2023–2026 m.
20% 6,5%2 7,5%2
  Žaliosios gamybos
augimas
Žaliosios gamybos galia4, GW  20% 2,22 2,42
  Tinklų atsparumo didinimas Vidutinis elektros SAIFI5 keturių metų periodu 2023–2026 m. (per metus) 10% ≤1,09 ≤1,05
  Nulinio ŠESD emisijų balanso siekis ŠESD emisijų mažinimas,
lyginant su 2020 m.6
10% -15%2 -27%2 
  1. TSR (angl. Total Shareholders Return) rodiklis yra apskaičiuojamas kaip vidutinės akcijos kainos laikotarpio pabaigai ir laikotarpio pradžiai skirtumo bei dividendų, tenkančių akcijai, už laikotarpį sumos santykis su akcijos kaina laikotarpio pradžiai. Vidutinis Ignitis Grupė TSR ir EURO STOXX® Utilities indeksas yra skaičiuojami naudojant dviejų mėnesių periodą (t.y. atitinkamai lapkričio ir gruodžio), einantį prieš vertinamojo laikotarpio pradžią ir pabaigą (2023 m. sausio 1 d. - 2026 m. gruodžio 31 d.), siekiant neutralizuoti galimus rinkos svyravimus. Ignitis Grupė TSR apskaičiuojamas darant prielaidą, kad dividendai yra reinvestuojami, taip pat kaip lyginamajai analizei naudojamas „EURO STOXX® Utilities“ indeksas (remiantis bendrojo pelno indekso tipu ir EUR valiuta). Ignitis Grupė akcijų vertės pokytis tarp ataskaitinio laikotarpio pradžios ir pabaigos, apskaičiuotas kaip svertinis IGN1L („Nasdaq Baltic“) ir IGN GDR (Londono vertybinių popierių birža) kainų vidurkis, remiantis prekybos apimtimis.
  2. Tikslas bus matuojamas pagal pasiekimų skalę tarp minimalaus vykdymo (70%) ir tikslo (100%) rėžių, naudojant linijinio interpoliavimo metodą.
  3. ROCE apskaičiuojamas dalijant Ignitis Grupė koreguotą pelną prieš palūkanas ir mokesčius (koreguotas EBIT) iš jos panaudoto kapitalo (vidutinė grynoji skola ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje + vidutinė nuosavo kapitalo apskaitinės vertės dalis ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje).
  4. Bendra (bruto) instaliuota galia (pradėta vykdyti komercinė veikla, angl. COD), 2026.
  5. Elektros SAIFI (angl. System Average Interruption Frequency Index) rodiklis skaičiuojamas pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) metodiką, neįtraukiant (1) nutrūkimų dėl gamtos reiškinių prilyginamų stichinei nelaimei, katastrofiškiems meteorologiniams ir hidrologiniams reiškiniams; (2) nutrūkimų dėl gedimų elektros energijos perdavimo tinkluose. Tikslo rodiklis nustatytas remiantis Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos 2022  m. sausio 26 d. nutarimu Nr. O3E-79.
  6. Tikslas apskaičiuotas remiantis „Ignitis grupė“ ŠESD emisijų lygiu 2020 m.: 5.31 mln. t CO2 ekv. (išskyrus VKJ), 2026 m. tikslas: 3.9 mln. t CO2 ekv.

Vadovaujantis Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo 2023 m. kovo 30 d. sprendimu patvirtinta AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politika, Grupės pagrindiniams vadovams už ilgalaikių Tikslų pasiekimą mokama kintamoji atlygio dalis (toliau – IKAD). IKAD yra taikoma 9 Grupės pagrindiniams vadovams: Bendrovės valdybos nariams ir 4 Grupės įmonių („Ignitis renewables“, ESO,  „Ignitis gamyba“ ir „Ignitis“) vadovams. IKAD išmokamas pasibaigus visam 4 m. strateginiam laikotarpiui.

Kitų laikotarpių Tikslai bei jų rodikliai yra skelbiami Grupės internetinėje svetainėje ir pridėti šio pranešimo prieduose.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:

Komunikacija

Artūras Ketlerius
+370 620 76076
arturas.ketlerius@ignitis.lt

Ryšiai su investuotojais

Ainė Riffel-Grinkevičienė
+370 643 14925
aine.riffel-grinkeviciene@ignitis.lt

PriedaiIgnitis Group_IKAD tikslai_2022-2025.pdf
Ignitis Group_IKAD tikslai 2023-2026.pdf