Finnish
Julkaistu: 2023-11-06 07:00:00 CET
Viafin Service Oyj
Neljännesvuosittain annettavat tiedot

Viafin Service Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-30.9.2023

VIAFIN SERVICE OYJ | Yhtiötiedote 6.11.2023 kello 8:00.

Suhteellinen kannattavuus parani ja kunnossapitoliiketoiminta kasvoi

 Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

 Heinä-syyskuun 2023 pääkohdat

 • Liikevaihto oli 18,0 (23,5) miljoonaa euroa, laskien 23,3 prosenttia.
 • Käyttökate (EBITDA) oli 1,3 (1,5) miljoonaa euroa eli 7,3 (6,4) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketulos (EBIT) oli 1,0 (1,2) miljoonaa euroa eli 5,7 (5,3) prosenttia liikevaihdosta. 

Tammi-syyskuun 2023 pääkohdat

 • Liikevaihto oli 55,8 (62,4) miljoonaa euroa, laskien 10,5 prosenttia.
 • Käyttökate (EBITDA) oli 3,1 (3,2) miljoonaa euroa eli 5,6 (5,2) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketulos (EBIT) oli 2,3 (2,4) miljoonaa euroa eli 4,1 (3,9) prosenttia liikevaihdosta.
 • Kunnossapitoliiketoiminta kasvoi 10,1 prosenttia vertailukauteen nähden.

Avainluvut, IFRS (tilintarkastamattomat)

(miljoonaa euroa)

7-9/2023

7-9/2022

1-9/2023

1-9/2022

1-12/2022

Liikevaihto

18,0

23,5

55,8

62,4

87,3

Käyttökate (EBITDA)

1,3

1,5

3,1

3,2

5,6

EBITDA %

7,3 %

6,4 %

5,6 %

5,2 %

6,5 %

Liiketulos (EBIT)

1,0

1,2

2,3

2,4

4,5

EBIT %

5,7 %

5,3 %

4,1 %

3,9 %

5,2 %

Kassakonversio1)

101,4 %

118,8 %

104,7 %

24,0 %

80,5 %

Rahavarat

15,4

13,2

15,4

13,2

15,8

 

1)      Kassakonversion laskukaava: Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja / Käyttökate.

Taloudellinen ohjeistus tilikaudelle 2023 (muuttumaton)

Yhtiö säilyttää koko tilikautta koskevan taloudellisen ohjeistuksen ennallaan: Tilikauden 2023 liikevaihdon arvioidaan olevan 70-80 miljoonaa euroa (87,3 miljoonaa euroa vuonna 2022) ja tilikauden liiketuloksen (EBIT) 3,5-4,5 miljoonaa euroa (4,5 miljoonaa euroa vuonna 2022).

Toimitusjohtaja Heikki Pesun katsaus: ”Suhteellinen kannattavuutemme parani ja kunnossapitoliiketoiminta kasvoi”

”Vuoden 2023 kolmas neljännes eteni odotuksiemme mukaisesti kunnossapitoliiketoimintapainotteisesti, projektiliiketoiminnan osuuden pysyssä edelleen maltillisena. Heinä-syyskuun liikevaihtomme oli 18,0 (23,5) miljoonaa euroa laskien 23,3 prosenttia vertailukauteen nähden. Heinä-syyskuun käyttökate (EBITDA) oli 1,3 (1,5) miljoonaa euroa ja liiketulos (EBIT) oli 1,0 (1,2) miljoonaa euroa. Suhteellinen kannattavuutemme (EBIT) nousi 5,7 prosenttiin, vuoden 2022 vertailukauden kannattavuuden ollessa 5,3 prosenttia.

Tammi–syyskuun liikevaihtomme oli 55,8 (62,4) miljoonaa eu­roa laskien 10,5 prosenttia vertailukauteen nähden. Liike­vaihdosta 50,8 (46,1) miljoonaa euroa, eli 91 (74) prosenttia, muodostui kunnossapitoliiketoiminnasta ja 5,0 (16,2) miljoo­naa euroa, eli 9 (26) prosenttia projektiliiketoiminnasta. Tammi–syyskuun käyttökate (EBITDA) oli 3,1 (3,2) miljoonaa euroa ja suhteellinen kannattavuutemme (EBIT) nousi 4,1 prosenttiin, vuoden 2022 vertailukauden kannattavuuden ollessa 3,9 prosenttia. Yhtiön liiketoiminnan kassakonversio oli hyvällä, 104,7 prosentin tasolla. Yhtiön rahavarat olivat katsauskauden lopussa 15,4 miljoonaa euroa, mikä edelleen tarjoaa hyvän perustan jatkaa strategiamme mukaista kasvua omistaja-arvoa painottaen. Korkotasojen nousun myötä myös yhtiön vahva kassa on saatu töihin talletuskorkojen kasvaessa viime vuodesta.

Aiemmin ennakoimamme mukaisesti vuonna 2023 kunnossapitoliiketoiminnan liikevaihdon suh­teellinen osuus tulee nousemaan merkittävästi viime vuoteen nähden. Vaikkakin kuluneen katsauskauden aikana toteutuneet projektit ovat onnistuneet tavoitteiden mukaisesti, niin projektiliiketoiminnan osalta kuluvan vuoden liikevaihto tulee olemaan merkittävästi viime vuotta maltillisempi. Arviomme mukaan vuonna 2023 kunnossapitoliiketoiminnan liikevaihdon osuus tulee olemaan yli 90 (74) prosenttia ja projektiliiketoiminnan liikevaihdon osuus alle 10 (26) prosenttia arvioidusta kokonaisliikevaihdosta.

Viime vuosina vahvasti kasvaneen kunnossapitoliiketoiminnon operatiivinen kannattavuus on parantunut strategiamme  johdonmukaisten kehitystoimenpiteiden seurauksena. Tulemme jatkossakin panostamaan kunnossapitoliiketoiminnan kannattavuuteen.  Tammi-syyskuun aikana kunnossapitoliiketoiminnan kannattavuuden parantuminen kattoi projektiliiketoiminnan liikevaihdon laskusta johtuvan tuloksen heikentymisen, minkä seurauksena yhtiön suhteellinen kannattavuus parani vertailukauteen nähden.

Korkeasta inflaatiosta, korkotasojen noususta sekä mm. Ukrainan ja Israelin sotatiloista johtuen markkina näyttäytyy lähitulevaisuudessa epävarmalta erityisesti projektiliiketoiminnan osalta. Epävarmuuksista huolimat­ta näemme kuitenkin, että meillä on kunnossapitomarkkinassa edelleen merkittäviä kasvumahdollisuuksia sekä orgaanisesti että yritysostoin kannattavuutta unohtamatta. Näemme myös vihreän siirtymän luovan meille kasvumahdollisuuksia sekä kunnossapito- että projektiliiketoiminnassa.”

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat:

 • Yhtiö tiedotti 18.10.2023 hallituksen päätöksestä uudesta pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmästä vuosille 2024-2026.

Taloudelliset tavoitteet 2023-2025

 • Kannattavuus: Yhtiö tavoittelee 8 prosentin liiketulosta (EBIT).
 • Kassakonversio: Yhtiö tavoittelee vuosittain yli 100 prosentin kassakonversiota. Laskukaavana ”Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja / Käyttökate”.
 • Liikevaihto: Yhtiö tavoittelee vuosittain 10 prosentin keskimääräistä liikevaihdon kasvua.
 • Osinko: Yhtiön tavoitteena on jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa.

Lisätietoja

Heikki Pesu, toimitusjohtaja, sähköposti: heikki.pesu@viafin.fi, puh. +358 40 300 5450

Hyväksytty neuvonantaja: Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 50 520 4098

Viafin Service Oyj lyhyesti

Viafin Service Oyj on teollisuuden kunnossapitoon sekä putkistojen, laitteistojen ja kaasujärjestelmien huoltoon sekä näiden asentamiseen erikoistunut yhtiö. Viafin Servicen laajaan palveluvalikoimaan kuuluvat myös LNG- ja biokaasujärjestelmien, kaasuverkkojen sekä kaasutankkausasemien kunnossapitopalvelut ja järjestelmätoimitukset. Viafin Service harjoittaa liiketoimintaa pääasiassa Suomessa, ja sen asiakkaisiin kuuluu useita merkittäviä sellu-, energia-, kemian- sekä metalliteollisuuden alalla toimivia suuria yrityksiä. Yhtiöllä on kaksikymmentäkahdeksan alueellista palveluyksikköä kahdellakymmenelläyhdellä paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Yhtiöllä on palveluksessaan noin 500 henkilöä. Viafin Service Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus on VIAFIN.

www.viafinservice.fi